ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Двадцять перша сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 04.12.2008 р. N 706

Про Програму правової освіти населення області на 2009 - 2011 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Закарпатської обласної ради від 12 серпня 2011 року N 259 (Рішення N 259)

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення" обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму правової освіти населення області на 2009 - 2011 роки (додається).

2. Обласній державній адміністрації до 25 січня року, наступного за звітним, інформувати обласну раду про хід реалізації Програми.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (Лазар П. Д.) передбачити в обласному бюджеті на 2009 рік кошти на фінансування правоосвітніх заходів, передбачених у зазначеній Програмі.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Поповича М. А. та постійну комісію обласної ради з питань законності і правопорядку (Зелінський А. Ф.)

 

Голова ради

М. Кічковський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
04.12.2008 N 706

ПРОГРАМА
правової освіти населення області на 2009 - 2011 роки
(далі - Програма)

Загальні положення

Ця Програма передбачає створення необхідних умов для здобуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Мета та завдання Програми

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які проживають у сільській місцевості, осіб, які перебувають на державній службі, що обрані народними депутатами України, депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

визнання правової освіти населення є одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;

активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;

органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;

розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;

надання правової освіти навчальними закладами як державної, так і інших форм власності, на платній або безоплатній основі;

поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;

залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;

сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;

забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;

систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу, в тому числі шляхом оприлюднення в офіційних виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, видання офіційних збірників актів законодавства та коментарів до них, широкого розповсюдження правової літератури;

безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань;

всебічного міжнародного співробітництва з питань правової освіти.

Основні напрями реалізації Програми

Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Надання правової освіти має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти.

У загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти здійснюється широка позакласна і позааудиторна робота з правового навчання і виховання, до якої залучаються вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права.

Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема, елементів дистанційного навчання.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють у регіонах координацію зусиль усіх державних органів, підприємств, установ та організацій з метою вирішення завдань щодо забезпечення підвищення правових знань і правової культури громадян.

Методичне забезпечення правової освіти здійснюють Головне, районні та міськрайонні управління юстиції, управління культури, управління освіти і науки, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, інші установи та організації. Вони спільно визначають форми і методи проведення правороз'яснювальної та правовиховної роботи, проводять конференції, навчальні семінари, інші організаційно-методичні заходи, спрямовані на підвищення якості правопросвітницької роботи.

З метою оперативного вирішення питань координації і методичного забезпечення правової освіти при обласній та районних державних адміністраціях, виконкомах міських рад діють міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти населення.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з відповідними управліннями юстиції формують склад районних (міських) міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.

Фінансування Програми з правової освіти населення проводиться за рахунок коштів обласного бюджету, підприємств, відомств, установ та організацій незалежно від форм власності та інших не заборонених законом джерел.

Державні та комунальні засоби масової інформації систематично інформують населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьбу з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх.

Для дальшого вдосконалення правової освіти населення в межах державного та регіонального замовлення створюються загальні і навчальні телевізійні та радіомовні канали, а також запроваджуються сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової інформації.

Основні заходи із забезпечення виконання Програми

NN
з/п

Зміст заходів

Виконавець

Термін виконання

Фінансове забезпечення (за рахунок коштів обласного бюджету)

1

Вживати в межах своєї компетенції заходів щодо практичної реалізації Програми, систематично розглядати на засіданнях колегіальних органів і нарадах стан правової освіти громадян, вживати конкретних заходів щодо її поглиблення

Управління, відділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми та пропонувати територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади

Постійно

 

2

Вивчати і критично аналізувати роботу територіальних міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, вживати організаційних та інших заходів щодо підвищення ефективності їх діяльності та діяльності обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

 

3

Увести у практику проведення навчально-методичних семінарів з викладачами правових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах області

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Протягом 2009 року

 

4

Пропонувати забезпечувати обов'язкове надання державним службовцям під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації комплексу знань з питань правового забезпечення державного управління та державної служби, що включатиме вивчення основ правознавства, відповідних актів законодавства

Державний навчальний заклад "Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій", Головне управління юстиції у Закарпатській області

Постійно

 

5

Проводити правові навчання працівників апарату райдержадміністрацій, міськвиконкомів, та виконкомів сільських, селищних рад

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

 

6

Сприяти створенню регіональних госпрозрахункових навчально-інформаційних центрів, відновити діяльність університетів правових знань, постійних семінарів, лекторіїв та інших форм правового навчання і виховання громадян

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, виконкоми сільських, селищних рад, обласна організація Товариства "Знання" України (за згодою)

Протягом 2009 року

 

7

Сприяти створенню та функціонуванню (які постійно діють) семінарів-практикумів для керівників та спеціалістів підприємств, установ і організацій усіх форм власності

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласна організація Товариства "Знання" України (за згодою)

2009 рік

 

8

Створити мережу громадських приймалень та виїзних консультативних пунктів для надання безкоштовних правових консультацій малозабезпеченим громадянам та населенню, яке проживає в сільській місцевості

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з районними та міськрайонними управліннями юстиції, Закарпатським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадськими організаціями

2009 - 2011 роки

 

9

Налагодити співпрацю з громадськими організаціями, осередками політичних партій та благодійними організаціями щодо їх участі в реалізації Програми правової освіти населення області

Управління у справах молоді та спорту, управління з питань внутрішньої політики, відділ у справах національностей облдержадміністрації спільно з Головним управлінням юстиції у Закарпатській області

2009 - 2011 роки

 

10

Проводити широку роз'яснювальну роботу про чинне законодавство України щодо національних меншин

Відділ у справах національностей облдержадміністрації, Центр культур національних меншин Закарпаття спільно з Головним управлінням юстиції у Закарпатській області

Постійно

 

11

Забезпечити всебічне висвітлення у друкованих та електронних засобах масової інформації проблем держави і права, стану боротьби із злочинністю, діяльності правоохоронних органів і громадськості щодо попередження і припинення правопорушень, приділяти увагу роз'ясненню та застосуванню чинного законодавства України.

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, Головне управління юстиції у Закарпатській області, Управління інформації та зв'язків із громадськістю облдержадміністрації спільно з обласною державною телерадіокомпанією та редакціями газет (за згодою)

Постійно

10,0 тис. гривень

12

Започаткувати на обласному радіо та телебаченні проведення правових програм для дітей та молоді

Управління інформації та зв'язків з громадськістю облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Закарпатській області спільно з обласною державною телерадіокомпанією (за згодою)

2009-2011 роки

 

13

Проводити науково-практичні конференції, відкриті уроки в загальноосвітніх школах області, запровадити цикл передач по телебаченню та радіо, присвячених проблемам розвитку правової освіти, визначним подіям у житті нашої держави

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації спільно з Головним управлінням юстиції у Закарпатській області, обласною організацією Товариства "Знання" України, обласною державною телерадіокомпанією (за згодою)

2009 - 2011 роки

 

14

Пропонувати сприяти створенню молодіжних правових клубів, молодіжних громадських організацій, у статутах яких передбачена правоосвітня діяльність

Головне управління юстиції у Закарпатській області, Ужгородський національний університет, Закарпатський державний університет

2009 - 2011 роки

 

15

Проводити обласні, районні, міські науково-практичні конференції, семінари, "круглі столи", на яких обговорювати питання щодо підвищення рівня правосвідомості та правової культури громадян, зокрема населення, що проживає в гірській місцевості

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з районними та міськрайонними управліннями юстиції, обласною організацією Товариства "Знання" України

2009 - 2011 роки

 

16

Проводити в закладах освіти і культури області "Дні правових знань"

Управління освіти і науки, служба у справах дітей, управління культури облдержадміністрації спільно з Головним управлінням юстиції у Закарпатській області та працівниками правоохоронних органів

2009 - 2011 роки

 

17

Проводити напередодні Дня юриста заходи щодо поширення серед населення знань про право і державу, інформувати громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини

Головне управління юстиції у Закарпатській області спільно з управлінням МВС України в Закарпатській області, управлінням СБУ в Закарпатській області, Ужгородський національний університет, Закарпатський державний університет, обласна спілка юристів (за згодою)

2009 - 2011 роки

 

18

Вжити заходів щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів області, громадських приймалень та юридичних клінік правовою літературою

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, управління облдержадміністрації: культури, освіти і науки спільно з Головним управлінням юстиції у Закарпатській області

2009 - 2011 роки

15,0 тис. гривень

19

Підготувати і провести огляди-конкурси: на краще висвітлення правової тематики в міських і районних засобах масової інформації; на кращу організацію діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення спільно з Головним управлінням юстиції у Закарпатській області та управлінням інформації та зв'язків із громадськістю облдержадміністрації

2009 - 2011 роки

15,0 тис. гривень

20

Поновити у будинках культури, клубах, бібліотеках діяльність правових лекторіїв, заняття гуртків та клубів правознавства, пропагувати юридичну літературу, організовувати для громадян консультації з правових питань з виїздом на місця у важкодоступні гірські райони та сільську місцевість, залучивши студентів старших курсів юридичних факультетів

Управління культури облдержадміністрації спільно з обласною організацією Товариства "Знання" України, Головним управлінням юстиції, Ужгородським національним університетом, Закарпатським державним університетом

2009 - 2011 роки

 

21 (Рішення N 259)

Створення належних умов для прийому населення Закарпатської області Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та його представником в Закарпатській області (Рішення N 259)

Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, апарат обласної державної адміністрації, Головне управління юстиції у Закарпатській області, управління інформації та зв'язків із громадськістю обласної державної адміністрації (Рішення N 259)

2011 рік (Рішення N 259)

97,0 тис. гривень (для оплати послуг з поточного утримання, придбання комп'ютерної та оргтехніки, меблів, інвентарю, канцтоварів) (Рішення N 259)

(Програма із змінами, внесеними згідно з рішенням Закарпатської обласної ради від 12.08.2011 р. N 259) (Рішення N 259)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали