ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 12.08.2011 р. N 256

Про Програму створення наукового парку "Ужгородський національний університет"

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Закону України від 25 червня 2009 року N 1563-VI "Про наукові парки" обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму створення наукового парку "Ужгородський національний університет" (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації до 30 січня 2012 року проінформувати обласну раду про хід виконання зазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, національних меншин та інформаційної політики (Вегеш М. М.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
12.08.2011 N 256

ПРОГРАМА
створення наукового парку "Ужгородський національний університет"

Вступ

Утвердження інноваційної моделі розвитку - один із найважливіших факторів підвищення конкурентоспроможності національної економіки. На сьогодні інноваційна інфраструктура в державі є функціонально неповною, недостатньо розвинутою і не охоплює усі ланки інноваційного процесу. Особливо недостатньо розвинутою і комплексно несформованою є інноваційна інфраструктура на обласному рівні. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що не у повному обсязі використовуються освітній та науковий потенціал, насамперед вищих навчальних закладів, у сфері інформаційно-комунікаційних, високих наукових технологій, а також сучасні інформаційні ресурси, зокрема бази даних передових технологій, науково-технічних досягнень освітньо-наукових закладів області та України, досягнень зарубіжних науковців, що мають першочергове значення для розвитку промислово-аграрного комплексу та малого підприємництва області.

1. Мета Програми

Метою Програми є створення упродовж 2011 - 2012 років у Закарпатській області наукового парку "Ужгородський національний університет" (далі - НП "УжНУ"), спрямованого на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області шляхом упровадження результатів науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ, ефективного використання наявного наукового потенціалу, широкого залучення вітчизняних та закордонних науково-технічних розроблень і технологій, регіональних виробничих, енергетичних, природо-сировинних, технологічних, матеріально-технічних та кадрових ресурсів.

2. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

Розвиток інноваційної інфраструктури в Закарпатській області повинен здійснюватися за такими напрямами:

розвиток виробничо-технологічної підсистеми інноваційної інфраструктури;

розвиток фінансово-економічної підсистеми інноваційної інфраструктури.

Основою виробничо-економічної підсистеми інноваційної інфраструктури області повинен стати НП "УжНУ", що визначатиме і формуватиме модель управління інноваційним розвитком області.

НП "УжНУ" забезпечуватиме інноваційну інфраструктуру області такими видами посередницьких послуг:

відбір найбільш вагомих для поліпшення соціально-економічного розвитку області науково-технічних, технологічних пілотних проектів, що мають першочергове значення для промислового, аграрного, рекреаційного комплексів області та розвитку малого підприємництва;

трансфер технологій від власника науково-технічних розроблень до виробника та споживача;

проведення експертизи інноваційних науково-технічних розроблень та технологій, пошук сфери їх застосування;

надання послуг у сфері оформлення проектної, науково-технічної та конструкторської документації проектів, їх метрологічного забезпечення, стандартизації та контролю якості продукції;

забезпечення прав інтелектуальної власності на інноваційну продукцію, комерціалізація інтелектуальної власності;

інформаційне забезпечення інноваційної діяльності, організація науково-технічних конференцій, семінарів, виставок та інших науково-просвітницьких заходів;

підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів у сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності.

3. Функції НП "УжНУ":

створення нових видів інноваційного продукту;

підтримка наукоємного виробництва;

сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного виробництва;

розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій.

4. Пріоритетні напрями діяльності НП "УжНУ"

Перелік пріоритетних напрямів діяльності НП "УжНУ" формується згідно із законами України від 11 липня 2001 року N 2623-III "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та від 16 січня 2003 року N 433-IV "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" відповідно до науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ з урахуванням першочергових потреб Закарпатської області.

5. Опис заходів виконання Програми

1. Проведення організаційних заходів зі створення та налагодження діяльності НП "УжНУ", формування нормативної бази його діяльності.

2. Визначення напрямів діяльності НП "УжНУ".

3. Розроблення інноваційної програми НП "УжНУ".

4. Проведення державної реєстрації НП "УжНУ".

5. Проведення науково-практичної конференції з презентації інноваційної програми НП "УжНУ" для представників місцевих органів державної виконавчої влади, науковців, фінансистів, промислово-аграрного сектора, представників малого підприємництва та бізнесових кіл України, представників прикордонних країн Євросоюзу (Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія).

6. Створення на базі НП "УжНУ" спеціалізованого науково-дослідного центру інноваційного розвитку області.

7. Створення обласної системи інформаційно-консультаційної підтримки із впровадження інноваційного продукту в промислово-аграрний комплекс області.

8. Організація роботи спеціалізованого семінару з підвищення кваліфікації у сфері інноваційної діяльності для представників місцевих органів державної виконавчої влади, науковців, представників фінансових кіл, промисловців, аграріїв та малого підприємництва.

9. Проведення обласної конференції на тему: "Стан та перспективи інноваційно-інвестиційної діяльності в промисловому комплексі Закарпаття".

10. Фінансове забезпечення Програми відображено в додатку 1 до Програми.

11. Строки та етапи виконання заходів Програми наведено у додатку 2 до Програми.

6. Короткотривалі та перспективні результати реалізації Програми:

1. Впровадження методичних, технологічних та фінансових засобів формування ефективної інноваційної інфраструктури Закарпатської області, спрямованої на використання наявного в області науково-технічного та виробничого потенціалу, підвищення рівня інноваційності та конкурентоздатності промислово-аграрного комплексу області.

2. Обслуговування запитів і пропозицій юридичних та фізичних осіб стосовно формування та реалізації пріоритетних інноваційних проектів та їх впровадження в промислово-аграрний комплекс області.

3. Постійний моніторинг інноваційно-інвестиційної діяльності в обласному промисловому комплексі, результати якого сприятимуть об'єктивному й оперативному прийняттю обласною радою та облдержадміністрацією ефективних управлінських рішень щодо подальшого розвитку економіки, підприємництва, комунальної і соціальної сфер області відповідно до принципів сталого розвитку, визначених Регіональною стратегією розвитку Закарпаття до 2015 року, затвердженою рішенням обласної ради від 28 грудня 2006 року N 206.

4. Забезпечення доступу до науково-технічної та економічної інформації з пріоритетних видів інноваційної продукції, що має першочергове значення для соціально-економічного розвитку області, і сприяння ефективному розвитку міжнародного транскордонного співробітництва, у першу чергу, з прикордонними країнами Євросоюзу (Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія).

7. Цільове спрямування Програми

Програма спрямована на:

юридичних та фізичних осіб, професійна діяльність яких пов'язана з проблемами розроблення і впровадження у виробництво або використання певних зразків інноваційної продукції;

депутатський корпус обласної та районних рад, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, професійна діяльність яких пов'язана із проблемами забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області.

8. Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дозволить забезпечити:

1. Фінансову сталість. Аналіз основних показників економічного та соціального розвитку області за 2010 рік свідчить про те, що головними джерелами інвестування промислового комплексу області, як і за попередні роки, залишаються, в основному, кошти підприємств та організацій. За прогнозними оцінками у 2011 - 2012 роках приріст обсягу виробництва інноваційної продукції промисловим комплексом області на основі наявного науково-технічного доробку організацій, установ та підприємств області за умов інвестування необхідних кредитних коштів може бути збільшеним у 1,3 - 1,5 рази. Це дасть можливість створити не менше 300 - 400 додаткових робочих місць для фахівців високої кваліфікації, водночас збільшити щорічні надходження до бюджету області не менше ніж у 1,5 рази.

2. Інституційну сталість. Завдяки прозорості попиту та пропозицій на інноваційну продукцію у промисловому комплексі області суттєво поліпшиться самоорганізація корпоративних економічних зв'язків між наукою, виробництвом та ринком, незалежно від загальнодержавної бюджетної фінансової підтримки.

3. Політичну сталість. Виконання Програми та впровадження її результатів суттєво залежать від належного організаційно-координаційного забезпечення обласною владою якісного і своєчасного виконання зазначених вище заходів та дотримання норм управлінської поведінки суб'єктами влади відповідно до нормативно-правових актів чинного законодавства України.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління освіти і науки облдержадміністрації.

ПАСПОРТ
Програми створення Наукового парку "Ужгородський національний університет"

Назва Програми

Програма створення Наукового парку "Ужгородський національний університет"

Підстава для розроблення Програми

Закон України від 25 червня 2009 року N 1563-VI "Про наукові парки"

Розробник Програми

Управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, Ужгородський національний університет

Відповідальний виконавець Програми

Ужгородський національний університет

Мета і основні завдання Програми

Створення у 2011 - 2012 роках у Закарпатській області Наукового парку "Ужгородський національний університет", що спрямоване на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку області шляхом впровадження результатів науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ, ефективного використання наявного в них наукового потенціалу, широкого залучення вітчизняних та закордонних науково-технічних розробок і технологій

Основні заходи Програми

Створення та налагодження діяльності НП "УжНУ", проведення його державної реєстрації,визначення напрямів діяльності НП "УжНУ" та розроблення інноваційної програми

Строки реалізації Програми

2011 - 2012 роки

Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 250000,00 гривень

Очікувані результати реалізації Програми

Створення Наукового парку "Ужгородський національний університет", розроблення інноваційної програми НП "УжНУ",реалізація проектів інноваційної програми НП "УжНУ"

Контроль за реалізацією Програми

Контроль та координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми, здійснює управління освіти і науки облдержадміністрації

 

Додаток 1
до Програми

Фінансове забезпечення Програми

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів

На виконання Програми,
тис. грн.

У тому числі за роками:

2011 рік

2012 рік

Обсяг ресурсів, усього,

250,0

90,0

160,0

у тому числі:

 

 

 

обласний бюджет

250,0

90,0

160,0

Районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

-

-

-

Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

-

-

-

Кошти не бюджетних джерел (інші)

-

-

-

 

Заступник голови ради

А. Сербайло

 

Додаток 2
до Програми

Строки та етапи виконання Програми

N
з/п

Назва напрямів діяльності

Строки виконання

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

обласний бюджет

інші джерела

1.

Організаційні заходи зі створення НП "УжНУ", розробка інноваційної програми НП "УжНУ"

Липень - вересень 2011 року

управління освіти і науки облдержадміністрації, УжНУ

50,0

-

Нормативні документи діяльності НП "УжНУ"

2.

Проведення державної реєстрації НП "УжНУ"

Жовтень - листопад 2011 року

управління освіти і науки облдержадміністрації, УжНУ

20,0

-

Постанова Кабінету Міністрів України про створення НП "УжНУ"

3

Проведення науково-практичної конференції з презентації інноваційної програми НП "УжНУ"

Листопад - грудень 2011 року

управління освіти і науки облдержадміністрації, УжНУ

20,0

-

Рішення науково-
практичної конференції

4.

Створення та обладнання науково-дослідного центру інноваційного розвитку області

Січень - березень 2012 року

управління освіти і науки облдержадміністрації, УжНУ

70,0

-

Створення центру інноваційного розвитку області

5.

Розробка сайту НП "УжНУ"

Березень - квітень 2012 року

УжНУ

40,0

 

Створення сайту НП "УжНУ"

6.

Організація роботи семінару підвищення кваліфікації у сфері інноваційної діяльності для представників органів державної влади

Квітень - травень 2012 року

управління освіти і науки облдержадміністрації, УжНУ

30,0

-

Положення про семінар із підвищення кваліфікації у сфері інноваційної діяльності

7.

Проведення обласної конференції "Стан та перспективи інноваційної діяльності в промисловому комплексі Закарпаття"

Червень 2012 року

управління освіти і науки облдержадміністрації, УжНУ

20,0

-

Рішення конференції про перспективи інноваційного розвитку Закарпаття

УСЬОГО:

250,0

-

 

 

Заступник голови ради

А. Сербайло

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали