ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 16.12.2010 р. N 59

Про Програму "Центр культур національних меншин Закарпаття" на 2011 - 2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про національні меншини в Україні", з метою реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, створення умов для розвитку національних меншин, реалізації їх потенціалу в області обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму "Центр культур національних меншин Закарпаття" на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, національних меншин та інформаційної політики (Брензович В. І.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
16.12.2010 N 59

ПРОГРАМА
"Центр культур національних меншин Закарпаття"
на 2011 - 2015 роки

Загальні положення

Програму розроблено відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей України, законів України "Про національні меншини в Україні", "Про громадянство України", "Про об'єднання громадян", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про освіту", основних положень Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області на період до 2015 року.

Засади Програми відповідають загальновизнаним міжнародним нормам і стандартам у сфері забезпечення прав національних меншин, зокрема положенням Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму

В області відповідно до результатів Всеукраїнського перепису населення 2001 року проживають представники понад 100 національностей, зокрема: 1010,1 тис. українців (80,5 відсотка), 151,5 тис. угорців (12,1 відсотка), 32,1 тис. румун (2,6 відсотка), 31,0 тис. росіян (2,5 відсотка), 14,0 тис. циган (1,1 відсотка), 5,6 тис. словаків (0,5 відсотка), 3,5 тис. німців (0,3 відсотка), а також 1540 білорусів, 565 євреїв, 518 поляків, 490 вірмен тощо.

Тому врахування етнонаціонального фактору постає як обов'язкова умова розвитку області, а забезпечення умов для реалізації прав і свобод представників національних меншин, сприяння збереженню етнокультурної самоідентичності виступає на перший план при реалізації державної етнонаціональної політики на Закарпатті.

Враховуючи вищенаведене, одним із пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування є подальше зміцнення історично-традиційної атмосфери, міжетнічної злагоди, толерантності співжиття та високого рівня взаєморозуміння між представниками різних національних груп, конкретне вирішення їх запитів щодо збереження своєї національної самобутності.

У розв'язанні проблем соціально-економічного розвитку, подальшій гармонізації міжнаціональних та етнічних відносин в області активну участь беруть громадські організації національних меншин. Сьогодні в області діє 61 національно-культурне товариство зі статусом обласного, у тому числі: 13 - угорської спільноти, 17 - ромської, 10 - русинської, 5 - російської, по 4 - словацької та румунської, по 2 - німецької та єврейської, по 1 - польської, вірменської, білоруської, грецької.

Більшість товариств характеризується наявністю вагомого потенціалу для відродження мови, традицій, збереження самобутньої культури.

Реалізація заходів Програми стане подальшим практичним механізмом впровадження державної етнонаціональної політики в області, сприятиме забезпеченню прав і свобод національних меншин, збереженню міжетнічної злагоди і толерантності.

2. Мета Програми

Метою Програми є створення умов для сталого розвитку національних меншин області, реалізації їх внутрішнього потенціалу. Програму спрямовано на забезпечення консолідації багатонаціональної громади Закарпаття, надання інформаційно-методичної та практичної допомоги національно-культурним товариствам області в організації культурно-просвітницької діяльності, відродженню, збереженню, розвитку культур, традицій, звичаїв національних меншин.

3. Шляхи і засоби розв'язання проблеми

Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин;

гармонізація міжетнічних відносин в області. Підтримка діяльності національно-культурних товариств щодо збереження мов національних меншин, задоволення їх мовно-освітніх і етнокультурних потреб;

сприяння розширенню мережі недільних шкіл, що функціонують при обласних національно-культурних товариствах;

забезпечення інформаційних, соціально-гуманітарних потреб представників національних меншин;

сприяння у проведенні громадських моніторингів та досліджень у етнонаціональній сфері. Виконання аналізу та розроблення рекомендацій щодо удосконалення роботи з вирішення проблем розвитку культур етнічних груп області, міжетнічних відносин, збереженню та розвитку національної ідентичності.

Основні напрями та план заходів щодо виконання Програми додаються.

4. Обсяги і джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших, не заборонених законодавством України, джерел.

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2011 - 2015 років. Програма поділяється на п'ять етапів (один етап - один рік).

Обсяг коштів на виконання Програми
(тис. грн.)

Етапи виконання Програми

I етап 2011 рік

II етап 2012 рік

III етап 2013 рік

IV етап 2014 рік

V етап 2015 рік

Обласний бюджет

385,0

400,5

409,5

418,5

428,0

Районні, міські бюджети

-

-

-

-

-

Бюджети сіл, селищ

-

-

-

-

-

Усього:

385,0

400,5

409,5

418,5

428,0

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Механізм реалізації Програми є цілісною системою, яка включає в себе конкретні заходи з реалізації пріоритетних заходів розвитку:

організаційно-координаційна діяльність;

науково-просвітна діяльність національно-культурних товариств;

історико-культурні заходи: відзначення пам'ятних дат в історії національних спільнот, історичних подій, ювілеїв, творчих вечорів, свят, тижнів, днів національних культур, конкурсів та олімпіад на краще знання рідної мови тощо;

інформаційно-просвітницька робота: проведення науково-практичних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів з питань реалізації в області чинного законодавства України у сфері національної політики, проведення виставок, створення експозицій культурно-мистецьких надбань національних меншин області;

видання інформаційно-аналітичних матеріалів: довідників, буклетів, інформаційних бюлетенів, науково-методичних збірників за підсумками проведених конференцій, засідань за круглим столом, семінарів тощо.

Виконання Програми дасть змогу реалізувати у більш повному обсязі положення Закону України "Про національні меншини в Україні", вирішити ряд обласних проблем щодо реалізації в області державної політики у сфері міжнаціональних відносин та підтримки позитивного іміджу Закарпаття як полікультурного краю.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організаційне забезпечення реалізації визначених Програмою заходів та інформаційне висвітлення результатів реалізації Програми покладається на працівників Центру культур національних меншин Закарпаття за спрямуванням відділу у справах національностей облдержадміністрації.

Центр культур національних меншин Закарпаття щороку, до 20 січня, інформує обласну раду та облдержадміністрацію про хід виконання зазначеної Програми.

Внесення змін до Програми схвалюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням відділу у справах національностей облдержадміністрації і затверджується рішенням обласної ради.

 

Додаток
до Програми

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо виконання Програми "Центр культур національних меншин Закарпаття" на 2011 - 2015 роки

N з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходів

Виконавці
(за згодою)

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість тис. грн.) у тому числі:

Очікуваний результат

1 етап 2011 рік

2 етап 2012 рік

3 етап 2013 рік

4 етап 2014 рік

5 етап 2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Організаційно-
координаційна діяльність

Надавати обласним національно-культурним товариствам, які не мають власних приміщень, для користування конференц-зал, фойє, оргтехніку Центру тощо, для здійснення статутної діяльності, а також для проведення ними організаційної та культурно-масової роботи

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Реалізація положень Закону України "Про національні меншини в Україні" та створення умов для сталого розвитку національних меншин, реалізація їх потенціалу в області

2.

Проводити громадські дослідження з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин області, задоволення їх етнокультурних, соціальних та інформаційних потреб. Розроблення на основі отриманих результатів прогнозу розвитку міжнаціональних відносин

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття, обласні національно-культурні товариства

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Реалізація положень Закону України "Про національні меншини в Україні", забезпечення в області здійснення єдиної державної політики у сфері міжнаціональних відносин

3.

Надавати організаційну підтримку громадським організаціям національних меншин у здійсненні заходів з утвердження ідей міжнаціональної злагоди, толерантності, попередження проявів ксенофобії, етнічної дискримінації у відносинах між представниками різних етносів

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Активізація та поліпшення діяльності національно-культурних організацій у напрямі зміцнення міжнаціональної злагоди

4.

Просвітньо-
культурна та науково-освітня діяльність

Сприяти у проведенні днів, тижнів рідної мови, конкурсів та олімпіад на краще знання мов національних меншин, заходів до Дня толерантності, Днів слов'янської писемності

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття, обласні національно-культурні товариства угорської, румунської, російської, словацької, ромської та інших спільнот

Обласний бюджет

10,0

12,0

12,5

13,0

14,0

Підтримка діяльності національно-культурних товариств щодо збереження мов національних меншин, задоволення мовно-освітніх і етнокультурних потреб представників різних національностей, збереження рідної мови

5.

Надавати організаційну підтримку заходів національних громад, присвячених знаменним подіям з історії національних меншин, національних свят, життя і творчості відомих діячів культури та мистецтва, а також ініціатив національно-культурних товариств у проведенні ними культурно-мистецьких та культурологічних акцій, спрямованих на розвиток культур національних меншин

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття, обласні національно-культурні товариства

Обласний бюджет

60,0

60,5

61,0

61,5

62,0

Створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин. Збереження історичної спадщини національних спільнот, мови культури, традицій фольклору тощо. Підтримка та розвиток зв'язків з історичною Батьківщиною

6.

Сприяти в організації та проведенні обласних фестивалів, свят угорської, румунської, словацької, русинської, ромської, російської тощо народної культури та мистецтва, інших культурно-мистецьких та культурологічних акцій

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття, обласні національно-культурні товариства

Обласний бюджет

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

Підтримка, активізація та поліпшення діяльності національно-культурних організацій щодо збереження мови, традицій, культурних надбань національних спільнот

7.

Проводити науково-практичні конференції, засідання за круглим столом, семінари з питань реалізації в області чинного законодавства України у сфері етнонаціональної політики, а також реалізації в області положень Протоколів Двосторонньої українсько-словацької, Змішаної українсько-угорської, українсько-румунської комісій з питань національних меншин

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття, обласні національно культурні товариства

Обласний бюджет

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

Оптимізація науково-освітньої діяльності і сприяння дослідженням в етнонаціональній сфері. Проведення системного аналізу розвитку та потреб національних меншин області. Вироблення рекомендацій, які слугуватимуть практичному використанню в роботі органам державної влади та органам місцевого самоврядування з метою розвитку національних меншин

8.

Вивчати та узагальнити досвід роботи національно-культурних товариств, публікація (презентація) відповідних матеріалів

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Пропаганда діяльності національно-культурних товариств щодо збереження мов національних меншин, задоволення їх мовно-освітніх і етнокультурних потреб

9.

Організовувати виставки творів самодіяльних художників, майстрів декоративно-прикладного мистецтва, дітей та юнацтва - представників національних меншин Закарпаття

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Задоволення національно-культурних потреб представників національних меншин, привернення уваги до народного мистецтва, художньої культури, традиційних народних ремесел

10.

Надавати правову, організаційно-методичну допомогу при направленні в закордонні поїздки активу національно-культурних товариств, науковців, вчителів, творчих працівників для участі в міжнародних конференціях, симпозіумах, участі у курсовій перепідготовці, (стажуванні), мистецьких та інших заходах з питань міжнаціональних відносин.

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Підтримка діяльності національно-культурних товариств. Розширення зв'язків з історичною Батьківщиною

11.

Інформаційно-
просвітницька діяльність 

Видавати інформаційні бюлетені для національно-культурних товариств, збірники матеріалів науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів. Видавати буклети, плакати, афіші, запрошення тощо для організації та проведення заходів національно-культурними товариствами. Підготовка і видання матеріалів для керівників національно-культурних товариств області, суботньо-недільних шкіл

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття, обласні національно-культурні товариства

Обласний бюджет

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

Підтримка діяльності національно-культурних товариств, забезпечення інформаційних й освітніх потреб представників різних етнічних груп

12.

Поповнювати інформаційно-довідковий фонд і банк даних про національно-культурні товариства та національні меншини області. Підтримка діяльності Центру культур національних меншин Закарпаття (у тому числі поповнення бібліотечного фонду та оргтехніки)

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття

Обласний бюджет

235,0

245,0

250,0

255,0

260,0

Підтримка діяльності Центру культур національних меншин Закарпаття. Зміцнення матеріально-технічної бази Центру, забезпечення умов для організації роботи та підтримки діяльності національно-культурних товариств

13.

Надавати методичну та інформаційну допомогу виданням, що засновані обласними національно-культурними товариствами. Провести обласний огляд-конкурс на краще висвітлення у засобах масової інформації питань життєдіяльності національних меншин області

Щороку, постійно

Центр культур національних меншин Закарпаття, обласні національно-культурні товариства

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Забезпечення інформаційних потреб представників національних меншин, формування толерантності, поваги до культури, історії, мови та традицій багатонаціональної громади Закарпаття

УСЬОГО:

385,0

400,5

409,5

418,5

428,0

 

 

Заступник голови ради

А. Сербайло

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали