ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 12.08.2011 р. N 255

Про Програму розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на період до 2017 року

Відповідно до статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року" (Постанова N 629) обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на період до 2017 року (далі - Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови державної адміністрації Качура І. І. і постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики (Вегеш М. М.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
12.08.2011 N 255

ПРОГРАМА
розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на період до 2017 року

Загальна частина

Основними завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо.

Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів на сьогодні не в повній мірі забезпечує освітні потреби населення. Лише 52 відсотки дітей від загальної кількості відповідного віку відвідують дошкільні навчальні заклади. Окрім того, наявне перевантаження груп дітьми (на ста місцях виховується сто двадцять одна дитина, у міських поселеннях - сто тридцять вісім). Кількість дітей, які перебувають на черзі зі влаштування до дошкільних навчальних закладів, становить понад 8,1 тис. Дітей п'ятирічного віку дошкільною освітою охоплено 92 відсотки, що не забезпечує рівні стартові умови для подальшого навчання у школі та суперечить вимогам чинного законодавства.

Здобуття якісної дошкільної освіти ускладнюється незадовільним станом матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів.

Мета Програми

Метою Програми є розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає забезпечення розвитку дошкільної освіти на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за умови належного фінансування за рахунок коштів відповідних бюджетів. Недоліком зазначеного варіанта є неврегульованість питання щодо фінансування дошкільних навчальних закладів.

Другий, оптимальний варіант передбачає надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів з метою стимулювання розвитку дошкільної освіти.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

створення умов для обов'язкового здобуття якісної дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямами діяльності (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо);

впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їм комп'ютеризації з підключенням до Інтернету;

підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, розроблення інформаційно-методичних комплектів (електронні посібники, віртуальні лабораторії, електронні бази даних, освітні портали тощо) та забезпечення доступу до них закладів дошкільної освіти;

проведення моніторингу якості дошкільної освіти;

формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;

налагодження вітчизняного виробництва навчально-методичного, ігрового обладнання й дидактичних засобів навчання в обсязі, необхідному для задоволення потреб дошкільних навчальних закладів;

удосконалення методів психолого-педагогічної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

застосування компетентнісного підходу в освітньому процесі;

утворення при управлінні освіти і науки облдержадміністрації Міжвідомчої ради з питань дошкільної освіти з метою координації діяльності закладів дошкільної освіти;

утворення окремих підрозділів з питань дошкільної освіти в управлінні освіти обласному, міських (районних) управліннях (відділах) освіти;

підвищення рівня роботи з батьками (утворення консультативних центрів тощо);

запровадження медіа-освіти, підготовка інформаційних дошкільних програм ("Електронна пошта для батьків" тощо).

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності;

створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти;

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності; зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;

модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості;

поглиблення міжнародного співробітництва з питань дошкільної освіти;

розширення переліку форм роботи з батьками.

Програму передбачається виконати протягом семи років.

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення розвитку дошкільної освіти;

створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти;

розширити мережу дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

зміцнити матеріально-технічну базу таких закладів;

збільшити кількість дітей, які здобули дошкільну освіту, задовольнити їх культурно-освітні потреби, а також потреби у самовизначенні і творчій самореалізації;

удосконалити систему перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 212,07 млн. грн.,

у тому числі:

за рахунок обласного бюджету - 56,08 млн. грн.;

за рахунок місцевих бюджетів - 155,92 млн. грн.;

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, - 0,07 млн. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту обласного бюджету та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на період до 2017 року

1. Ініціатор розроблення Програми - облдержадміністрація.

2. Підстава для розроблення Програми: постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 629 "Про затвердження Державної цільової соціа льної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року" (Постанова N 629).

3. Розробник Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації.

4. Відповідальний виконавець Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації.

5. Учасники Програми: управління освіти і науки облдержадміністрації, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, органи місцевого самоврядування, органи управління освітою, дошкільні навчальні заклади.

6. Строк виконання Програми: 2011 - 2017 роки.

7. Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми: обласний, місцеві бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: (млн.)

усього

- 212,07

у тому числі за рахунок:

 

коштів обласного бюджету

- 56,08

місцевих бюджетів

- 155,92

інші джерела, не заборонені законодавством

- 0,07

 

Заступник голови ради

А. Сербайло

 

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ і ЗАХОДИ
з виконання Програми розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на період до 2017 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прог-
нозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, (млн. гривень)

за роками

усього

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти

1) кількість проведених семінарів

7

1

1

1

1

1

1

1

1) проведення семінарів з питань виконання Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

0,23

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

Разом за завданням 1

 

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

0,23

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

 

Обласний бюджет

0,23

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

Місцеві бюджети

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності

1) кількість побудованих дошкільних закладів

32

 

9

7

4

5

3

4

1) розширення мережі дошкільних навчальних закладів шляхом їх будівництва за новими типовими проектами, вивільнення орендованих приміщень, відкриття таких закладів у пристосованих приміщеннях

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

17,00

 

2,00

2,00

3,00

3,00

3,50

3,50

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

58,00

4,20

9,30

10,20

9,00

8,90

8,00

8,40

2) кількість дошкільних навчальних закладів, у яких буде проведено ремонт приміщень

498

40

70

75

44

81

93

95

2) забезпечення проведення капітального ремонту будівель, зокрема дахів, систем комунікацій та обладнання державних і комунальних дошкільних навчальних закладів та котелень

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

13,50

 

2,00

2,00

2,00

2,50

2,50

2,50

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

52,40

6,90

7,10

7,20

6,90

7,90

8,20

8,20

Разом за завданням 2

 

530

40

79

82

48

86

96

99

 

 

 

140,90

11,1

20,4

21,4

20,9

22,3

22,2

22,6

 

Обласний бюджет

30,50

0,00

4,00

4,00

5,00

5,50

6,00

6,00

Місцеві бюджети

110,40

11,10

16,40

17,40

15,90

16,80

16,20

16,60

3. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

рівень забезпечення дошкільних навчальних закладів обладнанням

0

 

 

 

 

 

 

 

1) проведення модернізації матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками, твердим і м'яким інвентарем тощо)

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

19,00

0,50

2,50

3,00

3,00

3,00

3,50

3,50

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

37,00

 

5,00

5,00

4,50

7,50

7,00

8,00

кількість дошкільних навчальних закладів, оснащених навчально-
комп'ютерними комплексами

275

30

36

38

40

40

45

46

2) оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально-
комп'ютерними комплексами

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

2,70

 

0,30

0,40

0,50

0,50

0,50

0,50

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

Місцеві бюджети

7,20

0,90

1,00

1,10

1,10

1,00

1,20

0,90

кількість дошкільних навчальних закладів, підключених до Інтернету

0

 

 

 

 

 

 

 

3) забезпечення підключення дошкільних навчальних закладів до Інтернету

державні адміністрації, міськвиконкоми

місцеві бюджети

0,90

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,20

електронна бібліотека

0

 

 

 

 

 

 

 

4) створення електронної бібліотеки з питань навчально-
методичного забезпечення дошкільної освіти

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

0,80

 

0,20

 

 

0,30

 

0,30

кількість розроблених програм

0

 

 

 

 

 

 

 

5) розроблення і видання програм розвитку дітей дошкільного віку (корекційних, інклюзивних), забезпечення відповідного методичного супроводження

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

0,0

 

 

 

 

 

 

 

кількість проведених конкурсів

7

1

1

1

1

1

1

1

6) проведення конкурсів, підготовка науково-методичних матеріалів з питань дошкільної освіти

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

0,33

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,06

Разом за завданням 3

 

282

31

37

39

41

41

46

47

 

 

 

67,93

1,54

9,14

9,64

9,25

12,45

12,45

13,46

 

Обласний бюджет

22,83

0,54

3,04

3,44

3,55

3,85

4,05

4,36

Місцеві бюджети

45,10

1,00

6,10

6,20

5,70

8,60

8,40

9,10

4. Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток

кількість проведених конкурсів

6

 

1

1

1

1

1

1

1) забезпечення проведення конкурсу на кращий сайт дошкільного навчального закладу

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

0,18

 

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

кількість проведених конкурсів

10

1

1

2

1

2

1

2

2) забезпечення проведення Всеукраїнського конкурсу "Дошкільний навчальний заклад майбутнього" та обласного "Кращий дошкільний навчальний заклад

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

1,30

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Разом за завданням 4

 

16

1

2

3

2

3

2

3

 

 

 

1,48

0,10

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

 

Обласний бюджет

1,48

0,10

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

Місцеві бюджети

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей

кількість груп

0

 

 

 

 

 

 

 

1) формування груп для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

райдержадміністрації, міськвиконкоми

місцевий бюджет

0,35

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Разом за завданням 5

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0,35

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

 

Обласний бюджет

0,00

 

 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети

0,35

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

6. Збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства

кількість проведених спортивних фестивалів

2

 

1

 

 

1

 

 

1) проведення спортивного фестивалю для дітей дошкільного віку "Гармонія руху"

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

0,20

 

0,10

 

 

0,10

 

 

кількість проведених семінарів

6

 

1

1

1

1

1

1

2) проведення семінарів-практикумів, майстер-класів для інструкторів з фізичної культури з питань застосування методів, спрямованих на збереження здоров'я дітей

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Інші джерела

0,06

 

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Разом за завданням 6

 

8

0

2

1

1

2

1

1

 

 

 

0,26

0,00

0,11

0,01

0,01

0,11

0,01

0,01

 

Обласний бюджет

0,20

0,00

0,10

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

Місцеві бюджети

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші джерела

0,06

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

7. Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

кількість проведених всеукраїнських, і міжнародних, обласних, регіональних науково-
практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом

7

1

1

1

1

1

1

1

1)забезпечення проведення всеукраїнських і міжнародних, регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з питань дошкільної освіти

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

0,70

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

райдержадміністрації, міськвиконкоми

місцевий бюджет

0,07

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

кількість заходів у рамках Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року"

2

 

1

 

 

1

 

 

2) проведення Всеукраїнського та обласного конкурсу майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року"

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

0,14

 

0,07

 

 

0,07

 

 

Разом за завданням 7

 

9

1

2

1

1

2

1

1

 

 

 

0,91

0,11

0,18

0,11

0,11

0,18

0,11

0,11

 

Обласний бюджет

0,84

0,10

0,17

0,10

0,10

0,17

0,10

0,10

Місцеві бюджети

0,07

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Інші джерела

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Розширення переліку форм роботи з батьками

етап підготовки та реалізації проекту "Електронна пошта для батьків"

0

 

 

 

 

 

 

 

1) підготовка та реалізація інформаційного проекту "Електронна пошта для батьків

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Інші джерела

0,01

 

0,01

 

 

 

 

 

Разом за завданням 8

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Обласний бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Місцеві бюджети

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інші джерела

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разом за ПРОГРАМОЮ

 

852

74

123

127

94

135

147

152

 

 

212,07

12,93

30,15

31,47

30,58

35,35

35,09

36,50

у тому числі

Обласний бюджет

56,08

0,77

7,57

7,80

8,91

9,88

10,42

10,73

Місцеві бюджети

155,92

12,16

22,56

23,66

21,66

25,46

24,66

25,76

Інші джерела

0,07

0,00

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Заступник голови ради

А. Сербайло

 

Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Програми розвитку дошкільної освіти у Закарпатській області на період до 2017 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти

науково-
практичний

кількість заходів

7

1

1

1

1

1

1

1

2. Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності

економічний

млн. гривень

140,90

11,1

20,4

21,4

20,9

22,3

22,2

22,6

3. Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

 

економічний

млн. гривень

67,93

1,54

9,14

9,64

9,25

12,45

12,45

13,46

4. Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток

науково-
практичний

млн. гривень

1,48

0,10

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

кількість заходів

16

1

2

3

2

3

2

3

5. Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей

соціальний

млн. гривень

0,35

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

6. Збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства

науково-
практичний

млн. гривень

0,26

0,00

0,11

0,01

0,01

0,11

0,01

0,01

кількість заходів

8

0

2

1

1

2

1

1

7. Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

науково-
практичний

млн. гривень

0,91

0,11

0,18

0,11

0,11

0,18

0,11

0,11

кількість заходів

9

1

2

1

1

2

1

1

8. Розширення переліку форм роботи з батьками

соціальний

млн. гривень

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Заступник голови ради

А. Сербайло

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали