Додаткова копія: Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001), підписану 7 та 8 грудня 2017 року у м. Брюсселі та 15 грудня 2017 року у м. Будапешті (додається), яка набирає чинності з дати отримання Європейською Комісією повідомлення від Уряду України, що підтверджує завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності, ратифікувати із застереженням такого змісту:

"Органом, що здійснює контроль відповідно до Таблиці 22 "Орган чи органи, що здійснюють контроль та аудит" пункту 5.1 розділу 5 Додатка I Угоди, є Державна аудиторська служба України. Особою, відповідальною за організацію контролю, є заступник Голови Державної аудиторської служби України".

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 вересня 2018 року
N 2554-VIII

 

 

УГОДА
про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001)

Офіційний переклад.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

Уряд України (далі - "країна-партнер ЄІС"), в особі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,

з одного боку,

Європейська Комісія (далі - "Комісія"), виступаючи від імені Європейського Союзу (далі - "Союз"),

з іншого боку, та

Уряд Угорщини (далі - "Держава-член"), в особі Міністерства національної економіки, Керівного органу Дунайської транснаціональної програми співробітництва "Interreg V-B Danube",

з третього боку,

уклали цю Угоду про таке:

Стаття 1 - Програма

(1) Союз погоджується надати фінансування, а Уряд України погоджується прийняти фінансування зазначеної транснаціональної програми співробітництва, як викладено в Додатку I, та затверджено щодо Держав-членів та бенефіціарів ІПД II, що беруть участь у програмі, Виконавчим Рішенням Комісії C (2015) 5953 від 20 серпня 2015 року:

"Interreg V-B Danube"
CCI: 2014TC16M6TN001
далі - "Програма";

та, щодо участі Уряду України в цій Програмі, Виконавчим Рішенням Комісії C (2016) 4719 від 26 липня 2016 року1

(2) Програма фінансується з бюджету Союзу згідно з таким основним актом:

Регламент (ЄС) N 232/2014 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2014 року про створення Європейського інструменту сусідства2 ("Регламент ЄІС", "ЄІС") і, зокрема, його стаття 7 (7).


1 Виконавче рішення Комісії C(2016) 4719 від 26 липня 2016 року про Спеціальний захід на 2016 рік щодо боротьби з корупцією і підтримки ключових реформ на користь Уряду України, який має фінансуватися із загального бюджету Європейського Союзу.

2 OJ L 77, 15.03.2014, стор. 27.

(3) Загальна розрахункова сума Програми становить 274578077 євро, а максимальний розмір внеску Союзу відповідно до ЄІС в Програму на користь Уряду України встановлюються у розмірі 5000000 євро відповідно до 2016 бюджетного року.

Відповідно до умов Програми фінансові внески здійснюються як від країни-партнера ЄІС, так і Союзу. Розподіл відповідних фінансових внесків наводиться в Додатку III.

Стаття 2 - Термін виконання і період прийнятності

(1) Термін виконання цієї Угоди про фінансування починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування і закінчується через 12 років після цієї дати.

(2) В Україні видатки визнаються прийнятними для отримання внеску від ЄІС, якщо вони були понесені бенефіціаром і сплачені в період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2023 року.

Стаття 3 - Тлумачення

(1) Положення цієї Угоди та Додатків до неї тлумачаться як такі, що доповнюють положення нормативної бази, передбаченої у статті 1.

(2) У випадку наявності суперечностей між положеннями, що містяться в "Особливих умовах" цієї Угоди і Додатках до неї, і, зокрема, положеннями, що містяться в Додатку IV ("Загальні умови"), положення, що міститься в "Особливих умовах" цієї Угоди мають переважну силу.

У випадку наявності суперечностей між положеннями цієї Угоди і положеннями основних актів, перелічених у статті 1(2), або актів, прийнятих у зв'язку з ними, положення, що містяться в нормативній базі, мають переважну силу, і до цієї Угоди вносяться зміни або виправлення відповідно до статті 73 (4) Загальних умов.

(3) З урахуванням будь-якого прямо сформульованого положення про інше в цій Угоді, терміни, що використовуються в цій Угоді, мають таке саме значення, яке їм надано в основних актах, перелічених у статті 1 (2).

(4) З урахуванням будь-якого прямо сформульованого положення про інше в цій Угоді, посилання на цю Угоду є посиланнями на таку Угоду з урахуванням подальших можливих змін, доповнень або замін.

(5) Будь-які посилання в цій Угоді та Додатках до неї на інструменти Європейського Союзу є посиланнями на такі інструменти з урахуванням подальших можливих змін, доповнень або замін.

(6) Заголовки в цій Угоді та в Додатках до неї не мають правового значення і не впливають на її тлумачення.

Стаття 4 - Часткова недійсність і ненавмисні прогалини

Якщо будь-яке положення цієї Угоди є або стає недійсним, або якщо ця Угода містить ненавмисні прогалини, це не впливає на дійсність інших положень цієї Угоди.

Відповідно до статті 73 "Загальних умов", Сторони замінять будь-яке недійсне положення або заповнять будь-яку ненавмисну прогалину дійсним положенням, яке буде якомога ближчим до мети та цілей недійсного положення.

Стаття 5 - Адреси та комунікація

Всі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування надаються в письмовій формі, та стосуються безпосередньо Програми, як це визначено в статті 1 (1), і надсилаються за такими адресами:

(a) для Уряду України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
вул. Велика Житомирська, 9
01601 Київ, Україна
E-mail: minregion@minregion.gov.ua

(b) для Європейської Комісії

Генеральний директорат з питань регіональної політики та урбанізації
B- 1049 Брюссель - Бельгія
E-mail:REGIO-TRANSNATIONAL-AND-INTERREGIONAL-COOPERATION@ec.europa.eu;

(c) для Уряду Угорщини

Керівний орган Дунайської транснаціональної програми
Міністерство національної економіки Угорщини
Jуzsef nбdor tйr 2-4
1051 Будапешт, Угорщина
E-mail: danube@interreg-danube.eu

Стаття 6 - Додатки

Ця Угода про фінансування складається з:

(a) Цих Особливих Умов;

(b) Додатків, які є невід'ємною частиною Угоди:

i. Додаток I: Транснаціональна програма співробітництва Interreg;

ii. Додаток II: фінансовий план (частина щорічних фінансових зобов'язань);

iii. Додаток III: фінансовий план (частина фінансових внесків з боку Союзу та бенефіціарів ЄІС відповідно до вісі пріоритетів);

iv. Додаток IV: Загальні умови.

Стаття 7 - Положення, що доповнюють Додаток IV

Положення, що доповнюють Додаток IV:

(a) на додаток до статті 12 (2) Додатка IV, Держави-члени, які беруть участь у Програмі, вирішили застосувати варіант d);

(b) на додаток до статті 33 (1) Додатка IV, бенефіціар ЄІС вирішив скористатись можливістю використання Практичного посібника з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС;

(c) на додаток до статті 34 (1) Додатка IV, ці Особливі умови дозволяють брати участь в конкурсі заявок суб'єктам без утворення юридичної особи;

(d) на додаток до статті 34 (5) Додатка IV, прийнятність, як це визначено в цій статті, не обмежується додатково національною приналежністю, географічним розташуванням або характером заявників;

(e) на додаток до статті 40 (1) Додатка IV, Держави-члени, які беруть участь у Програмі, та країна-партнер ЄІС надали органу аудиту повноваження на виконання своїх функцій безпосередньо на всій території. Вони зазначили, коли орган аудиту має супроводжувати аудитор Держави-члена або третьої країни;

(f) на додаток до статті 41 (2) Додатка IV, країна-партнер ЄІС надала дозвіл органу аудиту на безпосереднє виконання функцій, передбачених у статті 127 Регламенту (ЄС) N 1303/2013 на всій території, яка охоплюється Програмою.

(g) на додаток до статті 44 Додатка IV, країна-партнер ЄІС делегувала свою роль з управління участі Уряду України в Програмі Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

(h) на додаток до статті 48 Додатка IV, ставка співфінансування, а також максимальний розмір допомоги ЄІС для кожного фонду та вісі пріоритетів визначені в Додатку III;

Національне публічне фінансування - внесок у грошовій формі, що здійснюється бюджетною установою або суб'єктом господарювання державної або комунальної форми власності, в рамках реалізації його участі у проекті.

Національне приватне фінансування - внесок у грошовій формі, що здійснюється суб'єктом господарювання приватної форми власності, в рамках реалізації його участі у проекті.

(i) у доповнення статті 56 (3) Додатка IV, методом, обраним для цієї Програми, є метод, зазначений в пункті (b) першого підпункту цієї статті;

(j) у доповнення статті 67(3) Додатка IV, країни-учасники прийняли рішення не стягувати неправомірно виплачену суму, якщо сума, що підлягає відшкодуванню з боку бенефіціара, без урахування відсотків, не перевищує 250 євро у розмірі внеску від допомоги ЕФРР.

Стаття 8 - Додаткова двостороння угода

Уряд України та Уряд Угорщини погодилися, що детальні домовленості між ними не обов'язково мають бути частиною цієї Угоди про фінансування у формі конкретного Додатка, оскільки всі питання достатньо висвітлені в Програмі, Загальних та Особливих умовах, "Посібнику Заявника", "Посібнику з реалізації", "Керівних принципах з контролю" та "Посібнику з технічної допомоги", що затверджені Моніторинговим комітетом.

У таких детальних домовленостях вичерпно викладені всі правила, що регулюють відповідні відносини між керуючим органом (включаючи технічний секретаріат), органом з сертифікації та органом аудиту Програми, а також відповідними органами влади в Уряді України.

Стаття 9 - Набрання чинності

Ця Угода про фінансування вважається укладеною на дату, коли вона підписується останньою стороною, за умови її підписання до 31 грудня 2017 року. Угода про фінансування набирає чинності з дати отримання Комісією повідомлення від Уряду України, що підтверджує завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності. Комісія інформує країну-партнера ЄІС про дату отримання такого повідомлення.

Ця Угода про фінансування складена у трьох примірниках англійською мовою, один з яких надано Уряду України, один - Комісії, та один - Уряду Угорщини.

 

За Уряд України (підпис)

За Комісію (підпис)

Іванна Климпуш-Цинцадзе
Віце-прем'єр-міністр України з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції

Марк Леметр
Генеральний директор
Генеральний директорат
регіональної політики та урбанізації

Брюссель, 8/12/2017 р.

Брюссель, 7/12/2017 р.

За Уряд Угорщини (підпис)

 

Імре Чалаговіц
Керівний орган Дунайської
транснаціональної програми
Міністерство національної економіки

 

Будапешт, 15/12/2017 р.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали