ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.12.2010 р. N 750

Про проведення конкурсу для формування кадрового резерву на 2011 рік

Відповідно до законів України "Про державну службу", "Про місцеві державні адміністрації", керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 199 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби", від 21.02.2007 N 272 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України", наказом Головного управління державної служби України від 20.01.2007 N 10 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування пункту 21 Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 199":

1. Оголосити та провести у лютому 2011 року конкурс для формування кадрового резерву на 2011 рік на посади голови облдержадміністрації (перша категорія), голів райдержадміністрацій (третя категорія), призначення на які здійснюється Президентом України.

2. Затвердити Порядок проведення конкурсу для формування кадрового резерву на 2011 рік на посади голови облдержадміністрації (перша категорія), голів райдержадміністрацій (третя категорія), призначення на які здійснюється Президентом України (додається).

3. Утворити комісію з проведення конкурсу для формування кадрового резерву на 2011 рік на посади голови облдержадміністрації (перша категорія), голів райдержадміністрацій (третя категорія), призначення на які здійснюється Президентом України та затвердити її склад (додається).

4. Головам райдержадміністрацій забезпечити опублікування оголошення про проведення конкурсу для формування кадрового резерву на 2011 рік на посади голови облдержадміністрації (перша категорія), голів райдержадміністрацій (третя категорія), призначення на які здійснюється Президентом України в ЗМІ, на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій, інформаційних стендах в приміщенні райдержадміністрацій.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації (Зелинська), контроль - на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Адамова Б. І.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 26.10.2009 N 554 "Про проведення конкурсу для формування кадрового резерву на 2010 рік на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України".

 

Голова облдержадміністрації 

А. М. Близнюк 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
30.12.2010 N 750 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу для формування кадрового резерву на 2011 рік на посади голови облдержадміністрації (перша категорія), голів райдержадміністрацій (третя категорія), призначення на які здійснюється Президентом України

1. Рішення про проведення конкурсу для формування кадрового резерву на посади голови облдержадміністрації (перша категорія), голів райдержадміністрацій (третя категорія), призначення на які здійснюється Президентом України (далі - конкурс), приймається головою облдержадміністрації.

2. Конкурс проводиться конкурсною комісією, яка утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії.

3. Конкурсна комісія забезпечує опублікування оголошення про проведення конкурсу в обласній громадсько-політичній газеті "Жизнь", на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, на інформаційних стендах в приміщенні облдержадміністрації не пізніше, як за тридцять днів до проведення конкурсу.

4. До участі у конкурсі допускаються особи, які:

- є громадянами України;

- вільно володіють державною мовою;

- мають повну вищу освіту;

- мають стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування не менш як п'ять років та займають (займали) посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування не нижче четвертої категорії, а на посади голів районних державних адміністрацій - не нижче п'ятої категорії або мають стаж роботи не менш як п'ять років на посадах керівників державних підприємств, установ та організацій, їх заступників.

5. До конкурсної комісії подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі;

- копія першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

- заповнена особова картка форми П-2ДС;

- фотокартка розміром 4 х 6 сантиметрів.

Може подаватися також додаткова інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- досягли встановленого законом граничного віку перебування на державній службі;

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк;

- в інших випадках, установлених законами.

7. Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів з дня опублікування оголошення.

8. Народні депутати України, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які займали посади першої, другої категорій не менш як два роки, переможці та лауреати щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" зараховуються до кадрового резерву без конкурсного відбору за умови подання документів у визначений строк.

9. Після закінчення терміну подання документів, конкурсною комісією проводяться співбесіди з претендентами, за результатами яких здійснюється відбір до кадрового резерву.

10. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 членів від її складу. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується присутніми на засіданні членами комісії і подається голові облдержадміністрації не пізніше, ніж через два дні після голосування.

12. Відділ кадрової роботи облдержадміністрації на підставі протоколу засідання конкурсної комісії готує список осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву, за формою, згідно з додатком, та подає його голові облдержадміністрації на погодження.

13. У разі недостатньої кількості заяв про участь у конкурсі, голова облдержадміністрації самостійно приймає рішення про включення претендентів до списку осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву.

14. Зазначений список та біографічні довідки у трьох примірниках, оформлені в установленому порядку, надаються Головдержслужбі України.

15. Подані претендентами документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі кадрової роботи облдержадміністрації.

16. Конкурсна комісія повідомляє претендентів про результати конкурсу протягом трьох днів після його проведення та розміщує результати конкурсу на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, на інформаційних стендах в приміщенні облдержадміністрації.

17. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством.

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації
 

М. А. Татаринцева 

 

Додаток
до Порядку проведення конкурсу для формування кадрового резерву на 2011 рік на посади голови облдержадміністрації (перша категорія), голів райдержадміністрацій (третя категорія), призначення на які здійснюється Президентом України 

ПОГОДЖЕНО  
Голова облдержадміністрації
А. М. Близнюк 
"___" 201__ р.

М. П.  

СПИСОК
осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, на 2011 рік

___
(найменування державного органу в орудному відмінку)

Порядковий номер  

Посада, на яку формується кадровий резерв  

Прізвище, ім'я та по батькові  

Дата народження  

Освіта (навчальний заклад, дата закінчення, спеціальність, кваліфікація), науковий ступінь, вчене звання  

Дата зарахування до резерву  

Посада, яку займає, місце роботи  

Стаж роботи на посаді  

Категорія,
ранг  

Підстава для включення до списку  

 

Голова конкурсної комісії  

______
(підпис)  

____
(ініціали та прізвище)  

"___" 201_ р.  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації
30.12.2010 N 750 

СКЛАД
комісії з проведення конкурсу для формування кадрового резерву на 2011 рік на посади голови облдержадміністрації (перша категорія), голів райдержадміністрацій (третя категорія), призначення на які здійснюється Президентом України

ДЕРГУНОВ
Сергій Геннадійович  

перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії  

АДАМОВ
Борис Ісаєвич 

заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, заступник голови комісії 

ЗЕЛИНСЬКА
Наталя Євгенівна 

начальник відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії: 

АЛІПОВ
Олександр Миколайович 

заступник голови облдержадміністрації  

БЕРЕСТОВИЙ
Кім Семенович 

заступник голови облдержадміністрації 

ЄГОРЧЕНКОВА
Олена Юріївна 

начальник Управління державної служби Головдержслужби України в Донецькій області 

ПЕТРЯЄВА
Олена Борисівна 

заступник голови облдержадміністрації 

ПОГРЕБНЯК
Яна Олександрівна  

в. о. начальника юридичного управління облдержадміністрації 

ТАТАРИНЦЕВА
Марина Анатоліївна  

заступник керівника апарату облдержадміністрації 

ЧЕРЕНКОВА
Марина Анатоліївна 

заступник голови облдержадміністрації.  

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації
 

М. А. Татаринцева 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали