ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 січня 2012 року N 2

Про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на 2012 - 2013 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 N 266 "Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням", з урахуванням законів України "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову та науково-технічну експертизу", наказу Міністерства економіки України від 03.10.2005 N 314, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2005 за N 231/11511 "Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб", Державного стандарту України ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт" з метою організаційного забезпечення конкурсного відбору тематик науково-технічних проектів, що фінансуватимуться за державним замовленням у 2012 - 2013 роках, наказую:

1. Оголосити з 11 січня по 27 січня 2012 року конкурс тематик науково-технічних проектів для виконання за державним замовленням (далі - Конкурс). Затвердити текст оголошення про Конкурс (додаток 1), форму запиту для участі у Конкурсі (додаток 2), форму реєстраційної картки учасника конкурсу (додаток 3) та рекомендації щодо заповнення запиту (додаток 4)

2. Текст оголошення про Конкурс опублікувати в газеті "Світ" та розмістити на офіційному сайті Держінформнауки (www.dknii.gov.ua).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Гриньова Б. В.

 

Голова

В. П. Семиноженко

 

Додаток 1
до наказу Держкомінформнауки
10.01.2012 N 2

ОГОЛОШЕННЯ

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України оголошує конкурс тематик науково-технічних проектів для виконання за державним замовленням у 2012 - 2013 роках

1. Загальні положення

1.1. На конкурс подаються запити на виконання науково-технічних проектів за державним замовленням, тематика яких самостійно визначається учасниками конкурсу за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки:

1) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

2) нові речовини і матеріали.

1.2. Проекти мають бути спрямовані на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечують створення принципово нових, готових до впровадження технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної продукції; прискорення технологічного оновлення реального сектору економіки; ресурсоенергозбереження; сприяння збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентоспроможних та імпортозамінних товарів і послуг.

1.3. До розгляду приймаються проекти з терміном виконання не більше двох років.

1.4. Актуальність та практична спрямованість проекту має бути підтверджена листами від організацій та підприємств (не менше двох), які є потенційними споживачами науково-технічної продукції, що буде створена в результаті виконання проекту.

2. Умови конкурсу

2.1. Кожен керівник проекту може подати на конкурс запит на виконання лише одного науково-технічного проекту.

2.2. Термін виконання проекту - 2012 - 2013 роки.

2.3 Форми запиту та реєстраційної картки, рекомендації щодо заповнення запиту для участі в конкурсі розміщено на офіційному сайті Держінформнауки (www.dknii.gov.ua).

2.4 Пропозиції надаються за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 16, кімн. 206 з 11 січня по 27 січня 2012 року. Для запитів, надісланих поштою, днем подання вважається день відправки за поштовим штемпелем.

2.5 Пропозиції надаються в пластикових файлах у картонному зшивачі із супроводжувальним листом і містять:

реєстраційну картку в одному примірнику, за підписом керівника організації, завіреним печаткою;

конверт з адресою організації-заявника проекту з маркою (один);

оптичний диск (CD-ROM) з позначками "Державне замовлення-2012/ номер тематичного напряму; назва роботи; назва організації-заявника, вчений ступінь, прізвище та ініціали наукового керівника", який містить електронний варіант запиту, реєстраційної картки і відскановані листи підтримки;

запит на участь у конкурсі проектів встановленої форми у трьох примірниках (оригінали), за підписом керівника організації, завіреним печаткою;

листи підтримки від організацій та підприємств (не менше двох), які є потенційними споживачами науково-технічної продукції, що буде створена в результаті виконання проекту (оригінал і по дві копії кожного);

2.6 Форма реєстраційної картки, запиту і рекомендації щодо їх заповнення розміщені на веб-сайті.

2.7 Запити, оформлення яких не відповідає вимогам, визначеним у п. п. 2.4 і 2.5, до конкурсу не допускаються.

Після подання запиту його перегляд та доукомплектування необхідними матеріалами не допускається.

Подані на конкурс матеріали запитів не повертаються.

2.8 Телефон для довідок: (044)287-89-25, e-mail: v_pidikova@dknii.gov.ua, Підікова Вікторія Миколаївна

3. Результати конкурсу

3.1. За результатами конкурсного відбору з урахуванням результатів державної експертизи, в межах виділених обсягів бюджетного фінансування, Держінформнауки формує перелік науково-технічних розробок, що надається до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України для узагальнення і внесення до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2012 році".

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України тематики будуть оголошені лотами на відкритих торгах при проведенні державних закупівель на виконання у 2012 - 2013 роках науково-технічних розробок за державним замовленням.

 

Додаток 2
до наказу Держінформнауки
10.01.2012 N 2

ЗАПИТ
на участь у конкурсі науково-технічних проектів з розроблення найважливіших новітніх технологій за державним замовленням на 2012 - 2013 роки

1. НАЗВА ПРОЕКТУ

 

 

2. ПРІОРИТЕТНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

 

3. ДЕРЖАВНИЙ ЗАМОВНИК

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Прізвище,
ім'я, по батькові

Місце роботи, посада, науковий ступінь, телефон, e-mail

Підпис

Науковий керівник проекту

 

 

Відповідальний виконавець

 

 

Автор проекту

 

 

Автор проекту

 

 

5. ПОВНА НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА), ВІДОМЧА ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ

_
_

Код організації за ЄДРПОУ

 

Підпорядкованість

 

Місцезнаходження (повна адреса)

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника підприємства:

тел.:                 факс:                  e-mail

6. КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ

 

7. ОРГАНІЗАЦІЇ-СПІВВИКОНАВЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ-КОНКУРЕНТИ

7.1. Організації-співвиконавці

Повна назва організації, відомча підпорядкованість

Поштова адреса

Частка у фінансуванні (%)

 

 

 

 

 

 

7.2. Організації-конкуренти

Повна назва організації, відомча підпорядкованість

Поштова адреса

 

 

 

 

8. ВИД ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ

8.1 Вид проекту - дослідно-конструкторська або дослідно-технологічна робота (зазначити необхідне).

8.2. Спрямованість проекту (зазначити позначкою Ц або +)

випуск продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку _
випуск продукції, конкурентоспроможної на вітчизняному ринку __________
оновлення вітчизняної технологічної бази ______
поліпшення якості продукції, що випускається __
збільшення обсягів виробництва __
економія енергоресурсів _________
економія матеріалів (сировини) ___
збільшення продуктивності та поліпшення умов праці ________
поліпшення стану навколишнього середовища __
поліпшення ефективності діагностики та лікування хворих ____

[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]
[  ]

9. СТУПІНЬ ПРОРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

(потрібне зазначити)

проведено патентні дослідження __
досліджено та обґрунтовано наукові аспекти ____
досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проекту ________
досліджено та обґрунтовано економічні аспекти проекту ______
проведено теоретичні та експериментальні дослідження ______
розроблено робочу документацію _
наявність матеріально-технічної бази __________
наявність необхідного персоналу __
визначено співвиконавців проекту _
визначено організацію (підприємство), де передбачається використання (впровадження) створеної науково-технічної продукції

__ %
__ %
__ %
__ %
__ %
__ %
__ %
__ %
__ %
__ %

10. МЕТА ПРОЕКТУ

 

 

 

11. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

 

 

 

12. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

 

 

 

13. ДЕТАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 

 

 

14. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ЯКУ БУДЕ ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

 

 

 

15. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

 

 

 

16. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ ЗА ПРОЕКТОМ З РОЗПОДІЛОМ КОШТІВ МІЖ ВИКОНАВЦЯМИ

N
етапу

Найменування етапу робіт

Термін виконання початок-
закінчення (місяць, рік)

Головна організація-
виконавець, співвиконавці

Обсяги фінансування за рахунок
(тис. грн.)

Науково-технічна продукція

державного бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

17. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (ПОТРІБНЕ ЗАЗНАЧИТИ ПОЗНАЧКОЮ Ц АБО +)

Реєстраційний номер патенту, країна

Назва патенту або know-how

Автор патенту або know-how

Наявність прав використання

Монопольність використання

 

 

 

[  ]

[  ]

 

 

 

[  ]

[  ]

18. ВЛАСНА ОЦІНКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПРОЕКТУ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ:

(зазначити позначкою Ц або +)

[  ] немає аналогів в світі або краща за існуючі в світі аналоги
[  ] на рівні кращих світових аналогів
[  ] немає аналогів в Україні
[  ] краща за існуючі в Україні аналоги за основними показниками
[  ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками

19. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ

19.1. Загальна вартість проекту (без ПДВ) - ___ тис. грн.

у т. ч. на 2012 рік ___ тис. грн.

19.2. Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис. грн.)

Етап робіт

Заробітна платня

Відрахування

Матеріали та комплектуючі

Паливо та енергія для науково-виробн. цілей

Витрати на службові відрядження

Спецустаткування для наукових (експерт.) робіт

Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями

Інші витрати

Накладні витрати

Всього

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ

20.1. Напрями витрат

N

Назва етапу

Строки виконання

Обсяги фінансування
(тис. грн.)

У тому числі (%)

Інноваційний кредит

Кошти інвесторів

Власні кошти

1.

Подальше проведення ДКР

 

 

 

 

 

2.

Придбання ліцензій та know-how

 

 

 

 

 

3.

Придбання технології

 

 

 

 

 

4.

Придбання устаткування

 

 

 

 

 

5.

Придбання сировини та комплектуючих

 

 

 

 

 

6.

Модернізація устаткування

 

 

 

 

 

7.

Пусконалагоджувальні роботи

 

 

 

 

 

8.

Витрати на управління

 

 

 

 

 

9.

Початкові виробничі витрати

 

 

 

 

 

10.

Інші

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО (тис. грн.)

 

 

 

 

 

20.2. Перелік науково-технічної продукції, що буде вироблятися на основі використання (впровадження) результатів виконання проекту

Найменування продукції

Назва підприємства, що випускатиме продукцію

Строк початку випуску
(рік, квартал)

Річні обсяги випуску в натуральних показниках

Ціна одиниці продукції
(тис. грн.)

Річні обсяги випуску в вартісних показниках (тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3. Потенційні споживачі науково-технічної продукції:

Країна, галузь, підприємство, організація (вказати конкретно)

21. НАЯВНИЙ ДОСВІД АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ В ЗАЯВЛЕНІЙ ТЕМАТИЦІ

21.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою - ____ років.

22.2. Наведіть 2 - 3 приклади попередніх розробок авторського колективу у цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання

 

 

21.3. Чи одержували Ви раніше або одержуєте в даний час фінансування на роботи, що заявлені у запиті, з інших джерел ___ (зазначити ТАК, НІ)

Назва організації-інвестора

Обсяги фінансування (тис. грн.)

Всього

У тому числі за роками

 

 

 

 

 

 

21.4. Наукові доробки авторського колективу за тематикою проекту:

монографії - ___; статті - ___; авторські свідоцтва - ___.

Наведіть 3 - 4 приклади найбільш вагомих публікацій за останні 5 років

 

 

 

22. КАНДИДАТУРИ МОЖЛИВИХ ЕКСПЕРТІВ В ГАЛУЗІ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ПРОЕКТ

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Місце роботи

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник організації-заявника проекту
(повна назва організації і посади)

 

_________ (                    )
                                                             П. І. Б.

 

М. П.

"___" _ 2012 р.

 

Додаток 3
до наказу Держкомінформнауки
10.01.2012 N 2

Заповнюється в 1 прим. обсягом не більше 1 арк.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

Реєстраційний номер

 

Дата реєстрації

 

(заповнюється Держінформнауки)

Назва проекту
(не більше 8 слів)

 

Пріоритетний напрям

 

Організація-виконавець
(повна та скорочена назви)

 

Форма власності, підпорядкування

 

Поштова адреса,
тел./ факс, e-mail

 

Керівник організації
(назва посади, П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання)

 

Науковий керівник проекту
(назва посади, П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання
тел./ факс, e-mail
)

 

Мета проекту

 

Очікувані результати,
економічний ефект від впровадження

 

Вартість проекту всього,
у тому числі по роках

 

Керівник організації-заявника проекту
(повна назва організації і посади)

 

_________ (                    )
                                                             П. І. Б.

 

М. П.

"___" _ 2012 р.

 

Додаток 4
до наказу Держкомінформнауки
10.01.2012 N 2

Рекомендації
щодо заповнення запиту на участь у конкурсі тематик науково-технічних проектів для виконання за державним замовленням у 2012 - 2013 роках

1. НАЗВА ПРОЕКТУ

Назва проекту повинна відповідати обраній тематиці та основній меті виконання проекту.

Назва повинна бути лаконічною (не більше 8 слів).

Недоцільно використовувати ускладнену термінологію, формули, позначки та скорочення.

2. ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ

Зазначити один із наведених пріоритетних напрямів:

1) науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

2) нові речовини і матеріали

Під час вибору тематики звернути увагу на перелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 942 (Постанова N 942):

- Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя;

Створення стандартів і технології запровадження здорового способу життя, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування;

Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика;

Геномні технології в біомедицині та сільському господарстві;

Молекулярні біотехнології створення нових організмів та продуктів для сільського господарства, фармацевтичної та харчової промисловості;

Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання наноматеріалів;

Технології створення молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та бактеріальних препаратів.

- Нові речовини і матеріали

Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з'єднання і оброблення;

Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з'єднання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних матеріалів;

Створення та застосування нанотехнологій і технологій наноматеріалів;

Створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва.

3. ДЕРЖАВНИЙ ЗАМОВНИК

Державним замовником є Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.

4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Наводяться дані про наукового керівника, відповідального виконавця та авторів проекту: прізвище, ім'я, по батькові; місце роботи; посада; науковий ступінь; телефон; e-mail.

Відповідальний виконавець - особа, уповноважена вирішувати організаційні питання щодо проекту.

5. ПОВНА НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА), ВІДОМЧА ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ

Зазначається повна назва організації, що подає проект на конкурс, її реквізити та відомча підпорядкованість - відповідно до Статуту.

6. КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ

Загальна кількість ключових слів - не більше семи.

7. ОРГАНІЗАЦІЇ-СПІВВИКОНАВЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ-КОНКУРЕНТИ

Зазначаються їх повна назва, відомча підпорядкованість, поштова адреса та частка у загальному обсязі фінансування проекту. Загальний обсяг вартості робіт співвиконавців не може бути більше 40 % вартості всього проекту. Організації-конкуренти зазначаються з метою залучення учасників в разі застосування процедури двоступеневих торгів відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".

8. ВИД ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ

Зазначається спрямованість проекту, для чого ставиться позначка [+].

Дозволяється вказувати декілька напрямів.

9. СТУПІНЬ ПРОРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

Необхідно вказати відсотки (орієнтовно), що характеризують ступінь розроблення проекту за стадіями, наведеними у таблиці.

10. МЕТА ПРОЕКТУ (не більше 0,5 сторінки)

Необхідно чітко сформулювати мету проекту та його зміст, яку проблему буде вирішено завдяки виконанню розробки і впровадженню її результатів.

11. ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Відповідно до ДСТУ 3974-2000, ДКР є складовою частиною єдиного інноваційного процесу "наука - техніка - виробництво", під час виконання якої реалізують результати НДР або набуті знання і досвід у технічній документації для створення дослідних зразків продукції, що передують її серійному виробництву Основним завданням ДКР є розроблення нової науково-технічної продукції і модернізація тієї, що вже існує, а також технології її виробництва.

До ДКР належать роботи з розроблення технічної документації і технології виготовлення дослідних зразків (дослідних партій):

- виробів нової техніки, приладів, апаратури і технологічних засобів, машин, систем, комплексів, речовин, нових матеріалів та обладнання для їх виробництва;

- автоматизованих систем;

- програм та програмних продуктів для обчислювальних машин, систем і комплексів;

- модернізації техніки, приладів і апаратури, які існують, із метою підвищення їхніх функційних показників і властивостей, зокрема продуктивності, якості та експлуатаційної надійності.

12. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Вказуються результати попередніх досліджень (розробок) авторів проекту, які покладені в основу проекту

13. ДЕТАЛЬНИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ (не більше 2-х сторінок)

Відповідно до ДСТУ 3974-2000, Виконавець:

- виконує розрахунки і розробляє документацію, створює моделі, макети або експериментальні зразки майбутніх виробів, за необхідності, та проводить їх випробування;

- проводить патентні дослідження і складає звіт або патентний формуляр, якщо це передбачено ТЗ на ДКР;

- розробляє робочу документацію дослідного зразка і конструкцію виробу;

- розробляє і виготовляє самостійно або із залученням інших підприємств технологічне, контрольно-вимірювальне і випробувальне устаткування, яке обумовлене особливостями виготовлення дослідного зразка і його виробництва;

- виготовляє дослідний зразок (дослідну партію) продукції або забезпечує виробника зразка РД для його виготовлення;

- організує і проводить попередні випробування дослідного зразка (дослідної партії) продукції;

- подає дослідний зразок (дослідну партію) до приймальних випробувань і бере в них участь;

- подає замовнику або проектній організації, якщо вона визначена, відомості, які необхідні для

проектування та реконструкції підприємств і виробництв із метою підготовлення серійного виробництва продукції;

- розробляє регламент технічного обслуговування зразка тощо.

14. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ, ЯКУ БУДЕ ПЕРЕДАНО ЗАМОВНИКУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Зазначити і охарактеризувати науково-технічну продукцію, яку буде створено внаслідок виконання проекту.

15. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

(не більше 0,5 сторінки).

- очікувані переваги нової продукції перед існуючими вітчизняними та зарубіжними аналогами;

- передбачуваний річний обсяг виробництва нової продукції, загальна потреба в ній, терміни окупності витрат на розробку та виробництво;

- вагомість нової продукції для України, можливі ринки збуту (вітчизняні та зарубіжні); очікуваний економічний ефект від впровадження результатів розробки;

- бюджетна ефективність реалізації проекту - збільшення надходжень до державного бюджету порівняно з обсягом наданого фінансування, тис. гривень;

- економічна доцільність реалізації проекту - наявність науково-дослідної та виробничої інфраструктури; оцінка ризиків при виконанні проекту (фінансових, організаційних, виробничих, наукових тощо); економічний ефект (тис. гривень на одиницю продукції); зниження енергоємності (кВт/год. на одиницю продукції), матеріалоємності (кг на одиницю продукції); кількість розроблених видів техніки і технологій, технологічних процесів, речовин та матеріалів, що випускатимуться;

- соціальна спрямованість проекту - кількість збережених та знов створених робочих місць; поліпшення умов праці; якість послуг, що надаватимуться; наявність/відсутність екологічних ризиків під час виконання проекту;

- відповідність пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку держави;

- оновлення матеріально-технічної бази науки.

16. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ ЗА ПРОЕКТОМ З РОЗПОДІЛОМ КОШТІВ МІЖ ВИКОНАВЦЯМИ

Термін виконання розробки - не більше 2-х років. Розробки виконуються, як правило, у три етапи - один у перший рік виконання і два у другий.

Назва етапу повинна чітко та стисло описувати головну мету його виконання.

Термін виконання етапу:

початок (місяць, рік) - кінець (місяць, рік).

У стовпчику "Науково-технічна продукція" зазначається продукція, що буде створена внаслідок виконання кожного етапу.

Науково-технічною продукцією є: конструкторська або технологічна документація, експериментальні або дослідні зразки, розрахунки, методики, програмні продукти, нормативні документи, науково-технічний звіт тощо.

Термінологію використовувати згідно з ДСТУ 3974-2000.

17. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Якщо для виконання проекту використовуються отримані раніше патенти або know-how, то необхідні дані про них зазначаються у таблиці з позначками [+] або [-].

18. ВЛАСНА ОЦІНКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПРОЕКТУ

Ставиться позначка [+]. Дозволяється вибір декількох рівнів.

19. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ

19.1. Загальна вартість проекту

Вартість проекту наводиться у тисячах гривень з одним знаком після коми без ПДВ (згідно з пп. 197.1.22 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України).

Наприклад: "Загальна вартість проекту (без ПДВ) - 20,0 (двадцять) тис. грн.".

19.2. Очікувані витрати на реалізацію проекту

Витрати на виконання всього проекту бажано розподілити між етапами порівну.

Розподіл за статтями кожного з етапів здійснюється з урахуванням того, що

- "Витрати на оплату праці" - не більше 53 % від загального обсягу витрат.

- "Відрахування на соціальне страхування" - не більше 36,3 % від обсягу витрат на оплату праці.

- "Матеріали" - не більше 70 % від вартості етапу.

- "Паливо і енергія для науково-виробничих цілей" - заповнюється у тому разі, коли для виконання проекту необхідно витратити значні обсяги палива та енергії.

- "Витрати на службові відрядження" - не повинні перевищувати 10 % від загального обсягу витрат за проектом.

- "Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями та підприємствами" - не більше 40 % загального обсягу витрат за етапом.

У разі необхідності залучення співвиконавців надається обґрунтування доцільності їх участі у розробці, із наданням інформації про спеціалізацію, досвід, технічне оснащення і т. і. - після таблиці 19.2.

- "Спецобладнання" - не більше 50 % від вартості етапу.

- "Інші витрати" - за цією статтею передбачаються витрати на інформаційні послуги Інтернет, ремонт оргтехніки, затвердження нормативно-технічної документації, експертні послуги, захист об'єктів інтелектуальної власності, видання друкованих праць за матеріалами роботи, що виконується, тощо.

- "Накладні витрати" - рекомендується не більше 30 % від витрат на оплату праці, але не більше, ніж по організації за попередній рік (2011).

Якщо за окремими статтями витрати не передбачаються, то у відповідному стовпчику ставиться "-".

20. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ

20.1. Напрями витрат

Обов'язковою умовою розробок за державним замовленням є використання (впровадження) створеної науково-технічної продукції. Тому необхідно оцінити (експертно) витрати на їх впровадження. Виконання самого проекту не є його впровадженням, тому витрати, які передбачаються на виконання проекту не відображаються в цій таблиці.

20.2. Перелік науково-технічної продукції, що буде вироблятися на основі використання (впровадження) результатів виконання проекту

Вказати, яка науково-технічна продукція буде отримана внаслідок виконання проекту, які підприємства зможуть її випускати, в яких обсягах, за якою ціною.

Для підтвердження цієї інформації, до запиту необхідно додати листи підтримки від підприємств (не менше двох), що зацікавлені у результатах виконання розробки (довільного змісту).

20.3. Потенційні споживачі науково-технічної продукції (послуг)

Наводиться країна, галузь, підприємство, організація (науково-дослідний або проектно-конструкторський інститут, конструкторське бюро, які є потенційними споживачами науково-технічної продукції проекту.

21. НАЯВНИЙ ДОСВІД АВТОРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ В ЗАЯВЛЕНІЙ ТЕМАТИЦІ

21.1. Вказати, скільки років автори та виконавці проекту працюють над проблемою.

21.2. Наводяться 2 - 3 приклади найбільш вагомих розробок членів авторського колективу та виконавців проекту.

21.3. Якщо проект вже був профінансований або фінансується з інших джерел, в цьому пункті необхідно зазначити інвестора та обсяги фінансування.

21.4. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту

Вказати кількість монографій, статей, отриманих патентів авторського колективу за тематикою проекту. Наводиться не більше 3 назв найбільш вагомих публікацій за останні 5 років.

Друкувати шрифтом Times New Roman, кегль 12 (в таблицях допускається - 9 або 10), інтервал - одинарний.

Листи підтримки (на чорно-білому бланку - з печаткою підприємства (організації), на кольоровому - без печатки). Надаються у трьох примірниках: оригінал і дві копії.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали