Додаткова копія: Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 29 грудня 2011 року N 1099/7335

Про Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) забезпечити щоквартально подання Київській міській раді письмового звіту про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Київський міський голова

Л. Черновецький

 

Додаток
до рішення Київради
29.12.2011 N 1099/7335

ПРОГРАМА
соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік

ВСТУП

Програма соціально-економічного розвитку м. Києва на 2012 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року (Рішення N 824/7060) та інших комплексних і галузевих загальнодержавних та міських програм, з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2010 N 891-р "Про затвердження плану заходів з комплексного розв'язання проблем соціально-економічного розвитку м. Києва та підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади і переліку стратегічно важливих інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення виконання м. Києвом функцій столиці України та підготовку і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що потребують першочергового фінансування у 2010 - 2012 роках".

В основу Програми покладені ключові положення Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма), щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Модернізація України - наш стратегічний вибір" (Послання), Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" та Декларації цілей і завдань бюджету на 2012 рік (Бюджетної декларації).

На підставі оцінки ресурсного потенціалу Києва, тенденцій соціально-економічного розвитку міста Києва у 2011 році та попередніх роках, наявних проблем і можливих ризиків у Програмі визначено оперативні цілі, завдання та заходи соціальної та економічної політики міської влади на 2012 рік, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності економіки міста на основі його інноваційно-інвестиційної складової, забезпечення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення м. Києва. За кожним пріоритетним напрямом розвитку сформульовані також проблемні питання, ризики та критерії ефективності.

Програма передбачає концентрацію ресурсів на вирішенні ключових проблем розвитку міста, реалізації перспективних, високоефективних інвестиційно-інфраструктурних проектів, економічних, соціальних і природоохоронних заходів, виконання яких забезпечить поглиблення інституційних перетворень, підвищення якості медичного обслуговування та рівня забезпечення населення житлом, реформування житлово-комунального господарства, подальше поліпшення інвестиційного клімату та активізацію інноваційної діяльності. Відбір інвестиційних проектів здійснено з урахуванням їх загальнодержавного та регіонального значення, ефективності (бюджетної, економічної, соціальної), обсягів та джерел фінансування, термінів реалізації та окупності, характеру впливу на оточуюче середовище й інших параметрів.

Структура Програми враховує вимоги Типової структури програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, області, району, міста на короткостроковий період, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 621.

Заходи Програми узгоджені з бюджетом м. Києва на 2012 рік (Рішення N 1100/7336) та фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Київською міською радою за поданням постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) здійснюватиметься щоквартальний моніторинг виконання Програми.

I. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м. КИЄВА

Економічний розвиток, інвестиційна та бюджетна політика

Проведення економічних реформ, спрямованих на зростання потенціалу розвитку міста, - один з головних пріоритетів діяльності Київської міської влади.

Економічне зростання як в Україні, так і в місті Києві, яке розпочалося після глобальної фінансово-економічної кризи, поступово набуває рис стійкого відновлення, компенсуючи втрачений у 2008 - 2009 роках потенціал.

Одним з головних показників економічного розвитку м. Києва є динаміка його реального валового регіонального продукту. Після значного падіння темпів реального ВРП у 2009 році (81,7 %) у 2010 році вони склали 101,5 %. У 2011 та 2012 роках очікується його подальше зростання на рівні 105,5 % та 106,5 % відповідно (рис. 1).

  

  

Рис. 1. ВРП м. Києва у порівнянних цінах у 2004 - 2010 рр. та прогноз на 2011 - 2012 рр.

Рис. 2. ВРП м. Києва на душу населення у 2004 - 2009 рр.

У перерахунку на душу населення в абсолютному виразі ВРП у 2009 році зазнав незначного падіння, яке склало 504 грн. на одну особу (рис. 2). Однак падіння темпів росту порівняно із попередніми роками є вагомим і обумовлене негативними наслідками світової фінансової кризи.

Нестабільність економічної та політичної ситуації в країні звичайно впливає на рівень довіри до неї іноземних інвесторів, що відбивається на обсягах залучення прямих іноземних інвестицій в економіку, приріст яких у 2009 році дещо сповільнився.

  

Рис. 3. Прямі іноземні інвестиції в економіку м. Києва (на кінець періоду)

Після стрімкого зниження вартості інвестицій в основний капітал у 2009 та 2010 роках (на 46,7 % та 6,3 % відповідно), у 2011 та 2012 роках очікується більша інвестиційна активність підприємств міста, що дозволить відновити цей показник до рівня 2006 - 2007 рр. (рис. 4). Така тенденція є позитивною і говорить про відновлення можливостей підприємств міста до оновлення основних засобів виробництва та інфраструктури.

  

Рис. 4. Інвестиції в основний капітал м. Києва у 2001 - 2012 рр.

У 2010 році в економіці міста було освоєно 25,8 млрд. грн. інвестицій в основний капітал (93,7 % від рівня 2009 року), або шосту частину загальнодержавних інвестицій; обсяг прямих іноземних інвестиції зріс на 13,7 % порівняно з початком року і склав 21,9 млрд. дол. США (50 % від загальнодержавних обсягів).

Було відновлено фінансування та введено в експлуатацію ряд важливих об'єктів міської інфраструктури, зокрема: естакаду на вул. Набережно-Хрещатицькій та двосторонній рух по Гаванському мосту; продовження метрополітену в напрямку ж/м Теремки (три нові станції: "Деміївська", "Голосіївська" та "Васильківська" введені у 2010 році); транспортну розв'язку на Московській площі, першу чергу швидкісного трамваю на ж/м Південна Борщагівка; школу N 47 на вул. П. Лумумби; Центр із застосування ПЕТ-технології для раннього виявлення онкологічних захворювань. В житловому будівництві введено в експлуатацію 1012,3 тис. кв. м загальної житлової площі, що на 6,8 % більше ніж у 2009 році.

Таким чином, за найважливішими економічними індикаторами м. Київ швидко відновлюється після кризового економічного стану, що був спричинений світовою кризою 2008 - 2009 рр., в основному завдяки розвитку внутрішнього ринку, активізації будівельної та інвестиційної діяльності.

Розвиток високотехнологічних галузей

Однією з цілей соціально-економічного розвитку міста, задекларованих у Стратегії розвитку Києва до 2025 року, є розвиток високотехнологічних галузей міської економіки.

Аналіз динаміки обсягів реалізації промислової продукції міста свідчить про те, що наслідки кризи 2008 - 2009 років київські підприємства вже подолали і у 2010 році знову перейшли до нарощування обсягів - темпи зростання реалізації промислової продукції склали за результатами 2010 року 113,8 % (рис. 5).

  

Рис. 5. Обсяги реалізації промислової продукції м. Києва

Однак аналіз структури реалізованої продукції за видами економічної діяльності за січень - жовтень 2011 році у порівнянні із січнем-жовтнем 2010 року (рис. 6) свідчить про зростання частки не високотехнологічних галузей:

- виробництва та розподілення електроенергії, газу та води з 24,9 % до 27,8 %;

- виробництва іншої неметалевої продукції - з 5,1 % до 6,1 %;

- металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів - з 3,5 % до 3,8 %.

У той же час частка високотехнологічних галузей поступово скорочується:

- машинобудування - з 12,0 % до 11,7 %;

- хімічної та нафтохімічної промисловості - з 17,2 % до 16,4 %.

  

Рис. 6. Структура виробництва продукції за видами промислової діяльності м. Києва у січні - жовтні 2011 року в порівнянні із січнем-жовтнем 2010 року

Такі структурні зрушення відповідають загальнодержавній тенденції щодо збільшення частки добувної промисловості та виробництва продукції з низьким ступенем переробки. Проте одним з основних завдань економічної політики міської влади є розвиток високотехнологічних галузей промисловості 5 - 6 технологічних укладів.

Розвиток підприємництва

Структурні зрушення, що є притаманними національній економіці, також відбуваються і в економіці столиці, яка по праву займає лідируючі позиції як національний центр концентрації підприємницької активності. Основною тенденцією є поступове збільшення кількості малих підприємств. Треба зазначити, що концентрація малих підприємств на 10 тис. осіб в Києві набагато перевищує середній рівень по країні (рис. 7).

  

Рис. 7. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб у 2008 - 2010 рр., одиниць

Крім того, з 2 мільйонів зайнятих працівників малих підприємств в Україні в цілому 399 тис. (20 %) за результатами 2010 року працювало в столиці; з 478,2 млрд. грн. продукції, реалізованої малими підприємствами України у 2010 році понад 151,6 млрд. грн. (31,7 %) було реалізовано київськими підприємствами.

Більшість малих підприємств міста є прибутковими: у 2010 році вони становили 56,9 % від загальної кількості (у 2009 році - 53,8 %). Середній рівень заробітної плати найманих працівників малих підприємств постійно збільшується: у 2010 році порівняно із 2009 роком він зріс на 10,7 % і становив 1838,61 грн. (у 2009 році - 1660,15 грн.).

У 2010 році в м. Києві здійснювали свою діяльність 206,8 тис. фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності (у 2007 році - 77 тис., у 2006 році - 68,7 тис.). Структура розподілу кількості СПД за видами економічної діяльності є дуже нерівномірною (рис. 8). Так, більшість підприємців у 2010 році працювали у торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 51,2 %, 19,7 % підприємців займалися операціями із нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям.

  

Рис. 8. Структура СПД за видами економічної діяльності у 2010 році

Таким чином, підприємництво продовжує відігравати помітну роль у формуванні економічного простору м. Києва, формуючи при цьому істотну частину валового регіонального продукту, виконуючи також важливу соціальну функцію.

Транспорт і транспортна інфраструктура

Однією з головних проблем розвитку міста є його транспортна інфраструктура. Проблема щодо якості дорожнього покриття у місті поступово вирішується. Але нові та відремонтовані шляхи підлягають все більшому зносу з боку постійно зростаючої кількості автомобільного транспорту, зокрема вантажного, що ними рухається.

  

Рис. 9. Структура вантажних перевезень за видами транспорту у 2009 - 2010 рр.

З цього погляду показовим є аналіз структури вантажних перевезень за видами транспорту у 2009 та 2010 роках (рис. 9). Збільшення частки автомобільного транспорту з 80 % до 84 % при скороченні частки морського транспорту говорить про неефективне використання наявної в місті транспортної інфраструктури. З іншого боку, частка авіаційних вантажних перевезень становить 0,24 %, хоча авіаційний транспорт займає значну частку в структурі вантажних перевезень Європи.

Поступово скорочується навантаження на шляхи міста з боку пасажирського транспорту. Частка автобусних перевезень впала з 38 % у 2009 році до 33 % у 2010 році; частка тролейбусних перевезень також скоротилась з 15 % до 12 % (рис. 10).

  

Рис. 10. Структура пасажирських перевезень за видами транспорту у 2009 - 2010 рр.

При цьому значно зростає частка пасажирів міста, що користуються метрополітеном, - з 39 % у 2009 році до 47 % у 2010 році. Така тенденція зберігатиметься і в подальшому у зв'язку із введенням нових ділянок та станцій метрополітену, в тому числі будівництва 4-ї лінії на лівому березі р. Дніпро. Позитивною тенденцією є поступове збільшення частки авіаційних перевезень пасажирів - з 0,19 % у 2009 році до 2,21 % у 2010 році. Враховуючи плани щодо введення нових терміналів аеропорту "Бориспіль" та більшого завантаження аеропорту "Жуляни", така тенденція буде тривати.

Таким чином, міська влада за рахунок розвитку транспортної інфраструктури та муніципального транспорту, диверсифікації транспортних потоків за видами транспорту поступово вирішує проблему перевантаження міських шляхів та швидкого зношення дорожнього покриття.

Комунальні послуги

Розвитку житлово-комунального господарства міста заважає недостатній рівень сплати мешканцями за житлово-комунальні послуги. Зазначимо, що рівень сплати за комунальні послуги в м. Києві багато років поспіль не сягає 100 %. Це призводить до постійного зростання заборгованості населення з платежів, яка станом на початок вересня 2011 році складала 782,6 млн. грн., що на 14,5 млн. грн. більше ніж на кінець 2010 року (рис. 11).

  

Рис. 11. Рівень сплати та заборгованість населення з платежів за житлово-комунальні послуги у 2007 - 2011 рр.

Така ситуація призводить до зниження якості послуг з утримання житлового господарства, відсутності ресурсів для оновлення та модернізації житлового фонду та розвитку інженерної інфраструктури міста.

Туризм

Одним з пріоритетних напрямків розвитку міста є підвищення його туристичної привабливості, збільшення комфорту та покращення сервісу для гостей міста. Згідно із Стратегією розвитку Києва до 2025 року туристична галузь повинна стати одним з локомотивів економічного зростання міста. Аналіз динаміки кількості туристів, що відвідали столицю, за 2001 - 2010 рр. свідчить про швидке збільшення їх кількості, що дозволяє розраховувати на поступове досягнення цієї мети. Зниження кількості туристів спостерігалося лише у 2005 та 2009 (кризових) роках.

Середні темпи приросту кількості туристів за 2002 - 2010 рр. у порівнянні із попереднім роком складають 19,2 %. Тобто кожні 5 років їх кількість збільшується вдвічі (рис. 12).

  

Рис. 12. Кількість туристів у м. Києві

Однак аналіз структури туризму свідчить про те, що в загальній кількості туристів все більшу частку займають наші співвітчизники, що виїжджають за кордон. У 2009 році вони складали 65 %, а у 2010 році - вже 70 % від загальної кількості туристів міста (рис. 13).

  

Рис. 13. Структура туризму м. Києва у 2009 - 2010 рр.

З іншого боку, спостерігається поступове скорочення частки іноземних туристів, що відвідують столицю (з 16 % у 2009 до 14 % у 2010 році). Але ж саме на цю категорію туристів розраховує місто як на тих, хто зробить туристичну галузь міста одним із значних факторів його економічного зростання.

  

Рис. 14. Забезпеченість туристів номерами та комфорт номерів

Негативною є також динаміка забезпеченості туристів номерним фондом, яка постійно скорочується. Якщо у 2001 році на 1000 туристів, що відвідували місто за рік, приходилося 16 номерів у готелях, то у 2010 році - тільки 5 (рис. 14). Проте відмічається підвищення комфортабельності номерів, одним з показників якої є їхня середня площа, що поступово зростає з 20,7 кв. м у 2002 році до 24,4 кв. м у 2010 році.

Охорона здоров'я

Піклування про здоров'я киян - одне з пріоритетних завдань Київської міської влади. Зниження захворюваності, подолання алкоголізму, наркоманії, пропагування здорового способу життя - необхідні кроки для підвищення працездатності населення міста та досягнення поставлених цілей соціально-економічного розвитку.

Аналіз забезпеченості жителів м. Києва місцями у лікарнях та медичним персоналом свідчить про її постійне зниження.

Так, кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення міста, що у 2001 році становила 116, у 2010 році знизилася до 109 і зберігає тенденцію до подальшого зниження (рис. 15).

Скорочується також і кількість середнього медичного персоналу: якщо у 2001 році на 10 тис. мешканців міста припадало 134 працівники, то у 2010 році - тільки 114. При цьому забезпеченість лікарями всіх спеціальностей залишається на одному рівні і складає 84 лікаря на 10 тис. осіб (рис. 16).

Постійно знижується і кількість місць у санаторно-оздоровчих закладах міста. Так, кількість місць в санаторіях-профілакторіях міста скоротилися з 1,9 тис. у 2006 році до 0,9 тис. у 2010 році. Таким чином можливостей вилікуватися та оздоровитися в місті стає для його мешканців дедалі менше.

  

  

Рис. 15. Забезпеченість жителів м. Києва лікарняними ліжками

Рис. 16. Забезпеченість мешканців м. Києва медичним персоналом

Зниження забезпеченості громадян міста мережею лікувально-профілактичних закладів та медичним персоналом негативно позначається нак рівні захворюваності в місті. Найбільшу частку захворювань складають хвороби органів дихання (59 % у 2009 році; 58 % у 2010 році). На другому місці хвороби сечостатевої системи (9 % у 2009 році; 10 % у 2010 році). Далі йдуть хвороби системи кровообігу та нервової системи (рис. 17).

  

Рис. 17. Структура захворюваності за видами хвороб у 2009 - 2010 рр.

Очевидно, що висока частка захворювань органів дихання - це наслідок важкого становища в місті щодо викидів шкідливих речовин, зокрема двоокису вуглецю та важких металів у повітря, а також поширення тютюнопаління, особливо серед неповнолітніх. Достатньо високою є також частка захворювань на хвороби нервової системи, що є характерним для сучасних великих міст у всьому світі.

Освіта

Однією з проголошених у Стратегії розвитку Києва до 2025 року цілей є високоякісна, доступна та затребувана освіта. Однак аналіз забезпеченості міста дошкільними навчальними закладами свідчить по те, що навіть не всі дошкільнята в місті можуть ходити до дитсадочка.

Так, охоплення дітей дошкільними навчальними закладами постійно знижується і в 2009 році складало лише 59 %. Незначний перелом на краще спостерігався у 2010 році, коли цей показник зріс на 4 % і сягнув відповідно 63 % (рис. 18).

  

  

Рис. 18. Забезпеченість дітей дошкільними навчальними закладами

Рис. 19. Навантаження на одного вчителя загальноосвітньої школи

Забезпеченість шкіл міста вчителями постійно зростає, що говорить про достатню увагу міської влади до проблеми престижності праці педагогів. Якщо у 2001/2002 навчальному році на одного вчителя загальноосвітнього навчального закладу приходилося 13,3 учня, то у 2010/2011 навчальному році - вже 10,3 (рис. 19).

Екологія та навколишнє середовище

Збереження екології та покращення становища навколишнього середовища міста наразі наштовхується на проблеми недофінансування екологічних проектів та вкладень в екологічно чисті технології та будівництво очисних споруд.

Обсяги викидів шкідливих речовин постійно зростають. У 2010 році вони складали 265,3 тис. т, що на 12,6 тис. т (або 4,5 %) менше ніж у 2009 році, але це на 92,3 тис. т (або на 53,4 %) більше ніж десять років тому (рис. 20).

Таким чином екологічна ситуація в місті постійно погіршується, що призводить до підвищення кількості випадків народження дітей із фізичними вадами розвитку, збільшення захворюваності населення, зниження ефективності праці тощо.

  

Рис. 20. Викиди шкідливих речовин (крім двоокису вуглецю) в м. Києві

Ринок праці та зайнятість

Тенденція до зниження безробіття в місті буда перервана світовою кризою 2008 - 2009 рр. У 2009 році рівень безробіття зріс більш ніж у 2 рази (з 3,1 % до 6,5 %). У 2010 році цей показник знизився до 5,8 % (рис. 21). Відповідно зріс і рівень зайнятості населення - з 63,1 % до 63,6 % (рис. 22).

  

  

Рис. 21. Рівень безробіття у 2001 - 2010 рр.

Рис. 22. Рівень зайнятості населення у 2001 - 2010 рр.

Невідповідність проголошених пріоритетів розвитку високотехнологічних галузей економіки міста (так званих "точок росту") реальній ситуації, що складається, також підтверджується низькою привабливістю цих галузей для працевлаштування незайнятого населення.

Найбільш привабливими для працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян міста у 2010 році виявилися такі види економічної діяльності: торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 47 %; промисловість - 13 %; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям - 9 %. Тобто за виключенням промисловості в основному безробітні міста йдуть працювати у сферу послуг та обслуговування. З четвертої по шосту позицію займають відповідно будівництво, транспорт та зв'язок, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги.

Соціальний захист та безпека

Позитивні зміни в економіці сприяли зростанню грошових доходів населення, які в 2010 року порівняно з попереднім роком зросли на 19,0 %. Питома вага заробітної плати у структурі грошових доходів населення становила 56,2 %. Наявний доход у розрахунку на одну особу за 2010 рік склав 37573,2 грн., що на 36,8 % більше ніж у 2009 році.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у 2010 році збільшилася на 15,8 % і становила 3431 грн., що у 3,7 раза більше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, яка дорівнювала прожитковому мінімуму для працездатної особи - 922 грн. (рис. 23).

Індекс реальної заробітної плати у 2010 році порівняно з попереднім роком становив 105,2 % (у 2009 році відповідно до 2008 року - 88,2 %).

  

Рис. 23. Динаміка номінальної заробітної плати у 2009 - 2011 рр., грн.

До основних чинників, які вплинули на зростання номінальної заробітної плати у 2010 році, слід віднести підвищення в законодавчому порядку впродовж року мінімальної заробітної плати та активізацію економічної діяльності суб'єктів господарювання.

Одним з головних напрямів соціальної політики міста є пенсійне забезпечення його громадян. Аналіз динаміки кількості пенсіонерів, що мешкають в Києві, свідчить про постійне її збільшення. При цьому розмір середньої пенсії також постійно зростає, що призводить до підвищення витрат бюджету міста на виплату пенсій та соціальної допомоги громадянам (рис. 24).

  

Рис. 24. Кількість пенсіонерів та середній розмір пенсії у 2001 - 2011 рр.

Однією з проблем сучасного європейського суспільства є так зване "старіння нації". Не обійшла ця проблема і м. Київ: питома вага людей пенсійного віку постійно збільшується і вже перевищила чверть від загальної кількості мешканців міста (рис. 25). Так, у 2009 році цей показник становив 25,5 %, а у 2010 він зріс на 0,3 % та складав уже 25,8 % (для порівняння, у 2001 році цей показник був на рівні 23,6 %).

  

Рис. 25. Питома вага пенсіонерів від загальної чисельності наявного населення м. Києва у 2001 - 2010 рр.

Економічне зростання у 2011 році базується на активізації внутрішнього попиту, в першу чергу інвестиційного, в умовах збереження сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури, активізації будівельної діяльності, в т. ч. пов'язаної з підготовкою до чемпіонату ЄВРО - 2012 з футболу, та реалізації економічних реформ у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві, охороні здоров'я, освіті, дерегуляції підприємницької діяльності та енергоефективності.

Очікується, що зростання ВВП у 2011 році становитиме 4,7 %.

З урахуванням зазначеного очікується зростання валової доданої вартості у 2011 році на 5,0 %.

Найбільший внесок у формування номінальних обсягів ВДВ, які становитимуть у 2011 році - 237,3 млрд. грн., забезпечуватимуть такі види економічної діяльності: торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 23,2 %; операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам - 22,6 %; транспорт та зв'язок - 14,5 %; фінансова діяльність - 12,5 %.

За обсягами ВДВ у розрахунку на душу населення - 84,1 тис. грн. м. Київ продовжуватиме займати лідируюче положення серед регіонів України та мати найбільшу частку - 19,1 % у загальному обсязі валової доданої вартості України.

Завдяки реалізації комплексу заходів щодо популяризації та просування продукції, яка виробляється київськими виробниками, на зовнішній та внутрішній ринки очікується зростання індексу промислового виробництва у м. Києві до 102,5 %.

Активізація внутрішнього ринку, підвищення платоспроможного попиту населення сприяли пожвавленню у 2011 році ситуації на споживчому ринку міста. Оборот роздрібної торгівлі у 2011 році становитиме 79,7 млрд. грн., що на 12 % перевищуватиме показники 2010 року.

За рахунок зростання обсягів реалізованих послуг транспорту, пошти та зв'язку, операцій з нерухомим майном, реклами, діяльності у сфері інформатизації, охорони здоров'я, культури та спорту у 2011 році прогнозується підвищення обсягів реалізованих послуг усім споживачам на 8,0 %, що за прогнозами складатиме 77,5 млрд. грн.

Будівництво об'єктів інфраструктури до ЄВРО-2012 відбуватиметься переважно українськими підприємствами, що додатково забезпечить завантаження їхніх виробничих потужностей та сприятиме зростанню зайнятості населення. У 2011 році кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15 - 70 років очікується на рівні 1394,5 тис. осіб, а рівень безробіття - 5,7 % до економічно активного населення відповідного віку.

Поліпшення ситуації на ринку праці, підвищення державних соціальних стандартів сприятимуть реальному зростанню доходів населення. Середньомісячна зарплата працівників у 2011 році зросте у реальному вимірі на 5,5 %, а її номінальний обсяг становитиме 4000,0 гривень. Фонд оплати праці очікується на рівні 62,0 млрд. гривень, що на 15,7 % більше ніж у 2010 році.

Враховуючи динаміку надходжень прямих іноземних інвестицій, до кінця 2011 року обсяг накопичених ПІІ в місто Київ складе 24,7 млрд. дол. США і це значення є вищим за попередній рік на 13,2 %. Відповідно величина ПІІ на душу населення складатиме 9,0 тис. дол. США, що на 14 % більше ніж у 2010 році. В свою чергу, прогнозується, що показник інвестицій в основний капітал протягом 2011 року зросте на 5,0 % і сягне 28,4 млрд. грн.

В умовах зростання зовнішнього та внутрішнього попиту до кінця року очікується збільшення обсягів експорту товарів на рівні 112,0 %. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишиться від'ємним та становитиме "мінус" 11,5 млрд. дол. США.

За рахунок спрощення дозвільної системи та реєстраційних процедур, усунення адміністративних перешкод, забезпечення доступу підприємців-початківців до інформаційних, майнових, фінансово-кредитних ресурсів у 2011 році очікується збереження позитивної динаміки показників розвитку малого підприємництва. Зокрема, кількість малих підприємств зросте до 252 одиниць на 10 тис. наявного населення, середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах збільшиться до 400,0 тис. осіб.

Повільні темпи відродження будівництва у м. Києві, а також законодавчий фактор (відсутність механізму продажу земельних ділянок, відтермінування сплати коштів пайової участі до 2013 року) не дали можливості виконати планові показники міського бюджету в частині надходжень до спеціального фонду, які спрямовуються на капітальні вкладення: доходів від продажу земельних ділянок та іншого комунального майна, а також пайової участі забудовників у створенні інженерно-транспортної інфраструктури.

Такий стан виконання бюджету м. Києва ускладнив формування стабільної фінансової основи, необхідної для вирішення найважливіших завдань соціально-економічного розвитку міста.

Враховуючи перелічені вище фактори, виконання Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2011 рік було досить напруженим.

Разом з тим у цілому відмічається позитивна динаміка зростання обсягу освоєних капітальних вкладень та відновлення будівельного сектора після кризи 2008 - 2009 років (рис. 26). Було забезпечене часткове погашення заборгованості міського бюджету минулих років по об'єктах капітального будівництва.

  

Рис. 26. Динаміка освоєння капітальних вкладень, млн. грн.

У результаті недостатності дохідної бази міського бюджету основним джерелом фінансування найбільших будівельних проектів був державний бюджет (програми на виконання м. Києвом функцій столиці та підготовки до проведення чемпіонату Євро-2012).

Обсяг коштів з державного бюджету на фінансування важливих об'єктів у 2011 році в порівнянні з минулим роком збільшився майже вдвічі (рис. 27).

  

Рис. 27. Динаміка освоєння капітальних вкладень за рахунок коштів державного бюджету (на виконання м. Києвом функцій столиці), млн. грн.

Завдяки належним чином організованій роботі по освоєнню капітальних вкладень та допомозі у фінансуванні з боку держави у 2011 році міській владі вдалось завершити будівництво цілого ряду важливих соціальних об'єктів:

- у сфері житлового будівництва - житлові будинки для черговиків квартобліку на вул. Васильченка, 3, вул. Алма-Атинській, 109-б, вул. Баумана 25, 27, 29;

- у сфері транспорту - транспортна розв'язка біля станції метрополітену "Дніпро" та транспортна розв'язка на примиканні просп. Науки до Столичного шосе, відкрито першу чергу лінії електропоїздів у рамках проекту "Міська електричка" з відкриттям 13 станцій; станція метрополітену "Виставковий центр" Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену;

- в соціальні сфері:

• дитяча поліклініка N 1 на вул. Лайоша Гавро, 26;

• дитячі дошкільні заклади N 21 на вул. Гмирі, 2-г, N 550 на вул. Григоренка, 20-б, на вул. Лісківській, вул. Народного Ополчення, 9-а та прибудова дитячого дошкільного закладу до ж/б на вул. Осінній, 33;

• загальноосвітня школа (Київська інженерна гімназія) на вул. Княжий Затон, 12-а у 9 мікрорайоні жилмасиву Позняки, прибудова басейну до середньої загальноосвітньої школи N 162 на вул. Рахманінова, 47 (реконструкція з розширенням) та після реконструкції середня школа N 11 на вул. Алма-Атинській, 113;

• дитяча бібліотека в ж/б на вул. Григоренка, 22/20;

• павільйон "Тропічні ведмеді" у Київському зоопарку;

• меморіальна алея пам'яті Героїв Чорнобиля на вул. Чорнобильській та Знак жертвам Чорнобильської трагедії на просп. 40-річчя Жовтня, 15-а.

Основні проблеми та питання для вирішення у 2012 році

Співставлення потенціалу та конкурентних переваг м. Києва з оцінкою його сучасного стану і тенденцій соціально-економічного розвитку дозволяє виявити системні проблеми столиці, що потребують першочергового вирішення та концентрації на них зусиль міської влади.

Насамперед це:

• Недостатня ефективність механізмів управління розвитком міста:

- відсутність чітко встановлених стратегічних та середньострокових пріоритетів та завдань перспективного розвитку м. Києва;

- складність процедур взаємодії з населенням і бізнесом;

- неузгодженість дій та низький рівень взаємодії структурних підрозділів міської влади з питань впровадження низки першочергових ініціатив.

• Недосконалість бюджетно-фінансової політики:

- низький рівень виконання затверджених показників дохідної частини бюджету м. Києва, в т. ч. внаслідок неефективної системи адміністрування податків і зборів, яка неспроможна забезпечити повноцінне наповнення бюджету й зниження частки тіньової економіки, наявність податкового боргу та заборгованості із сплати страхових внесків до Пенсійного фонду;

- відсутність достатніх обсягів фінансових ресурсів, необхідних для розв'язання комплексу існуючих проблем, зокрема щодо реалізації великих інфраструктурних проектів, проектів з енергозбереження у бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві, проектів і програм, направлених на отримання суттєвого економічного та соціального ефекту - так званих "точок росту".

• Недостатнє використання ресурсного та інвестиційного потенціалу м. Києва, що негативно позначається на обсягах фінансових ресурсів, необхідних для розв'язання комплексу нагальних проблем забезпечення сталого розвитку столиці:

- незавершеність процесів розмежування земельного фонду (землі державної і комунальної власності, землі м. Києва та Київської області, землі різного цільового призначення) та неефективне використання площ та територій міста, зайнятих під промисловими об'єктами та малоповерховою забудовою, наявність в місті значної кількості невпорядкованих та деградованих територій;

- перенасиченість центральної частини міста комерційною нерухомістю при одночасній відсутності достатньої кількості місць прикладання праці в житлових районах, особливо на лівому березі р. Дніпро;

- відсутність дієвого механізму щодо реалізації інфраструктурних та інвестиційно привабливих проектів на умовах концесії та/або державно-приватного партнерства, що стримує можливість залучення додаткових надходжень до міського бюджету;

- низька економічна ефективність діяльності підприємств комунальної власності м. Києва; недостатній фінансовий контроль за діяльністю комунальних підприємств; неефективне використання майна і фінансових ресурсів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, незадовільний стан розрахунків за оренду комунального майна.

• Значна зношеність та недостатня забезпеченість міською інженерною інфраструктурою, критичний стан житлово-комунального господарства, що призводить до унеможливлення комплексної збалансованої розбудови територій міста та ефективного розвитку економіки столиці, прогресуючого антропогенного впливу і техногенного навантаження на довкілля, недостатнього рівня якості послуг, направлених на життєзабезпечення киян.

А саме:

у житлово-комунальному господарстві:

- зростання зношеності та зниження експлуатаційної безпеки інфраструктури житлово-комунального господарства, аварійний стан очисних споруд та мулових полів Бортницької станції аерації та Головного міського каналізаційного колектора, подальша експлуатація яких може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного масштабу;

- відсутність належної системи санітарної очистки м. Києва, яка включає збирання побутових відходів, їх транспортування, захоронення, утилізацію чи переробку (діючі потужності дозволяють переробити лише п'яту частину побутових відходів Києва);

- неефективна система управління у сфері ЖКГ, високий ступінь монополізації підприємств ЖКГ, відсутність ринку послуг з керування житловим фондом, незадовільні темпи утворення ОСББ, що негативно впливає на якість послуг з утримання житлового господарства;

- незадовільний стан ліфтового господарства (35,5 % ліфтового парку відпрацювали нормативний термін експлуатації).

у паливно-енергетичному комплексі:

- дефіцит потужностей електро- та тепломереж в окремих частинах міста внаслідок відсутності резервів джерел електроживлення та теплопостачання, що призводить до несвоєчасного введення в дію об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

- щорічне зростання частки фізично зношених і морально застарілих основних фондів, що призводить до значних об'ємів втрат у мережах теплопостачання й опалення;

- відсутність терморегулюючого обладнання; нерозвинена система обліку споживання енергоресурсів; низький рівень оснащення споживачів приладами обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, особливо теплової енергії на гаряче водопостачання та опалення;

- недостатній рівень впровадження освоєних і нових енергозберігаючих технологій і устаткування на підприємствах житлово-комунального господарства міста та в бюджетних установах.

• Дефіцит пропускної спроможності та незадовільний стан дорожньо-транспортної мережі, недостатній розвиток транспортного комплексу міста.

Проблемами в цій сфері залишаються:

- постійні затори на дорогах міста через низьку щільність вулично-шляхової мережі, недостатній рівень розвитку кільцевої структури автомобільних доріг навколо столиці, перевантаженість деяких напрямків руху та мостів через р. Дніпро;

- невідповідність якості покриття доріг нормативам та наявність незавершених робіт на об'єктах транспортної інфраструктури;

- застарілий парк рухомого складу громадського транспорту з експлуатаційними характеристиками, що не відповідають вимогам безпеки перевезення пасажирів; дефіцит парку тролейбусів та автобусів надвеликої місткості, сучасних трамвайних модулів; критичний ступінь зносу вагонів метрополітену (37 % вичерпали резерв);

- низькі обсяги робіт по капітальному та поточному ремонту основних засобів комунальних транспортних підприємств (40 - 50 % від потреби);

- недостатність виділення коштів з державного бюджету на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури загальнодержавного значення;

- недостатній рівень забезпеченості місцями для паркування автотранспорту, особливо в центральній частині міста.

• Невирішеність низки соціальних проблем, зокрема:

- недосконалість механізмів надання соціальної підтримки, які спрямовані не на подолання причин і умов бідності, а на збільшення кількості осіб, що одержують соціальну допомогу, та призводять до нераціональних витрат бюджетних коштів;

- низький рівень профілактики та первинної медико-санітарної допомоги у структурі медичних послуг;

- дефіцит потужностей та відставання темпів будівництва і реконструкції об'єктів соціальної сфери внаслідок динамічного розвитку міста та швидкої розбудови нових житлових мікрорайонів;

- недостатні темпи модернізації матеріально-технічної бази об'єктів соціальної сфери (системи охорони здоров'я, освіти, соціального захисту населення, культури та спорту), що негативно впливає на ефективність її функціонування та якість надання соціальних послуг.

Аналіз основних показників, тенденцій та проблемних питань соціально-економічного розвитку м. Києва за попередні періоди і 2011 рік дозволяє виділити ряд цілей і пріоритетних напрямків діяльності Київської міської державної адміністрації на коротко- та середньострокову перспективу, в першу чергу направлених на відновлення зростання економіки міста і підвищення ефективності системи управління ресурсами міста з метою забезпечення сталого функціонування міського господарства та створення належних умов для життєдіяльності киян та підвищення рівня їх добробуту.

II. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА У 2012 РОЦІ

Основними цілями соціально-економічного розвитку м. Києва на середньострокову перспективу є підвищення конкурентоспроможності міста, удосконалення механізмів управління ресурсами міста, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг, дотримання високих екологічних стандартів та створення умов для стійкого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі.

Враховуючи підсумки 2010 року, очікувані результати розвитку у 2011 році, а також результати аналізу проблем, що стримують розвиток міста, та можливих шляхів їх вирішення, пріоритети діяльності Київської міської влади будуть направлені на мобілізацію та концентрацію всіх можливих ресурсів для проведення реформування міського господарства та розвитку економічного потенціалу міста:

- удосконалення системи управління містом, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу міста;

- розвиток пріоритетних галузей економіки ("точок росту"), формування сприятливого клімату для залучення інвестицій та інновацій, розвиток малого та середнього підприємництва;

- розвиток транспорту та дорожньо-транспортної інфраструктури;

- розвиток та реформування житлово-комунального господарства, модернізація та розбудова інженерної інфраструктури, підвищення енергоефективності;

- реформування системи охорони здоров'я, підвищення якості медичного обслуговування, зниження захворюваності населення, пропагування здорового способу життя;

- підвищення доступності і якості соціальних послуг та стандартів життя населення, підвищення рівня соціальної захищеності мешканців міста;

- підвищення рівня безпеки життєдіяльності киян та поліпшення екологічної ситуації в місті;

- реалізація проектів для забезпечення на належному рівні проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

I. Проведення економічних реформ, спрямованих на зростання ресурсного забезпечення розвитку міста:

- удосконалення системи управління містом - перехід до роботи на основі чітко визначених стратегічних пріоритетів та планів, проведення адміністративної реформи, реформування системи надання адміністративних послуг шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та систем управління - "Електронний уряд";

- підвищення ефективності використання земельних та майнових ресурсів шляхом реалізація Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011 - 2015 роки; збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок ефективного використання землі та майна територіальної громади м. Києва;

- формування сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату (забезпечення комплексного підходу до реалізації інвестиційної політики в м. Києві; запровадження механізму державно-приватного партнерства при реалізації великих інфраструктурних проектів, у тому числі в рамках Стратегії розвитку Києва до 2025 року, дерегуляція підприємницької діяльності, забезпечення діяльності "Єдиного дозвільного центру", створення умов для впровадження стратегічних ініціатив "Центр поруч з домом" та "Міжнародна гавань штаб-квартир");

-оптимізація управління бюджетними ресурсами - впровадження програмно-цільового методу та середньострокового планування в бюджетному процесі; збільшення бюджетних надходжень; упорядкування міських цільових програм з метою підвищення їх ефективності; реалізація за рахунок бюджетних коштів проектів зі значним економічним, соціальним або бюджетоутворюючим ефектом;

-розвиток високотехнологічного та наукоємного виробництва та стимулювання інноваційних процесів за рахунок зміни структури промислового виробництва у напрямку виробництва продукції вищих технологічних укладів, реалізації енергозберігаючої моделі розвитку; інноваційно-технологічної модернізації; кластеризації секторів економіки, реалізація проектів у рамках ініціативи "Зроблено в Києві".

II. Подолання інфраструктурних обмежень розвитку міста, як основи підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості міста - реалізація ініціатив "Першокласна інфраструктура" та "Ощадлива енергетика":

- реформування житлово-комунального господарства, модернізація та розбудова інженерної інфраструктури, підвищення енергоефективності, що передбачає:

- розвиток та модернізацію інженерних комунікацій:

• реконструкція систем водопостачання та водовідведення міського господарства (будівництво каналізаційних колекторів, розвиток та реконструкція систем водозабору та водопостачання, будівництво та реконструкція резервуарів чистої води та будівництво нових комплексів артезіанського водопостачання та гідровузлів, встановлення систем доочистки питної води в бюджетних установах, реконструкція Бортницької станції аерації тощо);

• реконструкція та модернізація теплових мереж, реконструкція та обладнання центральних та індивідуальних теплових пунктів;

• технічне переоснащення житлового господарства (оснащення будинковими приладами обліку споживання гарячої води та теплової енергії), реконструкція житлового фонду та модернізація ліфтового господарства;

• створення конкурентного середовища на ринку обслуговування житла та залучення населення до управління житловим фондом (створення ОСББ);

• реалізація принципів державно-приватного партнерства в сфері ЖКГ (реконструкція заводу "Енергія" та Бортницької станції аерації);

• впровадження енергозберігаючих технологій та заходів у закладах бюджетної сфери та в житлово-комунальному господарстві, проведення енергоаудиту, енергопаспортизації, термомодернізації, впровадження альтернативних джерел енергії;

- розвиток транспорту та дорожньо-транспортної інфраструктури:

• будівництво метрополітену на ж/м Теремки, Подільського мостового переходу через р. Дніпро, реконструкція доріг (просп. Бажана, вул. Струтинського, вул. Урлівська, просп. Григоренка, вул. А. Ахматової); будівництво транспортних розв'язок (на примиканні просп. Науки до Столичного шосе, на перетині бульв. Дружби народів та Наддніпрянського шосе, та примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе);

• розвиток і вдосконалення маршрутної мережі та системи паркування в місті;

• запровадження принципів державно-приватного партнерства для будівництва об'єктів транспорту (метро на ж/м Троєщина, тунелі під р. Дніпро);

- реформування системи охорони здоров'я, підвищення якості медичного обслуговування, пропагування здорового способу життя:

• впровадження нових механізмів, методів та технологій надання послуг у сфері охорони здоров'я, розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики (сімейної медицини);

• розвиток мережі та поліпшення матеріально-технічної бази системи охорони здоров'я: будівництво та реконструкція поліклінік і лікарень, створення амбулаторій лікарів сімейної медицини;

• реалізація проектів у рамках стратегічної ініціативи "Здоровий киянин";

• проведення масової кампанії з пропаганди та популяризації здорового способу життя;

• розвиток спортивної інфраструктури: створення стимулів для інвесторів з будівництва спортивних об'єктів, стандартизація типів інвестпроектів; співфінансування із мешканцями соціально значущих об'єктів; соціальна відповідальність бізнесу за спорудження спортивних майданчиків;

• розвиток дитячого спорту, забезпечення наявності та достатності спортивних споруд та секцій у кожному мікрорайоні міста - спортивні секції поруч із домом.

-підвищення стандартів життя населення, доступності і якості послуг у сфері освіти та культури, рівня соціальної захищеності мешканців міста:

• розвиток ринку доступного житла;

• підвищення рівня охоплення освітою у дошкільних навчальних закладах дітей 3 - 5 років (будівництво, реконструкція та відкриття дитячих садків, відновлення в м. Києві діяльності непрацюючих і вільних групових приміщень у працюючих дошкільних навчальних закладах комунальної форми власності);

• підвищення рівня охоплення дітей повною загальною середньою освітою (розвиток мережі та потужностей навчальних закладів, зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів, інформатизація та комп'ютеризація навчального процесу в загальноосвітніх закладах, забезпечення сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін);

• удосконалення системи надання послуг в сфері соціального захисту; розвиток мережі закладів соціального обслуговування населення; будівництво та реконструкція об'єктів культури та спорту;

• реалізація проектів у рамках стратегічної ініціативи "Культурна височина";

-підвищення рівня безпеки киян та поліпшення екологічної ситуації в місті:

• підвищення екологічної та техногенної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних екологічних ситуацій (санація територій промислових підприємств, забруднених небезпечними речовинами; запобігання аварійним ситуаціям на об'єктах комунального господарства, на очисних спорудах Бортницької станції аерації, полігоні твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці та проведення протизсувних заходів на схилах міста);

• удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами (реконструкція та модернізація полігонів твердих побутових відходів, будівництво сортувально-переробних комплексів з термічної обробки та утилізації твердих побутових відходів (ТВП), посилення контролю за обсягами фактично розміщених відходів на полігонах і звалищах);

• покращення благоустрою міського середовища, стану зеленого господарства (розвиток зеленої зони, парків і скверів), земельних ресурсів та благоустрій міста.

- створення умов для проведення на належному рівні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в першу чергу, приведення об'єктів спортивної, транспортної, медичної та туристичної інфраструктури у відповідність до вимог УЄФА; вдосконалення інформаційної інфраструктури.

У результаті виконання зазначених пріоритетів і програм місто має просунутися на шляху втілення зазначеного у Стратегії розвитку Києва до 2025 року бачення: стати інноваційним економічним центром у східноєвропейському регіоні з потужною конкурентною позицією, містом, яке зберегло і розвинуло свою культурно-історичну унікальність, постійно підвищує якість життя мешканців і привабливість для ведення бізнесу.

III. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М. КИЄВА

3.1. Зростання ресурсного забезпечення розвитку міста

3.1.1. Бюджетно-фінансова політика

Мета: акумулювання обсягу ресурсів, достатнього для зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, проведення видатків міського бюджету на виконання програм, які віддзеркалюють політику держави щодо збереження і розвитку людського та соціального капіталу шляхом підвищення ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості та доступності освіти, медичного обслуговування, забезпечення населення житлом.

Основні завдання та заходи:

• Ефективне управління бюджетним процесом:

- забезпечення прозорості процесу формування та виконання бюджету міста - ГФУ;

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами, посилення контролю та відповідальності усіх учасників процесу за дотримання бюджетного законодавства - ГФУ;

- скорочення витрат бюджетних коштів за рахунок оптимізації штатної чисельності працівників бюджетних установ та організацій, що фінансуються з бюджету м. Києва, працівників апарату та структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації, районних в м. Києві державних адміністрацій - ГФУ;

- посилення фінансового контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів шляхом проведення контрольно-перевірочних заходів - ГУВФКА, ГФУ;

- недопущення випадків надання економічно необґрунтованих пільг суб'єктам господарювання міста по сплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежах - ГФУ;

- недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері - ГФУ, РДА.

• Збільшення ресурсної бази бюджету міста:

- забезпечення виконання затверджених показників по надходженнях до бюджетів усіх рівнів - ДПА, ГФУ, ГУЕІ, ГУКВ, ГУЗР, ГУЖЗ;

- проведення ефективної роботи щодо залучення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету - ГУЕІ, ГУЖЗ, ГУЗР, ГУР, ГУЕОПР, ГФУ;

- проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази та недопущення мінімізації або ухилення від сплати податків, зборів і обов'язкових платежів до бюджету міста - ДПА;

- вдосконалення роботи щодо реалізації заходів по легалізації виплати заробітної плати та виявлення найманих осіб без належного оформлення трудових відносин - ДПА, ГУПФУ;

- організація проведення засідань комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів та реалізація заходів по скороченню податкового боргу - ДПА, РДА;

- здійснення перевірок щодо забезпечення своєчасності повноти сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів - ДПА.

• Збільшення надходжень до Головного управління Пенсійного фонду у м. Києві:

- забезпечення виконання запланованих показників по надходженнях до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві - ГУПФУ;

- здійснення заходів, спрямованих на скорочення заборгованості зі сплати внесків до Пенсійного фонду, - ГУПФУ.

Очікувані результати:

- збільшення надходжень до бюджету м. Києва та до Пенсійного фонду України у м. Києві;

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів м. Києва;

- покращення платіжної дисципліни та скорочення податкового боргу.

3.1.2. Розвиток промисловості на інноваційній основі

Мета: активізація інноваційної діяльності в промисловому комплексі міста, розширення виробництва та збільшення обсягів реалізації конкурентоспроможної високотехнологічної продукції з метою задоволення попиту на високотехнологічні товари та послуги на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Основні завдання та заходи:

• Підвищення конкурентоспроможності промислової високотехнологічної продукції міста:

- сприяння збільшенню виробництва промисловими підприємствами м. Києва високоякісної, імпортозамінної та експортоорієнтованої продукції - ГУПНТІП, РДА;

- здійснення фінансово-кредитної підтримки промислових підприємств м. Києва шляхом часткового відшкодування відсотків з міського бюджету за користування кредитами, наданими КБ "Хрещатик", - ГУПРПП, ГФУ, ГУПНТІП;

- проведення моніторингу щодо впровадження промисловими підприємствами м. Києва заходів з енергозбереження - ГУПНТІП, РДА;

- проведення моніторингу щодо впровадження промисловими підприємствами м. Києва інноваційних технологій - ГУПНТІП, РДА.

• Популяризація та сприяння збуту продукції, яка виробляється київськими промисловими виробниками:

- проведення моніторингу щодо інформування головними розпорядниками бюджетних коштів товаровиробників міста про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти та за результатами проведення торгів здійснення аналізу стану закупівель продукції у промислових підприємств міста за результатами проведення торгів - ГУПНТІП;

- організація презентацій продукції промислових підприємств м. Києва на міжнародних та міських виставках-ярмарках - ГУПНТІП, РДА;

- організація та проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - "100 кращих товарів України" у 2012 році у м. Києві - ГУПНТІП;

- розробка каталогу продукції промислових підприємств м. Києва - ГУПНТІП, РДА;

- розміщення на офіційних сайтах Головного управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики та районних в місті Києві державних адміністрацій номенклатури продукції промислових підприємств м. Києва, яка може закуповуватись для потреб міського господарства, - ГУПНТІП, РДА.

• Підвищення ефективності роботи підприємств промислового комплексу міста:

- прискорення процедури видачі державних актів на право постійного землекористування та спрощення процедури оформлення подовження дії договорів оренди земельних ділянок для промислових підприємств - ГУЗР;

- проведення моніторингу щодо здійснення своєчасних розрахунків головними розпорядниками бюджетних коштів за поставку промислової продукції та виконані роботи для потреб міського господарства за бюджетні кошти - ГУПНТІП;

- забезпечення своєчасного відшкодування ПДВ для промислових підприємств міста, які мають значний виробничий та експортний потенціал, - ДПА;

- проведення аналізу щодо доцільності перебування об'єктів соціальної сфери на балансі промислових підприємств державної форми власності та підготовка пропозицій до уповноважених центральних органів виконавчої влади щодо їх подальшого використання - ГУПНТІП, РДА.

Очікувані результати:

- зростання обсягу промислової продукції на 6,5 %;

- зростання обсягу реалізованої інноваційної продукції до рівня 3,3 млрд. грн.;

- збільшення частки інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств до 30,3 %;

- освоєння 456 інноваційних видів продукції;

- збільшення частки інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції до 5,8 %.

3.1.3. Інвестиційна політика

Мета: активізація інвестиційної діяльності на території м. Києва, залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста та сприяння підвищенню інвестиційної привабливості міста серед вітчизняних та іноземних інвесторів.

Основні завдання та заходи:

• Подальше залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в розвиток економіки м. Києва:

- проведення реєстрації іноземних інвестицій та договорів спільної діяльності за участю іноземних інвесторів - ГУЕІ;

- підготовка, впровадження та супровід пріоритетних інвестиційних проектів м. Києва, в тому числі в рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року ("Першокласна інфраструктура", "Зроблено в Києві", "Електронний уряд", "Культурна височина", "Дніпровська перлина", "Здоровий киянин", "Центр поруч з домом", "Міжнародна гавань штаб-квартир", "Ощадлива енергетика") - ГУЕІ, КП "КІА", КП "КСМ", профільні ГУ КМДА та КП;

- впровадження процесу планування капітальних інвестицій з урахуванням як бюджетних коштів, так і приватних джерел фінансування інвестиційної діяльності в м. Києві - ГУЕІ, ГУКБ, профільні ГУ КМДА;

- розробка та реалізація Програми інвестиційної діяльності до 2025 року - ГУЕІ, КНДУ "НДІРоМ";

- розробка механізмів залучення приватних інвестицій у будівництво та реконструкцію об'єктів міської інфраструктури на умовах концесії та/або державно-приватного партнерства (ДПП) - ГУЕІ, ГФУ, ГУКВ;

- збільшення інвестиційних пропозицій за рахунок об'єктів незавершеного будівництва, територій непрацюючих промислових підприємств, проектів комплексної реконструкції і реновації територій - ГУМА, ГУЖГ, ГУКВ, РДА, ГУПНТІП, ГУЕІ;

- організація та проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва, реконструкції, реставрації об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва - ГУЕІ, КП "КІА", КП "КСМ";

- моніторинг та контроль за виконанням інвестиційних договорів, укладених за результатами проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва, реконструкції, реставрації об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва - ГУЕІ;

- створення підрозділу, відповідального за підготовку стратегічних інвестиційних проектів та проведення моніторингу інвестиційних проектів, які реалізуються на території міста Київ, - ГУЕІ, ГУПНТІП, КП "КІА", КП "КСМ";

- організація та проведення інвестиційного форуму м. Києва із залученням іноземних інвесторів та представників міжнародних фінансових інституцій - ГУЕІ, УМЗ КМДА, УПІ;

- участь у міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах (конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо) з метою формування та просування позитивного іміджу міста, налагодження контактів з потенційними інвесторами, інформування їх про інвестиційні можливості міста - ГУЕІ, УМЗ КМДА;

- участь в організації та проведенні переговорів, зустрічей з іноземними та вітчизняними компаніями з метою реалізації інвестиційних проектів - ГУЕІ.

• Підвищення інвестиційної привабливості міста Києва та поліпшення інвестиційного клімату:

- забезпечення прозорих правил залучення інвесторів та захисту прав інвесторів з боку міської влади, розроблення інвестиційних паспортів об'єктів інвестування, створення агентства з роботи з інвесторами - ГУЕІ, КП "КІА", КП "КСМ";

- підготовка розпорядчих документів (розпоряджень, рішень, положень тощо), спрямованих на створення та реалізацію прозорого механізму проведення конкурсних процедур по залученню інвесторів, - ГУЕІ, ГУЗР, ГУКВ, ГУМА, юридичне управління апарату КМДА;

- спрощення дозвільної системи в будівництві, зокрема скорочення кількості та строків оформлення дозвільних документів, необхідних для початку будівельно-монтажних робіт, та спрощення процедури відведення земельних ділянок для будівництва - ГУМА, ГУЗР, ГУКБ, ГУЕІ, ГУПРПП;

- створення та забезпечення функціонування веб-сайту для презентацій інвестиційного потенціалу міста, залучення інвесторів, широкого інформування іноземних партнерів і потенційних інвесторів про можливості інвестування у м. Києві - ГУЕІ, УПІ;

- розробка презентаційно-інформаційних матеріалів та інформування широкого загалу інвесторів про реалізацію інвестиційних проектів у м. Києві як українською, так і англійською мовами - ГУЕІ, УМЗ КМДА;

- створення та проведення засідань консультативно-дорадчих органів КМДА (в тому числі Ради вітчизняних та іноземних інвесторів) з метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки м. Києва - ГУЕІ;

• Формування та організація вирішення завдань щодо залучення коштів до цільового фонду спеціального фонду міського бюджету:

- залучення коштів інвесторів (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури та коштів, що сплачуються в порядку компенсації за інженерну підготовку території (через контроль сплати інвесторами пайових внесків) - ГУЕІ;

- залучення коштів, що надходять відповідно до умов інвестиційних договорів - ГУЕІ.

Очікувані результати:

- активізація інвестиційної діяльності, спрямованої на подолання кризових явищ в економіці, зокрема у сфері будівництва;

- освоєння інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування в обсязі 31,8 млрд. грн. за підсумками 2012 року;

- збільшення обсягу інвестицій в основний капітал на одну особу до рівня 11,2 тис. грн.;

- прямі іноземні інвестиції наростаючим підсумком на кінець 2012 року у сумі 28,7 млрд. дол. США;

- підвищення інвестиційної привабливості м. Києва серед вітчизняних та іноземних інвесторів.

3.1.4. Забезпечення ефективного управління комунальним майном територіальної громади м. Києва

Мета: підвищення ефективності функціонування підприємств, що утворені за участю майна територіальної громади міста, збільшення надходжень до бюджету від використання комунального майна та задоволення потреб територіальної громади в наданні якісних комунально-побутових та соціально-культурних послуг.

Основні завдання та заходи:

• Налагодження ефективної та прибуткової діяльності підприємств комунальної власності міста:

- проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста Києва, виявлення причин і проблем, які негативно впливають на результати роботи, підготовка конкретних пропозицій щодо їх розв'язання та підвищення ефективності діяльності кожного збиткового підприємства - ГУКВ, структурні підрозділи КМДА, РДА;

- забезпечення розгляду на засіданнях балансових комісій показників фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності міста та підприємств, переданих до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій, підготовка висновків і пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи, подальшого перебування на займаних посадах керівників збиткових підприємств за підсумками 2011 року та I півріччя 2012 року - ГУКВ, структурні підрозділи КМДА, РДА;

- удосконалення системи управління об'єктами комунальної власності, визначення суб'єктів управління комунальними підприємствами, їх повноваження та закріплення переліку підприємств, що знаходяться у їх підпорядкуванні, - ГУКВ;

- посилення фінансового контролю за діяльністю комунальних підприємств у частині забезпечення прибуткової діяльності, виконання затверджених показників фінансових планів на 2012 рік, скорочення непродуктивних витрат та посилення платіжної дисципліни - ГУКВ, структурні підрозділи КМДА, РДА;

- ініціювання питання щодо ліквідації безперспективних збиткових підприємств, які не створюють економічної та соціальної основи для розвитку місцевого самоврядування та не підлягають фінансовому оздоровленню, - ГУКВ, структурні підрозділи КМДА, РДА;

- проведення моніторингу щодо здійснення організаційно-правових заходів із припинення (реорганізації) комунальних підприємств, по яких Київрадою та районними у м. Києві радами були прийняті відповідні рішення, - ГУКВ.

• Збільшення ресурсної бази міського бюджету за рахунок підвищення ефективності використання майна комунальної власності міста Києва:

- забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету м. Києва у 2012 році (Рішення N 1100/7336) по податку на прибуток комунальних підприємств, відрахуванню частки прибутку, відчуженню майна та акцій комунальної власності міста, від оренди майна та сплати дивідендів - ГУКВ, РДА;

- здійснення контролю за виконанням укладених договорів оренди комунального майна та своєчасними і в повному обсязі розрахунками орендарів за оренду майна - ГУКВ, РДА;

- проведення ефективної претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості по орендній платі за використання майна комунальної власності м. Києва - ГУКВ, РДА;

- залучення правоохоронних органів до стягнення заборгованості з орендної плати з орендарів комунального майна, які тривалий час не звільняють займаних приміщень та не сплачують орендну плату, - ГУКВ, РДА.

Очікувані результати:

- збільшення кількості прибуткових підприємств комунальної власності м. Києва;

- зростання прибутковості підприємств комунальної власності м. Києва;

- зростання надходжень до бюджету м. Києва від використання майна територіальної громади м. Києва;

- покращення платіжної дисципліни та зменшення заборгованості по орендній платі.

3.1.5. Регулювання земельних відносин та територіальний розвиток міста

Мета: забезпечення збалансованої системи використання та охорони земель, гарантування стабільності територіального розвитку та раціональне використання обмежених земельних ресурсів міста Київ шляхом ефективної організації землеустрою та створення сприятливого інвестиційного клімату на ринку землі.

Основні завдання та заходи:

• Забезпечення ефективності землекористування шляхом вдосконалення системи управління земельними ресурсами та реалізації Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011 - 2015 роки:

- складання проекту розмежування земель державної та комунальної власності в м. Києві, встановлення у натурі (на місцевості) меж відповідних земельних ділянок, виготовлення і видача державного акта на право комунальної власності на землю територіальній громаді м. Києва - ГУЗР;

- коригування проекту землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж міста Києва та закріплення їх межовими знаками, виготовлення та видача відповідної документації - ГУЗР;

- проведення робіт з охорони земель шляхом визначення цільового призначення земель, проведення зонування території міста з встановленням меж зон з особливим режимом використання (заповідники, землі історико-культурного призначення, природоохоронні та рекреаційні території тощо) - ГУЗР;

- посилення контролю за додержанням режиму використання територій прибережних захисних смуг водних об'єктів міста - ГУЗР, ГУЕОПР, КП "Плесо";

- завершення робіт по земельно-кадастровій інвентаризації земель міста - ГУЗР;

- розроблення плану земельно-господарського устрою території міста та кожного його району, які включатимуть обґрунтування подальшої реалізації на землях міста необхідних обсягів організаційних та інженерно-технічних заходів щодо удосконалення територіальної структури міста, здійснення земельного обігу, вдосконалення системи справляння плати за землю, організація раціонального використання земель та їх охорона - ГУЗР;

- проведення комплексу землевпорядних і землеоцінювальних робіт, виготовлення містобудівної документації щодо підготовки земельних ділянок до продажу - ГУЗР;

- виконання землевпорядних робіт та розробка проектів землеустрою щодо визначення меж прибудинкових територій житлових кварталів та мікрорайонів міста - ГУЗР;

- проведення землевпорядних робіт з визначення меж зелених зон і зон зелених насаджень та закріплення цих територій за землекористувачами актами на право постійного користування землею - ГУЗР, ГУЕОПР, КО "Київзеленбуд";

- утримання та розвиток Автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру (впровадження графічного відображення земельних ділянок з параметрами розмірності, координатами, суміжними землевласниками та землекористувачами, іншою додатковою інформацією тощо) - ГУЗР.

• Забезпечення ефективної організації землеустрою шляхом удосконалення організації забудови міста та упорядкування територій під забудовою:

- розроблення містобудівної концепції збереження та розвитку київських островів як сталої екосистеми водно-зеленого рекреаційного діаметру м. Києва "Дніпровська перлина" - ГУМА, ГУЗР, ГУЕІ;

- визначення територій та початок реалізації інвестиційних проектів зі створення бізнес-центрів, ТРЦ, готелів, виставкових центрів та об'єктів соціальної інфраструктури в рамках реалізації стратегічної ініціативи "Центр поруч з домом" - ГУЗР, ГУМА, ГУЕІ;

- визначення та реалізація механізмів винесення за межі міста виробничих підприємств з наступним ефективним використанням звільнених територій - ГУЗР, ГУМА;

- визначення процедури примусового звільнення земельних ділянок для містобудівних цілей міського і загальнодержавного значення, передбачених актуальною містобудівною документацією, - ГУЗР, ГУМА;

- вирішення питання щодо подальшого використання території та виробничих площ ДНВП "Захід", пошук інвесторів для налагодження нових виробництв на вивільненій території підприємства - ГУПНТІП;

- проведення санації майданчика ВАТ "Радикал" та створення умов для економічного розвитку його території - ГУНС, ГУПНТІП;

- вирішення питання щодо користування виробничими дільницями з розташованими на їх території гідротехнічними спорудами - ГУЗР, КП "Плесо".

• Розробка та коригування відповідної містобудівної документації:

- розробка нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року - ГУМА, КО "Інститут Генерального плану";

- розробка плану зонування окремих частин м. Києва "Зонінг території" - ГУМА, ГУОКС, КО "Інститут Генерального плану";

- оновлення топогеодезичної основи в М 1:2000 та 1:500 міста Києва - ГУМА;

- розробка комплексної інформаційно-аналітичної системи "Містобудівний кадастр" - ГУМА, КО "Інститут Генерального плану".

• Забезпечення дохідності міського бюджету від зростання ефективності землекористування, удосконалення та подальшого розвитку земельних відносин:

- розробка нормативної грошової оцінки земель м. Києва в частині уточнення схеми впливу локальних коефіцієнтів у розрізі економіко-планувальних зон - ГУЗР;

- укладання договорів оренди земельних ділянок та приведення їх у відповідність з вимогами законодавства у частині визначення розміру орендної плати за землю - ГУЗР.

• Проведення робіт з паспортизації вулиць м. Києва - ГУМА.

• Проведення робіт з підсвітлення фасадів будинків центральної частини м. Києва з одночасним опорядженням їх фасадів (об'єкт ЄВРО-2012) - ГУМА, ГУППФЧЧЄФ, КП "Київміськсвітло", РДА.

• Посилення контролю за дотриманням правил благоустрою м. Києва - ГУБ, ГУМА.

Очікувані результати:

- збільшення бюджетних надходжень від здачі в оренду та продажу земельних ділянок;

- проект Генерального плану м. Києва та визначення планувальної організації і розвитку територій до 2025 року;

- удосконалення функціонально-планувальної організації забудови;

- задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;

- залучення зовнішніх інвестицій для реалізації інвестиційних проектів на вільних територіях, раціональне використання виробничих територій;

- покращення технічного стану та естетичного вигляду будинків центральної частини міста.

3.1.6. Розвиток споживчого ринку та сфери послуг

Мета: задоволення попиту населення міста на споживчі товари у повному обсязі за доступними цінами та гарантованої якості, розширення доступності соціально значимих послуг побутового обслуговування для громадян міста.

Основні завдання та заходи:

• Забезпечення продовольчої безпеки міста та сприяння товарному насиченню споживчого ринку міста, в тому числі в рамках реалізації Програми із забезпечення продовольчої безпеки та здійснення заходів щодо стабілізації ринку продовольчих товарів, формування регіональних запасів продовольчого зерна та плодоовочевої продукції у м. Києві:

- формування регіональних запасів продовольчого зерна для забезпечення виробничої потреби хлібозаводів міста у борошні - ГУВТПОН, РДА;

- створення міжсезонних запасів плодоовочевої продукції для безперебійного забезпечення закладів бюджетної сфери та торговельної мережі міста в зимово-весняний період - ГУВТПОН, РДА;

- залучення на споживчий ринок міста товарних ресурсів шляхом проведення районних, міських та міжрегіональних ярмарків з реалізації сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів за участі безпосередніх сільськогосподарських виробників з регіонів України (підприємств переробної промисловості та фермерських господарств) - ГУВТПОН, РДА.

• Розвиток мережі закладів торговельного та побутового обслуговування населення:

- забезпечення створення збалансованої торговельної мережі з урахуванням темпів та масштабів житлової забудови районів міста - ГУВТПОН, РДА;

- вдосконалення діяльності підприємств ринкової мережі, поступове перетворення їх у торговельно-сервісні комплекси, підвищення рівня обслуговування покупців і умов праці для торгуючих - ГУВТПОН;

- розширення мережі закладів ресторанного господарства, швидкого харчування, кафе з прийнятним рівнем цін, підвищення рівня культури обслуговування клієнтів - ГУВТПОН;

- збільшення кількості об'єктів, що надають побутові послуги малозабезпеченим громадянам за доступними та пільговими цінами, залучення суб'єктів підприємницької діяльності сфери побутових послуг до участі в міській комплексній програмі "Турбота. Назустріч людям" (Програма N 19/5406) - ГУВТПОН.

• Посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі:

- впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд у сфері торгівлі та побутового обслуговування - ГУМА, ГУБ, ГУВТПОН, РДА;

- посилення взаємодії з контрольними, наглядовими, податковими, правоохоронними органами з ліквідації місць несанкціонованої та стихійної торгівлі - ГУВТПОН, ГУПЗПС, РДА, ГУМВС.

• Реалізація комплексу заходів по стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку - ГУВТПОН, УЦП.

• Забезпечення підготовки сфери торгівлі та побутового обслуговування до проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - ГУВТПОН, ГУППФЧЧЄФ.

Очікувані результати:

- збільшення обсягу роздрібного товарообороту підприємств на 10,2 %;

- збільшення кількості стаціонарних магазинів на 50 одиниць, торгової площі - на 30 тис. кв. м, об'єктів ресторанного господарства - на 50 одиниць;

- створення запасів зерна у кількості 80 тис. тонн та плодоовочевої продукції в обсязі 25 тис. тонн;

- зростання обсягів реалізації побутових послуг на 0,9 %;

- збільшення кількості підприємств побутового обслуговування населення.

3.1.7. Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища

Мета: забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, удосконалення організаційно-економічного механізму ринкових перетворень в місті та усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності.

Основні завдання і заходи:

• Прискорення реформування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в місті з метою спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру:

- налагодження стабільної роботи "Єдиного офісу" з видачі документів дозвільного характеру шляхом застосування ефективних інформаційних технологій та створення максимально комфортних умов для відвідувачів - ГУПРПП;

- удосконалення процесу державної реєстрації суб'єктів господарювання шляхом запровадження електронного документообігу, електронного підпису, електронної черги - ГУПРПП;

- забезпечення участі в роботі "Єдиного офісу" всіх дозвільних органів - ГУПРПП;

- здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру - ГУПРПП;

- забезпечення реформування та розвитку системи надання адміністративних послуг у м. Києві на чітко визначених правових засадах - ГУПРПП.

• Підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики:

- здійснення прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих на місцевому рівні та приведення їх у відповідність до положень Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" - ГУПРПП;

- забезпечення відкритості та прозорості при прийнятті нових регуляторних актів, проведення обговорень проектів регуляторних актів та врахування пропозицій підприємців - ГУПРПП;

- здійснення контролю щодо проведення заходів із відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та оприлюднення їх на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації - ГУПРПП;

- проведення круглих столів та семінарів із залученням підприємців та їх громадських об'єднань з проблемних питань реалізації державної регуляторної політики - ГУПРПП.

• Вдосконалення системи ресурсного та інформаційно-аналітичного забезпечення підприємницької діяльності та розбудова ефективної інфраструктури підтримки підприємництва:

- удосконалення механізму фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання шляхом спрямування бюджетних коштів, призначених для часткового відшкодування відсоткових ставок по кредитах тим суб'єктам малого та середнього бізнесу, які впроваджують енергозберігаючі проекти, новітні технології та створюють нові робочі місця, - ГФУ, ГУПРПП;

- забезпечення доступності до інформації щодо вільних приміщень комунальної власності та земельних ділянок; проведення тендерів на закупівлю товарів, робіт, послуг за рахунок бюджету; планів розвитку міста - ГУПРПП;

- регулярне проведення телефонних гарячих ліній з питань підприємництва - ГУПРПП;

- розвиток Інтернет-ресурсу "Столичний діловий портал" - ГУПРПП;

- підготовка та випуск в ефір спеціалізованих телевізійних та радіопрограм з обговорення нагальних питань розвитку підприємництва - ГУПРПП;

- забезпечення розвитку об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва - ГУПРПП;

• Удосконалення системи організаційно-освітніх заходів з питань здійснення підприємницької діяльності:

- сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом організації професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перекваліфікації - КМЦЗ;

- реалізація освітніх заходів з актуальних питань підприємницької діяльності для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки підприємництва та участь у програмі "Українська ініціатива" - ГУПРПП;

- проведення Київського міського конкурсу "Молодий підприємець року" - ГУПРПП.

Очікувані результати:

- зростання кількості малих підприємств на 10 тис. наявного населення до 255 одиниць;

- покращення фінансових результатів діяльності малих підприємств, збільшення обсягів реалізованої ними продукції (робіт, послуг);

- підвищення середньомісячної заробітної плати працівників малих підприємств м. Києва;

- скорочення часу та зменшення витрат підприємців у процесі отримання документів дозвільного характеру;

- розширення засобів інформування підприємців щодо ресурсного потенціалу міста.

3.2. Модернізація та розвиток міської інфраструктури

3.2.1. Транспорт та транспортна інфраструктура

Мета: забезпечення належного функціонування та активізація процесів модернізації й подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури столиці задля покращення рівня транспортного обслуговування та задоволення транспортних потреб населення міста.

Основні завдання та заходи:

• Здійснення модернізації та розбудови метрополітену:

- будівництво дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції "Виставковий центр" до Одеської площі з введенням 2-х станцій "Теремки" та "Іподром" - ГУТЗ, КП "Київський метрополітен";

- будівництво дільниці Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від ст. "Глибочицька" до ст. "Райдужна" (I черга з відгалуженням у бік житлового масиву Вигурівщина - Троєщина) - ГУТЗ, КП "Київський метрополітен";

- придбання обладнання та оновлення рухомого складу метрополітену за рахунок лізингових поставок та кредитної угоди з ЄБРР - ГУТЗ, КП "Київський метрополітен";

- розробка, виготовлення та комплексна модернізація вагонів метрополітену з упровадженням асинхронного тягового приводу - ГУТЗ, КП "Київський метрополітен";

- встановлення нових автоматизованих систем керування рухомим складом і процесом перевезення пасажирів - ГУТЗ, КП "Київський метрополітен";

- проведення робіт по оснащенню ескалаторних комплексів системами автоматичного пожежогасіння, системами автоматичної пожежної сигналізації та реконструкція систем автоматичної пожежної сигналізації на об'єктах метрополітену - ГУТЗ, КП "Київський метрополітен";

- подальше впровадження системи відеонагляду та центру відеомоніторингу - ГУТЗ, КП "Київський метрополітен".

• Забезпечення безперервності розвитку та вдосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури, підвищення її пропускної спроможності:

- продовження робіт по будівництву Подільського мостового переходу через р. Дніпро - ГУТЗ, КК "Київавтодор";

- будівництво заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно-Хрещатицької в районі вулиць Верхній-Нижній Вал у складі будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро - ГУТЗ, КК "Київавтодор";

- реконструкція просп. Бажана, просп. Перемоги, вул. Струтинського, вул. Горького, вул. Урлівської (на ділянці від будинку N 19 до вул. Здолбунівської), вул. Ахматової від просп. Григоренка до вул. Урлівської, реконструкція з розширенням просп. Григоренка - ГУТЗ, КК "Київавтодор";

- будівництво та реконструкція транспортних розв'язок: на примиканні просп. Науки до Столичного шосе (II черга), на перетині бульв. Дружби народів та Наддніпрянського шосе у Печерському районі, на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе - ГУТЗ, КК "Київавтодор";

- будівництво мережі перехоплюючих автомобільних терміналів та паркінгів у центральній частині міста, біля кінцевих станцій метрополітену, в місцях пересадочних вузлів та на в'їздах у місто - ГУТЗ, КП "Київтранспарксервіс", КП "КІА";

- реконструкція розподільчих огорож на магістральних дорогах та вулицях м. Києва - ГУТЗ, КК "Київавтодор";

- впровадження нових технологій і матеріалів у процесі будівництва та реконструкції автотранспортної мережі міста - ГУТЗ, КП "Київдорсервіс".

• Розвиток та оптимізація маршрутної мережі міста:

- реконструкція та модернізація колійної мережі трамвая м. Києва, зокрема трамвайних ліній від вул. Міської до вул. Селянської у Пущі-Водиці, по вул. Глибочицькій, по вул. Дмитрівській - ГУТЗ, КП "Київпастранс";

- завершення комплексної реконструкції лінії швидкісного трамвая на Борщагівку - ГУТЗ, КП "Київпастранс";

- створення пріоритетних умов для руху міського громадського транспорту - ГУТЗ, КП "Київдорсервіс";

- подальше впровадження одностороннього руху на вулицях м. Києва - ГУТЗ, КП "Київдорсервіс";

- продовження будівництва світлофорних об'єктів - ГУТЗ, КП "Київдорсервіс";

- оптимізація транспортно-пішохідних схем організації руху (встановлення дорожніх знаків та інформаційних покажчиків з найменуванням вулиць українською та англійською мовою), а також влаштування пристроїв примусового зниження швидкості, оптимізація режимів руху громадського транспорту - ГУТЗ, КП "Київдорсервіс".

• Збільшення пропускної та транзитної спроможності міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни) - ГУТЗ, ГУППФЧЧЄФ, КП "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни):

- реконструкція існуючого пасажирського терміналу з привокзальною площею та паркінгом на 200 автомобілів;

- реконструкція зовнішніх інженерних мереж під будівництво нового міжнародного пасажирського терміналу аеропорту "Київ" (Жуляни).

• Забезпечення оптимальної кількості та технічного стану громадського транспорту шляхом оновлення, модернізації та поповнення його парку (придбання нових автобусів, тролейбусів, трамваїв), підвищення інноваційності, безпеки та екологічності транспорту - ГУТЗ, КП "Київпастранс".

• Сприяння процесам оптимізації управління транспортними процесами та потоками:

- розробка та впровадження автоматизованої системи управління транспортом міста Києва АСУТ (АСКДР, АСДУ, програмно-технічний комплекс центрального пункту управління) - ГУТЗ, КП "Київдорсервіс".

• Поліпшення фінансового стану транспортних підприємств за рахунок збільшення доходів від непрофільної діяльності (оренда, реклама), підвищення прозорості одержання та розподілу прибутків, удосконалення механізмів обліку пасажиропотоків і компенсації втрат від пільгового перевезення пасажирів - ГУТЗ.

• Впровадження автоматичної системи контролю на базі використання електронного компостера та електронних форм розрахунків - ГУТЗ, КП "Київпастранс".

Очікувані результати:

- забезпечення розвитку існуючої мережі Київського метрополітену;

- збільшення протяжності ліній громадського транспорту: метрополітену до 68,1 км (на 2,9 км);

- збільшення пропускної спроможності автошляхів, зменшення кількості заторів на дорогах і мостах, збільшення середньої швидкості руху в години пік на 5 км/год., скорочення пробігу транспортних засобів за рахунок оптимізації маршрутів і графіка руху;

- збільшення мережі автомобільних доріг на 0,2 %;

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, мостів та шляхопроводів;

- оновлення парку громадського транспорту та рухомого складу метрополітену;

- збільшення обсягів перевезень вантажів до 46,6 млн. т та обсягів перевезень пасажирів комунальним транспортом на 200 млн. пас.;

- забезпечення підготовки транспортного комплексу м. Києва до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- зростання якості надання транспортних послуг, підвищення безпеки перевезень, покращення обслуговування пасажирів та управління транспортними процесами та потоками.

3.2.2. Розвиток житлово-комунального господарства

Мета: забезпечення ефективного та стабільного функціонування житлово-комунального господарства міста шляхом розбудови та проведення модернізації комунальної інфраструктури, що дозволить підвищити якість житлово-комунальних послуг та задовольнити потреби споживачів.

Основні завдання та заходи:

• Реформування системи управління житлово-комунальним господарством і створення ринку житлово-комунальних послуг шляхом залучення приватних компаній через механізм державно-приватного партнерства - ГУКГ, ГУЖГ.

• Підвищення надійності роботи й експлуатації мереж водопостачання та водовідведення, розбудова та модернізація комунальних інженерних мереж:

- продовження будівництва другої нитки Головного міського каналізаційного колектора та Південно-Західного каналізаційного колектора - ГУКБ;

- проведення реконструкції дамб мулових полів N 1, N 2 та споруд першої черги Бортницької станції аерації - ГУКГ;

- здійснення будівництва каналізаційних колекторів по вул. Протасів Яр (від вул. Солом'янської до вул. Грінченка), по вул. Стеценка з метою ліквідації КНС "Нивки", по вул. Сортувальній та каналізаційного колектора від Мостицького до Головного міського - ГУКБ;

- реконструкція каналізаційних колекторів: Д = 500 мм по Столичному шосе та по вул. Луначарського, Д = 900 мм по вул. Березняківській, Д = 2400 по вул. М. Лебедєва, Каунаського та Шліхтерського каналізаційних колекторів - ГУКБ;

- будівництво гідровузла (мікрорайон Бортничі, вул. Дяченка) - Дарницька РДА;

- забезпечення будівництва та реконструкції мереж водопостачання та каналізування малоповерхової забудови районів міста - ГУКГ, РДА, ПАТ "АК "Київводоканал".

• Забезпечення населення питною водою належної якості та достатнім обсягом водопостачання відповідно до заходів, передбачених цільовою програмою "Питна вода міста Києва на 2011 - 2020 роки":

- проведення моніторингу якості питної води та стану систем водопостачання - ГУКГ, ПАТ "АК "Київводоканал";

- посилення технологічного обліку води на всіх ділянках її видобування, транспортування та постачання споживачам - ГУКГ, ПАТ "АК "Київводоканал";

- реконструкція та модернізація Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води з виробництвом та використанням низькоконцентрованого гіпохлориду натрію - ГУКГ;

- будівництво водоводу Д = 900 мм від Великої Кільцевої дороги до вул. Смілянської у Солом'янському районі м. Києва - ГУКГ, ПАТ "АК "Київводоканал";

- реконструкція аварійної ділянки водоводу Д = 900 мм по вул. О. Бальзака від вул. О. Сабурова до вул. М. Цвєтаєвої - ГУКГ, ПАТ "АК "Київводоканал";

- прокладання водопроводу Д = 400 мм по вул. Підлісній від вул. Булаховського до вул. Генерала Наумова у Святошинському районі - ГУКГ, ПАТ "АК "Київводоканал";

- реконструкція резервуарів чистої води - ГУКГ, ПАТ "АК "Київводоканал";

- реконструкція водопровідних та каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій - ГУКГ.

• Підтримання та покращення стану благоустрою міста Києва:

- розвиток зеленої зони, парків і скверів (реконструкція, благоустрій та озеленення парків та скверів, забезпечення протипожежної безпеки зелених зон) - ГУЗР, КО "Київзеленбуд";

- виконання заходів з охорони, раціонального використання та відновлення зелених насаджень м. Києва - ГУЕОПР, КО "Київзеленбуд";

- проведення робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев - ГУЕОПР, КО "Київзеленбуд";

- проведення робіт з благоустрою внутрішніх водойм та зон організованого відпочинку - КП "Плесо";

- облаштування міських подвір'їв - ГУЖГ, КО "Київзеленбуд".

• Забезпечення санітарної очистки міста згідно з Програмою поводження з побутовими відходами в місті Києві на 2010 - 2015 роки:

- впровадження технології роздільного збирання складових побутових відходів - ГУКГ, ГУЖГ, КП "Київкомунсервіс";

- посилення контролю за обсягами фактично розміщених відходів на полігонах і звалищах - ГУКГ, ГУМВС;

- використання сучасних високоефективних методів та розширення потужностей зі збирання і заготівлі відходів, використання їх як вторинної сировини для мінімального утворення та зменшення кількості захоронень - ГУКГ, КП "Київкомунсервіс", РДА;

- реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці - ГУКГ, ПАТ "Київспецтранс";

- модернізація системи ROCHEM для очистки стічних вод полігону N 5 із збільшенням продуктивності системи до 480 м куб./добу - ГУКГ, ПАТ "Київспецтранс";

- розробка концепції поводження з медичними відходами - ГУКГ.

• Вирішення питань щодо укріплення зсувонебезпечних територій:

- здійснення моніторингу стану зсувонебезпечних ділянок - ПАТ "СУППР";

- проведення комплексу протизсувних робіт на схилах Божкового Яру, на території Олександрівської клінічної лікарні по вул. Шовковичній, 39/1, продовження робіт із укріплення схилів біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53, укріплення схилів Совської балки (біля вул. Петра Радченка) та Дніпровського схилу біля Пішохідного мосту (2 зсувний цирк)), схилу біля садиб NN 13, 15, 17 по вул. Корчуватській та виконання протиаварійних робіт з влаштуванням підпірних стінок між будинками N 5/1-а на вул. Трьохсвятительській і N 10 на вул. Костьольній - ГУКГ, ПАТ "СУППР";

- виконання робіт з поточного ремонту існуючих гідротехнічних і зсувоукріплювальних споруд - ПАТ "СУППР".

Очікувані результати:

- забезпечення надійності функціонування й експлуатації систем водопостачання та водовідведення, збільшення протяжності водогонів та канальних мереж на 0,4 км/1000 осіб, підвищення безпечності об'єктів водопостачання та запобігання їх негативному впливу на навколишнє природне середовище;

- приведення якості питної води у відповідність до норм, забезпечення населення питною водою належної якості, зниження нормативу споживання води до 317 л/добу;

- покращення благоустрою та забезпечення належного санітарно-екологічного стану в м. Києві;

- підвищення рівня надійності та безпеки зсувонебезпечних територій, запобігання аварійним ситуаціям.

3.2.3. Житлова політика

Мета: створення умов для забезпечення населення доступним та якісним житлом, підвищення рівня якості експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, сприяння розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Основні завдання та заходи:

• Формування житлового фонду соціального призначення в рамках реалізації Програми розвитку соціального житла у місті Києві на 2010 - 2015 роки:

- розробка проектно-кошторисної документації та будівництво соціального житла, що надаватиметься в тимчасову оренду малозабезпеченим громадянам, - ГУЖЗ, ГУМАДМС, ГУЗР;

- будівництво (придбання) житла для пільгових категорій черговиків квартирного обліку (багатодітних сімей, хворих ТБЦ, інвалідів війни та учасників бойових дій, членів сімей загиблих, дітей-сиріт) - ГУЖЗ.

• Забезпечення населення доступним житлом відповідно до Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки:

- резервування та виділення земельних ділянок під будівництво доступного житла - ГУЖЗ, ГУЗР;

- будівництво житлових будинків шляхом застосування механізму спільного фінансування будівництва житла за програмами "70 х 30" та "50 х 30 х 20" - ГУЖЗ.

• Підвищення якості експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій:

- моніторинг стану аварійних об'єктів житлового фонду та житлово-комунальної інфраструктури - ГУЖГ, РДА;

- здійснення заходів щодо забезпечення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду міста - ГУЖГ, ГУМА, КО "Інститут Генерального плану";

- виконання ремонту на об'єктах житлового фонду м. Києва - ГУЖГ, РДА;

- заміна і модернізація застарілих та фізично зношених ліфтів - ГУЖГ;

- впровадження програми "Будівництво дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві на 2009 - 2012 рр." - ГУССМС, РДА.

• Удосконалення відносин з обслуговування й утримання житлового фонду:

- стимулювання розвитку нових форм утримання й експлуатації житлового фонду (об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, приватних операторів з обслуговування багатоквартирних будинків), забезпечення методологічного супроводження діяльності управителів житлових будинків, включаючи навчання відповідних фахівців - ГУЖГ;

- спрощення процедури створення та реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - ГУЖГ;

- сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних проектів) зі створення системи ефективного управління житловим фондом - ГУЖГ.

Очікувані результати:

- зведення нових об'єктів житлового будівництва та покращення житлових умов громадян міста;

- забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі пільгових категорій черговиків, які перебувають на соціальному квартирному обліку;

- підвищення якості життя та рівня безпеки мешканців, зменшення відсотку житлових будинків, зношених більш ніж на 40 %;

- збільшення загальної площі житлового фонду, підвищення рівня забезпеченості мешканців житловою площею до 21,5 м кв./ос.;

- підвищення ефективності утримання й експлуатації житлових будинків.

3.2.4. Енергоефективність та енергозбереження

Мета: своєчасне, повне та безперебійне забезпечення населення послугами з теплопостачання та гарячого водопостачання, покращення та підвищення рівня надійності та безпеки системи енергозабезпечення, а також підвищення енергоефективності економіки міста.

Завдання та заходи:

• Підвищення енергоефективності, впровадження енергозберігаючих технологій, розвиток та реконструкція систем теплопостачання:

- оснащення інженерних вводів житлових будинків теплолічильниками, в тому числі разом з програмно-апаратною частиною диспетчеризації - ГУЕЕЕ, КП ГВП;

- реконструкція систем теплопостачання житлових будинків, в тому числі шляхом заміни вбудованих котелень на модульні - ГУЕЕЕ, КП ГВП;

- термосанація будівель бюджетної сфери - ГУЕЕЕ, КП ГВП;

- реконструкція тягодуттьових механізмів водогрійних котлів та насосів мережевої групи котелень з впровадженням енергозберігаючих технологій - ГУЕЕЕ, КП ГВП.

• Підвищення якості водопостачання гарячої води та зменшення технологічних втрат при транспортуванні (реалізація Міської цільової програми "Гаряча вода у місті Києві" на 2011 - 2015 роки (Програма N 200/5587)):

- реконструкція теплових мереж, систем централізованого гарячого водопостачання та опалення - ГУЕЕЕ, КП ГВП;

- встановлення теплоутилізаторів на водогрійних котлах - ГУЕЕЕ, КП ГВП;

- реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13, - ГУЕЕЕ, КП ГВП;

- реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13, - ГУЕЕЕ, КП ГВП.

• Покращення системи міського освітлення:

- будівництво електромереж архітектурно-декоративного освітлення фасадів житлових та нежитлових будівель і споруд у 1,5 км зоні навколо НСК "Олімпійський" - ГУЕЕЕ, ГУТЗ, КП "Київміськсвітло", ГУППФЧЧЄФ;

- виконання поточного та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення та заміна існуючого обладнання на більш ефективне та економічне освітлювальне обладнання - ГУЕЕЕ, ГУТЗ, КП "Київміськсвітло";

- модернізація системи контролю управління мережами зовнішнього освітлення - ГУЕЕЕ, ГУТЗ, КП "Київміськсвітло", ГУППФЧЧЄФ.

Очікувані результати:

- забезпечення надійності функціонування системи централізованого гарячого водопостачання;

- підвищення надійності та безаварійності роботи системи газопостачання міста;

- скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів та зменшення втрат енергоресурсів від впровадження енергозберігаючих заходів;

- пом'якшення негативного впливу підприємств теплоенергетики на довкілля;

- зменшення втрат питної води в системі гарячого водопостачання на 18 %.

3.2.5. Розвиток індустрії туризму

Мета: створення потужної туристичної галузі, здатної максимально задовольнити потреби мешканців і гостей міста та стати вагомим джерелом бюджетних надходжень, за умови збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини Києва.

Діяльність міської влади у 2012 році буде спрямована на реалізацію заходів Міської цільової програми підготовки та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Програми розвитку туризму в м. Києві до 2015 року (Програма N 389/5776) та Програми забезпечення безпеки туристів та екскурсантів у м. Києві до 2015 року.

Завдання та заходи:

• Розвиток інфраструктури туризму і гостинності:

- будівництво готельних комплексів та інших закладів розміщення туристів та гостей столиці відповідно до Схеми розміщення готелів у м. Києві на період до 2020 року, реконструкція та модернізації номерного фонду - ГУКГ, ГУППФЧЧЄФ;

- формування рекреаційних та туристичних зон м. Києва і пов'язаних з ними туристичних маршрутів, їх благоустрій та облаштування - ГУКГ, ГУЗР, ГУМА, ГУЕОПР, РДА;

- облаштування та створення нових оглядових майданчиків для екскурсантів у місцях туристичних атракцій - ГУКГ, ГУК, ГУЗР;

- розробка та реалізація проектів створення та модернізації об'єктів індустрії розваг та туристично-культурно-видовищної інфраструктури (парків розваг, тематичних парків, аквапарків тощо) - ГУКГ, ГУЗР, ГУМА, ГУЕОПР, РДА;

- визначення схеми руху та створення місць паркування, стоянок і зупинок туристично-екскурсійного транспорту, облаштування їх відповідними інформаційними знаками - ГУКГ, ГУМВС, ГУТЗ, КП "Київдорсервіс".

• Поліпшення інформаційного забезпечення та якості сервісного обслуговування туристів і гостей м. Києва:

- розміщення покажчиків транспортного орієнтування, розташування тимчасових вказівників, розроблених УЄФА, та впровадження пішохідного ознакування за маршрутами руху учасників чемпіонату ЄВРО-2012, вболівальників і туристів - ГУППФЧЧЄФ, ГУМВС;

- створення та забезпечення діяльності мережі міських туристично-інформаційних центрів та екскурсійних пунктів, інформаційних стендів та туристичних терміналів, першочергово на залізничному та автовокзалах, в аеропорту "Київ" (Жуляни), на станціях Київського метрополітену та зупинках громадського транспорту, поблизу фан-зони Євро-2012 - ГУКГ, ГУППФЧЧЄФ, ГУТЗ, КП "Київський метрополітен", КП "Київпастранс";

- створення офіційного міського туристичного порталу "Віртуальне місто", лістинг Києва в реєстрі ТОП-10 міжнародних сайтів для мандрівників і туристичних агентств - ГУКГ;

- створення системи та забезпечення роботи легкодоступної системи "ON-Line бронювання" номерів закладів розміщення в рамках підготовки до ЄВРО-2012 - ГУППФЧЧЄФ, ГУКГ;

- запровадження системи пільгового та дисконтного обслуговування туристів та окремих категорій населення - введення в дію картки "Гість Києва" - ГУКГ;

- впорядкування системи екскурсійного обслуговування у м. Києві, розроблення спеціальних туристичних маршрутів, карт, схем, лібералізація процедур узгодження туристичних маршрутів, у першу чергу автобусних - ГУКГ;

- розробка Порядку контролю за наданням екскурсійних послуг у м. Києві, забезпечення роботи акредитаційної комісії по видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу (підтримка бази даних про наявні у м. Києві кадри туристичного супроводу, рівень фахової підготовки екскурсоводів, гідів-перекладачів тощо) - ГУКГ;

- підготовка фахівців туристичного супроводу, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців готельної та ресторанної справи до ЄВРО-2012 - ГУКГ.

• Проведення заходів спортивно-оздоровчого туризму (активного туризму), підтримка та організація розвитку соціального, сімейного, дитячого та молодіжного туризму - ГУКГ, ГУСМС.

• Проведення маркетингової кампанії зі створення позитивного іміджу м. Києва як туристичного центру на українському та міжнародному туристичних ринках:

- розробка повноцінного туристичного бренда Києва та організація його просування на міжнародний туристичний ринок - ГУКГ;

- проведення рекламних акцій у засобах масової інформації, просування найбільш популярних об'єктів туристичного інтересу м. Києва ("Сім чудес Києва") засобами мережі Інтернет та ЗМІ - ГУКГ;

- організація, проведення та участь у науково-практичних конференціях, цільових семінарах, виставках, симпозіумах, ярмарках, у тому числі в міжнародних, з питань розвитку туристичної галузі та екскурсійної діяльності та ін. - ГУКГ;

- організація створення та розповсюдження рекламно-інформаційної та рекламно-сувенірної продукції щодо туристичного потенціалу м. Києва (путівників, довідників, буклетів, фільмів тощо), в т. ч. іноземними мовами - ГУКГ.

• Реалізація Концепції Приймаючого міста УЕФА ЄВРО-2012:

- створення та забезпечення функціонування офіційної фан-зони фінальної частини ЄВРО-2012 - ГУППФЧЧЄФ;

- забезпечення святкового оформлення міста сітілайтами, бігбордами, банерами, прапорами тощо з зображенням логотипу Турніру та комбінованого логотипу Приймаючого міста - ГУППФЧЧЄФ;

- супровід окремого веб-сайту Приймаючого міста, присвяченого УЄФА, ЄВРО-2012, - ГУППФЧЧЄФ;

- проведення промоційних заходів та комплексної іміджевої кампанії щодо підготовки і проведення ЄВРО-2012 та просування м. Києва як Приймаючого міста на зовнішніх ринках - ГУППФЧЧЄФ;

- координація реалізації Концепції програми волонтерів: практично-мовна підготовка волонтерів, планування та облаштування зон дислокації волонтерів, організація та координація їх роботи - ГУППФЧЧЄФ, ГУОН, ГУССМС.

Очікувані результати:

- виконання вимог УЄФА щодо розміщення цільових груп та вболівальників під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- зростання потужностей готельного господарства;

- збільшення кількості туристично-екскурсійних маршрутів;

- створення позитивного іміджу міста Києва на міжнародній туристичній арені та посилення присутності київського туристичного продукту на зарубіжних ринках;

- збільшення числа робочих місць за рахунок туристичної галузі;

- збільшення кількості туристів до 3,3 млн. осіб;

- збільшення тривалості перебування туристів до 2,5 днів;

- збільшення прямих доходів від туризму на 0,5 - 0,7 млрд. грн.

3.3. Удосконалення соціальної сфери та соціального захисту киян

3.3.1. Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді

Мета: покращення демографічної ситуації, поліпшення якісних характеристик життя населення та гармонізації процесів його відтворення, відновлення сімейних цінностей, виховання свідомого батьківства, запобігання соціальному сирітству, підвищення якості надання оздоровчих та відпочинкових послуг.

Основні завдання та заходи:

• Підвищення рівня народжуваності та розвиток сім'ї:

- створення умов безпечного материнства (розвиток перинатальної служби в м. Києві в рамках реалізації національного проекту "Нове життя: нова якість охорони материнства і дитинства") - ГУОЗ, ГУССМС, КМЦСССДМ, ГУПСЗН;

- формування та збереження репродуктивного здоров'я у дітей та молоді (реалізація міської комплексної програми "Репродуктивне здоров'я населення м. Києва на 2008 - 2015 роки") - ГУОЗ, ГУССМС, КМЦСССДМ, ГУПСЗН;

- виховання відповідального батьківства, подолання кризових ситуацій в сім'ї; проведення просвітницької роботи з населенням з сімейної проблематики; реалізація програми підготовки до подружнього життя "Щаслива сім'я"; удосконалення системи планування сім'ї, забезпечення медико-соціальної підтримки молодої сім'ї - ГУОЗ, ГУССМС, КМЦСССДМ, ГУПСЗН;

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; оптимізація закладів соціального захисту дітей (реалізація міської цільової програми "Діти столиці" на 2011 - 2013 роки) - ССД, КМЦСССДМ.

• Популяризація здорового способу життя серед молоді:

- запобігання тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу серед молоді (реалізація програм: Програма профілактики тютюнокуріння в м. Києві на 2009 - 2012 рр., Міська комплексна програма протидії зловживанню алкоголем та розповсюдженню наркотиків у місті Києві на 2009 - 2013 роки) - ГУОЗ, ГУССМС;

- залучення дітей та юнацтва до систематичних занять фізичною культурою та спортом - ГУОН, ГУССМС;

- забезпечення повноцінного та змістовного оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва (реалізація міської Програми "Оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва" на 2010 - 2013 роки) - ГУССМС;

- забезпечення змістовного дозвілля молоді: проведення загальноміських та районних заходів (з відзначення Дня молоді, Дня студента та ін.) - ГУССМС.

• Підтримка соціального становлення та громадської активності молоді, сприяння у реалізації її творчого потенціалу:

- створення та забезпечення діяльності Будинку молоді - ГУССМС;

- сприяння у працевлаштуванні молоді, у т. ч. вторинній зайнятості; підтримка ініціатив молоді; забезпечення діяльності Київського молодіжного центру праці та Київської молодіжної біржі праці; забезпечення діяльності молодіжних трудових загонів - ГУССМС;

- залучення молоді до муніципальної розбудови столиці та до державної служби - ГУССМС.

• Подолання негативних наслідків старіння населення:

- підвищення якості та доступності безоплатних лікувально-діагностичних послуг особам похилого віку, а також спеціалізованої геріатричної допомоги - ГУОЗ, ГУПСЗН;

- забезпечення рівного доступу осіб похилого віку до засобів збереження здоров'я та активного дозвілля - ГУОЗ, ГУССМС, ГУПСЗН.

Очікувані результати:

- поліпшення економічних, соціальних, медичних, психологічних та інших передумов, які впливають на демографічний розвиток; покращення процесів відтворення населення на основі відновлення сімейних цінностей;

- формування здорового способу життя дітей та молоді шляхом набуття навичок збереження і зміцнення здоров'я, розвитку особистих якостей;

- дотримання рівня загального коефіцієнта народжуваності на рівні 10,7 - 11 народжених на 1000 наявного населення, зменшення коефіцієнта дитячої смертності до 7,1 померлих дітей віком до одного року на 1000 живонароджених;

- забезпечення дітей шкільного віку якісними послугами з оздоровлення та доступних видів спорту, насамперед дітей, які потребують соціальної підтримки;

- збільшення кількості усиновлених дітей, зменшення контингенту бездоглядних дітей;

- закріплення тенденції "усталеності" шлюбів у співвідношенні: 3 укладені шлюби на одне розлучення.

3.3.2. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення

Мета: підвищення якості життя та рівня доходів населення, розвиток ринку праці та сприяння зайнятості, скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств міста Києва.

Основні завдання та заходи:

• Підвищення ефективності реалізації програм сприяння зайнятості населення, в тому числі виконання заходів, передбачених Київською міською програмою "Зайнятість населення на 2009 - 2012 роки":

- поширення профорієнтаційної роботи з населенням, систематизація роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл, надання довідково-інформаційних та профорієнтаційних консультацій - ГУПСЗН, КМЦЗ, РДА;

- посилення співпраці з центральними органами виконавчої влади щодо забезпечення єдиної системи обліку створених робочих місць - КМЦЗ, ГУПСЗН, ГУПРПП, ДПА, РДА;

- сприяння розвитку ефективної системи підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних, організація професійної підготовки безробітних з основ підприємництва для подальшого заняття підприємницькою діяльністю - КМЦЗ, РДА;

- реалізація заходів, що сприятимуть збереженню робочих місць, - ГУПСЗН, КМЦЗ, ГУПРПП;

- посилення співпраці центрів зайнятості столиці з роботодавцями з метою отримання повної інформації про вакансії - ГУПСЗН, КМЦЗ, РДА.

• Підвищення рівня доходів населення:

- проведення перевірок підприємств з питань дотримання умов праці, а також своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності керівників за порушення законодавства про працю - ГУПСЗН, ДПА, ГУПФУ, ТДІП, КМЦЗ;

- забезпечення цінової стабільності та недопущення випередження цін на споживчому ринку по відношенню до темпів зростання середньомісячної заробітної плати у м. Києві у поточному році - УЦП;

- упорядкування оплати праці керівників підприємств комунальної власності міста шляхом розробки і подання на затвердження показників визначення розміру посадового окладу, встановлення умов, диференційованих показників преміювання керівників комунальних підприємств міста - ГУПСЗН;

- проведення активної інформаційно-роз'яснювальної роботи через засоби масової інформації щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування - ГУПСЗН, РДА, ДПА, ГУПФУ;

- здійснення перевірок з метою виявлення підприємців-роботодавців, які мають працівників без документального оформлення трудових відносин та виплачують нелегально заробітну плату, - ДПА, ГУПФУ, ТДІП;

- організація проведення засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в м. Києві та за результатами направлення матеріалів для відповідного реагування до податкових, пенсійних органів, ТДІП - ГУПСЗН, РДА;

- забезпечення своєчасної виплати пенсій у м. Києві - ГУПФУ.

• Скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати:

- підвищення ефективності роботи міської та районних тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з метою реалізації невідкладних заходів, спрямованих на погашення заборгованості, - ГУПСЗН, РДА;

- налагодження конструктивної співпраці з правоохоронними та контролюючими органами, об'єднаннями профспілок та роботодавців з метою підвищення відповідальності керівників підприємств за порушення норм оплати праці - ГУПСЗН;

- проведення відповідної роботи із власниками (засновниками) підприємств-боржників із заробітної плати або уповноваженими ними органами щодо вжиття відповідних заходів, спрямованих на прискорення погашення боргів із заробітної плати працівникам у найкоротші терміни та недопущення їх виникнення в подальшому, а також притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення трудового законодавства - ГУПСЗН;

- недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної на підприємствах комунальної власності та підприємствах, переданих до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій, - ГФУ, ГУПСЗН, галузеві управління КМДА, РДА, КП.

Очікувані результати:

- зменшення рівня безробіття населення у віці 15 - 70 років (за методологією МОП) на 0,2 %;

- зменшення чисельності безробітного населення (за методологією МОП) до 81,5 тис. осіб (на 1,8 %);

- створення 55,2 тис. нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;

- підвищення рівня доходів населення столиці (заробітної плати на 15,0 % та пенсії на 9,8 %);

- недопущення зростання заборгованості із виплат заробітної плати та детінізація заробітної плати.

3.3.3. Підвищення ефективності соціального захисту киян

Мета: підвищення адресності соціальної підтримки та якості соціальної допомоги незахищеним верствам населення.

Основні завдання та заходи:

• Покращення ефективності організації системи соціального захисту населення:

- уніфікація підходів до надання всіх видів соціальної допомоги (за винятком допомоги при народженні чи усиновленні дитини, інвалідам з дитинства й дітям-інвалідам) на принципах адресності та врахування доходів громадян - ГУПСЗН;

- підтримка в актуальному стані єдиного автоматизованого реєстру пільговиків за соціальною ознакою - ГУПСЗН;

- розробка та запровадження системи економічно і соціально обґрунтованих нормативів послуг (у першу чергу житлово-комунальних та транспортних) з подальшим їх використанням при визначенні доцільності та розмірів соціальної підтримки - ГУПСЗН;

- забезпечення організації прийому громадян, які звертаються за наданням усіх видів соціальної допомоги, районними в м. Києві державними адміністраціями, управліннями праці та соціального захисту населення в рамках єдиної технології прийому громадян - ГУПСЗН, РДА.

• Розвиток мережі установ соціального захисту шляхом будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів соціальної інфраструктури:

- реконструкція з прибудовою будівлі колишнього дитсадка N 403 для розміщення Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів м. Києва та Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вул. О. Теліги, 37-г - ГУПСЗН.

• Робота по наданню соціальної допомоги та підтримки незахищеним верствам населення:

- забезпечення надання всіх видів допомоги і компенсацій вчасно і в повному обсязі згідно з діючим законодавством, у тому числі виконання рішення Уряду щодо підвищення ефективності Програми житлових субсидій - ГУПСЗН, РДА;

- надання соціальних послуг через мережу територіальних центрів та соціальних установ (надомне обслуговування одиноких непрацездатних громадян, соціально-побутові послуги, гуманітарна допомога, благодійна допомога) - ГУПСЗН, РДА;

- розвиток форм підтримки людей похилого віку (медико-санітарний патронаж, мережа надомного обслуговування громадян, гуманітарна та благодійна допомога) - ГУПСЗН, КМТЦСО;

- забезпечення необхідного обсягу фінансування та належних умов утримання підопічних у будинках-інтернатах (пансіонатах для людей похилого віку, пансіонатах для ветеранів війни і праці, будинках-інтернатах для інвалідів та психоневрологічних інтернатах) - ГУПСЗН, ГФУ;

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів інклюзивними групами для дітей з особливими потребами та забезпечення їхньої діяльності належним матеріально-технічним, науково-методичним супроводженням та кадрами - ГУПСЗН, ГУОН, РДА;

- забезпечення інвалідів, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомії, протезами, засобами пересування, реабілітації та складного протезування - ГУПСЗН, ГФУ;

- надання матеріальної допомоги одиноким молодим батькам, які самостійно виховують дітей, - ГУПСЗН;

- надання соціальної підтримки дітям, що проживають в складних умовах (діти-сироти, діти-інваліди, діти, що залишилися без піклування батьків), - ГУПСЗН, КМТЦСО.

• Забезпечення соціальної реабілітації та максимальної адаптації до суспільного життя осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями:

- реалізація програм Київського міського центру роботи з інвалідами у сфері професійної підготовки та працевлаштування, надання підтримки громадським організаціям інвалідів і підприємствам, які використовують працю осіб з обмеженими можливостями, - ГУПСЗН, ГФУ;

- організація координаційного центру соціально-медичної реабілітації дітей-інвалідів - ГУПСЗН, УСЖІВВП;

- розширення мережі об'єктів житлового та громадського призначення пристосованих до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями - ГУПСЗН, УСЖІВВП, ГУМА;

- розвиток системи надання безкоштовних (пільгових) транспортних послуг особам з порушеннями опорно-рухового апарату - ГУПСЗН, КМТЦСО.

• Реалізація державної політики у сфері соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, - ГУПСЗН.

• Забезпечення оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів, підопічних дитячих інтернатів, ветеранів війни та праці, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - ГУПСЗН, ГФУ, УСЖІВВП.

• Забезпечення реалізації проекту "Соціальна картка киянина" - ГУПСЗН, ГФУ, ГУТЗ.

• Реалізація заходів на 2012 рік міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки (Програма N 19/5406):

- оптимізація надання найбільш незахищеним категоріям населення міста (непрацюючим пенсіонерам та інвалідам, студентам із числа інвалідів, сиротам та дітям з малозабезпечених сімей) адресної грошової допомоги, зокрема одноразової, до ювілею, компенсації витрат на навчання тощо - ГУПСЗН, ГФУ;

- підвищення ефективності надання реабілітаційних послуг, зокрема жінкам, які зазнали мастектомії, - ГУПСЗН, ГФУ.

Очікувані результати:

- ефективна координація дій системи соціального захисту;

- організація прийому звернень громадян за наданням усіх видів матеріальної допомоги в рамках єдиної технології прийому громадян;

- посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги;

- оптимізація діяльності центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

- покращення матеріального становища найбільш незахищених категорій населення міста;

- збільшення частки інвалідів, задіяних на ринку праці;

- відкриття Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на вул. О. Теліги, 37-г.

3.3.4. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності якісних медичних послуг

Мета: сприяння зміцненню стану здоров'я та збільшенню тривалості життя населення через забезпечення доступності кваліфікованих медичних послуг, а також профілактику та раннє виявлення захворювань.

Основні завдання та заходи:

• Розширення мережі та поліпшення матеріально-технічної бази системи охорони здоров'я, а також розвиток територіальної служби медицини катастроф, у тому числі шляхом завершення робіт з реконструкції лікарень, задіяних під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу, закупівля медичного обладнання і устаткування:

- реконструкція корпусів Київської міської клінічної лікарні N 14 під Київський міський центр крові на вул. Зоологічній, 3 - ГУППФЧЧЄФ, ГУОЗ, ГУКБ;

- реконструкція приймального та спеціалізованих відділень КМКЛ N 12 на вул. Підвисоцького, 4-а (перша черга) - ГУППФЧЧЄФ, ГУОЗ, ГУКБ;

- реконструкція приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрій території та протизсувні роботи на вул. Шовковичній, 39/1 - ГУППФЧЧЄФ, ГУОЗ, ГУКБ;

- реконструкція з розширенням будівель Центру інфекційних хвороб Олександрівської клінічної лікарні м. Києва на вул. Шовковичній, 39/1 - ГУОЗ, ГУКБ;

- реконструкція будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф на вул. Б. Хмельницького, 37-б - ГУППФЧЧЄФ, ГУОЗ, ГУКБ;

- придбання мобільних лікувальних стаціонарів (модулів), які будуть розташовані біля офіційної фан-зони на Майдані Незалежності та біля НСК "Олімпійський", - ГУППФЧЧЄФ, ГУОЗ;

- проведення капітального ремонту існуючих будівель і споруд, модернізації лікувально-профілактичних установ, їх переоснащення та комплектації сучасним діагностичним, лабораторним і технологічним обладнанням, закупівля машин швидкої медичної допомоги - ГУОЗ.

• Реформування системи охорони здоров'я, підвищення ефективності використання її ресурсного потенціалу:

- розвиток мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням забудови нових житлових масивів та використанням нежитлових приміщень комунальної власності - ГУОЗ, РДА;

- реформування мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" - ГУОЗ, РДА;

- оптимізація мережі та структури закладів в вторинного (спеціалізованого) та третинного (високоспеціалізованого) рівнів медичної допомоги, а також підготовка та затвердження проекту оптимальної мережі та структури госпітальних округів відповідно до положень Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" - ГУОЗ;

- надання приміщень територіальної громади м. Києва у користування приватно практикуючим лікарям, які залучені для надання населенню первинної медико-санітарної допомоги, - ГУОЗ, РДА, ГУКВ;

- впровадження стаціонарозаміщуючих технологій медичної допомоги (денних стаціонарів і стаціонарів на дому для хворих, що не потребують цілодобового нагляду), розширення лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги вдома - ГУОЗ, РДА;

- розвиток медичного обслуговування на засадах загальної лікарської практики/сімейної медицини, реалізація щорічного плану підготовки та перепідготовки лікарів загальної практики/сімейної медицини тощо - ГУОЗ, РДА;

- забезпечення доступним/службовим житлом лікарів загальної практики/сімейної медицини - ГУОЗ, ГУЖЗ.

• Вдосконалення надання медичної допомоги матерям і дітям, людям похилого віку:

- забезпечення спільного перебування матері та дитини в пологових будинках міста, запровадження програм первинної реанімації новонароджених, сучасних методик медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи - ГУОЗ;

- проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та гіпотиреоз (дозволяє своєчасно виявити цю патологію для здійснення необхідного лікування та запобігання інвалідності), вакцинації новонароджених проти гепатиту "B", а також дітей, які досягли 1-го року життя, проти дифтерії, коклюшу, правця - ГУОЗ;

- розвиток шкільної служби охорони здоров'я та валеологічного виховання, забезпечення укомплектованості дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл медичними працівниками - ГУОЗ, ГУОН;

- виконання заходів програми "Репродуктивне здоров'я", створення мережі геронтологічних і соціальних ліжок у структурі лікувально-профілактичних закладів м. Києва другого рівня - ГУОЗ.

• Профілактика захворюваності, запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань, поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації:

- виконання заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012 - 2017 роках, у т. ч. використання сучасних технологій організації лікування хворих на туберкульоз; розробка механізмів залучення до обов'язкового лікування хворих на туберкульоз, які зловмисно ухиляються від прийому ліків і є епідемічно небезпечними для оточуючих, - ГУОЗ, ГУМВС;

- виконання заходів, передбачених на 2012 рік Загальнодержавною цільовою програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки та Міською цільовою програмою по профілактиці захворювання на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010 - 2013 роки, - ГУОЗ;

- вирішення комплексу питань профілактики та лікування пандемічного грипу та інших гострих респіраторних захворювань - ГУОЗ.

Очікувані результати:

- покращення матеріально-технічної бази системи охорони здоров'я міста та підвищення якості та доступності медико-соціальної допомоги;

- вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги відповідно до вимог УЄФА;

- визначення мережі та структури стаціонарних закладів охорони здоров'я, які будуть надавати ургентну (інтенсивну), планову, реабілітаційну та хоспісну (медико-соціальну) медичну допомогу в столиці;

- розвиток інституту сімейного лікаря в столиці шляхом створення мережі закладів сімейної медицини та відкриття амбулаторій сімейних лікарів;

- зменшення коефіцієнта дитячої смертності до 7,1 померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених, забезпечення майже 100-відсоткового рівня профілактичного медичного огляду та диспансеризації дітей;

- підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях, зниження смертності від онкологічних захворювань, від інсультів та інфарктів, зниження захворюваності на туберкульоз та смертності від туберкульозу;

- недопущення поширення епідемій грипу інших гострих респіраторних захворювань.

3.3.5. Підвищення стандартів у сфері освіти

Мета: забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, поліпшення інтелектуальних і професійно-кваліфікаційних характеристик людського капіталу.

Основні завдання та заходи:

• Розвиток мережі та потужностей навчальних закладів, продовження будівництва та реконструкції таких об'єктів освіти:

- загальноосвітньої школи на вул. Лісківській, ж/м Вигурівщина - Троєщина, 24 м-н, діл. 30 - Деснянська РДА;

- другого пускового комплексу розширення школи N 151 та котельні на вул. Лісничій, 3 (с. Чапаєвка) - Голосіївська РДА;

- загальноосвітньої школи N 128 на вул. Р. Окіпної, 6 - ГУЖЗ;

- середньої загальноосвітньої школи на розі вул. Лебедєва-Кумача і вул. Землячки (вул. Т. Яблонської) - Солом'янська РДА;

- розрахунок перспективної потреби територій районів і мікрорайонів, окремих територій м. Києва в об'єктах освітньої інфраструктури, обґрунтування та подання відповідних пропозицій для нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року - ГУОН, ГУМА;

- розробка та реалізація плану заходів щодо відновлення в м. Києві діяльності непрацюючих і вільних групових приміщень у працюючих дошкільних навчальних закладах комунальної форми власності, відселення орендарів з приміщень дитячих садків; проведення поступової реорганізації шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні заклади - ГУОН, РДА;

- створити 4 центри професійно-технічної освіти - ГУОН.

• Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів:

- інформатизація та комп'ютеризація навчального процесу, забезпечення сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (кабінети хімії, фізики, біології) - ГУОН, РДА;

- проведення капітальних та поточних ремонтів загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, оновлення харчоблоків - ГУОН, РДА;

- забезпечення шкіл-інтернатів, дитячих будинків та спеціальної загальноосвітньої школи "Надія" м. Києва меблями, м'яким та твердим інвентарем тощо - ГУОН;

- реалізація проекту "Київський підручник" - ГУОН.

• Підвищення якості навчально-виховного процесу:

- забезпечення дошкільних навчальних закладів навчально-методичним матеріалом, необхідним обладнанням, іграшками, дитячою літературою, іншими засобами навчання і виховання - ГУОН, РДА.

• Підвищення престижу професійно-технічної освіти:

- створення позитивного іміджу робітничої професії та професійно-технічної освіти у засобах масової інформації - ГУОН, ГУПСЗН, КМЦЗ, КМЦП;

- формування інноваційного середовища в професійно-технічній освіті та впровадження новітніх виробничих технологій в навчально-виробничий процес, забезпечення закладів сучасним обладнанням - ГУОН.

Очікувані результати:

- збереження рівня забезпеченості педагогами дошкільних навчальних закладів;

- збереження рівня забезпеченості учителями загальноосвітніх навчальних закладів;

- покращення матеріально-технічної бази діючих закладів освіти;

- збільшити частку працевлаштованих випускників ПТУ до 89 %;

- забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1 - 4 класів, а також учнів 5 - 11 класів із числа дітей пільгових категорій;

- належне медичне обслуговування учнів під час навчально-виховного процесу шляхом покращення матеріально-технічної бази медичних кабінетів загальноосвітніх закладів.

3.3.6. Задоволення культурних потреб та охорона культурної спадщини

Мета: розвиток культури як одного з найважливіших елементів підвищення комфорту життя мешканців міста та збереження архітектурної виразності історичного обличчя столиці.

Основні завдання та заходи:

• Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури та мистецтва, забезпечення охорони культурної спадщини:

- реконструкція будівель на Андріївському узвозі, 20 (А, Б) під Київський драматичний театр на Подолі - ГУКБ;

- реставрація та реабілітація будівлі з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва - ГУК;

- реставрація з пристосуванням під розміщення Київської дитячої школи мистецтв N 2 ім. М. Т. Вериківського об'єкта на вул. Воровського, 2 з прибудовою до нього концертної зали - Шевченківська РДА;

- здійснення ремонтних робіт та відкриття нової експозиції Музею історії міста Києва в Палаці мистецтв "Український дім" - ГУК;

- завершення ремонтно-реставраційних робіт собору Святого Миколая Свято-Покровського монастиря - ГУОКС;

- проведення ремонтно-реставраційних робіт монумента Незалежності України, пам'ятника княгині Ользі, пам'ятника князю Володимиру, дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря, дзвіниці Китаївської пустині тощо - ГУОКС.

• Проведення ефективного адміністрування в процесі управління культурною спадщиною міста:

- впровадження в практику проектування об'єктів пам'яткоохоронних вимог щодо проведення будівельних робіт з врахуванням особливостей культурної спадщини різних історичних районів м. Києва - ГУОКС;

- визначення критеріїв для встановлення прийнятних проектних рішень та відхилення варіантів будівництва, що призводять до втрат історичних, культурних та архітектурно-художніх цінностей забудови, - ГУОКС.

Очікувані результати:

- збереження існуючої мережі закладів культури та мистецтва, зміцнення їх матеріально-технічної бази;

- збереження історичних та культурних здобутків містобудівного мистецтва у місті Києві;

- збереження та реставрація об'єктів культурної спадщини міста Києва.

3.3.7. Розвиток фізичної культури та спорту

Мета: створення умов для стабільного розвитку сфери фізичної культури та спорту, максимальне залучення до здорового способу життя всіх категорій населення.

Завдання та заходи:

• Підготовка та проведення в м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу:

- капітальний ремонт та дооснащення діючих тренувальних баз для забезпечення тренувань команд-учасниць фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - ГУССМС.

• Розвиток мережі, оновлення матеріально-технічної й технологічної бази фізкультури та спорту:

- відведення земельних ділянок та проектування будівництва та реконструкції об'єктів (будівництво багатофункціональної спортивної споруди на вул. Алма-Атинській, 60, реконструкція легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності на просп. П. Тичини, 18, реконструкція футбольного поля на вул. Шалетт, 1-а та реконструкція 3-х спортивних майданчиків на вул. Шалетт, 6, реконструкція стадіону загальноосвітнього навчального закладу N 243 на вул. Новомостицькій, 10, реконструкція стадіону зі штучним покриттям на вул. Драйзера, 2-б тощо) - ГУССМС;

- збереження мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відкриття відділень з пріоритетних олімпійських видів спорту та центрів олімпійської підготовки - ГУССМС.

• Підтримка розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту:

- створення умов для навчально-тренувального процесу та належне фінансування для спортсменів м. Києва (членів збірних команд міста) та підготовки їх для успішного виступу на XXX літніх Олімпійських іграх 2012 року в м. Лондоні та XIV літніх Параолімпійських іграх 2012 року в м. Лондоні - ГУССМС;

- проведення спортивних заходів відповідно до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів на 2012 рік - ГУССМС.

• Розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян:

- створення постійно діючої інформаційно-пропагандистської освітньо-виховної системи, спрямованої на залучення до активних занять фізичною культурою і спортом на всіх етапах життєдіяльності людини - ГУСМС, РДА, ГУОЗ;

- впровадження ефективних методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності та видів спорту з урахуванням традицій, економічних факторів, умов праці та вільного часу киян - ГУССМС.

• Створення умов для занять фізичною культурою і спортом людям з обмеженими фізичними можливостями:

- сприяння проведенню навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з інвалідного спорту - ГУССМС;

- преміювання спортсменів за успішний виступ на чемпіонатах світу та Європи - ГУССМС.

Очікувані результати:

- успішне проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

- покращення матеріально-технічної бази спортивних об'єктів;

- збільшення чисельності представників різних верств населення, в тому числі дітей і підлітків, які займаються різними видами спорту;

- поліпшення умов для розвитку різних видів спорту;

- ефективне проведення навчально-тренувального процесу.

3.4. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека

Мета: гарантування сприятливого і комфортного простору для життя і здоров'я киян та посилення функцій управління у сфері охорони довкілля на прийняття рішень, що враховують та мінімізують можливі негативні екологічні наслідки, запобігають екологічно обумовленим захворюванням населення.

Основні завдання та заходи:

• Покращення стану атмосферного повітря:

- зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами - ГУКГ, ПАТ "Київенерго", ПАТ "АК "Київводоканал";

- зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами (в частині комунального транспорту) - ГУТЗ;

- розширення системи постів спостереження за станом повітря - ГУЕОПР (ЦГО);

- обстеження автомагістралей Києва з метою проектування та будівництва газозахисних екранів з зеленими смугами-екранами - ГУЕОПР.

• Охорона водних ресурсів міста:

- винесення в натуру (на місцевості) прибережних захисних смуг водних об'єктів міста, посилення контролю за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг - ГУЗР, КП "Плесо", ГУЕОПР;

- зменшення вмісту забруднюючих речовин у р. Дніпро - ПАТ "АК "Київводоканал", КК "Київавтодор", КП "Плесо", КО "Київзеленбуд", РДА;

• Забезпечення санітарної очистки міста згідно з Програмою поводження з побутовими відходами в місті Києві на 2010 - 2015 роки, удосконалення системи поводження з відходами:

- впровадження технології роздільного збирання складових побутових відходів - ГУКГ, ГУЖГ, КП "Київкомунсервіс";

- посилення контролю за обсягами фактично розміщених відходів на полігонах і звалищах - ГУКГ, ГУМВС;

- використання сучасних високоефективних методів та розширення потужностей зі збирання і заготівлі відходів, використання їх як вторинної сировини для мінімального утворення та зменшення кількості захоронень - ГУКГ, КП "Київкомунсервіс", РДА;

- реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці - ГУКГ, ПАТ "Київспецтранс";

- розробка концепції поводження з медичними відходами - ГУКГ.

• Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій:

- створення Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління при надзвичайних ситуаціях у м. Києві - ГУНС;

- підвищення рівня техногенної безпеки на хімічнонебезпечних об'єктах міста - ГУНС, ГУПНТІП;

- проведення санації території ВАТ "Радикал" - ГУНС, ГУПНТІП, Деснянська РДА, ГУЕОПР;

- відпрацювання механізму залучення інвестицій для технічного переоснащення заводу "Енергія" - ГУКГ, ГУЕІ;

- створення лівобережного водолазно-рятувального підрозділу комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку" - ГУНС.

• Покращення стану зелених насаджень, благоустрій міста:

- виконання завдань і заходів, передбачених Програмою комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2015 року - ГУЕОПР, КО "Київзеленбуд", РДА;

- внесення пропозицій щодо збільшення площі територій та об'єктів природно-заповідного фонду у загальній площі території Києва - ГУЕОПР;

- впровадження науково-обгрунтованих заходів захисту зелених насаджень від шкідників та збудників хвороб - ГУЕОПР, КО "Київзеленбуд".

Очікувані результати:

- зменшення кількості забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від стаціонарних та пересувних джерел до гігієнічно прийнятних рівнів;

- забезпечення дієвого контролю за діяльністю підприємств, що працюють у сфері поводження з небезпечними відходами, шляхом екологічного інспектування;

- розширення зелених зон, природних та рекреаційних територій до гігієнічно прийнятних рівнів;

- підвищення ефективності та оперативності функціонування аварійно-рятувальних служб міста різної відомчої підпорядкованості у спільних діях у разі ліквідації надзвичайних ситуацій;

- захист екологічної цілісності головних джерел питної води у місті (підземних вод, річок, озер, водно-болотних угідь та пов'язаних з ними екосистем).

3.5. Міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність

Мета: поглиблення інтеграції столиці в світову економічну систему, підвищення позитивної динаміки та збалансованості зовнішньої торгівлі, зміцнення позитивного міжнародного іміджу столиці.

Основні пріоритети на 2012 рік:

- розширення міжнародного співробітництва та укріплення позитивного іміджу м. Києва на міжнародній арені;

- запровадження нових дійових механізмів стимулювання експорту високотехнологічної продукції та продукції із високим ступенем переробки.

Основні завдання та заходи:

• Розширення міжнародного співробітництва:

- поглиблення співробітництва із зарубіжними містами та регіонами - УМЗ КМДА, ГУЕІ;

- розширення участі у міжнародних освітніх та наукових програмах, розвиток культурно-мистецької співпраці, співробітництво у сфері фізичної культури і спорту - ГУОН, ГУК, ГУССМС;

- проведення круглих столів, бізнес-форумів, конференцій з питань зовнішньоекономічного й інших видів міжнародного співробітництва з метою використання зарубіжного досвіду в різних сферах міського господарства - ГУЕІ, УМЗ КМДА.

• Співпраця з міжнародними фінансовими та донорськими інституціями по залученню грантових коштів на розвиток міста:

- застосування можливостей програм співробітництва з Європейським Союзом (Twinning, TAIEX та ін.) - ГФУ, ГУЕІ, УМЗ КМДА;

- проведення моніторингу проектів, які впроваджуються в м. Києві за підтримки міжнародних фінансових та донорських організацій та у рамках програм міжнародної технічної допомоги - ГФУ, ГУЕІ.

• Запровадження механізмів щодо зростання експортоорієнтованого високотехнологічного виробництва:

- сприяння залученню науково-технічного потенціалу до випуску експортоорієнтованої конкурентоспроможної продукції - ГУПНТІП;

- стимулювання інвестиційної активності іноземних компаній через впровадження новітніх енергозберігаючих технологій у перспективні експортоорієнтовані підприємства - ГУЕІ, ГУПНТІП;

- активізація участі столичних суб'єктів господарювання у виставково-ярмаркових заходах, форумах та інших формах ділового співробітництва з метою популяризації експортного потенціалу столиці - ГУПНТІП; ГУПРПП.

Очікувані результати:

- зміцнення позитивного економічного, культурно-освітнього і туристичного іміджу на міжнародній арені;

- розширення торгових міжнародних контактів;

- посилення взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями;

- залучення в місто зарубіжного бізнесу і іноземних інвестицій, створення спільних виробництв, у тому числі імпортозамінних;

- збільшення у структурі експорту частки високотехнологічної продукції;

- зменшення у структурі імпорту питомої ваги продукції, що має вітчизняні аналоги;

- приріст експорту товарів на рівні 6,5 % (8474,7 млн. дол. США), імпорту - 7,0 % (20865,0 млн. дол. США).

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АСДУ

Автоматизована система диспетчерського управління

АСКДР

Автоматизована система керування дорожнім рухом

АСУТ

Автоматизована система управління транспортом

ВРП

Валовий регіональний продукт

ВДВ

Валова додана вартість

ГУБ

Головне управління контролю за благоустроєм

ГУВТПОН

Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення

ГУВФКА

Головне управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту

ГУЕЕЕ

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження

ГУЕІ

Головне управління економіки та інвестицій

ГУЕОПР

Головне управління екології та охорони природних ресурсів

ГУЖГ

Головне управління житлового господарства

ГУЖЗ

Головне управління житлового забезпечення

ГУЗР

Головне управління земельних ресурсів

ГУК

Головне управління культури

ГУКБ

Головне управління капітального будівництва

ГУКВ

Головне управління комунальної власності м. Києва

ГУКГ

Головне управління комунального господарства

ГУМАДМС

Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища

ГУМВС

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві

ГУНС

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій

ГУОЗ

Головне управління охорони здоров'я

ГУОКС

Головне управління охорони культурної спадщини

ГУОН

Головне управління освіти і науки

ГУПСЗН

Головне управління праці та соціального захисту населення

ГУПЗПС

Головне управління з питань захисту прав споживачів

ГУПНТІП

Головне управління промислової, науково-технічної та інноваційної політики

ГУППФЧЧЄФ

Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

ГУПРПП

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва

ГУПФУ

Головне управління Пенсійного фонду України у м. Києві

ГУР

Головне управління з питань реклами

ГУССМС

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту

ГУТЗ

Головне управління транспорту та зв'язку

ГФУ

Головне фінансове управління

ДПА

Державна податкова адміністрація у м. Києві

ДПП

Державно-приватне партнерство

ЗМІ

Засоби масової інформації

ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку

КМДА

Київська міська державна адміністрація

КМТЦСО

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування

КМЦЗ

Київський міський центр зайнятості

КМЦП

Київський молодіжний центр праці

КМЦСССДМ

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

КНДУ "НДІРоМ"

Комунальна науково-дослідна установа "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста"

КП

Комунальне підприємство

КП ГВП

КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва"

КП "КІА"

КП "Київське інвестиційне агентство"

КП "КСМ"

КП "Київсистемоменеджмент"

МОП

Міжнародна організація праці

ОСББ

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

ПДВ

Податок на додану вартість

ПАТ "СУППР"

ПАТ "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"

РДА

Районні в м. Києві державні адміністрації

ССД

Служба у справах дітей

ТДІП

Територіальна державна інспекція праці у м. Києві

УПІ

Управління преси та інформації

УСЖІВВП

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці

УМЗ КМДА

Управління міжнародних зв'язків апарату Київської міської державної адміністрації

УЦП

Управління цінової політики.

 

Додаток 1

Основні показники соціально-економічного розвитку м. Києва

 

2010

2011
(очікуване)

2012
(прогноз)

Валова додана вартість (у фактичних цінах),
млрд. грн.

197,51

237,3

283,0

Валова додана вартість (у порівнянних цінах), % до попереднього року

101,51

105,0

106,2

Індекс промислового виробництва, %

104,1

102,5

106,5

Обсяг обороту роздрібної торгівлі, млн. грн.

68411,0

79700,0

95470,0

% до попереднього року

106,9

112,0

112,0

Обсяг інвестицій в основний капітал (у фактичних цінах), млн. грн.

25821,5

28404,0

31800,0

Індекс інвестицій в основний капітал, %

93,7

105,0

106,5

Обсяг прямих іноземних інвестицій накопичувальним підсумком на кінець року, млн. дол. США

21859,2

24736,0

28690,0

Обсяг експорту товарів, млн. дол. США,

7104,9

7957,5

8474,7

% до попереднього року

104,1

112,0

106,5

Обсяг імпорту товарів, млн. дол. США,

25941,9

19500,02

20865,0

% до попереднього року

126,4

115,0

107,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.

3431,0

4000,0

4600,0

Індекс реальної заробітної плати, %

105,2

105,5

106,0

Рівень безробіття (за методологією МОП), %

5,8

5,7

5,6

Чисельність економічно активного населення працездатного віку, тис. осіб

1338,0

1342,0

1343,0


1 - Попередні дані.

2 - Без урахування імпортних поставок природного газу.

 

Додаток 2

Перелік міських цільових програм, які планується виконувати у 2012 році з використанням коштів бюджету міста Києва

N
з/п

Назва програми

Коли та яким документом затверджена

Відповідальний виконавець

1

Міська комплексна програма "Репродуктивне здоров'я населення міста Києва на 2008 - 2015 роки"

Рішення Київської міської ради від 13.03.2008 N 90/4562

Головне управління охорони здоров'я

2

Програма профілактики тютюнокуріння в м. Києві на 2009 - 2012 роки

Рішення Київської міської ради від 18.06.2009 N 626/1682

Головне управління охорони здоров'я

3

Міська комплексна програма протидії зловживанню алкоголем та розповсюдженню наркотиків у місті Києві на 2009 - 2013 роки

Рішення Київської міської ради від 09.07.2009 N 769/1825

Головне управління охорони здоров'я

4

Міська цільова програма по профілактиці захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010 - 2013 роки

Рішення Київської міської ради від 15.07.2010 N 1266/4704

Головне управління охорони здоров'я

5

Міська цільова програма підготовки лікарських кадрів для закладів охорони здоров'я міста Києва на 2011 - 2017 роки

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 9/5396 (Програма N 9/5396)

Головне управління охорони здоров'я

6

Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012 - 2016 роки

 

Головне управління охорони здоров'я

7

Міська комплексна програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 - 2015 роки

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 19/5406 (Програма N 19/5406)

Головне управління праці та соціального захисту населення

8

Київська міська програма "Зайнятість населення на 2009 - 2012 роки"

Рішення Київської міської ради від 30.10.2008 N 565/565

Головне управління праці та соціального захисту населення

9

Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2011 - 2015 роки

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 23/5410 (Програма N 23/5410)

Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці

10

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на 2010 - 2013 роки

Рішення Київської міської ради від 15.07.2010 N 1272/4710

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту

11

Програма "Діти столиці" на 2011 - 2013 роки

Рішення Київради від 17.02.2011 N 20/5407

Служба у справах дітей

12

Програма "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр."

Рішення Київської міської ради від 25.05.2011 N 196/5583

Головне управління освіти і науки

13

Міська Програма "Шкільний автобус" на 2009 - 2012 роки

Рішення Київської міської ради від 06.03.2009 N 128/1183

Головне управління освіти і науки

14

Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво" на 2011 - 2015 роки

Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 N 414/5226

Головне управління культури

15

Міська комплексна цільова програма "Київ спортивний: 2011 - 2015 роки"

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 7/5394 (Програма N 7/5394)

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту

16

Міська цільова програма підготовки та проведення у м. Києві фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Рішення Київської міської ради від 31.01.2008 N 71/4543

Головне управління з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

17

Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2009 - 2014 роки

Рішення Київської міської ради від 18.06.2009 N 628/1684

Апарат виконавчого органу Київради (КМДА)

18

Програма забезпечення безпеки туристів і екскурсантів у м. Києві до 2015 року

Рішення Київської міської ради від 09.07.2009 N 1000/2056

Головне управління комунального господарства

19

Програма розвитку туризму в м. Києві до 2015 року

Рішення Київської міської ради від 14.07.2011 N 389/5776 (Програма N 389/5776)

Головне управління комунального господарства

20

Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 - 2016 рр.

 

Головне управління екології та охорони природних ресурсів

21

Міська програма розвитку Київського зоологічного парку на 2009 - 2013 роки

Рішення Київської міської ради від 22.01.2009 N 20/1075

Головне управління екології та охорони природних ресурсів

22

Програма комплексного розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепція формування зелених насаджень в центральній частині міста

Рішення Київської міської ради від 19.07.2005 N 806/3381

Головне управління екології та охорони природних ресурсів

23

Програма використання та охорони земель м. Києва на 2011 - 2015 роки

Рішення Київської міської ради від 17.02.2011 N 32/5419 (Програма N 32/5419)

Головне управління земельних ресурсів

24

Міська цільова програма розвитку підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту м. Києва на 2010 - 2013 роки

Рішення Київської міської ради від 02.12.2010 N 271/5083 (Програма N 271/5083)

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій

25

Міська цільова програма створення страхового фонду документації міста Києва на період 2011 - 2015 років

Рішення Київської міської ради від 22.09.2011 N 22/6238 (Рішення N 22/6238)

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій

26

Міська цільова програма сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011 - 2015 роки

Рішення Київської міської ради від 25.05.2011 N 199/5586 (Програма N 199/5586)

Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

27

Програма із забезпечення продовольчої безпеки та здійснення заходів щодо стабілізації ринку продовольчих товарів, формування регіональних запасів продовольчого зерна та плодоовочевої продукції у м. Києві

Рішення Київської міської ради від 27.11.2008 N 633/633

Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення

28

Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу та військово-патріотичного виховання молоді в 2011 - 2015 роках

Рішення Київради від 17.02.2011 N 16/5403 (Програма N 16/5403)

Київський міський військовий комісаріат

29

Міська цільова програма "Гаряча вода м. Києва на 2011 - 2015 роки"

Рішення Київської міської ради від 25.05.2011 N 200/5587 (Програма N 200/5587)

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження

30

Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011 - 2015 роки для міста Києва

Рішення Київської міської ради від 27.10.2011 N 387/6603

Головне управління енергетики, енергоефективності та енергозбереження

31

Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 рр.

Рішення Київської міської ради від 16.09.2010 N 30/4842

Головне управління житлового забезпечення

32

Програма розвитку соціального житла у м. Києві на 2010 - 2015 роки

Рішення Київської міської ради від 15.07.2010 N 1274/4712

Головне управління житлового забезпечення

33

Програма "Будівництво дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві на 2009 - 2012 роки"

Рішення Київської міської ради від 18.06.2009 N 633/1689

Головне управління житлового господарства,
районні в м. Києві державні адміністрації

34

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010 - 2014 роки

Рішення Київської міської ради від 16.09.2010 N 12/4824

Головне управління житлового господарства

35

Міська цільова програма "Питна вода міста Києва на 2011 - 2020 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.11.2010 N 220/5032

Головне управління комунального господарства

36

Програма поводження з побутовими відходами у м. Києві на 2010 - 2015 роки

Рішення Київської міської ради від 08.07.2010 N 996/4434

Головне управління комунального господарства

37

Київська міська програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2011 - 2012 роки

Рішення Київської міської ради від 23.12.2010 N 412/5224 (Рішення N 412/5224)

Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва

38

Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011 - 2012 роки

Рішення Київської міської ради від 31.03.2011 N 100/5487 (Програма N 100/5487)

Головне управління комунальної власності м. Києва

39

Міська цільова програма розвитку електронного урядування в місті Києві на 2011 - 2014 роки

Рішення Київської міської ради від 10.11.2011 N 602/6838 (Програма N 602/6838)

Управління електронного урядування та захисту інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

40

Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 рр.

Рішення Київської міської ради від 10.11.2011 N 601/6837 (Програма N 601/6837)

Апарат Київської міської державної адміністрації

 

Додаток 3

РОЗПОДІЛ АСИГНУВАНЬ НА ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

тис. грн.

N

Найменування

Місяць, рік початку і закінчення будівництва

Кошторисна вартість

Виконано на 01.01.2012

Програма фінансування, всього

Спеціальний фонд міського бюджету

Державний бюджет України

Кошти підприємств і організацій міста, інші

Кредити
(в т. ч. ЄБРР), лізинги та інші

Примітка

Всього

в тому числі:

Бюджет розвитку

Цільові фонди

Виконання функцій столиці

Євро-2012

 

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

ВСЬОГО

 

 

 

3898471,7

878600,0

770600,0

108000,0

 

253200,0

447129,8

2319541,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

3898471,7

878600,0

770600,0

108000,0

 

253200,0

447129,8

2319541,9

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субвенція з Державного бюджету міському бюджету м. Києва

 

 

 

20000,0

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ

 

 

 

2722236,4

202694,5

174704,4

27990,1

 

200000,0

 

2319541,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

2722236,4

202694,5

174704,4

27990,1

 

200000,0

 

2319541,9

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"

 

 

 

936581,9

37600,0

37600,0

 

 

 

 

898981,9

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

936581,9

37600,0

37600,0

 

 

 

 

898981,9

 

 

ТРАНСПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)

 

 

 

15000,0

15000,0

15000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 16.11.2011 N 2141 (Розпорядження N 2141)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2007
12.2013

496600,2

456561,1

15000,0

15000,0

15000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

2

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М. КИЄВІ

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2013

50000,0

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2500,0

2500,0

2500,0

 

 

 

 

 

 

3

БУДІВНИЦТВО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ОБЛІКУ ПАСАЖИРОПЕРЕВЗЕНЬ В ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ МІСТА КИЄВА (АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ ТА ОБЛІКУ ПАСАЖИРІВ В МІСЬКОМУ НАЗЕМНОМУ ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ АСОП ТА ОП)

 

 

 

93749,2

3000,0

3000,0

 

 

 

 

90749,2

РОЗПОР. КМДА ВІД 09.12.2011 N 2331 (Розпорядження N 2331)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2011
12.2014

199916,5

10100,0

93749,2

3000,0

3000,0

 

 

 

 

90749,2

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

2000,0

 

4

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. МІСЬКОЇ ДО ВУЛ. СЕЛЯНСЬКОЇ У ПУЩІ-ВОДИЦІ

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗП. КМДА ВІД 07.10.2011 N 1873 (Розпорядження N 1873)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2013

136706,9

1189,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

5

ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ АВТОБУСІВ ТА ТРОЛЕЙБУСІВ ЗА КРЕДИТНОЮ УГОДОЮ З ЄБРР

 

 

 

525732,7

 

 

 

 

 

 

525732,7

ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

01.2011
12.2013

806674,0

212961,3

525732,7

 

 

 

 

 

 

525732,7

 

6

ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ

 

 

 

10000,0

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

01.2011
12.2013

300000,0

80000,0

10000,0

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

7

ОНОВЛЕННЯ ПАРКУ ТРОЛЕЙБУСІВ

 

 

 

285500,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

282500,0

ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

01.2011
12.2013

350000,0

 

285500,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

282500,0

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1600,0

1600,0

1600,0

 

 

 

 

 

 

8

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКІЙ

04.2012
12.2013

32000,0

538,6

800,0

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

800,0

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

9

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ. ДМИТРІВСЬКІЙ

07.2012
12.2013

34000,0

472,0

800,0

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

800,0

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"

 

 

 

276323,3

76323,3

73533,2

2790,1

 

200000,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

276323,3

76323,3

73533,2

2790,1

 

200000,0

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

 

 

 

226040,0

26040,0

23249,9

2790,1

 

200000,0

 

 

РОЗПОР. КМДА 11.10.2004 N 1851

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2004
12.2014

5066082,3

3047037,9

226040,0

26040,0

23249,9

2790,1

 

200000,0

 

 

 

11

БУДІВНИЦТВО ЗАЇЗДУ НА ПОДІЛЬСЬКИЙ МОСТОВИЙ ПЕРЕХІД З ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ В РАЙОНІ ВУЛ. ВЕРХНІЙ-НИЖНІЙ ВАЛ В СКЛАДІ БУДІВНИЦТВА ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 28.10.2011 N 1989 (Розпорядження N 1989)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2011
12.2013

342522,2

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

12

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ПРОСП. НАУКИ ДО СТОЛИЧНОГО ШОСЕ (I ТА II ЧЕРГИ)

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 08.06.2011 N 940 (Розпорядження N 940) (I ЧЕРГА), РОЗПОР. КМДА ВІД 15.11.2011 N 2118 (Розпорядження N 2118) (II ЧЕРГА)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2011
12.2013

935841,8

118767,3

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

13

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ ТА НАДДНІПРЯНСЬКОГО ШОСЕ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 15.11.2011 N 2119 (Розпорядження N 2119)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2011
04.2012

286785,0

68000,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

14

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ДО НАБЕРЕЖНОГО ШОСЕ

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 15.11.2011 N 2117 (Розпорядження N 2117)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2011
03.2012

175568,3

30000,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

15

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ ПРОСП. ГРИГОРЕНКА

 

 

 

5500,0

5500,0

5500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2013

87000,0

804,7

5500,0

5500,0

5500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

516,0

516,0

516,0

 

 

 

 

 

 

16

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ

 

 

 

2500,0

2500,0

2500,0

 

 

 

 

 

ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2013

649966,0

6552,4

2500,0

2500,0

2500,0

 

 

 

 

 

 

17

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ ВІД ПРОСП. ГРИГОРЕНКА ДО ВУЛ. УРЛІВСЬКОЇ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2012
12.2013

16000,0

150,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

385,0

385,0

385,0

 

 

 

 

 

 

18

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД БУДИНКУ N 19 ДО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ КК "КИЇВАВТОДОР" ВІД 11.10.2011 N 103

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2013

11396,5

286,4

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

19

БУДІВНИЦТВО ПОДОВЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ШОСЕ ВЗДОВЖ ЗАЛІЗНИЦІ ДО ВУЛ. ЛЮБЧЕНКА З ВИХОДОМ НА ВУЛ. БОЖЕНКА

 

 

 

2500,0

2500,0

2500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2013

260000,0

5911,0

2500,0

2500,0

2500,0

 

 

 

 

 

 

20

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП. БАЖАНА

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 08.02.2011 N 163 (Розпорядження N 163), ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2011
12.2013

272048,6

60356,5

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

21

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ГОРЬКОГО

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 04.10.2010 N 806, ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2011
12.2013

110974,9

14443,3

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

22

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СЕРГІЯ СТРУТИНСЬКОГО

 

 

 

4000,0

4000,0

4000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2012
12.2013

9407,7

262,5

4000,0

4000,0

4000,0

 

 

 

 

 

 

23

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕТАЛЕВИХ БАР'ЄРНИХ ОГОРОДЖЕНЬ І ГРУПИ НА МАГІСТРАЛЬНИХ ДОРОГАХ ТА ВУЛИЦЯХ М. КИЄВА ДОВЖИНОЮ 50,98 КІЛОМЕТРІВ (I ТА II ЧЕРГИ)

 

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ КК "КИЇВАВТОДОР" ВІД 01.12.2010 N 122

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2010
12.2013

61900,0

3984,1

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

24

БУДІВНИЦТВО ПІД'ЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

 

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 28.04.2011 N 640, ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2011
12.2013

224007,3

16948,4

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

25

БУДІВНИЦТВО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ ДО ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ТА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ ДО ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНОЇ ДО ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 22.10.2008 N 1446, ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

02.2008
12.2013

187161,6

85188,9

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

26

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2012
12.2013

46000,0

1090,3

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

27

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. ТАШКЕНТСЬКОЇ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 07.10.2011 N 1869 (Розпорядження N 1869)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2013

79924,5

1410,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

350,0

350,0

350,0

 

 

 

 

 

 

28

ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2012
12.2014

240000,0

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

29

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. СОРТУВАЛЬНОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. КАНАЛЬНОЇ ДО ВУЛ. КЛЕМАНСЬКОЇ

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ КК "КИЇВАВТОДОР" ВІД 05.09.2011 N 88

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2011
06.2013

9818,5

1599,2

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

30

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОЇЗНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКОЇ В РАЙОНІ ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ

 

 

 

2908,3

2908,3

2908,3

 

 

 

 

 

НАКАЗ КК "КИЇВАВТОДОР" ВІД 11.10.2011 N 104

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2011
12.2013

6408,3

296,4

2908,3

2908,3

2908,3

 

 

 

 

 

 

31

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2012
12.2013

25000,0

47,9

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

830,0

830,0

830,0

 

 

 

 

 

 

32

ПРОДОВЖЕННЯ ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2013

15000,0

31,6

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

391,0

391,0

391,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

4875,0

4875,0

4875,0

 

 

 

 

 

 

33

БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ

03.2013
06.2014

366934,7

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

34

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОШТОВОЇ ПЛОЩІ

06.2013
04.2015

410000,0

3585,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

35

БУДІВНИЦТВО ПРОЇЗДУ ВІД ПРОВ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОГО ДО ВУЛ. ГРІНЧЕНКА

04.2013
12.2013

4500,0

 

375,0

375,0

375,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

375,0

375,0

375,0

 

 

 

 

 

 

36

БУДІВНИЦТВО АВТОДОРОГИ, ЩО З'ЄДНУЄ ВУЛ. ДОВБУША З ВУЛ. БУТЛЕРОВА-ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОЮ

05.2013
12.2014

118421,1

50,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

37

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ

04.2013
12.2014

157500,0

1500,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

38

ПІДЗЕМНИЙ ПІШОХІДНИЙ ПЕРЕХІД НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 4

02.2013
09.2013

10000,0

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

 

 

 

1462400,0

41840,0

41840,0

 

 

 

 

1420560,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

1462400,0

41840,0

41840,0

 

 

 

 

1420560,0

 

 

ТРАНСПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" ДО СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР"

 

 

 

25000,0

25000,0

25000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 05.12.2011 N 2263 (Розпорядження N 2263)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2004
12.2012

2823411,9

2450403,7

25000,0

25000,0

25000,0

 

 

 

 

 

 

40

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ

 

 

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

БУДЕ ОТРИМАНО ПІСЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПКД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

02.2012
12.2013

2486352,6

18801,7

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

41

ДІЛЬНИЦЯ ПОДІЛЬСЬКО-ВИГУРІВСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ. I ЧЕРГА. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "ГЛИБОЧИЦЬКА" ДО СТАНЦІЇ "РАЙДУЖНА" З ВІДГАЛУЖЕННЯМ У БІК ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА - ТРОЄЩИНА

 

 

 

7000,0

7000,0

7000,0

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВ. ВИСН. ВІД 31.01.2011 N 11-00407-10

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2016

6972949,3

48048,7

7000,0

7000,0

7000,0

 

 

 

 

 

 

42

ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 12.01.2009 N 15

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2013

77172,8

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

43

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПРОХОДУ ПАСАЖИРІВ У МЕТРОПОЛІТЕН

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2000
12.2013

49499,6

36126,6

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

44

ОСНАЩЕННЯ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ МЕТРОПОЛІТЕНУ СИСТЕМАМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЖЕЖЕГАСІННЯ ТА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

 

 

 

1140,0

1140,0

1140,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2012
12.2014

3500,0

 

1140,0

1140,0

1140,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

45

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ

 

 

 

1200,0

1200,0

1200,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2014

23039,4

39,4

1200,0

1200,0

1200,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

46

КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА ЛІНІЯ. ДІЛЬНИЦЯ ВІД СТАНЦІЇ "КОНТРАКТОВА ПЛОЩА" ДО СТАНЦІЇ "ЛИБІДСЬКА" (ВІДНОВЛЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ОБ'ЄКТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ)

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. ВІД МШС СРСР 12.12.80 N Ш-41456

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2013

5000,0

56,9

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

47

ПРИДБАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ

 

 

 

435600,0

 

 

 

 

 

 

435600,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2014

1919744,0

 

435600,0

 

 

 

 

 

 

435600,0

 

48

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВАГОНІВ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ВПРОВАДЖЕННЯМ АСИНХРОННОГО ТЯГОВОГО ПРИВОДУ

 

 

 

984960,0

 

 

 

 

 

 

984960,0

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2013

1639100,0

 

984960,0

 

 

 

 

 

 

984960,0

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

49

БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ ВОЛОДИМИРСЬКИЙ УЗВІЗ У М. КИЄВІ

04.2013
12.2014

85000,0

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"

 

 

 

10100,0

10100,0

 

10100,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

10100,0

10100,0

 

10100,0

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ МІСТА КИЄВА АСУТ (АСКДР, АСДУ, ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ)

 

 

 

100,0

100,0

 

100,0

 

 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ВІД 13.01.2009 N 225-1,
РОЗПОР. КМДА ВІД 10.04.2009 N 428

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2008
12.2013

70280,5

42833,1

100,0

100,0

 

100,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

 

100,0

 

 

 

 

 

51

ВПРОВАДЖЕННЯ СХЕМИ МАРШРУТНОГО ОРІЄНТУВАННЯ МІЖ ОСНОВНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРО-2012 РОКУ З ФУТБОЛУ

 

 

 

2500,0

2500,0

 

2500,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2011
03.2012

2710,0

210,0

2500,0

2500,0

 

2500,0

 

 

 

 

 

52

ВПРОВАДЖЕННЯ СХЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА НА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРО-2012 РОКУ З ФУТБОЛУ

 

 

 

500,0

500,0

 

500,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2011
03.2012

790,0

290,0

500,0

500,0

 

500,0

 

 

 

 

 

53

ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ GPS-СИСТЕМИ НА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ АВТОТРАНСПОРТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. КИЄВА

 

 

 

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2011
12.2014

40730,0

5000,0

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

54

ПРИДБАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ НА ПЕРЕХРЕСТЯХ МІСТА КИЄВА ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОКАЖЧИКІВ З ВКАЗІВКАМИ НАЙМЕНУВАНЬ ВУЛИЦЬ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ ДО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРО-2012

 

 

 

4000,0

4000,0

 

4000,0

 

 

 

 

ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2012
12.2013

9000,0

 

4000,0

4000,0

 

4000,0

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

2000,0

2000,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

55

БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ

07.2013
12.2015

30200,0

 

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

56

ВЛАШТУВАННЯ ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРІЖОК У М. КИЄВІ

05.2013
12.2014

79017,0

10,0

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИІВ" (ЖУЛЯНИ)

 

 

 

35831,2

35831,2

20731,2

15100,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

35831,2

35831,2

20731,2

15100,0

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ З ПРИВОКЗАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ ТА ПАРКІНГОМ НА 200 АВТОМОБІЛІВ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 16.11.2011 N 2124 (Розпорядження N 2124), ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2011
12.2013

99039,0

2000,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

58

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПІД БУДІВНИЦТВО НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

 

 

 

34831,2

34831,2

19731,2

15100,0

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 07.07.2011 N 1188 (Розпорядження N 1188), ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2011
04.2012

52208,2

17377,0

34831,2

34831,2

19731,2

15100,0

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

 

 

 

46900,0

46900,0

46900,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

46900,0

46900,0

46900,0

 

 

 

 

 

 

 

КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М. КИЄВА"

 

 

 

46900,0

46900,0

46900,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

46900,0

46900,0

46900,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ

 

 

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2011
12.2013

48000,0

2194,0

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1205,9

1205,9

1205,9

 

 

 

 

 

 

60

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙРОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 30.11.2010 N 1028)

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ ВІД 15.07.2011 N 27-70 (45 ШТУК)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2013

72669,0

2669,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

61

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ОПАЛЕННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2015

1998280,0

3500,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

62

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕПЛОУТИЛІЗАТОРІВ НА ВОДОГРІЙНИХ КОТЛАХ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2014

188416,0

3900,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

63

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЕЛЕКТРОПЛИТ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2011
12.2013

20200,0

2900,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

64

ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

6000,0

6000,0

6000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2015

865960,0

3077,0

6000,0

6000,0

6000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

65

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ШЛЯХОМ ЗАМІНИ ВБУДОВАНИХ КОТЕЛЕНЬ НА МОДУЛЬНІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

10000,0

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2011
12.2012

15000,0

5000,0

10000,0

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1056,3

1056,3

1056,3

 

 

 

 

 

 

66

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2012
12.2013

15850,0

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1250,0

1250,0

1250,0

 

 

 

 

 

 

67

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2013

10000,0

37,5

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

252,0

252,0

252,0

 

 

 

 

 

 

68

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2013

4500,0

19,5

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

270,5

270,5

270,5

 

 

 

 

 

 

69

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЯГО-ДУТЬОВИХ МЕХАНІЗМІВ ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ТА НАСОСІВ МЕРЕЖЕВОЇ ГРУПИ КОТЕЛЬН З ВПРОВАДЖЕННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2013

60000,0

1463,1

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1900,0

1900,0

1900,0

 

 

 

 

 

 

70

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ УЧБОВИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2014

18000,0

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

71

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ГВП ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
09.2015

12000,0

720,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

72

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2015

327600,0

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

290,0

290,0

290,0

 

 

 

 

 

 

73

РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2015

92000,0

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

150,0

150,0

150,0

 

 

 

 

 

 

74

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЕНЬ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 30.11.2010 N 1028)

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2014

14650,5

856,4

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

75

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

01.2012
12.2013

2900,0

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

900,0

900,0

900,0

 

 

 

 

 

 

76

ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

05.2013
12.2015

520000,0

 

800,0

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

800,0

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

77

ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗБОРУ ДАНИХ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

04.2013
12.2015

63900,0

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

160966,4

120173,4

105965,5

14207,9

 

 

40793,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

160966,4

120173,4

105965,5

14207,9

 

 

40793,0

 

 

 

УКБ ВАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"

 

 

 

30957,9

30957,9

16750,0

14207,9

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

30957,9

30957,9

16750,0

14207,9

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЇ НА ПОЗНЯКІВСЬКОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

2682,3

2682,3

2682,3

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГУКГ ВІД 14.12.2011 N 91-ОД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2008
12.2012

25097,9

22415,6

2682,3

2682,3

2682,3

 

 

 

 

 

 

79

ВОДОВІД Д = 900 ММ ВІД ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ВУЛ. СМІЛЯНСЬКОЇ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

3566,7

3566,7

3566,7

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 14.08.2009 N 906

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2005
12.2013

38700,8

20015,2

3566,7

3566,7

3566,7

 

 

 

 

 

 

80

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ "БІЛИЧІ" ТА "НОВО-БІЛИЧІ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

14207,9

14207,9

 

14207,9

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 07.07.2011 N 1178 (Розпорядження N 1178)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2001
12.2012

53603,3

38895,4

14207,9

14207,9

 

14207,9

 

 

 

 

 

81

ПРОКЛАДАННЯ ВОДОПРОВОДУ Д = 400 ММ ПО ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ ВІД ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО ДО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

2136,4

2136,4

2136,4

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГУКГ ВІД 27.09.2006 N 59-ОД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2007
12.2012

2303,7

138,6

2136,4

2136,4

2136,4

 

 

 

 

 

 

82

ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗУВАННЯ НА ДВОХ САМОПЛИВНИХ КОЛЕКТОРАХ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА БУТЛЕРОВА, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

1694,6

1694,6

1694,6

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2013

2000,0

 

1694,6

1694,6

1694,6

 

 

 

 

 

 

83

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ З ВИРОБНИЦТВОМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОКОНЦЕНТРОВАНОГО ГІПОХЛОРИДУ НАТРІЮ НА ВУЛ. А. НАВОЇ, 1-А

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2012
12.2013

154000,0

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

84

КАНАЛІЗУВАННЯ МАСИВУ "ГІДРОПАРК"

 

 

 

720,0

720,0

720,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2012
12.2013

9500,0

786,4

720,0

720,0

720,0

 

 

 

 

 

 

85

БУДІВНИЦТВО РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ НА НС "ВИНОГРАДАР-III"

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2012
10.2013

52800,0

1979,7

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСНЯНСЬКА ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧЕТВЕРТОГО РЕЗЕРВУАРУ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТРЕТЬОГО ПІДЙОМУ ДЕСНЯНСЬКОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ СТАНЦІЇ НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГУКГ ВІД 09.07.2008 N 41-ОД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2005
12.2013

11933,3

6524,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1950,0

1950,0

1950,0

 

 

 

 

 

 

87

БУДІВНИЦТВО РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ НА НС "КРУТОГІРНА" ПО ВУЛ. КРУТОГІРНА, 12

09.2013
12.2013

25000,0

300,0

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

88

РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ НА "ОБОЛОНЬ-2" ПО ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 23/2-А

08.2013
12.2013

14400,0

300,0

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

89

РЕКОНСТРУКЦІЯ РЕЗЕРВУАРІВ ЧИСТОЇ ВОДИ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НВС-II ПО ВУЛ. ДНІПРОВОДСЬКА, 1-А

09.2013
12.2014

52400,0

300,0

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

90

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОЗНЯКІВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 2300 ММ НА ДІЛЬНИЦІ ВІД К-8 ДО ПРОСП. БАЖАНА

03.2013
06.2014

45000,0

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

91

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГОЛОСІЇВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1200 ММ

08.2013
12.2015

35000,0

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

92

БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД КНС "М. БОРЩАГІВКА-1" ДО КНС "Н. СВЯТОШИНСЬКА"

03.2013
12.2014

672000,0

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

93

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКІЙ

09.2013
12.2015

53760,0

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

94

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО

06.2013
12.2015

500000,0

50,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

95

БУДІВНИЦТВО КОЛЕКТОРА ПО ЖИТОМИРСЬКОМУ ШОСЕ

03.2013
12.2013

548800,0

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

96

НАПІРНИЙ КОЛЕКТОР ВІД КНС "РУСАНІВКА" - 2 НИТКИ

03.2013
12.2015

58240,0

 

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

97

НАПІРНИЙ КОЛЕКТОР ВІД КНС "ОБОЛОНЬ" - ТРЕТЯ НИТКА

03.2013
12.2015

17920,0

 

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

98

НАПІРНИЙ КОЛЕКТОР ВІД КНС "ВОДОПАРК" - 2 НИТКИ

03.2013
12.2015

53760,0

 

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

99

ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДУ Д = 1200 ММ ПО ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ ВІД ПРОСП. БРОВАРСЬКОГО ДО ПРОСП. БАЖАНА

03.2013
12.2016

63825,0

806,2

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

100

БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ТА РЕЗЕРВУАРІВ НА ГІДРОВУЗЛІ "ТРОЄЩИНА-1", БУРІННЯ АРТСВЕРДЛОВИН ТА БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПРОВОДУ

07.2013
08.2014

46200,0

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

101

БУДІВНИЦТВО СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П. ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ (II ТА III ЧЕРГА)

03.2013
12.2016

130000,0

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 30.06.2009 N 756

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

ВАТ "СПЕЦ. УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"

 

 

 

40072,9

40072,9

40072,9

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

40072,9

40072,9

40072,9

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

2500,0

2500,0

2500,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГУКГ ВІД 20.04.2007 N 22-ОД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2007
09.2013

16994,2

11060,2

2500,0

2500,0

2500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

103

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

11000,0

11000,0

11000,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГУКГ ВІД 30.09.2011 N 69-ОД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2011
12.2013

15059,6

1248,8

11000,0

11000,0

11000,0

 

 

 

 

 

 

104

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ В НИЖНІЙ ЧАСТИНІ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНОЇ СТІНИ НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2011
12.2013

8500,0

369,8

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

105

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

9150,2

9150,2

9150,2

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2007
12.2012

20000,0

10849,8

9150,2

9150,2

9150,2

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

106

ПРОТИЗСУВНІ ЗАХОДИ НА СХИЛАХ БОЖКОВОГО ЯРУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

10937,5

10937,5

10937,5

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 12.10.2011 N 1882 (Розпорядження N 1882)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2007
11.2012

29390,9

18453,4

10937,5

10937,5

10937,5

 

 

 

 

 

 

107

КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ САДИБ N 13, 15, 17 ПО ВУЛ. КОРЧУВАТСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

2050,9

2050,9

2050,9

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2013

30000,0

193,0

2050,9

2050,9

2050,9

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

815,0

815,0

815,0

 

 

 

 

 

 

108

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ N 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ І N 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

2134,3

2134,3

2134,3

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2012

2300,0

165,7

2134,3

2134,3

2134,3

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

10,0

10,0

10,0

 

 

 

 

 

 

109

УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ N 11 ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГУКГ ВІД 18.08.2009 N 61-ОД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2009
11.2013

8994,3

1994,3

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

110

ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ПО ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ (КВІТКОВИЙ ГОДИННИК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

04.2013
12.2013

2500,0

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

ВАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"

 

 

 

1900,0

1900,0

1900,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

1900,0

1900,0

1900,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С. ПІДГІРЦІ

 

 

 

400,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 03.07.2007 N 826, НАКАЗ ГУКГ ВІД 15.11.2007 N 56-ОД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2005
12.2015

161034,0

77812,4

400,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

112

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ ЗВАЛИЩА В С. ПИРОГІВ

 

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 21.03.2005 N 396

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2000
12.2013

38700,0

18695,4

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

88035,6

47242,6

47242,6

 

 

 

40793,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

88035,6

47242,6

47242,6

 

 

 

40793,0

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ N 1, 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ

 

 

 

6941,7

6941,7

6941,7

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 16.12.2009 N 1409

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2007
12.2014

191510,8

115493,3

6941,7

6941,7

6941,7

 

 

 

 

 

 

114

ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П. ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

5578,4

5578,4

5578,4

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 30.06.2009 N 756

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.94
12.2012

95626,6

90048,2

5578,4

5578,4

5578,4

 

 

 

 

 

 

115

РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ НА ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 1-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

12188,9

12188,9

12188,9

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2015

1790000,0

4426,3

12188,9

12188,9

12188,9

 

 

 

 

 

 

116

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "КОМСОМОЛЬСЬКА"

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2012

1000,0

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

81,0

81,0

81,0

 

 

 

 

 

 

117

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "РУСАНІВКА" НА БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 10-А

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2013

5670,3

269,5

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

6,0

6,0

6,0

 

 

 

 

 

 

118

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "БОРЩАГІВКА-1"

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2013

6140,3

267,6

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

6,0

6,0

6,0

 

 

 

 

 

 

119

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "МИШОЛОВКА" НА НАДДНІПРЯНСЬКОМУ ШОСЕ, 13

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2013

6980,6

263,8

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

6,0

6,0

6,0

 

 

 

 

 

 

120

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ (БІЛЯ БУДНИКУ ПРОФСПІЛОК)

 

 

 

5790,1

500,0

500,0

 

 

 

5290,1

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

6100,0

309,9

5790,1

500,0

500,0

 

 

 

5290,1

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

192,8

192,8

192,8

 

 

 

 

 

 

121

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ ЗА АДРЕСОЮ: МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ (З БОКУ МОНУМЕНТУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ)

 

 

 

4522,9

500,0

500,0

 

 

 

4022,9

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

4800,0

277,1

4522,9

500,0

500,0

 

 

 

4022,9

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

168,7

168,7

168,7

 

 

 

 

 

 

122

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ БІЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (КАСКАДНИЙ)

 

 

 

6000,0

600,0

600,0

 

 

 

5400,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

6000,0

 

6000,0

600,0

600,0

 

 

 

5400,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

600,0

600,0

600,0

 

 

 

 

 

 

123

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ БІЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

 

 

 

5000,0

500,0

500,0

 

 

 

4500,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

5000,0

 

5000,0

500,0

500,0

 

 

 

4500,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

124

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ В СКВЕРІ ІМ. І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

 

 

 

3500,0

350,0

350,0

 

 

 

3150,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

3500,0

 

3500,0

350,0

350,0

 

 

 

3150,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

350,0

350,0

350,0

 

 

 

 

 

 

125

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ НА ВУЛ. ЯЛТИНСЬКІЙ

 

 

 

1200,0

120,0

120,0

 

 

 

1080,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

1200,0

 

1200,0

120,0

120,0

 

 

 

1080,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

120,0

120,0

120,0

 

 

 

 

 

 

126

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ У ПАРКУ "ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ" (ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА)

 

 

 

1100,0

1100,0

1100,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

1100,0

 

1100,0

1100,0

1100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

127

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ В НАВОДНИЦЬКОМУ ПАРКУ

 

 

 

5500,0

2750,0

2750,0

 

 

 

2750,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

5500,0

 

5500,0

2750,0

2750,0

 

 

 

2750,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

550,0

550,0

550,0

 

 

 

 

 

 

128

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ В ПАРКУ "ХРЕЩАТИЙ" БІЛЯ КП "ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

 

 

 

2500,0

500,0

500,0

 

 

 

2000,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

2500,0

 

2500,0

500,0

500,0

 

 

 

2000,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

129

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ В ПАРКУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА (З БОКУ ВУЛ. Л. ТОЛСТОГО)

 

 

 

800,0

400,0

400,0

 

 

 

400,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

800,0

 

800,0

400,0

400,0

 

 

 

400,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

80,0

80,0

80,0

 

 

 

 

 

 

130

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФОНТАНУ В СКВЕРІ НА ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКІЙ

 

 

 

1200,0

600,0

600,0

 

 

 

600,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

1200,0

 

1200,0

600,0

600,0

 

 

 

600,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

120,0

120,0

120,0

 

 

 

 

 

 

131

БУДІВНИЦТВО ПОНТОННОГО СВІТЛОМУЗИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА ОЗЕРІ СВЯТОШИНСЬКОМУ

 

 

 

7000,0

400,0

400,0

 

 

 

6600,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

7000,0

 

7000,0

400,0

400,0

 

 

 

6600,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

400,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

132

БУДІВНИЦТВО ПОНТОННОГО СВІТЛОМУЗИЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА Р. ДНІПРО В РАЙОНІ РУСАНІВСЬКОЇ ПРОТОКИ

 

 

 

7000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
06.2012

7000,0

 

7000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

400,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАВОДУ "ЕНЕРГІЯ" КИЇВЕНЕРГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

02.2012
12.2013

95941,9

944,4

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

5913,6

5913,6

5913,6

 

 

 

 

 

 

134

РЕКОНСТРУКЦІЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "ВИНОГРАДАР-III"

06.2013
12.2013

1525,0

 

123,6

123,6

123,6

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

123,6

123,6

123,6

 

 

 

 

 

 

135

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "ОБОЛОНЬ"

07.2013
12.2013

3000,0

 

243,0

243,0

243,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

243,0

243,0

243,0

 

 

 

 

 

 

136

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "НОВО-СВЯТОШИНСЬКА"

03.2013
12.2014

20000,0

 

327,5

327,5

327,5

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

327,5

327,5

327,5

 

 

 

 

 

 

137

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІДВИЩУВАЛЬНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

01.2013
12.2014

17208,0

 

256,9

256,9

256,9

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

256,9

256,9

256,9

 

 

 

 

 

 

138

РЕКОНСТРУКЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ЕНЕРГОЗЕБРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ПЕРЕЛІК ОБ'КТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

01.2013
12.2013

58689,0

 

3251,3

3251,3

3251,3

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

3251,3

3251,3

3251,3

 

 

 

 

 

 

139

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ЕНЕРГОЗЕБРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ПЕРЕЛІК ОБ'КТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

01.2013
12.2013

28185,0

 

1711,3

1711,3

1711,3

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1711,3

1711,3

1711,3

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С. КРЕНИЧІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГУКГ ВІД 07.11.2007 N 52-ОД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2003
12.2012

4426,0

500,0

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

141

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С. ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГУКГ ВІД 07.05.2008 N 27-ОД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2003
12.2014

29950,2

500,0

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОШЛЯХІВ В С. ХОДОСІВКА КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 19.06.2007 Р. N 79/08,
НАКАЗ ГУКГ ВІД 14.11.2002 N 172

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2010
12.2013

22600,0

2227,5

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

 

 

 

200357,7

181182,5

171080,5

10102,0

 

 

19175,2

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

200357,7

181182,5

171080,5

10102,0

 

 

19175,2

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субвенція з Державного бюджету міському бюджету м. Києва

 

 

 

20000,0

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

АТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

 

 

 

4000,0

4000,0

4000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

4000,0

4000,0

4000,0

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА 33 КЛАСИ ТА ЛІЦЕЮ НА 22 КЛАСИ НА ДІЛ. 12, 13 У 6-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ"

 

 

 

1784,6

1784,6

1784,6

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 19.12.2011 N 2415 (Розпорядження N 2415)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2011
08.2013

216345,8

9422,7

1784,6

1784,6

1784,6

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1177,6

1177,6

1177,6

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

2215,4

2215,4

2215,4

 

 

 

 

 

 

144

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА НА ДІЛ. 15 У 6-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ"

01.2013
12.2013

32989,0

 

492,9

492,9

492,9

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

492,9

492,9

492,9

 

 

 

 

 

 

145

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА НА ДІЛ. 28-А У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ПОЗНЯКИ"

02.2013
09.2013

33626,5

 

472,0

472,0

472,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

472,0

472,0

472,0

 

 

 

 

 

 

146

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА НА ДІЛ. 9 У 5-А У МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ПОЗНЯКИ", ОБМЕЖЕНОГО ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ ТА ДРАГОМАНОВА (II ЧЕРГА)

01.2013
12.2013

57626,0

 

640,9

640,9

640,9

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

640,9

640,9

640,9

 

 

 

 

 

 

147

БУДІВНИЦТВО ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА 12 КЛАСІВ НА ДІЛ. 23-А У 2-МУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ПОЗНЯКИ"

01.2013
09.2013

33626,5

 

609,6

609,6

609,6

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 19.12.2011 N 2415 (Розпорядження N 2415)

 

з них: проектні роботи

 

 

 

609,6

609,6

609,6

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦІЯ РЕСТАВРАЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

 

 

 

61668,5

61668,5

58668,5

3000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

61668,5

61668,5

58668,5

3000,0

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субвенція з Державного бюджету міському бюджету м. Києва

 

 

 

20000,0

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

5600,0

5600,0

3000,0

2600,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

5600,0

5600,0

3000,0

2600,0

 

 

 

 

 

148

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТМ-4 ВІД ТЕЦ-5 НА ДІЛЬНИЦІ ВІД Т. "А" (УС-1 МІЖ ТК-418 ТА ПАВ. 4ПЗ) ДО Т. "В" (В РАЙОНІ УП-36 ТА Н. О. N 25) ПО ЗАЛІЗНИЧНОМУ ШОСЕ В М. КИЄВІ

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2013

12000,0

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

387,0

387,0

387,0

 

 

 

 

 

 

149

БУДІВНИЦТВО КОМУНАЛЬНИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ З ПОДАЛЬШИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО ХРАМУ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2011
12.2013

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

150

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАСКАДНОГО ФОНТАНУ НА БУЛЬВ. Л. УКРАЇНКИ, 1

 

 

 

2600,0

2600,0

 

2600,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2012

3000,0

 

2600,0

2600,0

 

2600,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

101,0

101,0

 

101,0

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА

 

 

 

12000,0

12000,0

12000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

12000,0

12000,0

12000,0

 

 

 

 

 

 

151

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ N 100 "ЛІЦЕЙ-ПОДІЛ" НА ВУЛ. ПОКРОВСЬКІЙ, 4/6

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 24.12.2010 N 11-00006-10

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
08.2013

63724,4

2027,5

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

152

РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57

 

 

 

10000,0

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2012
10.2013

45000,0

 

10000,0

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА

 

 

 

44068,5

44068,5

43668,5

400,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

44068,5

44068,5

43668,5

400,0

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субвенція з Державного бюджету міському бюджету м. Києва

 

 

 

20000,0

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

153

БУДІВНИЦТВО ХРАМУ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА НА ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 (БЕРКОВЦІ)

 

 

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 04.09.2008 N 0024, НАКАЗ ГУКБ ВІД 16.09.2008 N 7

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2002
12.2013

17585,3

8500,1

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

154

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 20 (А, Б) ПІД ТЕАТР НА ПОДОЛІ

 

 

 

11060,5

11060,5

11060,5

 

 

 

 

 

ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357), РОЗПОР. КМДА ВІД 12.02.2009 N 153, РОЗПОР. КМДА ВІД 09.09.2009 N 1024, РОЗПОР. КМДА ВІД 02.08.2010 N 563

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2002
12.2013

77631,0

30770,5

11060,5

11060,5

11060,5

 

 

 

 

 

 

155

СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ЖУРНАЛІСТУ ГЕОРГІЮ ГОНГАДЗЕ ТА ЖУРНАЛІСТАМ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ ЗА НЕЗ'ЯСОВАНИХ ОБСТАВИН НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 115 - 121

 

 

 

3048,0

3048,0

3048,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГОЛОВУКБ ВІД 08.04.2009 N 8

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2008
12.2012

9424,6

6376,0

3048,0

3048,0

3048,0

 

 

 

 

 

 

156

СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ПОЛЬСЬКОМУ ПОЕТУ ЮЛІУШУ СЛОВАЦЬКОМУ

 

 

 

200,0

200,0

 

200,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2012
06.2013

650,0

 

200,0

200,0

 

200,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

50,0

 

50,0

 

 

 

 

 

157

ПРОВЕДЕННЯ КОНСЕРВАЦІЇ ТА СУЧАСНОЇ МУЗЕЄФІКАЦІЇ, ЗАВЕРШЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАРОКИЇВСЬКОЇ ГОРИ ІЗ ЗАЛИШКАМИ ФУНДАМЕНТУ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ НА ТЕРИТОРІЇ ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ

 

 

 

20000,0

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2012

28600,0

8600,0

20000,0

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектні роботи

 

 

 

4050,0

4050,0

4050,0

 

 

 

 

 

 

 

субвенція з Державного бюджету міському бюджету м. Києва

 

 

 

20000,0

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

4760,0

4760,0

4560,0

200,0

 

 

 

 

 

158

СПОРУДЖЕННЯ ПАМ'ЯТНИКА ОЛЕНІ ТЕЛІЗІ ТА ЇЇ СОРАТНИКАМ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ МЕЛЬНИКОВА І ОЛЕНИ ТЕЛІГИ

04.2013
08.2013

3800,0

 

200,0

200,0

 

200,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

200,0

200,0

 

200,0

 

 

 

 

 

159

ВІДБУДОВА ХРАМУ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО НА РОЗІ ВУЛ. СТРІТЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ

01.2013
12.2015

45600,0

 

4560,0

4560,0

4560,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

4560,0

4560,0

4560,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"

 

 

 

19003,0

19003,0

19003,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

19003,0

19003,0

19003,0

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 14 ПІД КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КРОВІ НА ВУЛ. ЗООЛОГІЧНІЙ, 3

 

 

 

7232,2

7232,2

7232,2

 

 

 

 

 

ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357), РОЗПОР. КМДА ВІД 24.03.2008 N 387, ПКД НА КОРИГУВАННІ (ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ 99283,4 ТИС. ГРН.)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2003
12.2013

122310,5

37723,2

7232,2

7232,2

7232,2

 

 

 

 

 

 

161

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 12 НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А (ПЕРША ЧЕРГА)

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 05.07.2011 N 1148 (Розпорядження N 1148) (В Т. Ч. 82624,3 ТИС. ГРН. - ОБЛАДНАННЯ ЧЕРЕЗ МОЗ)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2011
05.2013

129769,0

23025,6

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

162

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 12 НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А (ДРУГА ЧЕРГА)

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2013

29426,4

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

163

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЕЛЬ ЦЕНТРУ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1

 

 

 

2100,0

2100,0

2100,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 24.11.2010 N 993

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2005
06.2012

165142,0

97929,8

2100,0

2100,0

2100,0

 

 

 

 

 

 

164

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М. КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1

 

 

 

2670,8

2670,8

2670,8

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 28.10.2011 N 1983 (Розпорядження N 1983) (В Т. Ч. 87991,7 ТИС. ГРН. - ОБЛАДНАННЯ ЧЕРЕЗ МОЗ)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2011
12.2013

140022,3

21269,7

2670,8

2670,8

2670,8

 

 

 

 

 

 

165

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37-Б

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357), РОЗПОР. КМДА ВІД 07.07.2011 N 1177 (Розпорядження N 1177) ТА ВІД 07.10.2011 N 1857 (Розпорядження N 1857)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2011
03.2013

35378,2

5250,1

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

166

РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПЕРШОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В ПУЩА-ВОДИЦІ НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 28

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 10.10.2001 N 2154, ПКД НА КОРИГУВАННІ (ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ 39118,6 ТИС. ГРН.)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2001
12.2013

11831,8

11568,1

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

167

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2013

3500,0

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

168

РЕКОНСТРУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 16 (КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО КЛІНІЧНОГО ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ) НА ВУЛ. РЕЙТАРСЬКІЙ, 22

02.2013
12.2014

321642,2

3666,2

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 21.01.2009 N 54

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

169

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 10 (ПЕРША ЧЕРГА)

04.2013
12.2014

124000,0

1031,0

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

170

РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КМКЛ N 2 НА ВУЛ. КРАКІВСЬКІЙ, 13

02.2013
12.2015

227000,0

2803,3

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

 

 

 

115686,2

96511,0

89409,0

7102,0

 

 

19175,2

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

115686,2

96511,0

89409,0

7102,0

 

 

19175,2

 

 

 

ТРАНСПОРТ

 

 

 

20432,4

1257,2

1257,2

 

 

 

19175,2

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

20432,4

1257,2

1257,2

 

 

 

19175,2

 

 

171

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 120

 

 

 

6114,7

84,5

84,5

 

 

 

6030,2

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2012

6240,0

125,3

6114,7

84,5

84,5

 

 

 

6030,2

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

161,2

84,5

84,5

 

 

 

76,7

 

 

172

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 74 - 76

 

 

 

8263,5

126,0

126,0

 

 

 

8137,5

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2012

8400,0

136,5

8263,5

126,0

126,0

 

 

 

8137,5

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

195,2

126,0

126,0

 

 

 

69,2

 

 

173

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО БАГАТОПОВЕРХОВОГО ПАРКІНГУ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 37

 

 

 

5054,2

46,7

46,7

 

 

 

5007,5

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2012

5220,0

165,8

5054,2

46,7

46,7

 

 

 

5007,5

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

163,0

46,7

46,7

 

 

 

116,3

 

 

174

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ В СИСТЕМУ ЛЕГКОГО РЕЙКОВОГО ТРАНСПОРТУ НА Ж. М. ТРОЄЩИНА ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ПЕРЕСАДОЧНОГО ВУЗЛА НА МІСЬКУ КІЛЬЦЕВУ ЕЛЕКТРИЧКУ (I, II, III ЧЕРГА)

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2013

250000,0

295,9

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

404,1

404,1

404,1

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

89753,8

89753,8

82651,8

7102,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

89753,8

89753,8

82651,8

7102,0

 

 

 

 

 

175

БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М. КИЄВІ

 

 

 

7129,6

7129,6

7129,6

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 19.01.2011 N 56 (Розпорядження N 56)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

01.93
12.2013

1183976,6

424735,3

7129,6

7129,6

7129,6

 

 

 

 

 

 

176

БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (I - IV П. К.) В М. КИЄВІ

 

 

 

7238,0

7238,0

7238,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 31.07.2008 N 1080

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.90
12.2013

488233,6

345243,2

7238,0

7238,0

7238,0

 

 

 

 

 

 

177

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М. КИЄВІ, I ЧЕРГА

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 30.06.2009 N 755

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2009
12.2015

709601,5

72822,7

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

178

БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д = 1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 30.06.2009 N 757

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2009
12.2013

236046,8

100607,2

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

179

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д = 1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М. КИЄВІ

 

 

 

4426,8

4426,8

4426,8

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 21.01.2009 N 59

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2009
12.2012

43520,5

31419,3

4426,8

4426,8

4426,8

 

 

 

 

 

 

180

НАПІРНИЙ КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ ТРУБОПРОВІД ВІД КНС "ПУЩА-ВОДИЦЯ" ДО ВУЛ. ГАЗОПРОВІДНОЇ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

12541,0

12541,0

5439,0

7102,0

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 18.12.2008 N 1747

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2007
12.2013

47879,5

32151,6

12541,0

12541,0

5439,0

7102,0

 

 

 

 

 

181

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР ВІД ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГРІНЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

2232,5

2232,5

2232,5

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 22.01.2009 N 70, РОЗПОР. КМДА ВІД 24.09.2009 N 1104

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2009
12.2013

49390,0

36872,5

2232,5

2232,5

2232,5

 

 

 

 

 

 

182

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М. КИЄВІ

 

 

 

7000,0

7000,0

7000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 12.10.2009 N 1169

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2009
12.2014

256890,3

66464,2

7000,0

7000,0

7000,0

 

 

 

 

 

 

183

РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 600 - 700 - 900 - 1250 - 1450 - 2450 ММ

 

 

 

2180,0

2180,0

2180,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2011
12.2014

193739,5

4046,8

2180,0

2180,0

2180,0

 

 

 

 

 

 

184

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАУНАСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 700 - 800 - 960 - 1040 ММ

 

 

 

2830,0

2830,0

2830,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2011
12.2014

186243,8

4545,8

2830,0

2830,0

2830,0

 

 

 

 

 

 

185

РЕКОНСТРУКЦІЯ III ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д - 2980 ММ

 

 

 

8750,0

8750,0

8750,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2015

533333,3

2672,8

8750,0

8750,0

8750,0

 

 

 

 

 

 

186

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1200 ММ ПО ВУЛ. СОРТУВАЛЬНІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

1853,0

1853,0

1853,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 17.11.2010 N 974

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2011
12.2013

41350,3

11496,5

1853,0

1853,0

1853,0

 

 

 

 

 

 

187

КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛЕКТОР ПО ВУЛ. ЛОМОНОСОВА - ВУЛ. МЕЙТУСА В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

2121,0

2121,0

2121,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2011
12.2013

37925,4

933,4

2121,0

2121,0

2121,0

 

 

 

 

 

 

188

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

1187,8

1187,8

1187,8

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 26.08.2005 N 1606

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2005
12.2013

29409,8

7996,8

1187,8

1187,8

1187,8

 

 

 

 

 

 

189

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ ДО ВУЛ. ЛУГОВОЇ

 

 

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2014

65000,0

499,1

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

57,7

57,7

57,7

 

 

 

 

 

 

190

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ПРОСП. КОМАРОВА (ВІД ВУЛ. КОЗЕЛЕЦЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ЛЕПСЕ)

 

 

 

3125,0

3125,0

3125,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2013

30000,0

220,3

3125,0

3125,0

3125,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

59,3

59,3

59,3

 

 

 

 

 

 

191

ПЕРЕКЛАДКА 1 НИТКИ ПІСКОПРОВОДУ Д = 200 ММ НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ

 

 

 

1100,0

1100,0

1100,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2013

3600,0

500,0

1100,0

1100,0

1100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

287,7

287,7

287,7

 

 

 

 

 

 

192

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ N 2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ. ВЕРБОВІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2011
12.2014

31618,2

11218,9

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

193

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЦІЄЇ ВУЛИЦІ

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2011
12.2015

210398,9

2384,3

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

194

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 1000 - 1200 ММ ПО ВУЛ. ДЕГТЯРЕНКО

 

 

 

2850,0

2850,0

2850,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 27.04.2011 N 624

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2010
09.2013

51937,2

3202,1

2850,0

2850,0

2850,0

 

 

 

 

 

 

195

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д = 2400 ММ ПО ВУЛ. М. ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

2750,0

2750,0

2750,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 17.11.2010 N 976

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2011
12.2013

68500,0

7815,6

2750,0

2750,0

2750,0

 

 

 

 

 

 

196

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО БУЛЬВ. Л. УКРАЇНКИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 22.01.2009 N 72

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2009
12.2014

54431,0

1570,6

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

197

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЇ Д = 1200 ММ L = 1150 М ПО ВУЛ. УРЛІВСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ДО А. АХМАТОВОЇ

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2013

41253,3

1320,1

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

3239,1

3239,1

3239,1

 

 

 

 

 

 

198

РЕКОНСТРУКЦІЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ "ТРОЄЩИНА-1"

01.2013
12.2013

17177,1

600,0

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

199

ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ САНАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ Д = 1400 ММ ПО ГАЙДАРА ВІД НОВОЛИБІДСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ДО ВУЛ. І. ЕРЕНБУРГА

05.2013
12.2013

35905,6

19,2

796,1

796,1

796,1

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

436,3

436,3

436,3

 

 

 

 

 

 

200

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВОДУ Д = 1200 ММ ПО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА ТА БРОВАРСЬКОМУ ПРОСПЕКТУ ВІД ВУЛ. А. НАВОЇ ДО ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ

06.2013
12.2014

101137,3

 

971,5

971,5

971,5

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

854,3

854,3

854,3

 

 

 

 

 

 

201

ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТЕПЛОМЕРЕЖІ 2DN500 L = 1,8 ПО ВУЛ. ЗОЛОТОУСТІВСЬКІЙ ВІД ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ ДО ВУЛ. М. РИБАЛКА

06.2013
12.2013

40759,4

2,2

971,5

971,5

971,5

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

261,4

261,4

261,4

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА

 

 

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

202

БУДІВНИЦТВО ШКОЛИ-САДКА НА ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКІЙ, 13

 

 

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2006
08.2013

63736,0

40819,0

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

203

БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКИЙ КАНАЛ В РАЙОНІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 52-В У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

03.2013
12.2014

12782,6

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

 

484315,5

103753,9

92753,9

11000,0

 

 

380561,6

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

484315,5

103753,9

92753,9

11000,0

 

 

380561,6

 

 

 

КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"

 

 

 

318408,4

78354,3

74803,5

3550,8

 

 

240054,1

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

318408,4

78354,3

74803,5

3550,8

 

 

240054,1

 

 

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

305110,7

68926,2

66375,4

2550,8

 

 

236184,5

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

305110,7

68926,2

66375,4

2550,8

 

 

236184,5

 

 

204

Ж/Б НА ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКІЙ, 50, 50-Б

 

 

 

52556,2

4644,4

3575,4

1069,0

 

 

47911,8

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 29.09.2010 N 777

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

02.2011
10.2012

102458,4

49902,2

52556,2

4644,4

3575,4

1069,0

 

 

47911,8

 

 

205

Ж/Б НА ПРОВ. МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (I ЧЕРГА)

 

 

 

86654,2

33730,6

33730,6

 

 

 

52923,6

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 14.06.2010 N 439

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2010
09.2012

164606,5

65356,1

86654,2

33730,6

33730,6

 

 

 

52923,6

 

 

206

Ж/Б НА ПРОВ. МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (II ЧЕРГА)

 

 

 

15114,8

1000,0

1000,0

 

 

 

14114,8

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 14.06.2010 N 439

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2012
07.2015

277036,8

4417,3

15114,8

1000,0

1000,0

 

 

 

14114,8

 

 

207

Ж/Б НА ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКІЙ, 3

 

 

 

2522,2

1481,8

1481,8

 

 

 

1040,4

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2014

125715,6

 

2522,2

1481,8

1481,8

 

 

 

1040,4

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1367,4

327,0

327,0

 

 

 

1040,4

 

 

208

Ж/Б НА ВУЛ. ПРИЛУЖНІЙ, 2

 

 

 

53903,5

6798,7

6798,7

 

 

 

47104,8

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2011
12.2013

157316,2

10,0

53903,5

6798,7

6798,7

 

 

 

47104,8

 

 

209

Ж/Б НА ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 9

 

 

 

7113,8

2070,4

2070,4

 

 

 

5043,4

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2012
12.2014

131197,3

300,0

7113,8

2070,4

2070,4

 

 

 

5043,4

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1721,9

1721,9

1721,9

 

 

 

 

 

 

210

Ж/Б НА ВУЛ. БУЛГАКОВА, 13

 

 

 

5283,8

1390,6

1390,6

 

 

 

3893,2

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2012
12.2014

119418,0

 

5283,8

1390,6

1390,6

 

 

 

3893,2

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2418,0

435,2

435,2

 

 

 

1982,8

 

 

211

Ж/Б НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-А

 

 

 

2380,8

714,2

714,2

 

 

 

1666,6

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2012
12.2016

113376,0

 

2380,8

714,2

714,2

 

 

 

1666,6

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2380,8

714,2

714,2

 

 

 

1666,6

 

 

212

Ж/Б НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКІЙ, 152-А, 152-В

 

 

 

65730,2

6169,3

4687,5

1481,8

 

 

59560,9

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 08.11.2010 N 919

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

02.2011
10.2012

110076,1

44345,9

65730,2

6169,3

4687,5

1481,8

 

 

59560,9

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГУРТОЖИТКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

РЕКОНСТРУКЦІЯ Ж/Б НА ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 5

 

 

 

9780,2

9095,5

9095,5

 

 

 

684,7

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2011
08.2012

15476,3

5696,1

9780,2

9095,5

9095,5

 

 

 

684,7

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

4071,0

1830,7

1830,7

 

 

 

2240,3

 

 

214

Ж/Б НА ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 74

06.2013
07.2014

119790,0

 

1417,3

502,2

502,2

 

 

 

915,1

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1417,3

502,2

502,2

 

 

 

915,1

 

 

215

Ж/Б НА ВУЛ. КАЧАЛОВА, 40 (I ЧЕРГА)

05.2013
05.2014

265933,8

2574,2

1953,7

628,5

628,5

 

 

 

1325,2

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1953,7

628,5

628,5

 

 

 

1325,2

 

 

216

Ж/Б НА ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 26

08.2013
09.2015

239734,3

668,0

400,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

400,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

217

Ж/Б НА ВУЛ. ЛЮТНЕВІЙ, 1-Б, 58

08.2013
12.2014

175692,0

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

218

Ж/Б НА ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНІЙ, 17/7, 9

09.2013
06.2014

95457,5

790,0

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

11269,7

7400,1

7400,1

 

 

 

3869,6

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

11269,7

7400,1

7400,1

 

 

 

3869,6

 

 

219

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ В ПРОВ. МОТОРНОМУ, 3-А, 4, 6, 8 (I ЧЕРГА)

 

 

 

4531,2

3663,6

3663,6

 

 

 

867,6

 

ПОЗИТ. ВИСН. ВІД 16.03.2010 N 199-1-2008/БУД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2010
06.2012

4874,2

343,0

4531,2

3663,6

3663,6

 

 

 

867,6

 

 

220

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКІЙ, 50, 50-Б

 

 

 

2887,2

1478,9

1478,9

 

 

 

1408,3

 

ПОЗИТ. ВИСН. ВІД 29.07.2010 N 11-00173-09

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

02.2011
10.2012

3261,9

374,7

2887,2

1478,9

1478,9

 

 

 

1408,3

 

 

221

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКІЙ, 152-А, 152-В

 

 

 

3351,3

1757,6

1757,6

 

 

 

1593,7

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2011
08.2012

3715,1

363,8

3351,3

1757,6

1757,6

 

 

 

1593,7

 

 

222

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 9

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2012
12.2013

1500,0

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

400,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА

 

 

 

2028,0

2028,0

1028,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

2028,0

2028,0

1028,0

1000,0

 

 

 

 

 

223

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 140 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 47/8

 

 

 

1200,0

1200,0

200,0

1000,0

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 22.11.2006 N 1676, ПКД НА КОРИГУВАННІ (ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ 70334,4 ТИС. ГРН.)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2006
08.2013

45138,7

29728,9

1200,0

1200,0

200,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

828,0

828,0

828,0

 

 

 

 

 

 

224

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРОСП. НАУКИ, 63-А

04.2013
12.2013

28105,0

 

628,0

628,0

628,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

628,0

628,0

628,0

 

 

 

 

 

 

225

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7

01.2013
12.2013

40000,0

762,3

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

КП "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - УКБ"

 

 

 

165907,1

25399,6

17950,4

7449,2

 

 

140507,5

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

165907,1

25399,6

17950,4

7449,2

 

 

140507,5

 

 

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

157256,7

16749,2

9300,0

7449,2

 

 

140507,5

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

157256,7

16749,2

9300,0

7449,2

 

 

140507,5

 

 

226

БУДІВНИЦТВО Ж/Б НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. Н. УЖВІЙ ТА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКОЇ

 

 

 

88916,8

31,4

 

31,4

 

 

88885,4

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 24.02.2010 N 103

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2011
09.2012

123865,3

34948,5

88916,8

31,4

 

31,4

 

 

88885,4

 

 

227

Ж/Б ВЗДОВЖ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ

 

 

 

6200,0

6200,0

4000,0

2200,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2013

346128,0

1780,5

6200,0

6200,0

4000,0

2200,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1200,0

1200,0

 

1200,0

 

 

 

 

 

 

Ж/М ОСОКОРКИ-ЦЕНТРАЛЬНІ, 8 М-Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

228

Ж/Б N 1

 

 

 

3700,0

2700,0

2700,0

 

 

 

1000,0

 

ПОЗИТ. ВИСН. ВІД 28.10.2008 N 6184

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2012
12.2013

115520,0

 

3700,0

2700,0

2700,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

229

Ж/Б N 5

 

 

 

12600,0

2600,0

2600,0

 

 

 

10000,0

 

ПОЗИТ. ВИСН. ВІД 28.10.2008 N 6184

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2012
12.2013

93576,0

 

12600,0

2600,0

2600,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1160,1

1136,6

1136,6

 

 

 

23,5

 

 

 

Ж/М ПОЗНЯКИ, 3 М-Н, ДІЛ. 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Ж/Б N 3

 

 

 

26162,8

2013,5

 

2013,5

 

 

24149,3

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 10.11.2010 N 954

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2010
06.2012

110826,9

84664,1

26162,8

2013,5

 

2013,5

 

 

24149,3

 

 

231

Ж/Б N 4

 

 

 

18247,3

1774,5

 

1774,5

 

 

16472,8

 

РОЗПОР. КМДА N 954 ВІД 10.11.2010

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2010
06.2012

88168,2

69920,9

18247,3

1774,5

 

1774,5

 

 

16472,8

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1429,8

1429,8

 

1429,8

 

 

 

 

 

232

БУДІВНИЦТВО ЖИЛОГО БУДИНКУ У Ж/М ПОЗНЯКИ, 9 М-Н, ДІЛ. 15 З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМ ДИТЯЧИМ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

02.2013
12.2014

160680,0

 

770,0

770,0

 

770,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

770,0

770,0

 

770,0

 

 

 

 

 

 

Ж/М ОСОКОРКИ-ЦЕНТРАЛЬНІ, 8 М-Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

Ж/Б N 2

04.2013
09.2014

76664,0

 

163,8

163,8

 

163,8

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

163,8

163,8

 

163,8

 

 

 

 

 

234

Ж/Б N 3

06.2013
12.2014

79296,0

 

146,0

146,0

 

146,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

146,0

146,0

 

146,0

 

 

 

 

 

235

Ж/Б N 6

06.2013
12.2014

100768,0

 

350,0

350,0

 

350,0

 

 

 

 

ПОЗИТ. ВИСН. ВІД 28.10.2008 N 6184

 

з них: проектні роботи

 

 

 

350,0

350,0

 

350,0

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

3825,0

3825,0

3825,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

3825,0

3825,0

3825,0

 

 

 

 

 

 

236

ОСОКОРКИ-ЦЕНТРАЛЬНІ, 7, 8 ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

РОЗП. КМДА ВІД 22.10.2008 N 1458

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2007
12.2016

261821,9

14899,8

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

237

ЗОВНІШНІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. Н. УЖВІЙ ТА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКОЇ

 

 

 

405,0

405,0

405,0

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ВІД 01.09.2009 N 11-00063, РОЗПОР. КМДА ВІД 24.02.2010 N 103

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2012
12.2013

9000,9

231,6

405,0

405,0

405,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

420,0

420,0

420,0

 

 

 

 

 

 

238

ПОЗАМАЙДАНЧИКОВІ ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ ВЗДОВЖ ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ

10.2013
12.2013

8000,0

 

420,0

420,0

420,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

420,0

420,0

420,0

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА

 

 

 

4825,4

4825,4

4825,4

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

4825,4

4825,4

4825,4

 

 

 

 

 

 

239

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 128 НА ВУЛ. Р. ОКІПНОЇ, 6

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 11.06.2008 N 834

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2008
08.2013

66787,6

5151,6

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

240

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ N 42 НА ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКІЙ, 19

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 29.05.2008 N 756

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2008
08.2013

85879,5

4928,7

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

825,4

825,4

825,4

 

 

 

 

 

 

241

БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ. 36

05.2013
12.2013

46771,2

1284,3

825,4

825,4

825,4

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 02.12.2009 N 1340

 

з них: проектні роботи

 

 

 

825,4

825,4

825,4

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

10000,0

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

10000,0

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242

ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

 

 

 

10000,0

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

02.2011
12.2015

740200,0

54152,4

10000,0

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

 

 

 

66052,5

66052,5

43052,5

23000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

66052,5

66052,5

43052,5

23000,0

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"

 

 

 

59000,0

59000,0

36000,0

23000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

59000,0

59000,0

36000,0

23000,0

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243

ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 01.06.2009 N 634

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2004
12.2013

16934,9

8068,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

400,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

244

РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ ПЕРЕМОГА, II ЧЕРГА

 

 

 

6000,0

6000,0

6000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 14.04.2006 N 754

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
12.2013

43039,7

30405,6

6000,0

6000,0

6000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

202,7

202,7

202,7

 

 

 

 

 

 

245

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ

 

 

 

1424,2

1424,2

1424,2

 

 

 

 

 

РОЗП. КМДА ВІД 07.05.2008 N 254

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2004
12.2012

28211,2

26787,0

1424,2

1424,2

1424,2

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

70,0

70,0

70,0

 

 

 

 

 

 

246

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКІВ І СКВЕРІВ

 

 

 

33000,0

33000,0

10000,0

23000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

01.2012
12.2012

33000,0

 

33000,0

33000,0

10000,0

23000,0

 

 

 

 

 

247

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА"

 

 

 

16575,8

16575,8

16575,8

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2012

16575,8

 

16575,8

16575,8

16575,8

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

800,0

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК

 

 

 

6552,5

6552,5

6552,5

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

6552,5

6552,5

6552,5

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ "ОСТРОВУ ЗВІРІВ"

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2013

6500,0

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1124,4

1124,4

1124,4

 

 

 

 

 

 

249

ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПАВІЛЬЙОНУ "ПТАШНИК"

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2013

6000,0

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

485,5

485,5

485,5

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

552,5

552,5

552,5

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ КИЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕВ'ЯТНИКА ПІД ПАВІЛЬЙОН ДЛЯ УТРИМАННЯ ДРІБНИХ ХИЖАКІВ ТА БУДІВНИЦТВО ЛІТНІХ ЕКСПОЗИЦІЙНИХ ВОЛЬЄРІВ

01.2013
12.2013

4500,0

 

552,5

552,5

552,5

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

552,5

552,5

552,5

 

 

 

 

 

 

 

КП "ПРИТУЛОК ДЛЯ ТВАРИН"

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

251

БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

04.2013
06.2014

20000,0

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ МІСТА

 

 

 

4131,1

4131,1

4131,1

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

4131,1

4131,1

4131,1

 

 

 

 

 

 

 

ДКП "ПЛЕСО"

 

 

 

4131,1

4131,1

4131,1

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

4131,1

4131,1

4131,1

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252

РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М ВИГУРІВЩИНА - ТРОЄЩИНА (II ЧЕРГА)

 

 

 

250,0

250,0

250,0

 

 

 

 

 

ПОЗИТ. ВИСН. ВІД 01.11.2007 N 4061-Д

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

01.90
12.2014

19624,9

4166,7

250,0

250,0

250,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

250,0

250,0

250,0

 

 

 

 

 

 

253

РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРЬКІВСЬКІ"

 

 

 

520,0

520,0

520,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

01.90
10.2013

3370,6

184,7

520,0

520,0

520,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

520,0

520,0

520,0

 

 

 

 

 

 

254

БЛАГОУСТРІЙ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН

 

 

 

181,1

181,1

181,1

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2012
12.2014

2260,0

74,0

181,1

181,1

181,1

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

180,1

180,1

180,1

 

 

 

 

 

 

255

РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ

 

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 12.10.2007 N 1344

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2005
12.2014

59681,0

14364,1

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

256

БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД Ж./М. "ОБОЛОНЬ", 14 МІКРОРАЙОН

 

 

 

180,0

180,0

180,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

01.90
10.2013

11692,1

5985,1

180,0

180,0

180,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

180,0

180,0

180,0

 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛІННЯ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

 

 

3500,0

3500,0

1500,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

3500,0

3500,0

1500,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

257

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОГО КРЕМАТОРІЮ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16 (II ЧЕРГА) (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н)

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2012
12.2013

68663,4

1223,6

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

258

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА З КОМПЛЕКСОМ БУДИНКІВ І СПОРУД АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦЕРКВИ СВЯТОЇ КАТЕРИНИ

 

 

 

500,0

500,0

 

500,0

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 15.05.2009 N 571

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

12.2003
12.2014

45371,0

13571,0

500,0

500,0

 

500,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

 

500,0

 

 

 

 

 

259

БУДІВНИЦТВО МІСЬКОГО КЛАДОВИЩА ДЛЯ ТВАРИН У СКЛАДІ КОЛУМБАРІЮ З МОГИЛЬНИКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВАРИН, КРЕМАТОРІЮ, АТП ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ БІЛЯ ТЕЦ-6

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВІД 26.10.2007 N 49-ОД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

01.2003
10.2013

26916,5

13484,4

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

260

БУДІВНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ОГОРОЖІ З КОЛУМБАРНИМИ НІШАМИ НА БРАТСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н

 

 

 

1500,0

1500,0

 

1500,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
07.2013

4500,0

 

1500,0

1500,0

 

1500,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

 

100,0

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

 

 

 

3000,0

3000,0

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

3000,0

3000,0

 

3000,0

 

 

 

 

 

 

ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

3000,0

3000,0

 

3000,0

 

 

 

 

 

261

РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ

07.2009
06.2013

23452,1

12050,2

2000,0

2000,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2000,0

2000,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

262

РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М. КИЄВА

02.2015
12.2015

6500,0

 

500,0

500,0

 

500,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

 

500,0

 

 

 

 

 

263

РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТЕРИТОРІЙ

02.2015
12.2015

9900,0

 

500,0

500,0

 

500,0

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

 

500,0

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

 

 

 

65700,0

12500,0

12500,0

 

 

53200,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

65700,0

12500,0

12500,0

 

 

53200,0

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

 

 

 

11500,0

11500,0

11500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

11500,0

11500,0

11500,0

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264

РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З РЕАБІЛІТАЦІЄЮ І ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКА МАЛА ОПЕРА" З ПРИБУДОВОЮ СЦЕНІЧНОЇ ЧАСТИНИ БУДІВЛІ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 5-А

 

 

 

6500,0

6500,0

6500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2012
12.2015

200000,0

 

6500,0

6500,0

6500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2500,0

2500,0

2500,0

 

 

 

 

 

 

265

РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ ФІЛІЇ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ РОСІЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА "ДИТЯЧА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ" НА ВУЛ. ШОВКОВИЧНІЙ, 17

 

 

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2012
12.2013

15000,0

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

750,0

750,0

750,0

 

 

 

 

 

 

 

ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"

 

 

 

54200,0

1000,0

1000,0

 

 

53200,0

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

54200,0

1000,0

1000,0

 

 

53200,0

 

 

 

 

КУЛЬТУРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266

РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

 

 

 

54200,0

1000,0

1000,0

 

 

53200,0

 

 

ДЦП ЄВРО-2012 (Постанова N 357), ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ВІД 09.06.2011 N 715-2010/ЦБ, НАКАЗ ТЕАТРУ ОПЕРЕТИ ВІД 10.06.2011 N 83-101-10 (I черга - 29823,9 тис. грн.)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2011
12.2015

168000,0

13322,6

54200,0

1000,0

1000,0

 

 

53200,0

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

 

 

22060,0

22060,0

22060,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

22060,0

22060,0

22060,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

 

 

14060,0

14060,0

14060,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

14060,0

14060,0

14060,0

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ ШКОЛИ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 18

 

 

 

5300,0

5300,0

5300,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2003
12.2012

14372,0

9072,0

5300,0

5300,0

5300,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

564,0

564,0

564,0

 

 

 

 

 

 

268

БУДІВНИЦТВО НА ТЕРИТОРІЇ КП "КИЇВСЬКИЙ ВОДНИЙ СТАДІОН" СПОРТИВНИХ СПОРУД, ВОДНОЇ ДИСТАНЦІЇ ТА КОМПЛЕКСУ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ

 

 

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2012
12.2015

50000,0

 

5000,0

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

2500,0

2500,0

2500,0

 

 

 

 

 

 

269

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ В ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 60

 

 

 

180,0

180,0

180,0

 

 

 

 

 

НАКАЗ ГУФІЗ ВІД 04.05.2007 N 501, ПКД НА КОРИГУВАННІ (ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ 5000,0 ТИС. ГРН.)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2004
12.2013

3836,2

2922,7

180,0

180,0

180,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

3580,0

3580,0

3580,0

 

 

 

 

 

 

270

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 1-А ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ 3-Х СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ НА ВУЛ. ШАЛЕТТ, 6

05.2013
12.2013

3200,0

 

290,0

290,0

290,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

290,0

290,0

290,0

 

 

 

 

 

 

271

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 243 НА ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКІЙ, 10

01.2013
12.2013

6901,8

294,0

360,0

360,0

360,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

294,0

294,0

294,0

 

 

 

 

 

 

272

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 2-Б

03.2013
12.2013

4000,0

100,0

290,0

290,0

290,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

290,0

290,0

290,0

 

 

 

 

 

 

273

БУДІВНИЦТВО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г

01.2013
12.2013

10300,0

750,0

705,0

705,0

705,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

525,0

525,0

525,0

 

 

 

 

 

 

274

БУДІВНИЦТВО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ НА ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКІЙ, 60

03.2013
12.2015

150000,0

 

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

275

БУДІВНИЦТВО СПОРТИВНОГО ПАРКУ В ПАРКУ "ДРУЖБИ НАРОДІВ"

03.2013
12.2015

150000,0

 

290,0

290,0

290,0

 

 

 

 

 

 

276

БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ З ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ - ВОДНОСПОРТИВНОГО СТАДІОНУ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ (АКВАТОРІЯ МАТВІЇВСЬКОЇ ЗАТОКИ)

01.2013
12.2015

150000,0

 

485,0

485,0

485,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

455,0

455,0

455,0

 

 

 

 

 

 

277

БУДІВНИЦТВО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ НА ПРОСП. В. ПОРИКА, 5 - 9-А

01.2013
12.2013

10300,0

 

75,0

75,0

75,0

 

 

 

 

 

 

278

РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ. РАЙДУЖНІЙ, 33-А

01.2013
12.2013

9800,0

930,0

705,0

705,0

705,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

525,0

525,0

525,0

 

 

 

 

 

 

279

РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СПОРТИВНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ "АТЛЕТ" НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНІЙ, 4-А

01.2013
12.2013

1400,0

143,9

180,0

180,0

180,0

 

 

 

 

 

 

 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ УЧБОВО-СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР ПРОФСПІЛОК МІСТА КИЄВА "АВАНГАРД"

 

 

 

8000,0

8000,0

8000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

8000,0

8000,0

8000,0

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ЛЬОДОВОГО ПАЛАЦУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО УЧБОВО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРУ ПРОФСПІЛОК М. КИЄВА "АВАНГАРД" НА ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 46-А

 

 

 

8000,0

8000,0

8000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2011
06.2012

20000,0

12000,0

8000,0

8000,0

8000,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

 

 

1259,7

1259,7

1259,7

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

1259,7

1259,7

1259,7

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ КОЛИШНЬОГО ДИТСАДКА N 403 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ М. КИЄВА ТА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. О. ТЕЛІГИ, 37-Г

 

 

 

1259,7

1259,7

1259,7

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 31.01.2006 N 117

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2003
04.2012

14433,8

13174,1

1259,7

1259,7

1259,7

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

 

 

4500,0

4500,0

4500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

4500,0

4500,0

4500,0

 

 

 

 

 

 

 

ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

282

БУДІВНИЦТВО ТРАНСФОРМАТОРНОЇ ПІДСТАНЦІЇ НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6-А ПО ОБ'ЄКТУ "РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДЕЯКИМИ РЕСТАВРАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ, ЗАМІНА ЛІФТІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ ПО ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА"

 

 

 

3500,0

3500,0

3500,0

 

 

 

 

 

ПОЗИТ. ВИСНОВОК ВІД 12.12.2011 N 00-0579-11/КД

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

02.2012
08.2013

9935,0

21,9

3500,0

3500,0

3500,0

 

 

 

 

 

 

283

РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДЕЯКИМИ РЕСТАВРАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ, ЗАМІНОЮ ЛІФТІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 03.08.2006 N 1158

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2005
12.2014

149904,5

100883,1

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

8805,0

8805,0

6805,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

8805,0

8805,0

6805,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

6805,0

6805,0

6805,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

6805,0

6805,0

6805,0

 

 

 

 

 

 

284

ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ВУЛ. ЖУЛЯНСЬКА

 

 

 

783,6

783,6

783,6

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 23.10.2003 N 5799, РОЗПОР. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РДА ВІД 27.11.2007 N 5112

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2005
12.2012

2381,2

1597,6

783,6

783,6

783,6

 

 

 

 

 

 

285

МЕРЕЖІ ВОДОПРОВОДУ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. ЧАБАНІВСЬКІЙ

 

 

 

2521,4

2521,4

2521,4

 

 

 

 

 

РОЗПОР. ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РДА ВІД 03.12.2007 N 1540

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2004
12.2013

5566,9

45,5

2521,4

2521,4

2521,4

 

 

 

 

 

 

286

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНІЙ, 48 З ПОДАЛЬШИМ ПІДКЛЮЧЕННЯМ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПО ПРОСП. НАУКИ, 96, 98, 102

 

 

 

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

02.2012
12.2013

8000,0

750,0

2000,0

2000,0

2000,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

50,0

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

287

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ

02.2013
12.2013

13500,0

 

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

1500,0

1500,0

1500,0

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА

 

 

 

2000,0

2000,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

2000,0

2000,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

288

БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ N 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. ЛІСНИЧІЙ, 3 (С. ЧАПАЄВКА)

 

 

 

2000,0

2000,0

 

2000,0

 

 

 

 

РОЗПОР. ГОЛОСІЇВ. РДА ВІД 11.02.2008 N 171

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2006
08.2013

19272,3

5579,8

2000,0

2000,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

18153,3

11553,3

11553,3

 

 

 

6600,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

18153,3

11553,3

11553,3

 

 

 

6600,0

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

15688,3

9088,3

9088,3

 

 

 

6600,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

15688,3

9088,3

9088,3

 

 

 

6600,0

 

 

289

БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ВУЛ. ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ

 

 

 

5818,7

5818,7

5818,7

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 20.04.2011 N 591

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2007
12.2013

56163,7

21093,0

5818,7

5818,7

5818,7

 

 

 

 

 

 

290

БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ В М-НІ ОСОКОРКИ ВІД ВУЛ. КОЛЕКТОРНА ДО ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА

 

 

 

569,6

569,6

569,6

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ ВИСН. від 19.04.2011 N 110023

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

04.2011
05.2012

2069,6

1500,0

569,6

569,6

569,6

 

 

 

 

 

 

291

БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. ПЕРЕЯСЛІВСЬКА, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБИНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ

 

 

 

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

10.2011
11.2013

80000,0

900,0

1000,0

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

292

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ МІКРОРАЙОНУ ОСОКОРКИ ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2011
10.2012

1195,5

695,5

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

293

БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ В М-НІ ОСОКОРКИ ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ ВІД ВУЛ. ЧАВДАР ДО ПРОСП. ГРИГОРЕНКА

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

05.2012
08.2013

2500,0

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

294

БУДІВНИЦТВО ФОНТАНУ В ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. ГРИГОРЕНКА ТА ВУЛ. ДРАГОМАНОВА

 

 

 

7000,0

400,0

400,0

 

 

 

6600,0

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

03.2012
12.2012

7000,0

 

7000,0

400,0

400,0

 

 

 

6600,0

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

400,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

295

БУДІВНИЦТВО МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М-НУ ОСОКОРКИ ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ ВІД ВУЛ. ЧАВДАР ДО ПРОСП. П. ГРИГОРЕНКА

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

07.2012
06.2013

1000,0

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

115,0

115,0

115,0

 

 

 

 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

 

 

 

1900,0

1900,0

1900,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

1900,0

1900,0

1900,0

 

 

 

 

 

 

296

БУДІВНИЦТВО ПРИМІЩЕНЬ ПІД РОЗМІЩЕННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. ЗАВАЛЬНІЙ, 1-В

 

 

 

750,0

750,0

750,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 11.03.2011 N 340 (Розпорядження N 340) (ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2011
05.2013

2561,0

1461,0

750,0

750,0

750,0

 

 

 

 

 

 

297

БУДІВНИЦТВО ПРИМІЩЕНЬ ПІД РОЗМІЩЕННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛ. ГМИРІ, 8

 

 

 

750,0

750,0

750,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 11.03.2011 N 340 (Розпорядження N 340) (ІЗ ЗМІНАМИ ТА ДОПОВНЕННЯМИ)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2011
05.2013

2561,0

1461,0

750,0

750,0

750,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

400,0

400,0

400,0

 

 

 

 

 

 

298

БУДІВНИЦТВО ПОЛІКЛІНІКИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ НА ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКІЙ, 15, Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ. 4

05.2013
12.2014

35000,0

500,0

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

200,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

299

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ АКУШЕРСЬКОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 1 НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 121

01.2013
12.2013

27000,0

1500,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

300

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ N 1 НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 121

01.2013
12.2013

25000,0

1000,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА

 

 

 

565,0

565,0

565,0

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

565,0

565,0

565,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

565,0

565,0

565,0

 

 

 

 

 

 

301

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 652 НА ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКІЙ, 21-А (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКІЙ, 28/1)

03.2013
12.2013

26879,0

174,0

565,0

565,0

565,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

565,0

565,0

565,0

 

 

 

 

 

 

 

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

10945,4

10945,4

8945,4

2000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

10945,4

10945,4

8945,4

2000,0

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

2000,0

2000,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

2000,0

2000,0

 

2000,0

 

 

 

 

 

302

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. БИКІВНЯ

 

 

 

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 31.03.2005 N 4628, РОЗПОР. КМДА ВІД 07.07.2005 N 1176

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2005
12.2013

25934,7

12986,8

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

303

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С. ТРОЄЩИНА

 

 

 

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 31.03.2005 N 4627, РОЗПОР. КМДА ВІД 07.07.2005 N 1174

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

06.2005
12.2015

81140,9

28799,8

1000,0

1000,0

 

1000,0

 

 

 

 

 

 

ОСВІТА

 

 

 

8945,4

8945,4

8945,4

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

8945,4

8945,4

8945,4

 

 

 

 

 

 

304

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА - ТРОЄЩИНА, 24 М-Н, ДІЛ. 30

 

 

 

7345,4

7345,4

7345,4

 

 

 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 29.12.2007 N 5881, РОЗПОР. КМДА ВІД 27.03.2008 N 446

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

11.2007
08.2013

82933,7

2988,3

7345,4

7345,4

7345,4

 

 

 

 

 

 

305

БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ N 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 8

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 10.08.2007 N 1006

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

09.2005
12.2013

39079,7

2425,1

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

306

РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 23 НА ВУЛ. ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С. БИКІВНЯ)

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

РОЗПОР. КМДА ВІД 24.05.2004 N 861, ПКД НА КОРИГУВАННІ (ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ 52000,0 ТИС. ГРН.)

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

08.2003
08.2013

21845,9

24902,5

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

500,0

500,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

 

600,0

600,0

600,0

 

 

 

 

 

 

307

БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У 20-МУ МІКРОРАЙОНІ Ж/М ВИГУРІВЩИНА - ТРОЄЩИНА

10.2013
08.2015

60000,0

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

308

БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 20-МУ МІКРОРАЙОНІ Ж/М ВИГУРІВЩИНА - ТРОЄЩИНА

08.2013
08.2015

110000,0

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

з них: проектні роботи

 

 

 

300,0

300,0

300,0

 

 

 

 

 

 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

5748,1

5748,1

5748,1

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поточні капітальні вкладення

 

 

 

5748,1

5748,1

5748,1

 

 

 

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

 

 

 

3647,5

3647,5

3647,5

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточні капітальні вкладення

 

 

 

3647,5

3647,5

3647,5

 

 

 

 

 

 

309

РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали