ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Четверта сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 26.05.2011 р. N 207

Про Програму забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2011 - 2015 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про національні меншини в Україні", з метою забезпечення розвитку освіти, культури, національно-культурних традицій національних меншин регіону обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати районним та міським радам прийняти відповідні програми та передбачити кошти на їх виконання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, національних меншин та інформаційної політики (Вегеш М. М.).

 

Голова ради

І. Балога

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
26.05.2011 N 107

ПРОГРАМА
забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2011 - 2015 роки

Загальні положення

Програма розроблена відповідно до положень Конституції України, Декларації прав національностей України, законів України "Про національні меншини в Україні", "Про громадянство України", "Про об'єднання громадян", "Про освіту", "Про вищу освіту", основних положень Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області на період до 2015 року.

Засади Програми відповідають загальновизнаним міжнародним нормам та стандартам у сфері забезпечення прав національних меншин, зокрема положенням Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму

Серед головних пріоритетів національної політики держави - розвиток національної освіти, відновлення, збереження національної культури, мови, звичаїв, традицій етнічних спільнот. Демократичні перетворення в Україні сприяють зростанню етнічної самосвідомості національних меншин, активізують їх рух до самоорганізації.

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року в області проживає понад 100 національностей і народностей, у тому числі: українці (80,5 відс.), угорці (12,1 відс.), румуни (2,6 відс.), росіяни (2,5 відс.), роми (1,1 відс.), словаки (0,5 відс.), німці (0,3 відс.), євреї (0,2 відс.). Для задоволення їх потреб створена мережа освітніх та культурно-мистецьких закладів, яка приведена у відповідність до національного складу населення і постійно вдосконалюється.

В області діють 62 обласні громадські організації національних спільнот, функціонують 118 загальноосвітніх навчальних закладів, 5 ліцеїв приватної форми власності з навчанням мовами національних меншин, 74 дошкільні заклади. У місцях компактного проживання національних спільнот працюють 114 бібліотек, 94 будинки культури і клубні заклади, на базі яких діють 455 колективів художньої самодіяльності.

Здійснюється послідовна робота з питань реалізації чинного законодавства України в контексті задоволення етнічної, мовної, культурної самобутності національних меншин відповідно до положень Загальної декларації прав людини, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, Рамкової конвенції про захист національних меншин, інших міжнародних актів.

Однак аналіз стану розвитку освіти і культури національних спільнот області свідчить, що наявні фінансові ресурси в розрізі місцевих бюджетів не забезпечують повною мірою потреби навчальних закладів і культурно-освітніх установ у місцях компактного проживання національних меншин. Зокрема, у галузі освіти потребує фінансової підтримки навчально-методичне забезпечення, робота авторських колективів із розроблення програм, підручників, навчальних посібників, науково адекватної методики навчання української мови учнів шкіл, вихованців закладів із національною мовою навчання та виховання, забезпечення їх допоміжними навчальними матеріалами, додатковою літературою, поповнення бібліотечних фондів тощо.

З метою створення позитивного іміджу області в контексті забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин у галузі культури доцільно надавати фінансову підтримку художнім колективам національних меншин для участі у міжнародних, всеукраїнських та обласних культурно-мистецьких акціях, проведенні виставок робіт майстрів народної творчості та обдарованої молоді із числа національних спільнот.

2. Мета Програми

Програма розроблена з метою підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб національних меншин краю, подальшого розвитку їх освіти, культури відповідно до основних положень Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області на період до 2015 року.

3. Шляхи і засоби розв'язання проблеми

Форми і методи розв'язання проблем, зазначених у Програмі, реалізуватимуться відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", напрямів і пріоритетів стратегії розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області до 2015 року.

4. Обсяги і джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших, не заборонених законодавством України, джерел.

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2011 - 2015 років. Програма поділяється на п'ять етапів (один етап - один рік).

Обсяг коштів на виконання Програми (тис. грн.)

Етапи виконання Програми

I етап,
2011 рік

II етап,
2012 рік

III етап,
2013 рік

IV етап,
2014 рік

V етап,
2015 рік

Обласний бюджет

513,0

691,0

830,0

953,0

1087,0

Районні, міські бюджети

-

-

-

-

-

Бюджети сіл, селищ

-

-

-

-

-

Усього:

513,0

691,0

830,0

953,0

1087,0

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основні завдання Програми:

- реалізація державної політики у сфері освіти та культури, духовних потреб національних меншин;

- розроблення науково адекватної методики навчання української мови учнів шкіл, дошкільних закладів з національними мовами навчання та виховання, а також програм, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з курсу навчання учнів державної мови;

- створення належних умов для всебічного задоволення освітніх, культурних, духовних потреб етнічних спільнот, їх творчої самореалізації, виховання поваги до народних звичаїв, традицій української нації та національних меншин;

- підтримка діяльності закладів освіти і культури недержавної форми власності.

Результативні показники Програми у галузі освіти, культури:

- впровадження у навчально-виховну практику новітніх педагогічних технологій;

- інтеграція національної освіти області у європейський освітній простір;

- забезпечення реалізації основних положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;

- відродження духовного потенціалу національних меншин, утвердження гуманістичних цінностей, державницького патріотизму представників національних спільнот;

- задоволення потреб національних меншин у сфері освіти, культури, відродження, збереження та розвитку мов, традицій, звичаїв;

- поповнення шкільних бібліотек підручниками, навчальними посібниками з української мови і літератури, підручниками та літературою мовами національних меншин, довідковими і методичними матеріалами;

- розвиток самобутньої національної творчості меншин, виявлення та підтримку обдарованої творчої молоді.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію роботи між виконавцями Програми та контроль за ходом її реалізації покладається на відділ у справах національностей облдержадміністрації.

Управлінням облдержадміністрації: культури, у справах молоді та спорту, райдержадміністраціям, Берегівському, Мукачівському, Ужгородському, Хустському, Чопському міськвиконкомам щороку до 10 лютого інформувати облдержадміністрацію про хід виконання Програми.

Відділу у справах національностей облдержадміністрації до 20 лютого узагальнювати вищезазначену інформацію та подавати матеріали про хід виконання Програми облдержадміністрації.

Внесення змін до Програми схвалюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням відділу у справах національностей облдержадміністрації і затверджується рішенням обласної ради.

 

Додаток
до Програми

Основні напрямки та план заходів щодо виконання Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин області на 2011 - 2015 роки

N
п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходів

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. У тому числі:

Очікуваний результат

1 етап 2011 рік

2 етап 2012 рік

3 етап 2013 рік

4 етап 2014 рік

5 етап 2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Розвиток освіти національних меншин

Створення системи моніторингу, динаміки, тенденцій розвитку і функціонування мов національних меншин у сферах вищої, середньої, професійно-технічної, дошкільної, позашкільної та післядипломної освіти. Проведення аналізу характерних тенденцій розвитку етномовних процесів функціонування мов національних меншин в різних сферах суспільного життя.

Щороку постійно

Управління освіти і науки, культури, відділ у справах національностей облдержадміністрації

Обласний бюджет

5,0

7,0

10,0

12,0

15,0

Реалізація чинного законодавства України щодо забезпечення прав національних меншин області в галузі освіти та культури

2.

Проведення за результатами моніторингу науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом з питань удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у навчально-виховну практику новітніх педагогічних та наукових технологій, інтеграції національної освіти і культури області у європейський освітній простір.

Щороку постійно

Управління освіти і науки, відділ у справах національностей облдержадміністрації

Обласний бюджет

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Реалізація положень Закону України "Про національні меншини в Україні", забезпечення в області здійснення єдиної державної політики у сфері міжнаціональних відносин.

3.

Організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень в етносоціальній та етнополітичній сферах. Розроблення на основі отриманих результатів прогнозу розвитку міжнаціональних відносин та енополітичних процесів в області.

Щороку постійно

Управління освіти і науки, відділ у справах національностей облдержадміністрації, Ужгородський національний університет
(за згодою), Центр гунгарології (за згодою)

Обласний бюджет

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Оптимізація науково-освітньої діяльності та сприяння дослідженням в етнонаціональній сфері. Проведення системного аналізу розвитку та потреб національних меншин області.

4.

 

Забезпечення підтримки авторських колективів з питань розроблення: науково адекватної методики з

Щороку постійно

Управління освіти і науки, відділ у справах національностей облдержадміністрації, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

Забезпечення реалізації державної політики щодо розвитку і функціонування української мови. Забезпечення реалізації прав і свобод національних меншин у сфері здобуття освіти всіх рівнів.

4.1.

підготовки у вузах області спеціалістів з української мови і літератури, які працюватимуть у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин; спеціальної методології із навчання української мови учнів шкіл, вихованців дошкільних навчальних закладів з навчанням і вихованням мовами національних меншин;

50,0

65,0

80,0

85,0

90,0

4.2.

допоміжних навчальних матеріалів, робочих зошитів, карт, навчально-методичних посібників з української мови та літератури, хрестоматій, додаткової літератури тощо;

20,0

25,0

50,0

60,0

70,0

4.3.

здійснення перекладу конкурсних завдань предметних олімпіад та державної підсумкової атестації для учнів шкіл з навчанням мовами національних меншин.

5,0

10,0

10,0

10,0

15,0

5.

 

Здійснення експертної оцінки статутної діяльності навчальних закладів недержавної форми власності та надання державної підтримки:

Щороку постійно

Управління освіти і науки, відділ у справах національностей облдержадміністрації

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

5.1.

Закарпатському угорському інституту імені Ф. Ракоці II для удосконалення науково-дослідної, навчально-методичної роботи та модернізації навчально-матеріальної бази;

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Створення належних умов для підготовки спеціалістів, наступності здобуття ступневої освіти відповідно до потреб регіону.

5.2.

навчальним закладам недержавної форми власності (приватним ліцеям) для зміцнення навчально-методичної бази, удосконалення навчально-виховного процесу;

50,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Забезпечення рівних умов доступу до здобуття освіти рідною мовою.

5.3.

освітньо-культурним центрам (суботньо-недільним школам, заснованим національно-культур-ними товариствами).

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Задоволення освітньо-культурних та духовних потреб і вивчення мови.

6.

 

Проведення серед представників національно-культурних товариств, дитячих, юнацьких, молодіжних, спортивних організацій змагань із різних видів спорту на Кубок обласної ради.

Щороку постійно

Управління облдержадміністрації: у справах молоді та спорту, освіти і науки,, відділ у справах національностей

Обласний бюджет

10,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Забезпечення участі національних меншин у реалізації спортивних заходів регіону.

7.

 

Здійснення на договірній основі із зарубіжними партнерами Підкарпатського воєводства (Польща), Сату-Марського повіту (Румунія), Пряшівського і Кошицького самоврядних країв (Словаччина), Саболч-Сатмар-Березької області та області Гевеш (Угорщина) обміну групами науковців, вчителів, студентів, учнів, працівників культури і мистецтва для участі в міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, курсах перепідготовки, спортивних змаганнях, олімпіадах, масових заходах.

Щороку постійно

Управління облдержадміністрації: освіти і науки, культури, відділ у справах національностей

Обласний бюджет

50,0

60,0

65,0

70,0

80,0

Розвиток співпраці, розширення та удосконалення зв'язків між закладами освіти, культури області та країн Карпатського єврорегіону.

8.

Розвиток культури і традицій національних меншин

Відзначення пам'ятних дат, історичних подій, ювілеїв, урочистих подій та державних свят, які проводяться національно-культур-ними товариствами області (придбання квіткової продукції)

Щороку постійно

Відділ у справах національностей облдержадміністрації

Обласний бюджет

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Утвердження гуманістичних цінностей, державницького патріотизму представників національних спільнот.

9.

Забезпечення розвитку національно-культурних традицій, підтримки аматорського мистецтва, творчої молоді, дітей і юнацтва, представників національних спільнот області.
З цією метою надавати:

Щороку постійно

Управління культури, відділ у справах національностей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

 

9.1.

організаційну та фінансову підтримку художнім та театральним колективам національних меншин для участі у міжнародних, всеукраїнських та обласних культурно-мистецьких акціях;

40,0

60,0

70,0

85,0

100,0

Створення позитивного іміджу області щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин.

9.2.

організаційну та фінансову допомогу у проведенні виставок робіт майстрів народної творчості, пленерів, у тому числі дитячих, юнацьких із числа представників національних меншин області.

50,0

60,0

70,0

85,0

100,0

Популяризація та підтримка творчості національних меншин області.

9.3.

організаційну та фінансову підтримку національно-культурним товариствам у проведенні районних та обласних фестивалів культур національних меншин.

50,0

100,0

125,0

150,0

175,0

9.4.

методичну допомогу в підготовці та виданні каталогів та буклетів художніх робіт і виробів декоративно-прикладного мистецтва, виготовленні відеофільмів, аудіокасет із музичними творами видатних творчих особистостей з числа національних меншин області.

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

УСЬОГО:

513,0

691,0

830,0

953,0

1087,0

 

 

Заступник голови ради

А. Сербайло

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали