ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.07.2011 р. N 369

Про Програму правової освіти населення області на 2011 - 2015 роки

З метою розвитку правової освіти населення області, підвищення правової культури та виховання громадян в дусі поваги до закону і прав людини, на виконання Указу Президента України від 18.10.2001 N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення", керуючись статтею 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Затвердити Програму правової освіти населення області на 2011 - 2015 роки, що додається.

2. Райдержадміністраціям, виконавчим органам міських рад:

2.1. Розробити та затвердити до 05.08.2011 програми правової освіти населення на 2011 - 2015 роки та контролювати хід їх виконання шляхом обговорення на засіданнях виконкомів, колегій райдержадміністрацій не рідше одного разу на півріччя.

2.2. Про хід виконання Програми правової освіти населення області на 2011 - 2015 роки щопівроку, до 10 числа місяця, наступного за звітним півріччям, інформувати Головне управління юстиції у Донецькій області (далі - Програма).

3. Головному управлінню юстиції у Донецькій області (Тюрін) забезпечити виконання Програми, про що щопівроку, до 20 числа місяця, наступного за звітним півріччям, інформувати облдержадміністрацію.

4. Донецькій обласній державній телерадіокомпанії (Джолос), управлінню інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації (Таранова) висвітлювати зміст та хід реалізації Програми правової освіти населення області на 2011 - 2015 роки в засобах масової інформації області.

5. Ліквідувати обласну міжвідомчу координаціно-методичну раду з правової освіти населення.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації:

- від 14.03.2006 N 111 "Про Програму правової освіти населення області на 2006 - 2010 роки";

- від 01.11.2006 N 534 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.03.2006 N 111";

- від 25.08.2010 N 504 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 14.03.2006 N 111".

7. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на Головне управління юстиції у Донецькій області, контроль - на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Адамова Б. І.

 

Голова облдержадміністрації

А. М. Близнюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
05.07.2011 N 369

ПРОГРАМА
правової освіти населення області на 2011 - 2015 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління юстиції у Донецькій області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 18.10.2001 N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення"

3.

Розробник програми

Головне управління юстиції у Донецькій області

4.

Співрозробники програми

Юридичне управління Донецької облдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець програми

Головне управління юстиції у Донецькій області

6.

Учасники програми

Управління освіти і науки, служба у справах дітей, управління у справах сім'ї та молоді, управління культури і туризму, головне управління праці та соціального захисту населення, головне управління охорони здоров'я, управління інформаційної політики та з питань преси, головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій, головне управління житлово-комунального господарства, відділ взаємодії з правоохоронними органами, відділ кадрової роботи облдержадміністрації, Донецькій обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління МВС України в Донецькій області, Управління державної служби Головного управління державної служби України в Донецькій області, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Фонд "Правова просвіта", Донецька обласна організація Товариства "Знання" України, Донецька обласна молодіжна організація "Регіональне об'єднання молоді", Донецька міська організація "Донецький Меморіал", Рада Донецької обласної організації ветеранів України, Донецька обласна державна телерадіокомпанія, Донецький регіональний центр Національної Академії Правових наук України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Державна податкова адміністрація у Донецькій області,Управління у справах захисту прав споживачів у Донецькій області, Донецький обласний центр зайнятості, Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в Донецькій області, Донецька обласна колегія адвокатів, Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Донецькій області, обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі - обласна МКМР), Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - ДОЦППК), райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у місті рад, вищі навчальні заклади

7.

Термін реалізації програми

2011 - 2015 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

Програма реалізується в 1 етап

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

-

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,
у тому числі:

-

9.1.

коштів місцевого (обласного) бюджету

-

9.2

коштів інших джерел

-

Вступ

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Потребують вирішення на місцевому рівні питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.

Програма правової освіти населення області на 2011 - 2015 роки (далі - Програма) передбачає подальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та заходи щодо їх реалізації.

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Програма правової освіти населення області на 2011 - 2015 роки розроблена відповідно до Указу Президента України від 18.10.2001 N 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення" з метою визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, направлених на підвищення рівня правової освіти населення області.

Становлення України як демократичної, правової держави, формування основних засад громадянського суспільства зумовлює необхідність:

- постійного та поетапного підвищення рівня правової культури населення, охоплення цією роботою дедалі ширших вікових та соціальних верств громадян України;

- невідкладного вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право;

- створення належних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначення основних напрямів правоосвітньої діяльності та першочергових заходів щодо їх реалізації;

- залучення ресурсів громадських організацій для правової освіти населення.

2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

- підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, викладачів правових дисциплін;

- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

- широкого інформування населення про правову політику держави та законодавство;

- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

- ефективної діяльності громадських приймалень та надання ними безоплатної правової допомоги;

- підвищення рівня правових знань державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування Програми

Основними шляхами і напрямами реалізації Програми в регіоні є:

- утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;

- визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та суспільства;

- активна участь в організації та здійсненні заходів із правової освіти населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв і видавничих організацій, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;

- забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел; систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу, в тому числі шляхом оприлюднення в офіційних виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів;

- безпосередня участь юристів у поширенні правових знань.

Програма реалізується в межах повноважень її учасників і додаткового фінансування не потребує. Для здійснення передбачених Програмою заходів можуть використовуватися кошти громадських організацій та інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством.

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;

- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;

- широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації та отримання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

підвищення рівня правових знань державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Реалізація Програми сприятиме:

- формуванню правосвідомості суспільства й окремих громадян;

- поліпшенню якості підготовки викладачів правових дисциплін, підвищенню ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх, професійних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти області;

- правовій поінформованості населення області;

- підвищенню загального рівня правової освіти, вдосконаленню системи правової освіти населення, набуттю громадянами необхідного рівня правових знань, формуванню у них поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національно-правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання Програми правової освіти населення області на 2011 - 2015 роки здійснює Головне управління юстиції у Донецькій області, яке щопівроку, до 20 числа місяця, що настає за звітнім півріччям, інформує облдержадміністрацію.

Відповідальні за виконання Програми щопівроку, до 10 числа місяця, що настає за звітним півріччям, інформують Головне управління юстиції у Донецькій області.

З метою впровадження в життя завдань і заходів Програми та контролю за ходом її виконання облдержадміністрацією утворюється обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

6. Напрями діяльності та заходи Програми

N
з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Заходи Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

1.

Підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику

1.1. Вживати в межах своєї компетенції заходів щодо практичної реалізації Програми, систематично аналізувати стан правової освіти населення та вносити пропозиції щодо його поліпшення

2011 - 2015 роки

Головне управління юстиції у Донецькій області, обласна та територіальні МКМР, райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у місті рад

1.2. Забезпечити надання правової освіти в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти відповідно до норм чинного законодавства

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

1.3. Здійснювати активну правовиховну роботу в системі виховної роботи школи

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації

1.4. Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів, курсів для викладачів права, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, методистів дошкільних навчальних закладів області із залученням науковців, працівників правоохоронних органів та фахівців-практиків у галузі права

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Головне управління юстиції у Донецькій області, Головне управління МВС України в Донецькій області, Донецький регіональний центр Академії Правових наук України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України,обласна МКМР, райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у місті рад

1.5. Забезпечити проведення тематичних семінарів для голів, заступників голів та відповідальних секретарів територіальних міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення області

2011 - 2015 роки

Головне управління юстиції у Донецькій області, обласна МКМР

1.6. Забезпечити проведення лекцій, семінарів, круглих столів з актуальних питань соціально-правового захисту для сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, безробітних осіб, ветеранів війни та праці

2011 - 2015 роки

Служба у справах дітей, управління у справах сім'ї та молоді, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління юстиції у Донецькій області, Донецький обласний центр зайнятості, Рада Донецької обласної організації ветеранів України, обласна МКМР

1.7. Проводити заходи з питань соціально-правового захисту для:
- осіб, які відбувають покарання;
- осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі

2011 - 2015 роки

Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Донецькій області, відділ взаємодії з правоохоронними органами, головне управління праці та соціального захисту населення, головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне управління МВС України в Донецькій області, Донецька міська організація "Донецький Меморіал"

1.8. Забезпечити функціонування постійно діючого семінару з юрисконсультами державних підприємств, установ, організацій області з актуальних проблем законодавства України

2011-2015 роки

Головне управління юстиції у Донецькій області, юридичне управління облдержадміністрації, Донецький регіональний центр Національної Академії Правових наук України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, ДОЦППК

1.9. Забезпечити проведення в навчальних закладах області тематичних занять з формування у підлітків негативного ставлення до наркотичних речовин, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, тютюнопаління та з тематики безпеки дорожнього руху

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки, відділ взаємодії з правоохоронними органами, управління у справах сім'ї та молоді, Головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне управління МВС України в Донецькій області, райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у місті рад

1.10. Проводити акції щодо:
- протидії насильству в сім'ї;
- попередження злочинності та правопорушень;
- профілактики суспільно негативних явищ

2011 - 2015 роки

Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління МВС України в Донецькій області, управління освіти і науки, служба у справах дітей, управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Донецькій області, райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у місті рад

1.11. Проводити науково-практичні конференції між навчальними закладами, юридичними клінічними утвореннями України та інших держав за правоосвітньою тематикою

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади

1.12. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати сучасний педагогічний досвід викладання правових дисциплін, організації правової освіти та виховання дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Головне управління юстиції у Донецькій області, обласна МКМР

1.13. Провести обласний конкурс творчих робіт серед професійних та вищих навчальних закладів на правову тематику

2011 - 2015 роки

Донецька обласна молодіжна організація "Регіональне об'єднання молоді", Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Донецькій області, управління освіти і науки облдержадміністрації

1.14. Впровадити в навчальних закладах заходи з підвищення рівня правової свідомості батьків учнів, студентів та осіб, що їх замінюють

2011 - 2015 роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади, Головне управління юстиції у Донецькій області, Головне управління МВС України в Донецькій області

2.

Створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки

2.1. Продовжувати поповнення бібліотеками області електронних баз даних "Юрист+", "Право", "Закон", "Зібрання законодавства України"

2011 - 2015 роки

Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у місті рад

2.2. Залучати громадські організації регіону до участі в правоосвітніх заходах

2011 - 2015 роки

Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Донецькій області, обласна МКМР

3.

Широке інформування населення про правову політику держави та законодавство

3.1. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації актуальних правових питань про стан законності та правопорядку, забезпечення прав і свобод людини, інформування населення про правову політику держави, зміни в законодавстві, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади

2011 - 2015 роки

Головне управління юстиції у Донецькій області, Донецька обласна державна телерадіокомпанія, обласна МКМР, юридичне управління, управління інформаційної політики та з питань преси, головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Донецький обласний центр зайнятості, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області, Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Донецькій області, Державна податкова адміністрація у Донецькій області, райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у місті рад

3.2. Організувати цикл навчально-методичних теле- та радіопередач, які надаватимуть населенню регіону інформацію про права, свободи, обов'язки громадян з роз'ясненням відповідних актів законодавства і практики їх застосування тощо. Залучати до участі в цих передачах керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зацікавлених організацій, вчених, провідних фахівців-практиків у галузі моралі і права

2011 - 2015 роки

Донецька обласна державна телерадіокомпанія, Головне управління юстиції у Донецькій області, служба у справах дітей, управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації, Головне управління МВС України в Донецькій області, Донецький обласний центр зайнятості, Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

3.3. Проводити Тижні і декади показу кінофільмів на теми прав людини та за морально-правовою тематикою, організувати заняття молоді у кінолекторіях

2011 - 2015 роки

Управління культури і туризму, управління освіти і науки облдержадміністрації, Донецька міська організація "Донецький Меморіал", райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у місті рад

3.4. Забезпечити проведення в бібліотеках області зустрічей за "круглим столом", днів інформування, годин цікавих повідомлень, бесід, експрес-інформацій, бліц-вікторин, уроків права, сприяти розвитку в закладах культури області нових та нетрадиційних форм роботи

2011 - 2015 роки

Управління культури і туризму облдержадміністрації, Головне управління юстиції у Донецькій області, Донецька міська організація "Донецький Меморіал", обласна МКМР, райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у місті рад

4.

Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації

4.1. Забезпечити проведення консультативно-правових зустрічей з населенням області з метою надання безкоштовної правової допомоги громадянам, які проживають у віддалених місцях області

2011 - 2015 роки

Головне управління юстиції у Донецькій області, Донецька обласна колегія адвокатів, обласна МКМР, райдержадміністрації, виконавчі органи міських та районних у місті рад

4.2. Активізувати правоосвітню роботу серед сільського і селищного населення шляхом проведення інформаційних днів, створення інформаційних пунктів

2011 - 2015 роки

Управління інформаційної політики та з питань преси облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад

4.3. Вивчити питання створення та функціонування Центру надання безоплатної правової допомоги за допомогою юридичних клінік м. Донецьк

2011 рік

Головне управління юстиції у Донецькій області, Фонд "Правова просвіта", Донецька обласна колегія адвокатів, Донецький регіональний центр Академії правових наук України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, вищі навчальні заклади

5.

Підвищення рівня правових знань державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

5.1. Забезпечити надання державним службовцям під час їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації комплексу знань з питань правового забезпечення державного управління та державної служби, що включатиме вивчення основ правознавства, відповідних актів законодавства, у тому числі, з питань попередження корупційних діянь

2011 - 2015 роки

Управління державної служби Головного управління державної служби України в Донецькій області, Головне управління юстиції у Донецькій області, юридичне управління, відділ кадрової роботи облдержадміністрації, Донецький державний університет управління, ДОЦППК, Донецький регіональний центр Академії Правових наук України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

5.2. Забезпечити випуск посібників, методичних рекомендацій, довідників, необхідних для роботи державних органів та органів місцевого самоврядування

2011 - 2015 роки

Управління державної служби Головного управління державної служби України в Донецькій області, відділ кадрової роботи, юридичне управління облдержадміністрації Головне управління юстиції у Донецькій області, ДОЦППК

5.3. Проводити семінари, круглі столи в містах та районах області з метою роз'яснення норм чинного законодавства та обговорення актуальних питань щодо їх застосування

2011 - 2015 роки

Головне управління юстиції у Донецькій області, Управління державної служби Головного управління державної служби України в Донецькій області, відділ кадрової роботи, юридичне управління облдержадміністрації, Донецький регіональний центр Академії правових наук України, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

5.4. Проводити телефонні "прямі лінії", відео-, он-лайн-конференції з юристами виконавчих органів міських та районних у місті рад, райдержадміністрацій

2011 - 2015 роки

Юридичне управління облдержадміністрації

 

Заступник голови - керівник апарату
облдержадміністрації

Б. І. Адамов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали