КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 22 вересня 2011 року N 18/6234

Про порядок укладення мирових угод у спорах щодо майна територіальної громади міста Києва у процесі їх розгляду в судах загальної юрисдикції

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок укладення мирових угод у спорах щодо майна територіальної громади міста Києва у процесі їх розгляду в судах загальної юрисдикції, що додається.

2. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

3. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) утворити постійно діючу комісію з питань розроблення та попереднього розгляду проектів мирових угод (умов примирень сторін) та надання Київській міській раді висновків щодо можливості їх затвердження.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - секретаря Київради Герегу Г. Ф.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київради
22.09.2011 N 18/6234

Порядок
укладення мирових угод у спорах щодо майна територіальної громади м. Києва у процесі їх розгляду в судах загальної юрисдикції

Розділ 1. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Зацікавлена особа - Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інші особи, які здійснили розпорядження власністю територіальної громади міста Києва (району у м. Києві) за Спірним правочином.

Комісія - утворений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) колегіальний орган для розроблення та/або попереднього розгляду проектів Мирових угод (умов примирень сторін) та надання Київській міській раді висновків щодо можливості їх затвердження. До складу Комісії входять представники від постійних комісій Київради з питань власності, з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань земельних відносин, містобудування та архітектури, з питань регламенту, правопорядку та депутатської етики, депутати Київської міської ради, представники виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших Зацікавлених осіб, а також правоохоронних органів (за згодою). Положення про Комісію затверджується виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

Майно - земельна ділянка, інше нерухоме та рухоме майно, корпоративні права (акції, частки в статутних фондах господарських товариств), які вибули з володіння чи користування територіальної громади міста Києва за Спірними правочинами.

Мирова угода (примирення сторін) - правочин, який укладається між Зацікавленими особами та Набувачами Майна і затверджується судом щодо Спірного правочину та приналежності Майна, умови якого передбачають виплату Набувачем Майна справедливої грошової компенсації територіальній громаді міста Києва за Майно та визнання за Набувачем права на Майно, яке передбачалось Спірним правочином.

Набувач Майна - фізична чи юридична особа, яка набула право користування чи право власності на Майно на підставі одного чи кількох правочинів.

Порушення - порушення положень нормативно-правових актів (законів, регламентів, процедур тощо), внаслідок яких завдано шкоду інтересам територіальної громади міста Києва у формі недоотримання бюджетом міста Києва грошових коштів чи втрати права на Майно у будь-якій іншій формі.

Процесуальний закон - Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України чи Цивільний процесуальний кодекс України в залежності від виду судочинства.

Спірний правочин - укладений за участю Зацікавленої особи правочин, законність якого є предметом судового розгляду.

1.2. Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України та встановлює порядок укладення Мирових угод (примирень сторін) між Зацікавленими особами та Набувачами Майна під час розгляду справи за їх участю в суді загальної юрисдикції.

1.3. Цей Порядок застосовується у випадках порушення провадження судом загальної юрисдикції в порядку господарського, адміністративного чи цивільного судочинства у справі за участю Зацікавлених осіб та Набувачів Майна, в тому числі за позовами прокурора в інтересах Зацікавлених осіб, стосовно оскарження рішень (дій, угод, правочинів тощо) Зацікавлених осіб щодо розпорядження Майном або визнання недійсними правочинів, укладених за участю Зацікавлених осіб щодо розпорядження Майном.

Розділ 2. Порядок прийняття рішення про погодження мирових угод (умов примирення сторін)

2.1. У разі порушення судом загальної юрисдикції провадження у справі щодо Спірного правочину Набувач Майна має право письмово звернутись до Комісії з пропозицією про укладення Мирової угоди (примирення сторін) на умовах цього Порядку.

2.2. У разі, якщо Мирова угода (примирення сторін) може стосуватися прав та законних інтересів інших Набувачів Майна, пропозиція про укладення Мирової угоди (примирення сторін) повинна бути підписана всіма попередніми Набувачами Майна.

2.3. До пропозиції Набувача Майна додаються: належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують набуття Набувачем Майна та всіма попередніми Набувачами Майна права користування чи права власності на Майно; звіт про незалежну експертну оцінку Майна станом на дату звернення до Комісії із пропозиціями; письмові пропозиції стосовно усунення допущених Порушень та відновлення порушених прав територіальної громади міста Києва (району у м. Києві); письмове обґрунтування можливості усунення Порушень станом на день розгляду справи у суді; інші матеріали, які можуть мати значення для справи.

2.4. Комісія розглядає пропозицію Набувача Майна разом із доданими документами. Про дату, час та місце проведення засідання Комісії Набувачі Майна повідомляються письмово. Набувачі Майна або представники Набувачів Майна мають право бути присутніми на засіданні Комісії та надавати документи і пояснення стосовно поданої пропозиції.

2.5. За результатами розгляду пропозиції Набувача Майна Комісія приймає одне з таких рішень:

2.5.1. Надає висновок щодо неможливості затвердження Київською міською радою Мирової угоди (примирення сторін) у разі наявності однієї з нижченаведених обставин:

- неотримання позитивної рецензії відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на звіт про незалежну експертну оцінку Майна, що був наданий Набувачем Майна;

- невідповідність пропозиції інтересам територіальної громади міста Києва (району у м. Києві);

- невідповідність пропозиції змісту цього Порядку;

- невідповідність пропозиції вимогам Процесуального закону;

- неможливість відновлення порушених прав територіальної громади міста Києва (району у м. Києві) станом на день розгляду справи у суді.

2.5.2. Надає заявнику строк для подання додаткових документів у випадку недостатності поданих документів для надання висновку щодо можливості чи неможливості затвердження Київською міською радою умов Мирової угоди (примирення сторін), після надання яких продовжує розгляд пропозиції та доданих до неї документів згідно з процедурою, визначеною цим Порядком.

2.5.3. Готує проект Мирової угоди (примирення сторін) та надає висновок щодо можливості його затвердження Київською міською радою в разі:

- отримання позитивної рецензії відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на звіт про незалежну експертну оцінку Майна, що був наданий Набувачем Майна;

- відповідності пропозиції інтересам територіальної громади міста Києва (району в м. Києві);

- відповідності пропозиції змісту цього Порядку;

- відповідності пропозиції вимогам Процесуального закону.

2.6. Набувач майна підписує отриманий від Комісії проект Мирової угоди (примирення сторін), погоджує його з усіма Набувачами Майна у випадку неодноразового переходу прав на Майно між різними Набувачами Майна та передає його до Комісії.

2.7. Комісія передає підписаний Набувачем Майна та погоджений з усіма Набувачами Майна проект Мирової угоди (примирення сторін) разом із висновком щодо можливості його затвердження Київською міською радою до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.8. Погодження умов Мирових угод (примирення сторін) здійснюється Київською міською радою за поданням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з Регламентом Київської міської ради.

2.9. Після прийняття Київською міською радою рішення про погодження умов Мирової угоди (примирення сторін) Зацікавлена особа, яка безпосередньо виступає стороною у справі, що розглядається судом загальної юрисдикції, у порядку, визначеному Процесуальним законом, спільно з Набувачем Майна подають належним чином оформлену Мирову угоду (примирення сторін) для її затвердження судом.

2.10. Усі витрати, пов'язані з розглядом, підготовкою та укладенням Мирової угоди (примирення сторін) здійснюються за рахунок Набувача Майна.

 

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

Г. Герега

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали