ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 16.12.2010 р. N 72

Про Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2011 - 2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 21 лютого 2007 року N 136/2007 "Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні", Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Обласній державній адміністрації щороку при формуванні проекту обласного бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів Програми.

3. Рекомендувати райдержадміністраціям, Берегівському, Мукачівському, Ужгородському, Хустському міськвиконкомам розробити районні (міські) програми розвитку туризму і курортів на 2011 - 2015 роки та подати їх на затвердження районних (міських) рад.

4. Обласній державній адміністрації про хід реалізації Програми інформувати обласну раду щороку до 15 лютого.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гоблика В. В. та постійну комісію обласної ради з питань розвитку туризму та рекреації (Андріюк Д. Д.)

  

Голова ради

І. Балога

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
16.12.2010 N 72

ПРОГРАМА
розвитку туризму і курортів у Закарпатській області
на 2011 - 2015 роки

Загальні положення

Аналіз виконання Програми розвитку туризму та рекреації в Закарпатській області на 2002 - 2010 роки є підтвердженням висновку, що туристично-рекреаційна галузь області відіграє дедалі вагомішу роль в соціально-економічному розвитку області і є одним із пріоритетів розвитку. Розвиток туристично-рекреаційної галузі на Закарпатті має позитивну динаміку. За період 2004 - 2010 років кількість туристів, які відвідали нашу область, збільшилася на 57 відсотків. Відповідно, обсяг наданих туристичних послуг збільшився майже у три рази, значно зросли відрахування до бюджетів усіх рівнів.

Мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних закладів нараховує 356 об'єктів, що дозволяє одночасно розмістити близько 20 тисяч осіб, а це на 30 відсотків більше, ніж у 2004 році.

Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери області, стрімко інтегрується у загальноукраїнську та європейську туристичну індустрію.

Пріоритетний напрям розвитку в'їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості життя, створення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її міжнародного авторитету.

Мета Програми

Програму розроблено відповідно до основних вимог законів України: "Про туризм", "Про курорти" та спрямовано на реалізацію положень Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року N 1088-р, та Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.06.2009 N 280.

Основною метою Програми є удосконалення та поліпшення функціональної і технічної якості складової регіонального та національного туристичного продукту, оптимізація використання туристичних ресурсів, посилення конкурентоспроможності на внутрішньому та міжнародних туристичних ринках, забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів, сприяння соціально-економічному розвитку регіону, як складової держави та зростання якості життя населення.

Основні завдання та напрями Програми

Програму спрямовано на розв'язання істотних проблем розвитку туризму і діяльності курортів на території області, а саме:

участь в удосконаленні державної політики з розвитку туризму і курортів;

підвищення ефективності функціонування туристичної сфери і діяльності курортів;

раціональне використання туристичних та рекреаційних ресурсів краю та об'єктів історико-культурної спадщини;

формування конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту;

приведення технічної оснащеності об'єктів туристичної інфраструктури у відповідність до вимог сучасних стандартів якості туристичного обслуговування;

покращення туристичного іміджу та курортної привабливості Карпатського регіону на міжнародному туристичному ринку, підвищення ефективності заходів, спрямованих на збільшення туристичних потоків у Закарпатську область;

вдосконалення системи управління підприємствами туристичної сфери, впровадження нових дієвих механізмів державного управління туризмом і діяльністю курортів, ефективності взаємодії місцевих та державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, приватного сектору;

сприяння в забезпеченні розроблення єдиної системи маркування та знакування туристичних маршрутів;

покращення аналітичної роботи у сфері туризму і курортів, запровадження обов'язкової системи звітності всіх суб'єктів туристично-рекреаційної діяльності перед місцевими органами влади;

розроблення та запровадження системи звітності туристично-інформаційних центрів.

Виконання завдань і досягнення основної мети програми може бути забезпечено за рахунок впровадження європейської моделі державно-приватного партнерства.

Ця управлінська модель дає можливість забезпечити раціональне використання національних туристичних ресурсів; сприяти зростанню робочих місць; формувати позитивний туристичний імідж краю та країни в цілому; збільшувати надходження до державного та місцевих бюджетів; досягти відносно високої соціальної та екологічної ефективності від туристичної діяльності.

Основні заходи реалізації Програми:

1. Реалізація туристичної політики держави, оптимізація системи управління туризмом

1.1. Впровадження уніфікованої моделі управління сферою туризму та курортів на регіональному рівні, побудованої за вертикаллю, створення єдиної системи звітності туристичних підприємств різних форм власності, посилення аналітичної роботи в туристичній сфері.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2012 роки

Очікуваний результат: підвищення ефективності управління на рівні районів та міст області, забезпечення координації дій управлінських структур, підготовка науково обґрунтованих управлінських рішень у туристичній сфері та діяльності курортів.

1.2. Участь у розробленні нормативно-правових документів з метою створення сприятливих умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури, підтримку середнього та малого підприємництва (зокрема в сільській місцевості та депресивних районах) у сфері туризму і діяльності курортів. Розроблення механізму підтримки перспективних проектів розвитку туризму та курортів на обласному рівні, заходів зі спрощення нормативних та дозвільних документів.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з агенцією з питань залучення інвестицій, райдержадміністрації, міськвиконкоми, кафедра туризму УжНУ

Термін: 2011 - 2013 роки

Очікуваний результат: формування сприятливого інвестиційного іміджу, збільшення обсягів інвестування, кількості робочих місць, надходжень до бюджетів усіх рівнів, зростання якості життя населення.

1.3. Розроблення проектів, концепцій та передпроектної документації розбудови туристичної інфраструктури гірських районів та місцевостей, де наявні термальні та мінеральні води.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно із суб'єктами підприємницької діяльності, кафедра туризму УжНУ

Термін: 2011 - 2013 роки

Очікувані результати: збереження і раціональне використання цінних туристичних ресурсів області, забезпечення їх доступності для всіх категорій населення, впорядкування туристично-рекреаційних територій, збільшення обсягів інвестування у сфері туризму і діяльності курортів, зростання кількості робочих місць та якості життя населення.

1.4. Удосконалення статистичної звітності у сфері туризму та діяльності курортів, гармонізація статистичних досліджень у сфері туризму і діяльності курортів зі стандартними методиками Євростату.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з Головним управлінням статистики у Закарпатській області

Термін: 2011 - 2013 роки

Очікувані результати: адекватна оцінка внеску туристично-рекреаційної галузі в економіку області, отримання повної та достовірної інформації про туристичні об'єкти та курортні заклади.

2. Забезпечення оптимального середовища сталого розвитку туризму на Закарпатті

2.1. Інвентаризація та паспортизація туристичних ресурсів області, формування та ведення відповідного реєстру. Резервування земель оздоровчого призначення та встановлення меж охоронних зон резервованих територій з метою створення та розвитку курортів, підготовка експертної оцінки наявних мінеральних та термальних вод.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Головне управління економіки облдержадміністрації спільно з Головним управлінням Держкомзему у Закарпатській області та науково-дослідними установами

Термін: 2011 - 2013 роки

Очікувані результати: забезпечення збереження та раціональне використання цінних туристичних ресурсів краю, їх доступності для всіх категорій населення, формування сприятливого туристичного іміджу, створення передумов для формування конкурентоспроможного національного туристичного продукту.

2.2. Формування регіональної мережі туристично-екскурсійних маршрутів, розроблення і впровадження на державному рівні механізму їх утримання.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з громадськими організаціями галузі туризму

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення нових туристичних продуктів, забезпечення безпеки туристів, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

2.3. Розроблення кінних туристичних маршрутів, включення їх у регіональну мережу туристично-екскурсійних маршрутів. Створення регіональної асоціації кінного туризму.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з науково-виробничою асоціацією "Племконецентр"

Термін: 2011 - 2013 роки

Очікувані результати: розширення атракційності туристичного продукту регіону, створення нових робочих місць.

2.4. Знакування та маркування основних туристичних шляхів, що є складовою регіональної та національної мережі туристично-екскурсійних маршрутів, інформаційне облаштування туристичних об'єктів.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно із громадськими організаціями галузі туризму

Термін: 2013 - 2015 роки

Очікувані результати: посилення рівня безпеки туристів, збільшення та впорядкування туристичних потоків, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення передумов для формування конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту.

2.5. Забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об'єктів історико-культурної спадщини у складі регіональної та національної мереж туристично-екскурсійних маршрутів.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з кафедрами туризму вищих навчальних закладів області

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму об'єктів історико-культурної спадщини, створення передумов для формування конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту.

2.6. Забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об'єктів природно-заповідного фонду в складі регіональної та національної мереж туристично-екскурсійних маршрутів. Використання перспективних територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення для створення центрів санаторного лікування та соціально-психологічної реабілітації.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з природно-заповідними установами області

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: підвищення рівня привабливості та пристосованості об'єктів природно-заповідного фонду, збільшення та впорядкування туристичних потоків, формування конкурентоспроможного туристичного продукту.

2.7. Формування регіональної мережі туристично-інформаційних центрів і пунктів єдиної інформаційної системи, забезпечення їх стабільного функціонування, сприяння у щорічному оновленні ними банку даних про туристичні ресурси, зокрема, про їх споживчі характеристики.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: збільшення туристичних потоків, посилення рівня безпеки туристів, забезпечення туристів повною та достовірною інформацією.

2.8. Забезпечення безпеки відпочиваючих на туристичних маршрутах та в туристичних закладах, а також безпечних санітарно-гігієнічних умов проживання й харчування в закладах розміщення.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації спільно з управлінням МВС України в Закарпатській області, Головним управлінням МНС України в Закарпатській області, інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, Закарпатським гірським пошуково-рятувальним загоном

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: посилення безпеки туристів, впорядкування туристичних потоків, створення передумов для формування якісного туристичного продукту.

2.9. Розроблення проекту створення мережі доступних засобів тимчасового розміщення, зокрема молодіжних готелів (хостелів), турбаз, автокемпінгів на територіях, через які прокладено регіональні та національні туристичні маршрути.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2014 роки

Очікувані результати: розвиток туристичної інфраструктури, збільшення туристичних потоків, створення нових робочих місць, створення передумов для формування конкурентоспроможного туристичного продукту, підвищення доступу молоді та інших незаможних верств населення до туристичного обслуговування.

2.10. Підтримка розвитку сільського та агротуризму в області як необхідної передумови комплексного соціально-економічного розвитку села.

Головні управління облдержадміністрації: з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму, агропромислового розвитку, райдержадміністрації спільно з Закарпатським обласним центром розвитку сільського туризму

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: вирішення соціально-економічних проблем села, поліпшення умов та якості життя сільського населення, самозайнятість населення, додатковий заробіток.

2.11. Підтримка та розвиток народних ремесел як складової програми туристичного обслуговування, включення у місцеві туристичні продукти майстер-класів з народних промислів.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління культури облдержадміністрації спільно з громадськими організаціями галузі туризму

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: вирішення соціально-економічних проблем села, самозайнятість населення, додатковий заробіток.

2.12. Оцінка стану готовності туристичних об'єктів та інфраструктури до прийому туристів під час їх транзиту територією області для участі у проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Створення атмосфери футбольного свята, зокрема шляхом монтажу сучасних великих телевізійних екранів в обласному центрі, на курортах у місцях масового відпочинку шляхом залучення інвестиційних коштів.

Головні управління облдержадміністрації: з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму, економіки, управління облдержадміністрації: у справах молоді та спорту, охорони здоров'я, культури

Термін: 2011 - 2012 роки

Очікувані результати: збільшення потоку іноземних туристів, створення комфортних умов для гостей та вболівальників.

3. Інноваційний підхід до управління конкурентоспроможністю регіонального та національного туристичного продукту

3.1. Розроблення на конкурсній основі інноваційних та інвестиційних проектів у сфері туризму і діяльності курортів, забезпечення їх промоції.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з громадськими організаціями у галузі туризму

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у сферу туризму і діяльності курортів, розвиток туристичної інфраструктури.

3.2. Участь у розробленні та реалізації заходів загальнодержавної програми з формування протягом 2011 - 2022 років сучасної спортивно-туристичної інфраструктури у Карпатському регіоні, розвиток зимових видів спорту;

створення передумов для отримання права на проведення зимових олімпійських та параолімпійських ігор 2022 року у Карпатах та розвиток гірськолижного курорту світового рівня.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: підняття іміджу зимових спортивно-туристичних видів відпочинку, реконструкцію та будівництво матеріально-технічної бази зимових видів спорту, залучення інвестицій у будівництво туристичної інфраструктури, створення нових робочих місць.

4. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму та діяльності курортів

4.1. Здійснення постійного моніторингу внутрішнього та міжнародного туристичних потоків та ринків, їх всебічний аналіз.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: прогнозування туристичних потоків і процесів, створення передумов для формування конкурентоспроможного туристичного продукту.

4.2. Здійснення постійного моніторингу стану і якості туристичних ресурсів Закарпаття.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з громадськими об'єднаннями та організаціями галузі туризму

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: корегування туристичних пропозицій в залежності від потреб ринку, раціональне використання туристичних ресурсів, створення передумов для формування конкурентоспроможного туристичного продукту.

4.3. Обмін кращими практиками туристичної діяльності під час проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з громадськими об'єднаннями та організаціями галузі туризму, освітні заклади

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: вивчення досвіду розвитку туристичної сфери на прикладі інших регіонів України та країн світу, вирішення нагальних проблем туристично-рекреаційної галузі.

4.4. Удосконалення системи підготовки кадрів для сфери туризму та діяльності курортів, розширення мережі центрів туризму, екскурсій, краєзнавства і спорту учнівської молоді. Започаткування підготовки фахівців туристичного супроводу (провідників у гори, інструкторів спортивного і кінного туризму тощо).

Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з кафедрами туризму вищих навчальних закладів області

Термін: 2011 - 2013 роки

Очікувані результати: забезпечення сфери туризму і діяльності курортів кваліфікованими кадрами, підвищення якості обслуговування туристів, створення передумов для формування конкурентоспроможного туристичного продукту.

4.5. Популяризація культурної спадщини і духовних надбань області та України, включення їх до регіонального туристичного продукту.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління культури облдержадміністрації

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: збільшення туристичних потоків, формування позитивного іміджу Закарпаття, підвищення духовного та культурного рівня відпочиваючих.

4.6. Розроблення нових туристсько-екскурсійних програм для школярів, виховання почуття патріотизму, налагодження у школах роботи туристичних гуртків.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки, культури, Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: покращення виховної роботи, виховання у молоді почуття патріотизму, любові до рідного краю.

4.7. Інформаційне забезпечення туристично-екскурсійних маршрутів через підготовку на 4 - 5 мовах Євросоюзу аудіо- та відеоматеріалів, створення фільмів про іміджеві туристичні продукти Закарпаття, їх запис і копіювання у форматі CD, DVD.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: покращення поінформованості туристів про регіон і наявні в ньому туристичні продукти, збільшення туристичних потоків, підвищення якості туристичних послуг, поліпшення туристичного іміджу на міжнародній арені, формування конкурентоспроможного туристичного продукту.

4.8. Розроблення науково-обгрунтованих концепцій та програм регіонального розвитку перспективних туристично-рекреаційних територій. Підготовка, розгляд та погодження клопотань про оголошення природних територій курортами державного та місцевого значень.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з науково-дослідними та проектними установами

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: підготовка локальних інвестиційних проектів у туристичній сфері, забезпечення збереження та раціонального використання цінних рекреаційних ресурсів області.

5. Формування туристичного іміджу краю та просування на внутрішньому і міжнародному туристичних ринках

5.1. Популяризація регіонального туристичного продукту на регіональних, загальноукраїнських та міжнародних спеціалізованих заходах.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з Асоціацією туристичних підприємств Закарпатської області, Закарпатським центром розвитку сільського туризму

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: створення позитивного іміджу краю та держави, збільшення туристичних потоків.

5.2. Створення мережі туристично-інформаційних сайтів, їх постійне оновлення та підтримка. Реклама туристично-рекреаційних можливостей Закарпаття на центральних та місцевих каналах телебачення і радіо, у друкованих засобах масової інформації.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: підвищення інформованості про туристичні можливості регіону, створення позитивного іміджу регіонального туристичного продукту, збільшення туристичних потоків.

5.3. Підготовка та випуск туристичних карт, довідників, каталогів, карт-схем, картографічне забезпечення регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів, зокрема, і до Євро-2012.

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

Термін: 2011 - 2015 роки

Очікувані результати: покращення поінформованості туристів про регіон і наявні в ньому туристичні продукти, збільшення туристичних потоків, підвищення якості туристичних послуг.

Очікувані результати та ефективність Програми

Реалізація напрямів та виконання завдань розвитку сфери туризму і діяльності курортів, визначених цією Програмою, дасть змогу до 2015 року забезпечити:

зростання потоку внутрішніх туристів на 10 відсотків щороку;

зростання потоку іноземних туристів на 50 - 60 тисяч щороку;

збільшення обсягів, наданих туристичних послуг до 500 млн. грн. на рік;

збільшення частки сфери туризму і діяльності курортів у валовому внутрішньому продукті регіону до 5 відсотків загального обсягу;

збільшення терміну перебування туристів на території області у вітчизняних готелях та інших закладах тимчасового розміщення;

створення умов для впровадження ефективної маркетингової та інформаційної політики з підтримки регіонального та вітчизняного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках;

приведення матеріально-технічної та функціональної якості вітчизняних об'єктів туристичного відвідування та об'єктів туристичної інфраструктури до сучасних вимог, директив Європейського Союзу та рекомендацій Міністерства культури та туризму України.

Очікувані результати

Найменування завдання

Найменування показників

Одиниця виміру

Значення показників за роками

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Економічні

Кількість обслуговуваних туристів

тис. осіб

390,0

450,0

420,0

450,0 

470,0

Обсяг наданих послуг

млн. грн.

310,0

370,0

340,0

370,0

390,0

Надходження до бюджетів усіх рівнів

млн. грн.

35,0

38,0

37,0

38,0

40,0

Соціальні

Кількість зайнятих у сфері туризму та діяльності курортів

осіб

5000

6500

6000

7000

8000

Обсяги та джерела фінансування

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету (12 млн. грн.), районних та міських бюджетів (7 млн. грн.), міжнародної технічної допомоги та інвестиційних коштів (20 млрд. грн.), інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою на 2011 - 2015 роки, подається на розгляд сесії обласної ради щороку.

Заходи щодо фінансування в 2011 році Програми розвитку туризму та курортів у Закарпатській області на 2011 - 2015 роки додаються.

  

Додаток
до рішення Закарпатської обласної ради
16.12.2010 N 72

Заходи щодо фінансування у 2011 році Програми розвитку туризму та курортів у Закарпатській області на 2011 - 2015 роки

N
з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Потреба у фінансуванні з обласного бюджету (тис. грн.)

1

2

3

4

5

I. Реалізація туристичної політики держави, оптимізація системи управління туризмом

1.

Організація та проведення конкурсу на кращий туристичний проект з розбудови туристичної інфраструктури в гірських районах, на територіях з термальними та мінеральними водами

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

10,0

II. Сталий розвиток туризму на Закарпатті

1.

Провести інвентаризацію та паспортизацію бальнеологічних ресурсів області

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації

18,0

2.

Комплексна економічна оцінка туристичних ресурсів краю

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з кафедрою туризму Ужгородського національного університету та Закарпатським регіональним центром соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України

45,0

3.

Підготовка та видання довідника "Туристично-екскурсійні маршрути Закарпаття"

Березень-травень

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, кафедра туризму УжНУ

50,0

4.

Утримання діючих та маркування нових туристичних маршрутів краю (знакування, маркування)

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з громадськими об'єднаннями і організаціями

60,0

5.

Підготовка та видання інформаційних буклетів та довідників для регіональної мережі тури-стично-інформаційних центрів, візит-центрів

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

80,0

6.

Розроблення проекту створення мережі засобів тимчасового розміщення, зокрема, молодіжних готелів-хостелів, автокемпінгів на територіях, прилеглих до основних мереж регіональних та національних туристичних маршрутів

Березень-липень

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

30,0

7.

Створення асоціації кінного туризму та розроблення і маркування кінних туристичних маршрутів, їх висвітлення на туристичних сайтах області, в центральних засобах масової інформації

Травень - вересень

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з науково-виробничою асоціацією "Племконецентр"

10,0

8.

Подальша підтримка розвитку сільського та агротуризму:

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з Закарпатським обласним центром розвитку сільського туризму

 

проведення семінарів-навчань;

8,0

сертифікація сільських садиб; випуск щорічних каталогів "Кращі сільські садиби Закарпаття",

6,0

"Закарпатські села запрошують на відпочинок";

34,0

участь у презентаціях, виставках-ярмарках та інших спеціалізованих заходах з метою популяризації сільського туризму

25,0

9.

Придбання снігоходу для технічного оснащення Закарпатського гірського пошуково-рятувального загону

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з Закарпатським гірським пошуково-рятувальним загоном

99,0

10.

Проектування та облаштування на території області стоянок для автотуристів, вздовж автомагістралі Київ - Чоп, у зв'язку з підготовкою до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно зі службою автомобільних доріг у Закарпатській області

1000,0

III. Інноваційний підхід до формування регіонального конкурентоспроможного туристичного продукту

1.

Забезпечення підготовки інформації та оновлення випуску довідника в друкованому та електронному вигляді про інноваційні та інвестиційні проекти в галузі туризму та діяльності курортів

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

35,0

IV. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму та діяльності курортів

1.

Підготовка науково-обґрунтованих програм, концепцій,перед проектних розроблень розвитку перспективних територій в туристично-рекреаційній галузі

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно з науково-дослідними та проектними установами, кафедра туризму УжНУ

500,0

2.

Реалізація програми "Чиста Тиса-2011" еколого-просвітницької туристичної експедиції інвалідів-візочників всіх нозологій зі сплавом на катамаранах по ріці Тиса в Закарпатській області

Протягом 2011 року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації спільно із Закарпатським центром європейської інтеграції та транскордонного співробітництва, кафедра туризму УжНУ

80,0

V. Формування туристичного іміджу краю та просування на внутрішньому і міжнародному туристичних ринках

1.

Розроблення та видання туристичних карт, довідників, каталогів, карт-схем, картографічне забезпечення регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, кафедра туризму УжНУ

110,0

2.

Розроблення та виготовлення туристичних фільмів, їх копіювання у форматі CD, DVD

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, кафедра туризму УжНУ

90,0

3.

Популяризація регіонального туристичного продукту на регіональних, загальноукраїнських та міжнародних спеціалізованих заходах:

 

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, кафедра туризму УжНУ

 

організація і проведення Днів туризму на Закарпатті, Х ювілейної Міжнародної виставки-ярмарку "Тур'євроцентр - Закарпаття 2011";

Вересень

100,0

участь у міжнародних, національних та регіональних виставкових заходах, конференціях, форумах, семінарах

Протягом року

200,0

4.

Проведення рекламно-інформаційних турів для представників засобах масової інформації та зарубіжних туристичних фірм

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, кафедра туризму УжНУ

60,0

5.

Реклама туристичних можливостей Закарпаття на центральних та місцевих каналах телебачення, у друкованих засобах масової інформації

Протягом року

Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації, кафедра туризму УжНУ

50,0

 

Усього:

 

 

2700,0

  

Заступник голови ради

А. Сербайло

  

Додаток

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
розвитку туризму і курортів у Закарпатській області
на 2011 - 2015 роки

Назва програми

Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2011 - 2015 роки (далі - Програма)

Підстава для розроблення Програми

Закони України: "Про туризм", "Про курорти", Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні", Стратегія розвитку туризму і курортів в Україні, Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області до 2015 року

Розробник Програми

Закарпатська обласна державна адміністрація, Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

Виконавці Програми

Управління обласної державної адміністрації, обласні управління, районні державні адміністрації, міськвиконкоми, кафедра туризму УжНУ

Мета і основні завдання Програми

Підвищення ефективності функціонування туристичної сфери і діяльності курортів; приведення у відповідність до сучасних вимог об'єктів туристичної інфраструктури щодо технічної та функціональної їх якості; покращення туристичного іміджу та курортної привабливості Карпатського регіону на міжнародному туристичному ринку, підвищення ефективності проведення заходів, спрямованих на перерозподіл туристичних потоків на користь краю

Основні заходи Програми

Участь в удосконаленні державної політики з розвитку туризму і курортів; раціональне використання туристичних та рекреаційних ресурсів краю та об'єктів історико-культурної спадщини; вдосконалення системи управління підприємствами туристичної сфери, впровадження нових дієвих механізмів державного управління туризмом і діяльністю курортів, ефективності взаємодії місцевих та державних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, приватного сектору; покращення аналітичної роботи у сфері туризму і курортів

Строки реалізації Програми

2011 - 2015 роки

Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету, районних та міських бюджетів, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством

Прогноз ефективності функціонування туристично-рекреаційного комплексу в 2011 - 2015 роках у контексті соціально-економічного розвитку області

Збільшення частки сфери туризму і діяльності курортів у валовому внутрішньому продукту регіону; створення умов для впровадження ефективної маркетингової та інформаційної політики з підтримки регіонального та вітчизняного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках; приведення технічної та функціональної якості вітчизняних об'єктів туристичного відвідування та об'єктів туристичної інфраструктури до сучасних вимог, директив ЄС та рекомендацій Міністерства культури та туризму України, створення нових робочих місць

Керування Програмою і контроль за її реалізацією

Координація робіт, пов'язаних з виконанням Програми, покладається на Головне управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму облдержадміністрації

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали