МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 червня 2011 року N 506

Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі обласного комунального закладу освіти "Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат N 8 I - II ступенів"

На виконання Державної програми "Вчитель", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2002 р. N 379, відповідно до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 N 1054), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2002 за N 428/6716, враховуючи лист Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 30.11.2010 N 4210/2/1, висновки комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки від 04.03.2011 (протокол N 16), з метою створення здоров'язбережного освітнього простору для розвитку соціально активної особистості наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1.1. Заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою:

"Здоров'язбережний освітній простір як фактор розвитку соціально активної особистості" на базі обласного комунального закладу освіти "Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат N 8 I - II ступенів" на 2011 - 2017 роки.

1.2. Програму дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2017 роки.

2. Надати статус експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня обласному комунальному закладу освіти "Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат N 8 I - II ступенів" (далі - загальноосвітня санаторна школа-інтернат N 8 I - II ступенів).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.):

3.1. Надавати науково-методичну допомогу педагогічному колективу загальноосвітньої санаторної школи-інтернату N 8 I - II ступенів.

3.2. Заслухати звіт про завершення підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи у березні 2012 року.

4. Головному управлінню освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (Мегега Г. Б.) надавати допомогу загальноосвітній санаторній школі-інтернат N 8 I - II ступенів у забезпеченні необхідних умов в організації та проведенні дослідно-експериментальної роботи.

5. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  

Заступник Міністра

Б. М. Жебровський

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
01.06.2011 N 506

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою: "Здоров'язбережний освітній простір як фактор розвитку соціально активної особистості" на базі обласного комунального закладу освіти "Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат N 8 I - II ступенів" на 2011 - 2017 роки

Актуальність дослідження

Національна доктрина розвитку освіти України пріоритетними завданнями системи освіти визначає виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих як найвищої індивідуальної і суспільної цінності, пропаганда, стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя.

Загальноосвітній навчальний заклад є ідеальним середовищем для впровадження інноваційних педагогічних технологій та профілактичних програм, дає змогу вплинути на свідомість і поведінку учнів, мотивувати їх до здорового і продуктивного способу життя на основі розвитку життєвих навичок. Школа вчить вихованців адекватно сприймати себе та оточуючих, будувати позитивні міжособистісні стосунки, критично і творчо мислити, приймати відповідальні рішення, вирішувати проблеми і керувати стресами.

Обласний комунальний заклад освіти "Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат N 8" - спеціалізований навчальний заклад санаторного типу, де вчаться і оздоровлюються діти з малими та затихаючими формами туберкульозу; державний навчально-виховний та лікувально-реабілітаційний центр, де панує пріоритет здоров'я та здорового способу життя.

Контингент учнів у санаторній школі-інтернату: діти-сироти, діти-інваліди, діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Оздоровчий курс проходять вихованці з клінічно виліковуваними формами туберкульозу, тубінфіковані діти з супутніми захворюваннями, такими як хронічний бронхіт, запалення легенів, часті простудні захворювання, бронхіальна астма, первинне тубінфікування, діти з осередку туберкульозної інфекції.

Особливої актуальності набуває проблема створення здоров'язбережного простору та впровадження інноваційних технологій навчально-виховної та оздоровчої діяльності, які б забезпечували розвиток здорової особистості та необхідні умови для гармонійного фізичного, психічного, духовного та соціального становлення дитини, виховання свідомого ставлення до власного здоров'я як найвищої цінності, яка дає їм змогу успішно виконувати будь-які життєві та соціальні ролі, бути творцем свого життя, активно інтегруватись до сучасного суспільства і реалізації себе в ньому.

Тема науково-дослідної та експериментальної роботи

"Здоров'язбережний освітній простір як фактор розвитку соціально активної особистості".

Мета дослідження

Створити Здоров'язбережний освітній простір на базі розробленої моделі Школи сприяння здоров'ю та апробувати інноваційну модель "Школа майбутнього"; підвищити рівень освітніх послуг та механізму їх надання шляхом пошуку ефективних форм і методів роботи; спрямувати свою діяльність на створення умов для повноцінного розвитку учнів, їхніх здібностей, обдарувань, талантів, збереження здоров'я, самореалізації у власній успішній життєтворчості.

Об'єкт дослідження

Процес взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу у створенні здоров'язбережного освітнього простору.

Предмет дослідження

Психолого-педагогічні умови процесу створення здоров'язбережного освітнього простору та його вплив на розвиток соціально активної особистості.

Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи

Здоров'язбережний освітній простір у навчальному закладі забезпечить розвиток соціально активної особистості за умов:

координації зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу в цьому аспекті;

спрямування змісту навчально-виховного процесу на підтримку розвитку здоров'язбережного освітнього простору, утвердження у свідомості особистості важливості дотримання здорового способу життя для постійної роботи над собою;

застосування широкого спектру педагогічних технологій у навчально-виховному процесі на різних освітніх рівнях з урахуванням інтересів, потреб, можливостей та прав особистості учня (особистісно орієнтований підхід);

відповідності системи заходів щодо організації здоров'язбережного освітнього простору;

реалізації діяльнісного підходу в організації процесу формування та розвитку здоров'язбережного освітнього простору.

На основі визначеної мети та висунутої гіпотези обґрунтовані

основні завдання експерименту:

Дослідити та науково обґрунтувати необхідні соціальні, психологічні, педагогічні умови для розвитку соціальне активної особистості.

Створити освітню систему з використанням інноваційних педагогічних технологій навчально-виховної та оздоровчої діяльності, що забезпечить розвиток кожного учня у відповідності з інтересами, можливостями, здібностями.

Забезпечувати всебічний світогляд, пріоритет здоров'я, навички і потреби в здоровому способі життя учнів, вчителів, батьків.

Створити умови для розвитку творчого потенціалу особистості вчителя та учня за рахунок впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання та виховання, моніторингу професійної компетентності вчителів і результативності діяльності учнів.

Вдосконалювати інноваційні оздоровчі педагогічні технології в навчально-виховний та лікувально-реабілітаційний процеси навчального закладу.

Розробити та апробувати оздоровчі авторські програми, методики з проблем формування культури здоров'я, навичок здорового способу життя.

Запроваджувати інформаційно-комунікативні технології у навчально-виховний процес.

Організовувати та проводити систему наукових конференцій, майстер-класів та методичних семінарів для вчителів з метою обміну педагогічним досвідом та розповсюдження навчально-виховних та оздоровчих ідей Школи сприяння здоров'ю в інші навчальні заклади регіону, країни.

Забезпечувати умови для запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку в умовах загальноосвітнього санаторного навчального закладу.

Проводити комплексний моніторинг якості освітніх, оздоровчих послуг закладу, особистісного розвитку учнів.

Теоретико-методологічна основа дослідно-експериментальної роботи

Теоретико-методологічну основу експериментальної роботи становлять положення Конституції України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття), Національна доктрина розвитку освіти, Державна програма "Вчитель", Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього".

Науково-педагогічні принципи дослідно-експериментальної роботи

Науково-педагогічні принципи, на основі яких буде здійснюватись дослідно-експериментальна робота в закладі, узгоджуються з загальними педагогічними принципами, які віддзеркалюють сучасний рівень розвитку та напрями становлення освіти в Україні:

гуманізації освіти, який передбачає утвердження духовних цінностей як першооснови у визначенні змісту освіти, формування цілісної гармонійної картини світу; забезпечення умов здорового середовища для всебічного і гармонійного розвитку дітей;

індивідуально-особистісного підходу до учнів, який враховує типологічні, психофізичні та індивідуальні особливості дітей;

системності, який забезпечує цілісність освіти як єдиного комплексу гуманітарних, природничих, математичних, суспільних наук;

наступності передбачає наступність навчально-виховних та оздоровчих заходів, єдність медико-педагогічних впливів;

активної життєвої позиції - підготовка дітей до активного життя, збереження пам'яті, волі, інтелекту;

єдності національного та загальнолюдського в освіті, який сприяє становленню повноцінної, духовно багатої особистості;

творчої діяльності, який передбачає розробку методик та технологій навчання та виховання, які активізують пошукову активність і створюють максимально сприятливі умови для творчої діяльності учнів;

оптимізму - створення умов, які б відволікали дітей від переживань, пов'язаних з їхніми хворобами і викликали б у них життєрадісні почуття;

обов'язкового успіху передбачає реальний рівень у навчанні учнів, викликає впевненість у своїх силах, здібностях, що підвищує їх самооцінку.

Загальнонаукові методи

Для вирішення завдань експерименту використовуються загальнонаукові методи: історико-логічний, теоретичний і порівняльний аналізи нормативно-правових актів, документів і матеріалів з питань реформування системи освіти; методи емпіричного характеру: діагностичні (анкетування, інтерв'ювання, опитування, бесіди, тестування), соціометричні (моніторинг, скринінг), прогностичні (експертних оцінок, узагальнення незалежних характеристик тощо), статистична обробка даних, отриманих в процесі дослідно-експериментальної роботи.

Основний метод дослідження - комплексний експеримент.

Достовірність результатів

Достовірність результатів забезпечуватиметься конкретним використанням методик і технологій за погодженням із науковим керівником та консультантами експерименту; якісною обробкою експериментальних даних, систематичним порівняльним аналізом.

База експерименту

База дослідно-експериментальної роботи - обласний комунальний заклад освіти "Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат N 8 I - II ступенів" Дніпропетровської області.

Наукова новизна дослідно-експериментальної роботи

Створення здоров'язбережного освітнього простору, структурно-логічної моделі загальноосвітнього навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю - Школа майбутнього".

Внесення змін до організації навчально-виховного та оздоровчого процесу, що дозволяють створити сприятливі умови для навчання, виховання та оздоровлення соціально активної здорової особистості.

Підготовка авторських програм, методичних рекомендацій, посібників, які будуть складати систему навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та оздоровчо-профілактичної роботи в умовах санаторного навчального закладу.

Практична значущість дослідно-експериментальної роботи

Практична значущість дослідно-експериментальної роботи полягає у створенні здоров'язбережного освітнього простору, який ідеальним середовищем для впровадження інноваційних педагогічних технологій та профілактичних програм, дає змогу вплинути на свідомість і поведінку учнів, мотивувати їх до здорового і продуктивного способу життя на основі розвитку життєвих навичок.

Прогнозований результат дослідно-експериментальної роботи

Розробка ефективного освітнього простору, зорієнтованого на особистість та здоров'я дитини як найвищої цінності.

Висока ефективність самореалізації кожного учасника педагогічного процесу.

Оптимізація розвивального впливу інноваційної моделі навчання - виховання - оздоровлення - розвитку на всіх суб'єктів навчально-виховного процесу. Підготовка випускників закладу - здорового покоління, якому випаде честь зміцнювати інтелектуальну, економічну, майбутню могутність України. Розвиток моральних якостей особистості, виховання в учнів загальнолюдських моральних цінностей, навичок та пріоритету здорового способу життя.

Самореалізація фізичних, інтелектуальних, етичних, моральних і духовних можливостей учасників навчально-виховного процесу. Підготовка авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, які будуть складати цілісну систему навчально-виховної та оздоровчо-профілактичної роботи в умовах санаторного навчального закладу. Підвищення професійної майстерності вчителів закладу в умовах проведення дослідно-експериментальної роботи, активізація їх творчо-пошукової діяльності.

Узагальнення та розповсюдження досвіду роботи з питань створення здоров'язбережного освітнього простору як фактора розвитку соціально активної особистості.

Створення системи орієнтації дитини на самовдосконалення і саморозвиток, які дозволять вийти на певний ступінь еволюції - фізичний, духовний і моральний.

Структурно-логічна модель загальноосвітнього навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю - Школа майбутнього".

Організаційно-кадрове забезпечення науково-дослідної та експериментальної роботи

Науковий керівник - Кириленко Світлана Володимирівна - начальник відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, кандидат педагогічних наук.

Наукові консультанти:

Даниленко Георгій Миколайович - завідувач відділу гігієни дітей шкільного віку та підлітків ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків" Академії медичних наук України, доктор медичних наук.

Барно Олександр Миколайович, ректор Кіровоградського інституту розвитку людини "Україна", доктор педагогічних наук, доктор філософії, професор.

Шестопалова Олена Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогічних технологій Криворізького державного педагогічного університету.

Координатор: Бережна Таміла Іванівна - завідувачка сектору науково-дослідної та експериментальної роботи відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Відповідальні виконавці: Карленко Наталія Вікторівна - директор ОКЗО "Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат N 8 I - II ступенів" та координаційна рада закладу з впровадження завдань дослідно-експериментальної роботи.

Терміни проведення дослідно-експериментальної роботи 2011 - 2015 рр.

I. Підготовчий етап (2011 р. - 2012 р.)

1. Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи.

2. Розробка програми науково-дослідної та експериментальної роботи.

3. Розробка Концепції навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю - Школа майбутнього".

4. Вивчення та аналіз (моніторинг) педагогічного досвіду з проблеми проведення експерименту.

5. Проведення педагогічної ради, учнівської та батьківської конференцій з темою дослідження "Здоров'язбережний освітній простір як умова розвитку соціально активної особистості".

6. Визначення та уточнення функціональних обов'язків педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту.

7. Вивчення потенційних можливостей суб'єктів дослідно-експериментальної роботи.

8. Проведення вхідного моніторингу "Рівень готовності вчителів, батьків та учнів до участі в експерименті", діагностика творчого потенціалу та здібностей педагогів та учнів.

9. Формування творчих груп за темою комплексного експериментального дослідження.

10. Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють наукове керівництво та консультування дослідно-експериментальною роботою.

11. Підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

II. Концептуально-діагностичний етап (2012 р. - 2013 р.)

1. Розробка теоретико-концептуальних засад за темою дослідження, підбір методик і технологій, розробка системи науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи.

2. Підбір діагностичного інструментарію та проведення комплексного моніторингу відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи.

3. Створення системи управління інноваційним навчальним закладом на засадах демократії, колегіальності, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

4. Проведення конкурсу для вчителів та учнів на кращу розробку проекту та уроку на основі використання ІКТ за програмою "Intel: навчання для майбутнього" та оздоровчих технологій у навчально-виховному процесі закладу.

5. Підведення підсумків концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи.

III. Формувальний - 2014 - 2016 рр.

1. Розробка та апробація навчального (програми, посібники, дидактичний матеріал) і навчально-методичного (посібники, методичні рекомендації, методичні розробки, практичний матеріал для вчителів) забезпечення.

2. Впровадження у навчально-виховний процес навчального закладу педагогічних та оздоровчих технологій, які забезпечують реалізацію положень "Школи сприяння здоров'ю - Школи майбутнього".

3. Розробка навчальних, навчально-виховних програм, оздоровчих методик для додаткової освіти для забезпечення діяльності у структурних підрозділах навчального закладу з урахуванням програми соціального розвитку та потреб, здібностей учнів загальноосвітнього навчального закладу.

4. Забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної компетентності та кваліфікації педагогічних та медичних працівників загальноосвітнього навчального закладу шляхом використання різноманітних форм методичної роботи (конференції, семінари тощо; поширення інноваційних форм навчання за програмою Intel, дистанційне навчання).

5. Впровадження у практику роботи програми педагогічно батьківської взаємодії, інноваційних форм роботи з батьками учнів в реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.

6. Апробація навчального, навчально-методичного, методичного, управлінського, діагностичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи за обраною темою.

7. Розробка та апробація моделі соціально активної особистості випускника "Школи сприяння здоров'ю - Школи майбутнього".

8. Підведення підсумків формувального етапу дослідно-експериментальної роботи.

IV. Узагальнювальний етап (2016 р. - 2017 р.)

1. Обробка даних, статистично-кількісний та описово-якісний аналіз результатів експерименту.

2. Співвіднесення результатів експерименту з поставленою метою, коректування гіпотези.

3. Порівняльна характеристика розвивального впливу традиційної та інноваційної системи навчання й виховання в умовах експерименту.

4. Науково-практична апробація відпрацьованої системи розвитку соціально активної особистості учня та вироблення рекомендацій для її масового впровадження у практику роботу навчальних закладів.

5. Системний теоретико-методологічний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи, поширення досвіду роботи закладу та оформлення їх у вигляді наукового звіту, методичних рекомендацій, посібника.

6. Внесення коректив і відповідних змін до організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов створення навчального закладу "Школи майбутнього". Адаптування та затвердження нормативної бази для функціонування моделі "Школи сприяння здоров'ю - Школи майбутнього".

7. Розповсюдження педагогічного досвіду (у статусі науково-методичного центру).

  

Науковий керівник
начальник відділу інноваційної діяльності
та дослідно-експериментальної роботи
Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти,
кандидат педагогічних наук

С. В. Кириленко

Директор Криворізької
загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату N 8 I - II ступенів

Н. В. Карленко

Координатор

Т. І. Бережна

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
01.06.2011 N 506

Програма
дослідно-експериментальної роботи на 2011 - 2017 роки

N
п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Очікувані результати

I. Підготовчий етап (2011 р. - 2012 р.)

1

Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи.

Січень - лютий 2011 року

Директор закладу, координаційна рада закладу

Наукове обґрунтування, визначення проблем та основних напрямів дослідно-експериментальної роботи.

2.

Розробка програми науково-дослідної та експериментальної роботи.

Січень 2011 року

Директор закладу, координаційна рада закладу

Розробка програми експериментальної роботи згідно періодів її впровадження.

3.

Розробка Концепції навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю - Школа майбутнього".

2011 рік

Директор закладу, координаційна рада закладу

Концепція навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю - Школа майбутнього".

4.

Вивчення та аналіз (моніторинг) педагогічного досвіду з проблеми проведення експерименту.

2011 рік

Заступники директора закладу

Оцінка педагогічного досвіду.

5.

Проведення педагогічної ради, учнівської та батьківської конференцій з темою дослідження "Здоров'язбережний освітній простір як умова розвитку соціально активної особистості".

I квартал 2011 року

Директор закладу, координаційна рада закладу

Підготовка педагогів, учнів та їх батьків до впровадження та реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи, ознайомлення з її програмою, рекомендації щодо запланованих заходів.

6.

Визначення та уточнення функціональних обов'язків педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту.

II квартал 2011 року

Директор закладу, координаційна рада закладу

Удосконалення структурних підрозділів та їх обов'язків згідно з завданнями експерименту.

7.

Налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють наукове керівництво та консультування дослідно-експериментальної роботи, а саме Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та науковими консультантами.

2011 рік

Директор закладу, заступники директора закладу

Складання угод про співробітництво та спільну науково-дослідну діяльність, спільні заходи щодо проведення дослідно-експериментальної роботи, семінарів, конференцій.

8.

Вивчення потенційних можливостей суб'єктів дослідно-експериментальної роботи.

Постійно протягом етапу

Директор закладу, координаційна рада закладу

Поповнення інформаційно-методичної бази закладу, поширення досвіду.

9.

Проведення вхідного моніторингу "Рівень готовності вчителів, батьків та учнів до участі в експерименті", діагностика творчого потенціалу та здібностей педагогів та учнів.

2011 рік

Заступники директора закладу

Оцінка рівня готовності учасників експерименту, творчого потенціалу.

10.

Вивчення інноваційного потенціалу, яким володіє педагогічний та медичний колективи закладу та визначення педагогічних технологій, якими повинен володіти колектив для реалізації завдань експерименту.

2011 рік

Директор закладу, заступники директора закладу

Оцінка та поповнення інформаційного забезпечення бази даних для реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.

11.

Формування творчих груп за темою комплексного експериментального дослідження.

 

 

Доведення до учасників дослідно-експериментальної роботи програми і методики проведення експериментальних досліджень, організація їх виконання, консультаційна методична допомога учасникам експерименту.

12.

Підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.

2012 рік

Директор, заступники директора закладу

Науковий звіт.

II. Концептуально-діагностичний етап (2012 р. - 2013 р.)

1.

Розробка теоретико-концептуальних засад за темою дослідження, підбір методик і технологій, розробка системи науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи

2012 - 2013 рр.

Директор закладу, координаційна рада закладу

Науково-методичне забезпечення експерименту, методична база для комплексного моніторингу дослідження.

2.

Підбір діагностичного інструментарію та проведення комплексного моніторингу відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи.

Вересень 2012 р. - вересень 2013 р.

Заступники директора закладу

Результати комплексного моніторингу.

3.

Створення системи управління інноваційним навчальним закладом на засадах демократії, колегіальності, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу як прогресивної для розбудови "Школи майбутнього".

Вересень 2012 р. - вересень 2013 р.

Директор закладу, координаційна рада закладу

Удосконалення системи управління та роботи структурних підрозділів закладу "Школи майбутнього".

4.

Проведення конкурсу для вчителів та учнів на кращу розробку проекту та уроку на основі використання ІКТ за програмою "Intel: навчання для майбутнього" та оздоровчих технологій у навчально-виховному процесі закладу.

Вересень 2012 р. - вересень 2013 р.

Заступники директора закладу

Впровадження інноваційних педагогічних програм та оздоровчих технологій у навчально-виховний процес.

5.

Забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної компетентності та кваліфікації педагогічних та медичних працівників навчального закладу шляхом використання різноманітних форм методичної роботи (конференції, семінари тощо; поширення інноваційних форм: навчання за програмою Intel, дистанційне навчання та інше).

Вересень 2012 р. - вересень 2013 р.

Директор закладу, координаційна рада закладу

Підвищення професійної компетентності всіх учасників дослідно-експериментальної роботи.

6.

Комплексна діагностика психолого-педагогічної компетентності всіх учасників навчально-виховного та оздоровчого процесу та внесення відповідних коректив до плану роботи з педагогічним колективом та батьківською громадськістю.

2012 - 2013 роки

Заступники директора закладу, соціально-
психологічна служба

Вдосконалення планів роботи з педагогічним колективом закладу та громадськістю.

7.

Участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що заплановані Міністерством освіти і науки України з метою популяризації надбань дослідно-експериментальної роботи закладу та поширення впровадження інноваційних навчально-виховних та оздоровчих технологій в інші навчальні заклади країни.

Протягом всіх етапів дослідно-
експериментальної роботи

Директор закладу, координаційна рада закладу

Поширення досвіду закладу з питань інновацій навчально-виховної та оздоровчої систем освітнього простору.

8.

Приведення Статуту навчального закладу у відповідність до положень структурних і змістових змін у зв'язку з входженням навчального закладу в інноваційну модель "Школи майбутнього".

2012 - 2013 роки

Директор закладу, координаційна рада закладу

Удосконалення Статуту навчального закладу.

9.

Підведення підсумків концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи.

2013 рік

Директор, заступники директора закладу

Науковий звіт.

III. Формувальний етап (2014 - 2016 рр.)

1.

Розробка та апробація навчального (програми, посібники, дидактичний матеріал) і навчально- методичного (посібники, методичні рекомендації, методичні розробки, практичний матеріал для вчителів) забезпечення.

Вересень 2012 р. - вересень 2013 р.

Директор закладу, координаційна рада закладу

Програми, посібники, дидактичний матеріал, методичні рекомендації, методичні розробки, практичний матеріал для вчителів.

2.

Впровадження у навчально-виховний процес навчального закладу педагогічних та оздоровчих технологій, які забезпечують реалізацію положень "Школи сприяння здоров'ю - Школи майбутнього".

Вересень 2012 р. - вересень 2013 р.

Директор закладу, координаційна рада закладу

Впровадження інноваційних педагогічних та оздоровчих технологій у навчально-виховний процес.

3.

Розробка навчальних, навчально-виховних програм, оздоровчих методик для додаткової освіти для забезпечення діяльності у структурних підрозділах навчального закладу з урахуванням програми соціального розвитку та потреб, здібностей учнів загальноосвітнього навчального закладу.

Вересень 2012 р. - вересень 2013 р.

Директор закладу, координаційна рада закладу

Інформаційно-методичне забезпечення роботи Центру позашкільної роботи закладу.

4.

Забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної компетентності та кваліфікації педагогічних та медичних працівників загальноосвітнього навчального закладу шляхом використання різноманітних форм методичної роботи (конференції, семінари тощо; поширення інноваційних форм навчання за програмою Intel, дистанційне навчання).

Протягом етапу

Заступники директора закладу

Підвищення професійної компетентності та кваліфікації педагогічних та медичних працівників загальноосвітнього навчального закладу.

4.

Забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної компетентності та кваліфікації педагогічних та медичних працівників загальноосвітнього навчального закладу шляхом використання різноманітних форм методичної роботи (конференції, семінари тощо; поширення інноваційних форм навчання за програмою Intel, дистанційне навчання).

Протягом етапу

Заступники директора закладу

Ефективне впровадження проектної діяльності та оздоровчих інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

5.

Впровадження в практику програми педагогічно-батьківської взаємодії, інноваційних форм роботи з батьками учнів в реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.

Протягом етапу

Заступники директора закладу, соціально-
психологічна служба

Удосконалення системи взаємодії, інноваційних форм роботи з батьками в реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи.

6.

Апробація навчального, навчально-методичного, методичного, управлінського, діагностичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи за обраною темою.

2015 рік

Заступники директора закладу, соціально-
психологічна служба. Заступники директора закладу

Результати апробації.

7.

Розробка та апробація моделі соціально активної особистості випускника "Школи сприяння здоров'ю - Школи майбутнього".

2015 рік

Директор закладу, координаційна рада закладу

Модель інноваційної соціально активної особистості випускника "Школи сприяння здоров'ю - Школи майбутнього"

8.

Підведення підсумків формувального етапу дослідно-експериментальної роботи.

2015 рік

Директор закладу, координаційна рада закладу

Науковий звіт

IV. Узагальнювальний етап (2016 р. - 2017 р.)

1.

Обробка даних, статистично-кількісний та описово-якісний аналіз результатів експерименту.

Вересень 2016 р. - вересень 2017 р.

Заступники директора закладу, соціально-
психологічна та медичні служби

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи закладу

2.

Співвіднесення результатів експерименту з поставленою метою, коректування гіпотези.

I квартал 2017 року

Директор закладу, координаційна рада закладу

Підведення підсумків дослідно-експериментальної роботи закладу

3.

Порівняльна характеристика розвивального впливу традиційної та інноваційної системи навчання й виховання в умовах експерименту.

II квартал 2017 року

Заступники директора закладу

Співвіднесення ефективності різних форм освітнього простору на формування інноваційної особистості

4.

Науково-практична апробація відпрацьованої системи розвитку соціально активної особистості учня та вироблення рекомендацій для її масового впровадження у практику роботи навчальних закладів.

II квартал 2017 року

Директор закладу, координаційна рада закладу

Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи в інші навчальні заклади району, міста, регіону, країни

5.

Системний теоретико-методологічний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи, поширення досвіду роботи закладу та оформлення їх у вигляді наукового звіту, методичних рекомендацій, посібника.

I - II квартал 2017 року

Директор закладу, координаційна рада закладу, заступники директора закладу

Підготовка методичних і дидактичних матеріалів.

6.

Внесення коректив і відповідних змін до організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов створення навчального закладу "Школи майбутнього". Адаптування та затвердження нормативної бази для функціонування моделі "Школи сприяння здоров'ю - Школи майбутнього" як інноваційної моделі навчального закладу.

I - III квартал 2017 року

Директор закладу, координаційна рада закладу, заступники директора закладу

Удосконалення організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов створення навчального закладу "Школи майбутнього". Затвердження нормативної бази для функціонування моделі "Школи сприяння здоров'ю - Школи майбутнього" як інноваційної моделі навчального закладу.

7.

Розповсюдження інноваційного педагогічного досвіду (у статусі науково-методичного центру).

2017 року

Науковий керівник

Надання закладу статусу Науково-методичного центру міського та регіонального значення

 

Науковий керівник
начальник відділу інноваційної діяльності
та дослідно-експериментальної роботи
Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти,
кандидат педагогічних наук

С. В. Кириленко

Директор Криворізької
загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату N 8 I - II ступенів

Н. В. Карленко

Координатор

Т. І. Бережна

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали