МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 червня 2011 року N 534

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі комунального закладу "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів" Гощанського району Рівненської області

На виконання Державної програми "Вчитель", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 379, відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2002 за N 428/6716, враховуючи лист управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 06.07.2010 N 2011-02/01-09/10, висновки комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 (протокол N 15), з метою розроблення та забезпечення функціонування інноваційної моделі навчального закладу "Акме-школа" наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Формування особистості європейського типу в умовах реалізації нової моделі - "Акме-школа" на базі комунального закладу "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів" Гощанського району Рівненської області на 2013 - 2016 роки.

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2016 роки.

2. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня комунальному закладу "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів" Гощанського району Рівненської області (далі - Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

3.1. Надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу Бугринського агротехнічного ліцею і загальноосвітньої школи I - II ступенів.

3.2. Заслухати звіт про завершення організаційно-підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи у листопаді 2011 року.

4. Управлінню освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (Вєтров І. В.) надавати допомогу Бугринському агротехнічному ліцею і загальноосвітній школі I - II ступенів у забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи.

5. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський

  

Додаток

Витяг
з протоколу N 15 засідання комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки

від 6 грудня 2010 року

Слухали:

Заявку про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Формування особистості суспільства європейського типу в умовах реалізації нової моделі - "Акме-школа" на базі комунального закладу "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів" Гощанської районної ради Рівненської області (директор Сондак С. М.).

Ухвалили:

підтримати ініціативу педагогічного колективу комунального закладу "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів" Гощанської районної ради Рівненської області (директор Сондак С. М.) щодо проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Формування особистості суспільства європейського типу в умовах реалізації нової моделі - "Акме-школа", науковий керівник Карпенчук С. Г., професор кафедри теорії та методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук. Доручити відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти підготувати наказ Міністерства освіти і науки про затвердження експерименту та надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня комунальному закладу "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів" Гощанської районної ради Рівненської області (директор Сондак С. М.) відповідно до наказу МОН України від 23.11.2009 N 1054 "Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад").

  

Голова комісії,
академік НАПН України

І. Д. Бех

Секретар комісії

С. В. Кириленко

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
07.06.2011 N 534

Заявка
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Формування особистості суспільства європейського типу в умовах реалізації нової моделі - "Акме-Школа" на базі комунального закладу "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів" Гощанського району Рівненської області на 2011 - 2016 роки

Актуальність дослідження.

В умовах розвитку соціально-педагогічного простору нагальною постала проблема пошуку інноваційних підходів, що модернізують процеси як соціального, так і педагогічного характеру. Ефективність його динамічного розвитку підвищується за рахунок орієнтації в цьому контексті на найвищий рівень досконалості - ідеальний варіант результативності - особистісного, професійного, продуктивного.

Найвищий результат, тобто досягнення вершини (піку) самовираження окремих людей, суспільства чи нації в цілому, в контексті нашого дослідження - професійної діяльності вчителя й аналогічного рівня сформованості учня, окремих компонентів педагогічної діяльності тощо вивчається наукою акмеологією (у перекладі з грецької акме - найвищий рівень чого-небудь + логія, буквально - наука про вершини) - сукупність наук, що вивчають вершини розвитку окремої людини й спільності людей та умови їх досягнення. Педагогічна акмеологія - галузь науки акмеології, що виникла порівняно недавно на межі природничих, суспільних та гуманітарних дисциплін і вивчає феноменологію, закономірності й механізми розвитку людини на рівні її зрілості і, особливо, за умови досягнення нею найвищого рівня у цьому розвитку.

Сучасна політика України спрямована не лише на подальший розвиток національної системи освіти, а й адаптацію її до умов соціально-орієнтованої економіки, трансформацію та інтеграцію в європейське і світове співтовариство. Реалізація цієї мети сприяє створенню освітнього простору за європейськими стандартами, поєднаними з глибокими традиціями української історії, культури.

Інноваційний підхід до організації освітньо-виховного простору передбачає реформування філософії освіти у відповідності із змістом, метою і завданнями виховання громадянина України, системою й обсягом знань, умінь і навичок на різних рівнях і формах навчання, стандартами змісту освіти, розробкою критеріїв їх визначення, оптимальним поєднанням гуманітарних та природничо-математичних знань. На наш погляд, у цьому контексті мало зосереджувати увагу на професійно-трудовій підготовці учнів, зокрема, у сільській місцевості. Сучасний стан розвитку сільського господарства засвідчує про стихійність підходу до реалізації справи, необхідність зближення науки з практикою, вивчення та обґрунтування досвіду організації праці у сільській місцевості, формування уміння реалізувати себе в умовах ринкової системи. Процес інтегрування України в світову цивілізацію, зокрема, європейську, розв'язання проблем, пов'язаних із агротехнічним комплексом реалізується в умовах синтезу знань щодо організації праці в ринковій системі, а це, в свою чергу, забезпечує підготовку висококваліфікованих спеціалістів у цій галузі: фермерів, економістів, агрономів, компетентних викладачів середньої та вищої школи, які володіють навичками менеджменту, комунікативними та моральними якостями громадянина. Це є орієнтація на заклад та спеціаліста європейського типу, оскільки чинне законодавство в галузі освіти ґрунтується на визнаній на міжнародному рівні Конвенції про права дитини.

Характерною рисою суспільств європейського типу є орієнтація на розвиток. Вона не тільки передбачає, а й вимагає від кожної особистості прагнення життєвого успіху та досягнень. Отже, ключовими складниками життєвої компетенції молодої людини є знання, навички, вміння, що доповнюються підприємливістю, спроможністю самоутверджуватись і реалізувати особистий потенціал. Такий рівень може забезпечити акмеологічний підхід до формування професіонала, зокрема, агротехнічного комплексу. Центром підготовки такого спеціаліста може бути загальноосвітній навчальний заклад. Акмеологія шкільної освіти також орієнтується на цілісний і стійкий розвиток освітніх систем і суб'єктів освітнього процесу в умовах творчої продуктивної діяльності, а сутність змісту шкільної освіти розглядається як людинознавство, як система знань про взаємодію людини із світом природи, суспільством (зовнішній світ), власним "Я" (внутрішній світ) у такій самій відповідності. На цьому зосереджують увагу представники сучасної археологічної науки: А. А. Реан, А. А. Деркач, С. Г. Карпенчук, С. С. Пальчевський, Н. В. Кузьмина, Б. Г. Ананьєв, Є. А. Суслова, Є. А. Климов та інші. Зваживши на це, ми вирішили зосередити увагу на формуванні особистості європейського типу та створити на базі Бугринського агротехнічного ліцею I ЗОШ I - II ступенів "Акме-Школу", тобто навчальний заклад, який забезпечить становлення педагога як професіонала, й учня - майбутнього громадянина України, творця самого себе й державотворця, який володітиме найвищим рівнем знань, умінь, навичок та професійної майстерності, синтезувавши найдовершеніші якості європейця-господаря.

Отже, актуальність дослідження полягає в тому, що ми обґрунтовуємо процес сформованості особистості суспільства європейського типу в контексті "Акме-Школи" як інтегровану систему, що, по-перше, синтезується із структурою особистості ліцеїста (органічна система, реалізується синергетивний підхід до процесу формування особистості в об'єктивно-суб'єктивному контексті) - слугує орієнтиром в умовах як професійної діяльності вчителя, так і у творчому самовдосконаленні учня; соціальним та природним навколишнім світом (зовнішня наукова інтеграція), а по-друге, їй характерний внутрішній синтез громадянських якостей українця (внутрішньо наукова інтеграція). На цій основі виокремлено такі системоутворюючі інтеграційні зв'язки, що реалізуються в контексті процесу формування особистості суспільства європейського типу:

• методологічний (зовнішній або міжнауковий) синтез - педагогічна антропологія - інтегрування методологічних підходів до формування особистості в контексті вітчизняної та зарубіжної філософсько-педагогічної думки (синтезує науки людинознавчого характеру);

• теоретичний (мононауковий синтез) - використання та інтегрування знань суспільства європейського типу - на найвищий рівень особистісної досконалості з урахуванням його когнітивного, афективного та регулятивного рівнів особистісного розвитку; динамічність особистісного розвитку учнів "Акме-школи" з урахуванням усіх рівнів освітньої діяльності:

• I рівень (дошкільна освіта) - реалізація програми "Пізнаю світ";

• II рівень (початкова школа) - набуття вмінь, навичок, моделей поведінки учнів на основі програми "Я і світ";

• III рівень (основна школа) - орієнтація на самовдосконалення учнів відповідно до програми "Я - громадянин-господар";

• IV рівень (старша школа) - синтез набутого досвіду на основі програми "Я - гармонійна особистість".

Об'єктом дослідження є учасники навчально-виховного процесу комунального закладу "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів" Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області.

Предмет дослідження - процес формування особистості суспільства європейського типу в умовах реалізації моделі навчального закладу "Акме-Школа".

Об'єкт, предмет і мета дослідження зумовили необхідність вирішення таких завдань:

1. Здійснити історико-теоретичний аналіз проблеми формування особистості суспільства європейського типу.

2. Вивчити вітчизняний та зарубіжний практичний досвід навчальних закладів агротехнічного профілю щодо формування особистості суспільства європейського типу.

3. Розробити модель навчального закладу "Акме-Школи", що забезпечує модернізацію навчально-виховного процесу в контексті формування особистості суспільства європейського типу.

4. Визначити рівні та критерії сформованості особистості європейського типу.

5. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію щодо формування особистості європейця, виокремлених із теоретичної бази європейської науки;

• міждисциплінарний синтез (внутрішньо дисциплінарний синтез освітнього (ідеального) кінцевого результату) - забезпечує поєднання наукового та практичного європейського досвіду формування особистості із вітчизняним;

• горизонтальний синтез (здійснюється на основі навчально-виховної діяльності у певному ієрархічному порядку від цілі до цілі - у певному педагогічному просторі й часі) - реалізується в практичній педагогічній діяльності ліцею, забезпечує особистісну орієнтацію на основі принципу ідеалізації;

• вертикальний синтез (здійснюється взаємозв'язок цілей та засобів їх реалізації) - враховуються ідеї щодо формування особистості, зокрема громадянина-господаря, і засоби реалізації, що закріпились у європейському досвіді.

Мета дослідження полягає в:

- теоретичному обґрунтуванні та розробленні технології, що забезпечить процес формування особистості суспільства європейського типу, тобто особистості конкурентоздатної на ринку праці (володіє арсеналом інформаційно-комунікаційних технологій, спроможна до постійного професійного росту та навчання впродовж життя, мобільна, сповна демонструє творчу та інноваційну активність, прагне життєвого успіху, досягнень);

- експериментальній перевірці пропонованої технології в умовах загальноосвітнього навчального закладу - "Акме-Школи".

Провідна ідея (гіпотеза) дослідно-експериментальної роботи полягає в припущенні, що саме в умовах "Акме-Школи" уможливлюється модернізація навчально-виховного процесу, з орієнтованого на найвищий рівень сформованості особистості суспільства європейського типу, передумовами якої є:

- орієнтована модель особистості випускника навчального закладу на акмеологічній основі;

- спрямованість учня "Акме-школи" - майбутнього громадянина співпраці вчителя й учня в умовах "Акме-Школи", що забезпечує формування особистості суспільства європейського типу.

6. Узагальнити досвід навчального закладу з проблеми "Формування особистості суспільства європейського типу в умовах "Акме-Школи" на рівні багатоаспектних публікацій: монографій, навчально-методичних посібників, науково-методичного інструментарію, статей тощо.

7. Створити відповідні умови для впровадження акмеологічний технологій у навчально-виховний процес.

Методологічну основу дослідження становлять концептуальні положення філософської, психологічної й педагогічної науки про акмеологію, формування особистості європейського типу, цілісного процесу підготовки компетентного професіонала, зокрема в галузі сільського господарства. У цьому контексті вирізняються: акмеологічний підхід; основні положення педагогічної антропології; діалектичний, системний, що доповнюється еволюційно-синергетивною методологією; культуралізм - забезпечує інтегрування вітчизняного та світового досвіду; аксіологія - орієнтує на загальнолюдські моральні цінності; ідеалізація - спрямовує навчально-виховні цілі на універсальний варіант особистісного розвитку.

Процес дослідно-експериментальної роботи передбачає використання таких методів дослідження:

- теоретизації: аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, аналогію, моделювання, узагальнення, формалізацію, абстрагування, як такі, що забезпечують реалізацію пізнавальних дій, уможливлюють узагальнення явищ, що належать до кола пізнання предмета, дослідження та побудову відповідного пізнавального процесу;

- емпіричні: педагогічне спостереження, методи експертних оцінок, анкетування, бесіди, тестування, аналіз різних видів діяльності педагогів та учнів; кваліметрична експертиза, педагогічний експеримент;

 методи математичної обробки (статистичні).

База дослідження: комунальний заклад "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів" Гощанської районної ради Гощанського району Рівненської області.

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягають у:

• вдосконаленні змісту навчально-виховного процесу з урахуванням принципів педагогіки, зорієнтованих на найвищий рівень (акмеологічний підхід) як професійної діяльності вчителя, так й освітньо-виховних рівнів учня;

• створенні моделі навчального закладу - "Акме-Школа";

• обґрунтуванні положень, пов'язаних із проблемою формування особистості суспільства європейського типу.

Практична значущість дослідження полягає у:

• розробці програм, методичних рекомендацій щодо організації в акмеологічній школі освітнього середовища, що забезпечує формування особистості суспільства європейського типу і ґрунтується на модернізованих засобах як педагогічної взаємодії, так і педагогічного супроводження діяльності учня;

• організації соціально-педагогічного простору, що стимулює прагнення до успіху, творчості, високих результатів навчальної діяльності та особистісного самовдосконалення;

• створенні науково-методичного інструментарію, який забезпечує сформованість у дітей та учнівської молоді синтетичного (різноманітного) типу мислення; уможливлює усвідомлення себе моральною, цілісною особистістю, спроможною до збереження органічного світу, толерантності, самозбереження (фізичного та духовного);

• сформованості у дітей та учнівської молоді національної й міжнаціональної свідомості, що ґрунтується на міжнародній основі світобачення та світосприйняття.

Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься теоретико-методологічним обґрунтуванням його вихідних позицій, застосуванням комплексу засобів, форм і методів, адекватних об'єкту, предмету, меті і завданням дослідження, якісною і кількісною обробкою експериментальних даних; систематичним моніторингом експерименту, а також підтверджуватиметься на всеукраїнських, обласних і районних конференціях та психолого-педагогічних семінарах.

Терміни та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи:

I. Організаційно-підготовчий етап (січень 2011 р. - жовтень 2011 р.):

• визначення та наукове обґрунтування теми, мети і завдань дослідно-експериментальної роботи;

• вивчення та аналіз теоретико-практичного досвіду роботи закладів агротехнічного профілю з обраної проблеми, організація науково-методичної підтримки експерименту;

• розроблення нормативно-правового забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

• визначення та уточнення функціональних обов'язків членів педагогічного колективу та представників професійної громади щодо вирішень завдань експерименту;

• налагодження співпраці із науковими установами, школами-партнерами для створення акмеологічного освітнього простору, зокрема агротехнічного спрямування;

• обґрунтування кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи;

• визначення складу творчої групи вчителів-дослідників для проведення дослідно-експериментальної роботи, підготовка та проведення педагогічних рад, тренінгів та семінарів для вчителів;

• підведення підсумків першого (організаційно-підготовчого етапу) дослідно-експериментальної роботи.

II. Концептуально-діагностичний етап (листопад 2011 р. - листопад 2012 р.):

• розроблення теоретико-концептуальних засад за темою дослідно-експериментальної роботи, підбір методик і технологій дослідження, моніторингу експерименту, розробка науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

• організація психолого-педагогічного супроводження експерименту, визначення методик та описів і психодіагностичного інструментарію для забезпечення діагностики акмеологічного простору;

• визначення критеріїв та показників рівня сформованості особистості суспільства європейського типу у кожній ланці навчально-виховного процесу;

• проведення діагностики рівня педагогічної компетентності педагогічного колективу навчального закладу з проблеми дослідження;

• організація та проведення комплексного психолого-педагогічного моніторингу готовності учнів до розвитку в умовах акмеологічного освітнього простору;

• інформаційне забезпечення дослідно-експериментальної діяльності: підготовка та проведення педагогічних рад, залучення науковців та підготовка педагогів до роботи з експериментальними класами;

• проведення науково-практичного семінару на тему: "Організаційні психолого-педагогічні умови формування особистості суспільства європейського типу в умовах "Акме-Школи";

• підведення підсумків другого (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

III. Формувальний етап (грудень 2012 р. - жовтень 2015 р.):

• експериментальне впровадження моделі "Акме-Школа". Створення індивідуальних карт та програм інтелектуального й творчого розвитку учнів із застосуванням сучасних технологій, спрямованих на формування особистості суспільства європейського типу;

• дослідження організаційних психолого-педагогічних умов формування особистості суспільства європейського типу в умовах реалізації моделі "Акме-Школа";

• розроблення та практичне відпрацювання експериментальних методик, узгодження взаємодії учасників навчально-виховного процесу та науковців з метою забезпечення передбачених результатів навчальної діяльності та особистісного самовдосконалення учнів;

• практична апробація, корекція комплексу методів роботи з учнями та їхніми батьками для забезпечення формування у дітей та учнівської молоді рис особистості суспільства європейського типу;

• поточний моніторинг готовності учнів до професійної діяльності на основі якостей особистості-господаря рідної землі, держави, Всесвіту, що інтенсифікує духовне відродження, глибокі теоретичні знання про світ, зокрема європейський простір, навички науково-пошукової та пошуково-краєзнавчої роботи, вміння нестандартно мислити, усвідомлення цінностей духовних скарбів народу, відчуття краси та величі всього живого навколо, здатність активно діяти й знаходити оптимальний вихід у складних суперечливих життєвих ситуаціях;

• апробація навчального, навчально-методичного, методичного, управлінського, діагностичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи;

• накопичення набутого досвіду щодо створення акмеологічного освітнього простору;

• підведення підсумків формувального етапу дослідно-експериментальної роботи.

IV. Узагальнювальний етап (листопад 2015 р. - листопад 2016 р.):

• проведення аналізу результатів дослідно-експериментальної роботи. Здійснення контрольного діагностування рівня готовності учнів до саморозвитку згідно з визначеними критеріями та показниками;

• порівняння результатів діагностики концептуального і узагальнювального етапів експерименту. Визначення співвідношення мети і завдань із його результатами. Проведення кількісного та якісного аналізу, оцінювання ефективності навчально-виховної системи моделі "Акме-Школа";

• популяризація результатів експерименту, поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми шляхом публікацій у пресі, видавничої діяльності;

• проведення всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: "Формування особистості суспільства європейського типу в умовах моделі навчального закладу "Акме-Школа";

• підготовка наукового звіту про підсумки узагальнювального етапу дослідно-експериментальної роботи.

Очікувані результати:

• модель навчального закладу - "Акме-Школа";

• освітнє середовище, що забезпечує умови для співпраці "учитель - учень" в контексті обраної проблеми;

• соціально-педагогічний простір, що стимулює реалізацію прогнозованих результатів навчальної діяльності та загальне особистісне самовдосконалення учнів;

• сформованість у дітей та учнівської молоді національної й міжнаціональної свідомості, що ґрунтується на міжнародній основі світобачення та світосприйняття.

На I рівні (дошкільна освіта) передбачається реалізація програми "Пізнаю світ":

• інтегрування у національну програму ідей С. Френе (виховання на дотик), вальдорфської школи (Р. Штейнер), що ґрунтується на природовідповідній основі, С. Русової та інших;

• формування елементарних форм визначення мети, вміння планувати свої дії, долати труднощі на шляху досягнення мети, діяти самостійно та цілеспрямовано, радіти результатам індивідуальної й спільної з іншими діяльності, виявляти працелюбність; реалізація трудових дій у відповідності з віковими особливостями.

На II рівні (початкова школа) - реалізація програми "Я і світ":

• формування в учнів уявлення про важливість праці для суспільства і для них самих;

• ознайомлення з різними видами праці, світом професій та якостями особистості, необхідними сучасному працівнику;

• формування навичок до серйозної праці, що потребує значних зусиль;

• оволодіння основами самообслуговування, ручної та художньої праці, навичками роботи на пришкільній ділянці, з благоустрою класної кімнати, школи, вулиці тощо;

• формування дослідницьких умінь шляхом організації роботи над проектами: "Хліб", "Моя родина ", "Моє село";

• формування естетичних смаків, почуття любові до рідної землі, поваги до народних звичаїв, традицій, людей праці на регіональній, національній, міжнаціональній, міжнародній основі.

На III рівні (основна школа) - програма "Я - громадянин-господар":

• розвиток свідомого ставлення до праці, ознайомлення з працею людини у різних галузях економіки та сільського господарства, характерних для європейського простору;

• формування вміння працювати у колективі (команді, трудовому об'єднанні певного профілю);

• становлення професійних інтересів, сприяння вибору учнем майбутньої трудової діяльності та профілю навчання у старшій школі;

• сприяння розкриттю учнями своїх можливостей самореалізації, формування адекватного образу особистісного "Я";

• розвиток дослідницьких умінь та навичок, виховання любові до землі, поглиблення знань про народні звичаї, традиції, інтегрування їх із загальнолюдськими цінностями як європейського, так і світового характеру;

• розвиток допитливості, кмітливості, самостійності; формування пізнавальних інтересів, активності, культури розумової праці;

• вироблення позитивної мотивації, відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного використання здобутих знань, інтегрування із міжнародним інтелектуальним простором;

• валеоекологічна освіта й виховання, оволодіння знаннями про навколишній світ, природу, довкілля, Всесвіт; розвиток потреби у спілкуванні з природою, прагнення до її пізнання, пропаганда природоохоронних ідей.

На IV рівні (старша школа) - програма "Я - гармонійна особистість":

• формування спроможності до усвідомленого вибору життєвої позиції шляхом співпраці ліцею з аналогічними навчальними закладами України та інших держав;

• виховання свідомого ставлення до праці, діловитості, активності, підприємництва; формування загальнотрудових та професійних якостей особистості, працелюбності, готовності до життєдіяльності в умовах ринку на державному та міжнародному рівнях;

• прилучення до суспільно-корисної та продуктивної праці на полях та тваринницькій фермі ліцею й модернізація трудової діяльності, матеріально-технічної бази ліцею з урахуванням європейського (світового) досвіду;

• формування почуття особистої гідності як громадянина європейського суспільства та відповідальності за власні думки, почуття, дії;

• формування національної свідомості; виховання любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, світу (Всесвіту);

• формування духовних якостей на основі пропаганди культурних надбань рідного та інших народів Європи (світу), виховання доброти, порядності, чесності, справедливості як компонентів характеру особистості суспільства європейського типу; оволодіння народною мораллю, етикою та ознайомлення із родинно-побутовою культурою взагалі і культурою трудових взаємовідносин на міжнародному рівні.

Наукове та кадрове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

Науковий керівник:

Карпенчук Світлана Григорівна - професор кафедри теорії та методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, дійсний член Академії акмеологічних наук.

Наукові консультанти:

Бех Іван Дмитрович - директор Інституту проблем виховання Національної Академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України;

Кириленко Світлана Володимирівна - начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук.

Координатор:

Кондратюк Ірина Дмитрівна - методист сектору науково-дослідної та експериментальної роботи відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Відповідальні виконавці:

Сондак Степан Миколайович - директор комунального закладу "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів";

Хоменчук Ольга Миколаївна - заступник директора з навчально-виховної роботи;

Канюка Алла Іванівна - заступник директора з науково-методичної роботи;

Пясецька Тетяна В'ячеславівна - заступник директора з виховної роботи;

Огородник Катерина Володимирівна - практичний психолог.

  

Науковий керівник

С. Г. Карпенчук

Директор

С. М. Сондак

Координатор

Т. В. Гурин

  

Додаток 

Програма
дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2016 роки

N

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

I. Організаційно-підготовчий етап (січень 2011 р. - жовтень 2011 р.)

1.

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети і завдань дослідно-експериментальної роботи.

Січень 2011 р.

Готовність до роботи в умовах експерименту.

2.

Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи.

Січень - лютий 2011 р.

Підвищення рівня професійної компетентності вчителів, створення бази даних за темою експерименту.

3.

Нормативно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи:

 

Створення бази нормативного забезпечення експерименту;

1) розроблення Інструкції про функціональні обов'язки членів педагогічного колективу та науковців з питань створення акмеологічного освітнього середовища у комунальному закладі "Бугринський агротехнічний ліцей і загальноосвітня школа I - II ступенів";

Січень 2011 р.

 

2) проведення педагогічної ради: "Основні напрями діяльності закладу на I етапі дослідно-експериментальної роботи";

Січень 2011 р.

Відповідна підготовка вчителів до здійснення дослідно-експериментальної роботи;

3) підписання договорів про співпрацю педагогічного колективу ліцею із науковими представниками, соціально-психологічними службами, засобами масової інформації регіону.

Січень 2011 р.

Залучення громадськості до експерименту.

4.

Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи у 2011 році.

Січень 2011 р.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи.

5.

Формування творчих груп за темою дослідно-експериментальної роботи, їх підготовка до роботи в умовах моделі "Акме-Школа".

Січень 2011 р.

Системність в організації дослідно-експериментальної роботи, програми роботи творчих груп.

6.

Поточне анкетування учнів основної школи та їхніх батьків, учителів ліцею щодо визначення потреб, схильностей до самореалізації та самовдосконалення та відстеження їхніх змін

Січень 2011 р.

Статистичні дані для аналітичної роботи, довідка. Систематичний моніторинг з метою відстеження змін у рівнях розвитку учнів.

II. Концептуально-діагностичний етап (листопад 2011 р. - листопад 2012 р.)

1.

Розроблення теоретико-концептуальних засад створення і запровадження моделі "Акме-Школа", відбір методик та технологій дослідження, змісту моніторингу експерименту.

Листопад 2011 р. - січень 2012 р.

Науково-методичне забезпечення експерименту, методична база для комплексного моніторингу дослідження.

2.

Визначення критеріїв, показників рівня сформованості рис особистості суспільства європейського типу у кожній ланці навчально-виховного процесу та рівня особистісної зрілості учасників експерименту.

Грудень 2011 р.

Психодіагностичний інструментарій дослідження.

3.

Здійснення діагностики педагогічної компетентності педагогічного колективу з проблеми дослідження.

Листопад 2011 р. - жовтень 2012 р.

Внесення змін до планування методичної роботи, підвищення фахового рівня педагогічного колективу.

4.

Організація та проведення психологом комплексного педагогічного моніторингу готовності учнів експериментальних і контрольних класів до розвитку в умовах акмеологічного освітнього простору.

Січень 2012 р.

Отримання порівняльних аналітичних даних для внесення відповідних змін у хід експерименту (довідка).

5.

Психолого-педагогічна діагностика рівня сформованості рис особистості суспільства європейського типу у кожній ланці навчально-виховного процесу.

Квітень - червень 2012 р.

Отримання даних з метою внесення пропозицій щодо організації акмеологічного середовища у навчальному закладі.

6.

Підготовка та проведення педагогічних рад, підготовка педагогів-дослідників для роботи в експериментальних класах.

Квітень - червень 2012 р.

Активізація усіх учасників навчально-виховного процесу

7.

Проведення науково-практичного семінару "Організаційні психолого-педагогічні умови для формування особистості суспільства європейського типу в умовах моделі "Акме-Школа".

Квітень - червень 2012 р.

Методичні матеріали.

III. Формувальний етап (грудень 2012 р. - жовтень 2015 р.)

1.

Дослідження організаційних психолого-педагогічних умов формування рис особистості суспільства європейського типу в умовах реалізації моделі "Акме-Школа".

Грудень 2012 р. - травень 2015 р.

Визначення умов, що забезпечують ефективність навчально-виховного процесу в аспекті дослідження.

2.

Розроблення та практичне відпрацювання методик, узгодження взаємодії учасників навчально-виховного процесу, науковців для забезпечення прагнення до успіху, творчості, високих результатів навчальної діяльності та особистісного самовдосконалення учнів.

До лютого 2012 р.

Реалізація методики узгодження взаємодії учасників навчально-виховного процесу, науковців для забезпечення високих результатів навчальної діяльності та особистісного самовдосконалення учнів.

3.

Практична апробація, корекція комплексу методів роботи з дітьми та їхніми батьками для забезпечення формування у дітей та учнівської молоді рис особистості суспільства європейського типу.

До серпня 2015 р.

Методичні посібники і методичні рекомендації щодо формування рис особистості суспільства європейського типу в умовах акмеологічного простору.

4.

Проведення спостереження за рівнями сформованості особистості учнів. Поточний моніторинг готовності учнів до професійної діяльності на основі якостей особистості-господаря рідної землі, держави, Всесвіту.

До травня 2015 р.

Результати моніторингу для визначення подальшої роботи в умовах експерименту.

5.

Накопичення, систематизація та узагальнення набутого досвіду з питань створення акмеологічного освітнього простору.

Протягом етапу.

Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації.

6.

Проведення науково-практичного семінару за темою: "Формування особистості суспільства європейського типу в умовах акмеологічного простору".

Жовтень 2013 р. - травень 2015 р.

Публікація матеріалів семінару.

7.

Підведення підсумків третього (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Квітень 2015 р.

Опис досвіду з теми дослідно-експериментальної роботи.

IV. Узагальнювальний етап (листопад 2015 р. - листопад 2016 р.)

1.

Здійснення контрольного діагностування рівня готовності учнів до саморозвитку згідно з визначеними критеріями та показниками.

Листопад 2015 р.

За результатами діагностики внесення змін до навчально-виховної системи "Акме-Школа".

2.

Порівняння результатів діагностико-концептуального і узагальнювального етапів експерименту. Визначення співвідношення мети і завдань із результатами експерименту.

Грудень 2015 р. - вересень 2016 р.

Аналітичні висновки про результативність діяльності суб'єктів експерименту.

3.

Кількісний та якісний аналізи, системне оцінювання ефективності навчально-виховної системи моделі "Акме-Школа".

Лютий 2016 р. - травень 2016 р.

Аналітичні висновки про ефективність навчально-виховної системи "Акме-Школа"

4.

Популяризація результатів експерименту, поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи.

Червень - жовтень 2016 р.

Розробка та видання відповідних програм, посібників, методичних рекомендацій.

5.

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи з означеної проблеми через публікації у пресі.

Червень - жовтень 2016 р.

Статті у науково-педагогічних виданнях, електронних журналах тощо.

6.

Проведення всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування особистості суспільства європейського типу в умовах моделі навчального закладу "Акме-Школа".

Травень 2016 р.

Матеріали та рекомендації конференції, збірки статей, статті у Інтернет-виданнях за результатами експерименту.

7.

Підготовка наукового звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.

Жовтень 2016 р.

Науковий звіт.

  

Науковий керівник

С. Г. Карпенчук

Директор

С. М. Сондак

Координатор

Т. В. Гурин

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали