ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 01.12.2011 р. N 16/25

Про Програму підтримки дітей, молоді, жінок та сім'ї на період до 2015 року

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 1015), Указу Президента України від 28.03.2008 N 279/2008 "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні", законів України "Про охорону дитинства" (зі змінами), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей", "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 2056-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 - 2015 роки", з метою створення системи всебічної підтримки, формування та розвитку громадської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, комплексного забезпечення державної сімейної політики, створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку, міська рада вирішила:

1. Затвердити міську Програму підтримки дітей, молоді, жінок та сім'ї на 2012 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Управлінням, відділам, департаментам,комітетам та службам міської ради при плануванні роботи та формуванні кошторисів витрат на період виконання Програми (2012 - 2015 роки) передбачити кошти на фінансове забезпечення вищезгаданої Програми.

3. Координацію роботи щодо забезпечення виконання Програми покласти на відділ у справах сім'ї та молоді.

4. Контроль за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови Кравчука С. Є., постійну комісію міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму (Данильчук П. П.)

 

Міський голова

М. Романюк

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
01.12.2011 N 16/25

МІСЬКА ПРОГРАМА
підтримки дітей, молоді, жінок та сім'ї на 2012 - 2015 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 1015), Указ Президента України від 28.03.2008 N 279/2008 "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні", розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 2056-р "Про схвалення Концепції Державної цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 - 2015 роки", Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2011 - 2015 роки, схвалена розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації від 27.12.2010 N 484

3.

Розробник Програми

Відділ у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради

6.

Учасники Програми

Управління освіти, управління охорони здоров'я, управління культури, управління міжнародного співробітництва та туризму, відділ зв'язків з громадськістю, служба у справах дітей, комітет по фізичній культурі та спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, юридичний відділ, відділ інформаційної роботи, загальний відділ, департамент соціальної політики, громадські організації

7.

Термін реалізації Програми

2012 - 2015 роки

7.1.

Етапи виконання Програми
(для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Міський, субвенції обласного бюджету

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

1300 тис. грн. (325 тис. грн. щороку)

у тому числі:

 

9.1.

Коштів місцевого бюджету

1300 тис. грн. (325 тис. грн. щороку)

9.2.

коштів інших джерел

-

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Сім'я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного потенціалу. Від неї залежить і виховання наступних поколінь. Без повноцінного функціонування сім'ї неможливим є вирішення економічних і соціальних проблем держави, утвердження здорових моральних цінностей, адекватна соціалізація дітей і підлітків, розвиток духовності та культури.

Суперечливий характер сучасних сімейних трансформацій, загострення проблем функціонування та розвитку сім'ї, зумовлені сукупністю взаємопов'язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких:

- відсутність у населення орієнтацій на здоровий спосіб життя;

- непідготовленість молоді до подружнього життя, низька культура статевої та репродуктивної поведінки молоді, поширення насильства в різних формах;

- недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за здоров'я та виховання дітей;

- незадовільний життєвий рівень, низькі стандарти оплати праці, невирішеність житлової проблеми, зниження престижу сім'ї, слабка орієнтація на свідоме самозабезпечення.

Тому необхідна узгоджена діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, активізація інституту громадянського суспільства, залучення приватних структур, що може здійснюватися лише в межах реалізації комплексної державної програми у м. Луцьку.

Одним з невирішених питань є недостатній рівень відповідальності батьків за здоров'я дітей. Вплив постійно діючих факторів ризику, стресові перевантаження, приводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і сприяють розвитку в дітей хронічних захворювань. Залишається високим рівень інвалідності серед дітей. Не вдається уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління, молоді.

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, провідником демографічного, соціально-економічного, політичного та духовного поступу, визначальним чинником перетворень, адекватним існуючим потребам і викликам часу, і є одним із суб'єктів реалізації державної молодіжної політики. Саме тому на сучасному етапі якомога повніше залучення молодих громадян до трансформаційних процесів, які відбуваються в нашій державі і, насамперед, у нашому місті, є одним з найважливіших завдань.

Хоча на загальноміському рівні з'явилися позитивні зрушення у вирішенні проблем проведення молоддю вільного часу, особливо під час свят та відзначення визначних дат, збільшилася кількість молодих людей, які готові брати участь у благодійних та розважальних акціях, дані процеси все ще мають хаотичний характер в зв'язку з наступною проблемою.

За останні роки в молодіжному середовищі сформувалась тенденція щодо своєчасного пошуку державної допомоги та підтримки. Однією з таких мотивацій є проведення міського конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї з подальшою фінансовою підтримкою проектів переможців та надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям в реалізації програм та проектів. Протягом 2010 - 2011 років не відбувалися конкурси проектів молодіжних громадських організацій, що вплинуло на реалізацію молодіжної політики в місті Луцьку та призвело до кризи довіри між молодіжними громадськими організаціями та органами місцевої влади. Дану тенденцію дистанціювання влади від молоді необхідно перервати та повернути втрачену довіру.

Таким чином, існує гостра потреба у розробленні, затвердженні та виконанні протягом 2012 - 2015 років Міської програми підтримки дітей, молоді, жінок та сім'ї.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає:

- у створенні системи всебічної підтримки, формуванні та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молодої особи;

- у забезпеченні системної та комплексної державної політики у сфері сім'ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей;

- у створенні умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

4. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями програми є:

1. Розвиток громадянської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів місцевого самоврядування з молодіжними та дитячими громадськими організаціями, органами студентського самоврядування;

2. Інтеграція українського молодіжного руху до європейських та світових структур;

3. Сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання активної життєвої позиції, почуття громадянської свідомості та патріотизму;

4. Сприяння реалізації творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення і самореалізації, формування морально-правової культури;

5. Створення сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного залучення молоді до соціального-економічного, політичного та культурного життя міста, подолання соціально-політичної апатії;

6. Відновлення української духовності, утвердження моральних цінностей в суспільно-політичному та приватному житті;

7. Активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних цінностей;

8. Популяризація здорового способу життя. створення системи запобігання та протидії алкоголізму, тютюнопалінню та інших психоактивних речовин;

9. Запобігання асоціальним проявам у сім'ї, передусім жорстокості та насильству. забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;

10. Здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми сприятиме формуванню цілісної, дієвої системи державної підтримки дітей, молоді, жінок та сім'ї, в тому числі, дасть змогу забезпечити:

- активізацію молодіжного рух;,

- створення моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики;

- розширення фінансування програм молодіжних громадських організацій стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї;

- підвищення суспільно-політичної активності молодих громадян;

- сприяння формуванню в молоді почуття патріотизму та відповідальності;

- формування у молодих громадян цінностей здорового способу життя;

- підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

- розширення можливостей поєднання сімейних обов'язків та професійної діяльності як жінок, так і чоловіків;

- мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності сім'ї, передусім жорстокості й насильства;

- збереження та розвиток мережі закладів усіх форм власності, спрямованих на оздоровлення та відпочинок дітей;

- залучення громад до допомоги сім'ям, дітям та молоді.

6. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Під час розроблення проектів міського бюджету на 2012 рік та на наступні роки передбачаються видатки на підтримку заходів, здійснюваних на виконання програми.

Органи місцевого самоврядування можуть делегувати молодіжним та дитячим громадським організаціям повноваження щодо реалізації заходів, спрямованих на виконання програми. У цьому випадку вони надають молодіжним та дитячим громадським організаціям фінансову та організаційну допомогу, здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень.

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

I

II

III

IV

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього,

325 тис. грн.

325 тис. грн.

325 тис. грн.

325 тис. грн.

1300 тис. грн.

у тому числі:

 

 

 

 

 

міський бюджет

325 тис. грн.

325 тис. грн.

325 тис. грн.

325 тис. грн.

1300 тис. грн.

Кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

Інші кошти

-

-

-

-

-

8. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Програми підтримки дітей, молоді, жінок та сім'ї на 2012 - 2015 роки

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.

Очікуваний результат

1

Підтримка діяльності та ініціатив молодіжних громадських організацій

Проведення міського конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї з подальшою фінансовою підтримкою проектів переможців

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

100 тис. грн. щороку (* фінансування розподілено по напрямах)

Активізація молодіжного руху; створення моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики

Проведення конкурсу проектів "Підтримка громадянських ініціатив з подолання кризи у м. Луцьку" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження"

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

50 тис. грн. щороку

Створення моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики розширення фінансування програм молодіжних громадських організацій стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; підвищення суспільно-політичної активності молодих громадян

Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям в реалізації програм та проектів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

35 тис. грн. щороку(*)

Створення моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики, розширення фінансування програм молодіжних громадських організацій стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; підвищення суспільно-політичної активності молодих громадян

Реалізація молодіжної політики шляхом активізації молоді, підвищення її ролі у громадському житті міста через задоволення її інформаційних потреб, впровадження Інтернет-технологій у ході інформаційного забезпечення молодіжної політики, у тому числі діяльності спеціалізованих Інтернет-порталів, Інтернет-сторінок, Інтернет-видань

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

1 тис. грн. щороку

Активізація молодіжного руху, створення моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики

Організація навчань, семінарів, тренінгів, круглих столів, форумів, конференцій, акцій для лідерів студентського самоврядування, молодіжних та дитячих громадських організацій

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування

Міський бюджет

2 тис. грн. щороку

Активізація молодіжного руху, створення моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики

Забезпечення співпраці з міжнародними, всеукраїнськими, обласними та місцевими молодіжними та дитячими громадськими організаціями шляхом реалізації програм Ради Європи та Європейського Союзу

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

2 тис. грн. щороку

Активізація молодіжного руху, створення моделі взаємодії органів місцевого самоврядування і громадськості у сфері молодіжної політики

2

Формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі

Проведення культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного спрямування

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

2 тис. грн. щороку

Формування у молодих громадян цінностей здорового способу життя

Проведення навчально-практичних семінарів-тренінгів, круглих столів для представників громадських організацій, діяльність яких спрямована на профілактику негативних проявів у молодіжному середовищі

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

2 тис. грн. щороку

Формування у молодих громадян цінностей здорового способу життя; активізація молодіжного руху

Підтримка проектів громадських організацій, діяльність яких спрямована на протидію соціально небезпечних хвороб

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

15 тис. грн. щороку(*)

Формування у молодих громадян цінностей здорового способу життя; активізація молодіжного руху

3

Підвищення суспільно-політичної активності молодих громадян, формування почуття патріотизму, поваги до культури та традицій України

Організація та проведення заходів, спрямованих на підтримку обдарованої молоді

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

5 тис. грн. щороку

Підвищення суспільно-політичної активності молодих громадян; активізація молодіжного руху

Організація та проведення заходів, спрямованих на формування національної свідомості та патріотизму ("Бандерштат")

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

15 тис. грн. щороку

Сприяння формуванню в молоді почуття патріотизму та відповідальності

Організація та проведення молодіжних культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів, брейн-рингів, дебатних турнірів, виставок, участь обдарованої молоді міста у всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях, чемпіонатах

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

8 тис. грн. щороку

Сприяння формуванню в молоді почуття патріотизму та відповідальності; активізація молодіжного руху

Організація святкових проводів призовної молоді до Збройних сил України

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

2 тис. грн. щороку

Сприяння формуванню в молоді почуття патріотизму та відповідальності

Підтримка діяльності та ініціатив пластового (скаутського) руху

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

2 тис. грн. щороку

Сприяння формуванню в молоді почуття патріотизму та відповідальності; активізація молодіжного руху

4

Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

Проведення профорієнтаційної роботи серед молоді (семінари, круглі столи, ярмарки вакансій)

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Міський бюджет

2 тис. грн. щороку

Підвищення суспільно-політичної активності молодих громадян

Підтримка діяльності молодіжних центрів праці

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

1 тис. грн. щороку

Підвищення суспільно-політичної активності молодих громадян

Сприяння діяльності громадських організацій та об'єднань, спрямованої на творчий розвиток, організацію змістовного дозвілля та спілкування молоді з обмеженими фізичними можливостями

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

10 тис. грн. щороку(*)

Підвищення суспільно-політичної активності молодих громадян; активізація молодіжного руху

5

Гендерна політика

Виконання загальнодержавних програм з питань забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-

-

Розширення можливостей поєднання сімейних обов'язків та професійної діяльності як жінок, так і чоловіків

Проведення аналізу стану забезпечення гендерної рівності та вивчення доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії, дисбалансу

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

-

-

Розширення можливостей поєднання сімейних обов'язків та професійної діяльності як жінок, так і чоловіків

Підтримка ініціатив громадських організацій, діяльність яких спрямована на формування гендерної культури населення

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

10 тис. грн. щороку(*)

Розширення можливостей поєднання сімейних обов'язків та професійної діяльності як жінок, так і чоловіків; активізація молодіжного руху

6

Підвищення престижу сім'ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей

Забезпечення виконання державних та регіональних програм поліпшення становища сімей

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

-

Підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення

Підтримка проектів програм громадських організацій щодо соціального розвитку інституту сім'ї

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

10 тис. грн. щороку(*)

Підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення

Проведення заходів та свят, спрямованих на пропагування сімейних цінностей ("Таланти багатодітної родини", День сім'ї, День матері, День батька тощо)

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, органи студентського самоврядування, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

18 тис. грн. щороку

Підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення; активізація молодіжного руху

Видача посвідчень батьків та дітей з багатодітної сім'ї для отримання пільг

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

-

-

Підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення

Підготовка клопотання перед Президентом України щодо присвоєння почесного звання "Мати-героїня"

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

-

-

Підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення

Ведення реєстру багатодітних сімей та жінок, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня" України

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді

-

-

Підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення

Підтримка діяльності громадських організацій, що працюють у сфері попередження насильства в сім'ї

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

2 тис грн. щороку

Підвищення престижу сім'ї та посилення сімейних орієнтацій населення; активізація молодіжного руху; розширення фінансування програм молодіжних громад-ських організацій стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї

Проведення просвітницької та роз'яснювальної роботи щодо попередження насильства в сім'ї

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

-

-

Мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності сім'ї, передусім жорстокості й насильства

7

Оздоровлення та відпочинок дітей

Організація оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій в літній період

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

10 тис. грн. щороку

Збереження та розвиток мережі закладів усіх форм власності, спрямованих на оздоровлення та відпочинок дітей

Проведення тендерної закупівлі путівок за кошти місцевого бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

100 тис. грн. щороку

Збереження та розвиток мережі закладів усіх форм власності, спрямованих на оздоровлення та відпочинок дітей

Підбір та направлення дітей на оздоровлення та відпочинок за путівками Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту з урахуванням пропозицій служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Субвенції обласного бюджету

Зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку

Перевірка умов перебування дітей в дитячих оздоровчих закладах

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

-

-

Збереження та розвиток мережі закладів усіх форм власності, спрямованих на оздоровлення та відпочинок дітей

Проведення огляду-конкурсу на кращий оздоровчий заклад з денним перебуванням

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

1 тис. грн. щороку

Збереження та розвиток мережі закладів усіх форм власності, спрямованих на оздоровлення та відпочинок дітей

Підтримка ініціатив громадських організацій, діяльність яких спрямована на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій

2012 - 2015 роки

Відділ у справах сім'ї та молоді, молодіжні та дитячі громадські організації, виконавчі органи Луцької міської ради

Міський бюджет

20 тис. грн. щороку(*)

Залучення громад до допомоги сім'ям, дітям та молоді

В тому числі з орієнтовного обсягу фінансових витрат:

відділ у справах сім'ї та молоді - 295 тис. грн. (щороку),

міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді - 30 тис. грн. (щороку)

Всього: 325 тис. грн. (щороку).

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали