ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21.06.2011 р. N 261

Про реалізацію в області положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

Відповідно до статей 2, 16, 23 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року N 261-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки" (План N 261-р):

1. Затвердити план заходів щодо реалізації в області положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки (далі - план заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським (міст обласного значення) головам:

2.1. Забезпечити своєчасне виконання плану заходів.

2.2. Щороку інформувати Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації за підсумками роботи за півроку та рік до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Головному управлінню праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів подавати облдержадміністрації для інформування Міністерства соціальної політики України до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, станом на 1 січня та 1 липня.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Клімчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
21.06.2011 N 261


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки

Положення Генеральної угоди

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

Розділ I
Розвиток вітчизняного виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості

1.1. Рекомендувати керівникам державних та комунальних підприємств залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новоутворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:
статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси представників та захисту їх соціально-економічних і трудових прав;
внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програм розвитку персоналу)

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

1.2. Рекомендувати керівникам державних підприємств залучати представників первинних профспілкових організацій до:
розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств;
підготовки та подання правлінню або наглядовій раді таких суб'єктів господарювання пропозицій стосовно спрямування частин прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв належать державі, їх дочірніх підприємств, на соціально-економічний розвиток
підготовки пропозицій стосовно спрямування прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами, та подання таких пропозицій керівникам державних підприємств

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

1.3. Рекомендувати включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання

постійно

регіональне відділення Фонду державного майна України по області, обласне об'єднання організацій роботодавців та федерація профспілок області

1.4. Забезпечувати подання безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань інформації про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов'язань за договорами його купівлі-продажу, відносин стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин

постійно

регіональне відділення Фонду державного майна України по області

1.5. Проводити не рідше ніж раз на п'ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства

постійно

Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

1.6 Уживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць

постійно

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю обласного об'єднання організацій роботодавців та федерації профспілок області

1.7. Забезпечувати в межах повноважень здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою енергоефективності на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року N 243

постійно

головні управління економіки, фінансове, промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації за участю організацій роботодавців та профспілок області

1.8. Здійснювати за участю сторін Регіональної угоди заходи щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових та спеціальних розслідувань з боку іноземних держав

постійно

Головне управління економіки, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю обласного об'єднання організацій роботодавців та федерації профспілок області

1.9. Забезпечити дотримання принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб'єктів господарювання і подання сторонам Регіональної угоди відповідно до законодавства такої інформації на їх вимогу

постійно

Райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

1.10. Сприяти запровадженню суб'єктами господарювання програм та міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок області

1.11. Сприяти приєднанню суб'єктів господарювання до Глобального договору ООН

постійно

головні управління економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації за участю обласного об'єднання організацій роботодавців та федерації профспілок області

1.12. Уживати заходів щодо надання підприємствам реального сектору економіки фінансово-кредитної підтримки

постійно

Волинський регіональний центр з інвестицій та розвитку, головні управління економіки, фінансове облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю обласного об'єднання організацій роботодавців та федерації профспілок області

1.13. Сприяти залученню представників профспілок та роботодавців до розгляду Міжвідомчою комісією з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств питань, порушених у їх зверненнях

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

1.14. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

1.15. Рекомендувати під час укладання регіональних угод визначити критерії масового вивільнення працівників та порядок такого вивільнення згідно із законодавством

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

1.16. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій разом з профспілками розробляти у разі невідворотності масових вивільнень заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

1.17. Уживати заходів для:
підвищення щороку рівня зайнятості населення віком від 15 до 70 років не менш, як на 1,3 відсотка;
зниження щороку визначеного за методологією МОП рівня безробіття населення віком 15 - 70 років на 0,5 відсотка

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, обласне об'єднання організацій роботодавців, обласний центр зайнятості

1.18. Уживати заходів для забезпечення працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці

постійно

управління освіти і науки облдержадміністрації

1.19. Уживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих малофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і забезпечення на цій основі зайнятості їх населення

постійно

Головне управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

1.20. Формувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці

щороку

управління освіти і науки облдержадміністрації

Розділ II
Оплата праці

2.1. Забезпечити зростання середньомісячної заробітної плати в цілому в економіці:
у 2011 році - не нижче ніж на 13,6 відсотка порівняно з 2010 роком;
у 2012 році - не нижче ніж на 19,2 відсотка порівняно з 2011 роком

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю обласного об'єднання організацій роботодавців та федерації профспілок області

2.2. Передбачати під час укладання регіональних угод і колективних договорів положення щодо умов оплати праці, за яких розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за виконану в повному обсязі норму часу в нормальних умовах праці повинен бути вищий за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю обласного об'єднання організацій роботодавців та федерації профспілок області

2.3. Рекомендувати сторонам під час укладання регіональних угод, колективних договорів установлювати конкретний розмір мінімальних ставок заробітної плати та міжпосадові, міжрозрядні співвідношення

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

2.4. Рекомендувати сторонам під час укладання регіональних угод застосовувати регіональний коефіцієнт перевищення рівня установленого законодавством прожиткового мінімуму під час визначення мінімальних місячних тарифних ставок працівників

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

2.5. Установити для застосування на підприємствах та в організаціях (крім бюджетної сфери) перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що мають міжгалузевий характер, згідно з додатком 3 до Генеральної угоди

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

2.6. Здійснювати контроль за своєчасною та в повному обсязі виплатою заробітної плати і вживати оперативних заходів відповідно до законодавства у разі несвоєчасної чи не в повному розмірі виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності

постійно

територіальна державна інспекція праці в області, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

2.7. Проводити моніторинг та подавати інформацію соціальним партнерам про стан дотримання вимог законодавства і положень Генеральної угоди у сфері оплати праці та вжиті заходи за фактами виявлених порушень

постійно

територіальна державна інспекція праці в області, Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

2.8. Забезпечити на державних і комунальних підприємствах збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

2.9. Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності у разі затримки виплати заробітної плати подавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємств, установ, організацій відповідно до ст. 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і не виплачену йому заробітну плату

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

2.10. Ужити дієвих заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних комунальних економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що утворилися на кінець 2010 року

протягом 2011 року

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

2.11. Ужити заходів щодо системного підвищення середньої заробітної плати в бюджетній сфері

постійно

головні фінансове управління, управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

Розділ III
Охорона праці, умови праці та відпочинку, охорона навколишнього середовища

3.1. Рекомендувати встановлювати у регіональних угодах, колективних договорах особливості регулювання робочого часу і відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

3.2. Уживати заходів з метою підтримки та заохочення ініціативи поширення екологічно чистих технологій, у тому числі запроваджувати механізми стимулювання

постійно

державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

3.3. Передбачати у розділі "Охорона праці та здоров'я" регіональних угод і колективних договорів підприємств, установ і організацій усіх форм власності:
зобов'язання роботодавця щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до законодавства; перелік робіт, де через умови виробництва працівнику не можна встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачати створення можливостей для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах;
умови і порядок установлення скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації за участю обласного об'єднання організацій роботодавців та профспілок області

3.4. Рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо можливості утворення медичної служби на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працівників понад 500 осіб

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

3.5. Зобов'язати керівників державних і комунальних підприємств надавати на запит первинних профспілкових організацій інформацію про здійснення заходів щодо:
належної організації соціально-побутового забезпечення працівників (гарячого харчування, роботи санітарно-побутових приміщень);:
проведення медичних оглядів працівників та своєчасного і повного виконання рекомендацій заключного акта за результатами медичного огляду працівників;
своєчасного проведення атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

3.6. Утворити служби охорони праці в органах виконавчої влади відповідно до законодавства після затвердження типового положення

протягом дії угоди

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

3.7. Розглядати щороку на засіданні колегії облдержадміністрації питання про стан забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань в області

щороку у травні

управління Держгірпромнагляду в області

3.8. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи з питань створення системи управління охороною праці на підприємствах усіх форм власності

постійно

управління Держгірпромнагляду в області

Розділ IV
Соціальний захист працівників

4.1. Забезпечити застрахованих осіб та членів їх сімей путівками на санаторне лікування, у тому числі до реабілітаційних відділень санаторіїв, у межах коштів, передбачених на ці цілі бюджетом обласного відділення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

щороку II - III квартал

дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України

4.2. Проводити системні цілеспрямовані інформаційні кампанії для роз'яснення населенню та роботодавцям необхідності їх участі у недержавному пенсійному забезпечені

постійно

головні управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, Пенсійного фонду України в області

4.3. Рекомендувати під час укладання регіональних угод і колективних договорів включати зобов'язання щодо соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

4.4. Рекомендувати сторонам колективних договорів під час їх укладання включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників відповідно до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

4.5. Запровадити до 2013 року статистичні спостереження за рівнем і динамікою середніх цін на первинному та вторинному ринку житла і розрахунок індексів цін

протягом 2012 року

головні управління статистики в області, управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

4.6. Забезпечувати перерахування відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з метою компенсації підприємствам витрат, пов'язаних з пільговим проїздом окремих категорій громадян, відповідно до розпису асигнувань державного бюджету та зобов'язань

постійно

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Розділ V
Задоволення духовних потреб населення

5.1. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в області, залучати до занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників та членів їх сімей, у тому числі об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства

постійно

управління у справах сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки облдержадміністрації

5.2. У разі внесення змін і доповнень до державних нормативних документів подавати пропозиції щодо удосконалення соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей

щороку

управління у справах сім'ї, молоді та спорту, науки і освіти облдержадміністрації

Розділ VI
Соціальний захист

6.1. Розглядати висновки та рекомендації за результатами здійснення соціального діалогу, які надходять до відповідних органів державної влади, та інформувати соціальних партнерів

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

6.2. Забезпечити розгляд результатів моніторингу, проведеного соціальними партнерами, про випадки порушень прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців; у разі підтвердження фактів порушень уживати в межах повноважень заходів для їх усунення та інформування відповідних суб'єктів Регіональної угоди
У разі потреби зазначені питання розглянути на засіданні колегії облдержадміністрації за участю соціальних партнерів або на засіданні Регіональної тристоронньої соціально-економічної ради

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

6.3. Надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладення угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

Заключні положення

1. Сприяти приведенню норм та положень регіональних угод, колективних договорів у відповідність з Генеральною угодою

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

2. Сприяти здійсненню соціального діалогу на тристоронній основі

постійно

райдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад за участю організацій роботодавців та профспілок

3. Проводити оперативний моніторинг виконання положень Генеральної угоди між засіданнями спільної робочої комісії та подавати відповідну інформацію Міністерству соціальної політики на його запит

постійно

Головне управління праці, соціальних питань та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації за участю обласного об'єднання організацій роботодавців та федерації профспілок області

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали