ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 травня 2011 року N 698

Про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо контролю державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1012 "Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України", відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 19.08.98 N 1649 (зі змінами та доповненнями), протягом першого кварталу 2011 року здійснено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

За вказаний період було перевірено 409 договорів. Невиконання або неналежне виконання покупцями об'єктів приватизації тих чи інших зобов'язань встановлено за 73 договорами. За виявленими порушеннями органами приватизації вживалися відповідні, передбачені законодавством і договорами, заходи впливу.

З 1995 року до кінця першого кварталу 2011 року на виконання умов договорів українські підприємства отримали інвестицій та інших коштів на загальну суму 9,8 млрд. грн., 1,61 млрд. дол. США та 72,0 млн. євро, що в перерахунку на національну валюту становить 19,48 млрд. грн. (за договорами передбачено надходження інвестицій: 9,04 млрд. грн., 1,46 млрд. дол. США та 19,26 млн. євро). У тому числі у стратегічно важливі для економіки і безпеки держави підприємства внесено коштів на загальну суму 5,16 млрд. грн., 1,16 млрд. дол. США при передбачених 4,77 млрд. грн. та 1,09 млрд. дол. США.

Тривала робота з розірвання договорів купівлі-продажу через невиконання покупцями взятих зобов'язань та з повернення таких об'єктів у державну власність, повторного їх продажу. Станом на 01.04.2011 у державну власність повернуто 296 об'єктів. З числа повернутих у державну власність повторно продано 157 об'єктів. Сума коштів, отриманих від їх повторного продажу, становить 97,61 млн. грн.

У звітному кварталі державні органи приватизації забезпечили виконання вимог організаційно-розпорядчих документів Фонду щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками стану виконання їх умов та термінів подання звітної інформації. Кращими в частині якості організації та здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо подальшого нормативного та методологічного забезпечення контролю є регіональні відділення Фонду по Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Черкаській, Харківській областях, РВ ФДМУ в АР Крим та м. Севастополі, Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Враховуючи наведене, наказую:

1. Затвердити звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом першого кварталу 2011 року (додається).

2. Регіональним відділенням Фонду, Фонду майна Автономної Республіки Крим забезпечити у другому кварталі 2011 року проведення перевірок стану виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації в обсягах та у строки, встановлені організаційно-розпорядчими документами Фонду.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду відповідно до наказу ФДМУ про розподіл функціональних обов'язків.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
06.05.2011 N 698

ЗВІТ
про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого протягом першого кварталу 2011 року

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо контролю державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна (далі - договір), постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1012 "Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України", наказу Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 24.06.2009 N 967 та згідно з квартальним графіком перевірок, затвердженим наказом ФДМУ від 24.12.2010 N 1932 "Про організацію перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу у першому кварталі 2011 року", проведено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів. Здійснений контроль показав таке.

1. Загальні дані про результати контролю, здійсненого протягом першого кварталу 2011 року

На обліку органів приватизації перебувають 12288 договорів купівлі-продажу державного майна, у тому числі:

- пакетів акцій акціонерних товариств - 1059;

- об'єктів малої приватизації - 8191;

- об'єктів незавершеного будівництва - 3038.

Із загальної кількості зазначених договорів станом на 07.04.2011 органами приватизації контролюється стан виконання умов 1738 договорів (решта 10550 договорів - це договори, умови яких вже виконані, внаслідок чого їх знято з контролю).

Протягом кварталу перевірено стан виконання умов 409 договорів, що становить 23,5 відсотка кількості договорів, які знаходяться на контролі.

За результатами цієї роботи можна зробити такі загальні висновки.

Перевірками встановлено, що зобов'язання, взяті покупцями об'єктів приватизації, переважно виконуються належним чином.

Поряд із зазначеним, невиконання тих чи інших умов встановлено у 73 випадках, що склало 17,8 відсотка від загальної кількості договорів, виконання умов яких було перевірено. Вагома частина такого невиконання зафіксована у Луганській (5,9 відсотка перевірених договорів), Київській та Херсонській областях (2,9 відсотка) і воно стосується порушення термінів добудови та розбирання об'єктів.

2. Аналіз стану виконання умов договорів окремих груп об'єктів приватизації

У розрізі окремих груп об'єктів, з числа зазначених вище, стан виконання умов договорів (за накопичувальним підсумком) є таким.

З усіх договорів, які знаходяться на обліку органів приватизації, найбільша кількість порушень фіксується за договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва. Із 3038 договорів цієї групи невиконання умов встановлено за 165 договорами (5,4 відсотка загальної кількості договорів цієї групи). Неналежне виконання умов зафіксовано за 18 договорами (0,6 відсотка). Термін виконання умов не закінчився за 552 договорами (18,2 відсотка). У повному обсязі виконано умови 2303 договорів (75,8 відсотка).

Найбільша кількість договорів з тих, що обліковуються, відноситься до об'єктів малої приватизації. Із їх загальної кількості - 8191 договори - умови у повному обсязі виконано за 7391 договорами (90,2 відсотка загальної кількості). Невиконання умов виявлене за 44 договорами (0,5 відсотка). Неналежне виконання умов (з порушенням термінів) має місце за 22 договорами (0,2 відсотка). Строк виконання умов не закінчився за 734 договорами (8,9 відсотка).

Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій є таким.

На обліку органів приватизації перебуває 1059 договорів купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. Повне і своєчасне виконання умов відмічене за 963 договорами (90,9 відсотка загальної кількості). Неналежне виконання умов, тобто відставання від передбачених договорами термінів, допущено покупцями за 6 договорами (0,5 відсотка). Невиконання умов зафіксовано за 32 договорами (3 відсотка). За 58 договорами (5,4 відсотка) термін виконання умов не настав.

Серед зазначених договорів купівлі-продажу пакетів акцій 128 договорів стосується підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. З них на обліку у центральному апараті Фонду знаходиться 103 договори, у регіональних відділеннях - 25.

Стан їх виконання є таким:

- за 117 договорами (91,4 відсотка загальної кількості) умови виконано у повному обсязі;

- за 7 договорами (5,4 відсотка) зобов'язання знаходяться в стадії виконання;

- за 4 договорами (3,1 відсотка) зафіксовано невиконання умов.

На сьогодні органами приватизації здійснюються заходи щодо розірвання договорів та повернення пакета акцій у державну власність.

3. Дані щодо стану виконання покупцями об'єктів приватизації найбільш характерних умов договорів

Значна кількість порушень умов договорів фіксується за договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва і стосується порушень термінів добудови та розбирання об'єктів. Протягом кварталу таке невиконання встановлено за 32 договорами (7,82 відсотка перевірених). Найбільшу кількість таких випадків зафіксовано регіональними відділенням Фонду по Київській та Житомирській областях. Вказаними регіональними відділеннями розпочато претензійно-позовну роботу з метою застосування до покупців передбачених законодавством та договорами норм відповідальності.

Факти порушення розрахунків за придбані об'єкти приватизації за 4 договорами (0,9 відсотка від перевірених) встановлено регіональними відділенням по м. Києву (2 договори), Херсонській та Харківській (по 1 договору) областях.

Недотримання термінів здачі земельної ділянки місцевим органам влади після розбирання придбаних покупцями об'єктів приватизації зафіксовано у Кіровоградській області (19 договорів).

Порушення виконання умов договорів в частині переоформлення права забудовника органами приватизації встановлено за 11 договорами (2,6 відсотка перевірених). Такі випадки встановлено регіональним відділенням по Київській області (4 договори), Харківській (3 договори) та Херсонській (2 договори) областях, Чернігівській області та АР Крим (по 1 договору).

Результати перевірки стану виконання покупцями зобов'язань щодо збереження існуючої на момент приватизації кількості робочих місць та створення нових такі. На контролі органів приватизації знаходиться 170 договори (9,8 відсотка загальної кількості договорів, які контролюються органами приватизації), що містять умову щодо збереження кількості робочих місць, які існували на об'єктах на момент їх приватизації, та 186 договорів (10,7 відсотка) - щодо створення нових.

Протягом кварталу перевірено 32 договори, що містять умову щодо збереження робочих місць та 15 договорів щодо створення нових.

Результати перевірки показали, що існуюча на момент приватизації кількість робочих місць на підприємствах, стосовно яких укладено зазначені 32 договори з умовою збереження робочих місць, становила 3256 одиниць. На сьогодні їх кількість складає 3289 одиниць, тобто власниками у післяприватизаційний період ця умова договорів виконана і додатково створено 33 нових робочих місця.

Наприклад, за договором купівлі-продажу ЦМК ДП Будівельно-монтажного управління "Дніпротрансзв'язок" повинно зберігатись 73 робочих місця. У результаті перевірки встановлено наявність 80 робочих місць.

За договором купівлі-продажу ВАТ "Київське спеціальне проектно-конструкторське бюро "МеНас", власником (ТОВ "Логістика та дистрибуція") збережено 9 робочих місць та додатково створено ще 9.

На виконання зобов'язання щодо створення нових робочих місць, яке передбачено 15 перевіреними договорами, власниками цих об'єктів у постприватизаційний період створено 123 робочих місця.

За договором купівлі-продажу об'єкта "Стенд підготовки дослідів повітряно-приймальних приймальних пристроїв корабельних енергетичних установок" власником "Мк-Маркет" на момент перевірки було створено 38 робочих місць, з них 15 - понад передбачених умовами договору.

Поряд із зазначеним існують приклади, коли власниками у післяприватизаційний період не виконано умову договорів купівлі-продажу щодо створення нових робочих місць. Це договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва корпусу обласної клінічної лікарні (покупець ВКФ "Буковина") у Чернівецькій області. За умовами договору покупець після завершення будівництва повинен був створити не менше 25 робочих місць. Результати перевірки засвідчили, що умови договору не виконуються: покупцем на базі ОНБ не створено заклад охорони здоров'я, не створено 25 робочих місць.

Слід відзначити також створення нових робочих місць за договорами, в яких умови щодо збереження або створення нових робочих місць не передбачені. У звітному кварталі із загальної кількості перевірених договорів на 8 об'єктах приватизації відмічено створення 41 нового робочого місця. Наприклад, в м. Севастополь за договором купівлі-продажу нежилих приміщень (взуттєва майстерня) покупець (ВАТ "Взуттєва фабрика") створено 8 робочих місць. Також, за договором купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва комбінату рибної гастрономії покупцем (ТОВ "Сітрефік-Марін") створено 5 робочих місць.

Мають місце і інші приклади, де завдяки добросовісній діяльності власників приватизованих об'єктів та ефективному контролю з боку органів приватизації вдається досягати позитивних результатів не лише у фінансових, економічних, але і в соціальних сферах.

У звітному кварталі також перевірено стан виконання інвестиційних зобов'язань та інших зобов'язань, виражених у грошовій формі, які містять 840 договорів купівлі-продажу пакетів акцій, 375 договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації і 88 договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва.

Загалом цими договорами передбачено інвестування у підприємства (у 1996 - 2021 роках) на загальну суму 11144,44 млн. грн., 1783,63 млн. дол. США та 19,26 млн. євро. У тому числі станом на 01.04.2011 - 9039,54 млн. грн., 1460,62 млн. дол. США, 19,26 млн. євро. Фактично станом на 01.04.2011 українські підприємства отримали 9804,76 млн. грн., 1617,38 млн. дол. США та 72 млн. євро, що у перерахунку на національну валюту становить 19484,18 млн. грн.

За окремими групами договорів ці цифри розподіляються так.

Договорами купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств передбачено надходження до них у період з 1995 року до 2021 року коштів на загальну суму 9818,55 млн. грн., 1464,38 млн. дол. США та 19,26 млн. євро. У тому числі стратегічно важливі для економіки та безпеки держави підприємства протягом вказаного періоду мають отримати 4959,88 млн. грн., 1097,00 млн. дол. США.

Фактично у період з 1995 року підприємствами вже отримано інвестицій:

- за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій у розмірі 8921,91 млн. грн., 1615,16 млн. дол. США та 72,00 млн. євро;

- у тому числі за договорами купівлі-продажу пакетів акцій стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств - 5161,98 млн. грн., 1164,98 млн. дол. США. За умовами зазначених договорів у цей період повинно бути внесено 4769,22 млн. грн., 1097,00 млн. дол. США.

Договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва заплановано надходження інвестицій у період з 1996 року до 2021 року - 1126,82 млн. грн. і 10 тис. дол. США, а станом на 01.04.2011 - 455,86 млн. грн., 10 тис. дол. США. Фактично станом на 01.04.2011 внесено 722,93 млн. грн. і 27,756 тис. дол. США.

Договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації передбачено у період до 2021 року внесення інвестицій на загальну суму 199,07 млн. грн. і 319,24 млн. дол. США, а станом на 01.04.2011 - 131,17 млн. грн. та 650,00 тис. дол. США. Фактично станом на 01.04.2011 надійшло 159,92 млн. грн. і 2191,11 тис. дол. США.

Зацікавленість інвесторів викликають підприємства базових галузей економіки, а саме: чорної та кольорової металургії (обсяг внесених інвестицій - 3731,28 млн. грн. та 1300,01 млн. дол. США), машинобудування та металообробки (1346,31 млн. грн. та 36,24 млн. дол. США), енергетичної та паливної промисловості (833,47 млн. грн., 57,92 млн. дол. США та 71,14 млн. євро).

Аналіз напрямів залучення інвестицій свідчить, що більша їх частина наплавляється на технічне переозброєння та реконструкцію виробництва (3255,44 млн. грн. та 1100,92 млн. дол. США), що є необхідним для розвитку виробничої бази підприємств - випуску конкурентоспроможної продукції.

Наступними напрямами залучення інвестицій у підприємства України за кількісними показниками є погашення кредиторської заборгованості підприємств з платежів до бюджету всіх рівнів та перед Пенсійним фондом (101,561 млн. грн., 42,33 млн. дол. США).

4. Заходи, вжиті органами приватизації з метою усунення фактів порушень умов продажу об'єктів приватизації

У всіх виявлених випадках порушення покупцями взятих зобов'язань органами приватизації здійснювалася претензійно-позовна робота щодо застосування до них передбачених договорами та законодавством санкцій. Зокрема, крім заходів із стягнення штрафів, пені і неустойок (загальна сума за наростаючим підсумком за всі роки контролю - 88,07 млн. грн. та 163,4 тис. дол. США), після використання всіх можливостей досудового врегулювання спорів здійснювалися дії щодо розірвання (визнання недійсними) таких договорів та повернення відчужених за ними об'єктів у державну власність. У першому кварталі сума сплачених штрафних санкцій склала 425,478 тис. грн.

Станом на 01.04.2011 у власність держави повернуто 296 (за накопичувальним підсумком) об'єктів приватизації (з яких 82 - пакети акцій, 52 - цілісні майнові комплекси і 162 - об'єкти незавершеного будівництва). За 124 договорами продовжується претензійно-позовна робота щодо їх розірвання (визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об'єктів у державну власність (з них 18 - пакети акцій, 19 - цілісні майнові комплекси та 87 - об'єкти незавершеного будівництва).

З числа повернутих у державну власність об'єктів приватизації повторно продано 157 об'єктів, а саме:

- 49 пакетів акцій;

- 79 об'єктів незавершеного будівництва;

- 29 цілісних майнових комплексів.

Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернутих державі об'єктів за рішеннями судів, за накопичувальним підсумком становить 97,612 млн. грн.

5. Приклади позитивних результатів роботи органів приватизації та діяльності власників приватизованого майна в процесі виконання умов договорів купівлі-продажу

Перевірками фіксуються конкретні приклади поліпшення виробничого та фінансового стану приватизованих підприємств внаслідок успішної реалізації власниками взятих зобов'язань. Крім уже наведених, це:

- у Київській області:

покупець - ПАТ "Картонно-паперовий комбінат", який придбав за договором купівлі-продажу пакет акцій ПАТ "ЕНЕРГІЯ", виконав всі соціально-економічні зобов'язання, а саме: у післяприватизаційний період кількість працюючих зросла до 225 осіб, заробітна плата працівникам виплачується вчасно, виплачуються винагороди за підсумками роботи за рік, збільшився обсяг щомісячного преміювання працівників. З метою забезпечення харчування працівників ПАТ "ЕНЕРГІЯ" належним чином утримується їдальня та буфет. За 2010 рік витрати на поліпшення соціально-побутових умов працюючих склали 513,3 тис. грн., що становить 0,9 % від суми реалізованої продукції (договором передбачено 0,5 % від суми реалізованої продукції). У рамках Концепції післяприватизаційного розвитку розробляється проект будівництва енергоджерела із застосуванням когенераційних установок. Проектом передбачається комбіноване виробництво теплової та електричної енергії. Річне вироблення енергії енергоджерела, що проектується, складатиме: теплової енергії - 515 тис. Гкал та електричної енергії - 308,7 млн. Квт·год. Така кількість електричної енергії повністю перекриває навантаження ПАТ "Картонно-паперовий комбінат", який є найбільшим споживачем (75 %) теплової енергії ПАТ "ЕНЕРГІЯ" та власні потреби енергоджерела, а теплова енергія повністю перекриває технологічні потреби ПАТ "Картонно-паперовий комбінат", промислових споживачів регіону та теплопостачання населення м. Обухів.

- у Одеській області:

покупець - ТОВ "Енергосистема", наприкінці 2000 року придбав за договором купівлі-продажу об'єкт незавершеного будівництва "Дитячий корпус психоневрологічного диспансера" (готовність - 26 %). Перший проект на будівництво 28-поверхового бізнес-центру не був затверджений міськвиконкомом, оскільки в історичній частині міста заборонено будівництво об'єктів підвищеної етажності. Покупець був змушений замовити новий проект на будівництво 12 - 16 поверхової будівлі. У зв'язку із внесенням значних змін у проект було продовжено термін будівництва, про що складено відповідну додаткову угоду з продавцем. Будівельні роботи суспільно-житлового комплексу розпочаті у травні 2006 року. Станом на 01.11.2010 загальна сума витрат на будівництво об'єкта склала 121,33 млн. грн. Покупцем також виконані фінансові зобов'язання щодо участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Одеси. Об'єкт здано в експлуатацію. Завдяки ефективному управлінню нового власника, центр міста прикрашає чудовий сучасний суспільно-житловий комплекс.

Покупець - ТОВ "ЕЙР ПЛЮС", придбав об'єкт малої приватизації - ЦМК-державного підприємства Науково-дослідний технологічний інститут "ТЕМП" зобов'язався протягом певного періоду проводити фінансування будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, пов'язаних з капітальним ремонтом будівлі та благоустроєм території. Об'єкт складається з чотирьох нежитлових корпусів, один з яких 12-поверхова будівля. Комплекс розташовано у центральній частині одного з районів м. Одеси.

Покупцем виконано капітальний ремонт електропідстанції на суму 34,25 тис. грн., поточний ремонт приміщень на суму 443,8 тис. грн. Також, проведено заміну головної постачальної водної магістралі на суму 115,32 тис. грн. При цьому роботи проводилось з використанням новітніх технологій, які зберігають неушкодженими автомобільну дорогу та тротуарну плитку.

Покупець - КСП ім. А. В. Трофімова, придбав за договором купівлі-продажу об'єкт агропромислового комплексу - державне підприємство "Сільськогосподарське підприємство ім. А. В. Трофімова", зобов'язалось вивести об'єкт приватизації із числа збиткових. Збитковість підприємства у 2009 році складала 716,0 тис. грн., за 9 місяців 2010 року вона повністю ліквідована. У 2010 році підприємство одержало 4717,00 тис. грн. прибутку.

- у Черкаській області:

покупець, ПП "Авто-ВІС", який придбав виробничі приміщення, виконує послуги по ремонту і калібруванню засобів вимірювальної техніки. Державну повірку відремонтованих приладів проводить ДП "Черкасистандартметрологія" на базі підприємства "Авто-ВІС" на атестованих робочих місцях. На даний час атестовано 10 робочих місць, оснащених робочими еталонами та робочими ЗВТ, які дають змогу здійснювати державну повірку засобів вимірювальної техніки безпосередньо в лабораторіях підприємства. Підприємство забезпечене необхідними нормативними документами, які регламентують методи повірки, калібрування, ремонту ЗВТ. Ринок послуг охоплює всі райони Черкаської області та сягає за її межі (Кіровоградська, Полтавська, Київська обл.) ПП "Авто-ВІС" співпрацює більш ніж з 300 суб'єктами підприємницької діяльності. За рік відремонтовано і повірено майже 5000 приладів. Вивчається попит на послуги та рівень цін. Підприємством придбано і змонтовано на приватизованих площах робочий еталон об'єму газу дзвонового типу РЕОВГ для повірки промислових лічильників газу. Це дає можливість забезпечити повірку приладів обліку газу більш вищої точності, що відповідає вимогам Держстандарту України. Загальна сума капіталовкладень в нове обладнання становить 130 тис. грн. ПП "Авто-ВІС" заключило договір з Івано-Франківським спеціальним конструкторським бюро на модернізацію установки УПЛГ-2500 вартістю 85680 тис. грн.

На підприємстві працює 20 кваліфікованих працівників з великим досвідом роботи в даній галузі. Працівники щорічно отримують 30-денну оплачувану відпустку та матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу, користуються іншими соціальними пільгами. В зв'язку з придбанням нового обладнання кількість робочих місць планується збільшити. Підприємство планує створення сучасної, незалежної лабораторії вимірювальної техніки та розширення сфери послуг.

6. Загальні питання роботи органів приватизації із забезпечення виконання умов продажу державного майна

Протягом першого кварталу органами приватизації забезпечено виконання вимог відповідних організаційно-розпорядчих актів щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками виконання їх умов та термінів передачі звітів до Фонду. Кращими регіональними відділеннями в частині організації та здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо його подальшого нормативного та методологічного забезпечення є регіональні відділення ФДМУ по Миколаївській, Одеській, Черкаській, Тернопольській, Харківській областях, РВ ФДМУ в АРК та м. Севастополь, Фонд майна Автономної Республіки Крим.

Департамент договірного менеджменту протягом кварталу здійснював роботу, спрямовану на вдосконалення системи контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, удосконалення нормативно-правової бази з питань приватизації.

З цією метою забезпечувався контроль та постійний моніторинг стану виконання умов договорів купівлі-продажу згідно з графіком перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу. При проведенні контролю за виконанням інвестиційних та соціальних зобов'язань залучались представники профспілкових організацій.

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України від 22.12.2010 N 2850-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статутного капіталу" Департаментом підготовлено наказ Фонду державного майна України від 15.03.2011 N 350 "Про внесення змін до типових актів перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу".

Інформація про роботу державних органів приватизації з питань контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, його результатів, проблемних питань та шляхів їх вирішення, висвітлюється засобами масової інформації (Державний інформаційний бюлетень про приватизацію), розміщується на сайті Фонду в рубриці "Договірний менеджмент", що забезпечує прозорість та відкритість здійснення приватизаційних процесів.

 

Директор Департаменту

Ю. Нікітін

 

Додаток 

Діаграма 1

Загальні дані про результати контролю, здійсненого у першому кварталі 2010 року

На обліку органів приватизації знаходиться всього 12288 договорів купівлі-продажу державного майна, з них:

 

Діаграма 2

Із 12288 договорів, що знаходяться на обліку, контролюється стан виконання умов 1738 договорів (решта 10550 - це договори, умови яких виконані, внаслідок чого їх знято з контролю).

 

Діаграма 3

Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави
(128 договорів)

 

Діаграма 4

Кількість договорів купівлі-продажу (ДКП), що мають інвестиційні та інші зобов'язання, виражені у грошовій формі

 

Діаграма 5

Стан виконання зобов'язань щодо внесення інвестицій покупцями об'єктів приватизації відповідно до укладених договорів купівлі-продажу у перерахунку на національну грошову одиницю станом на 01.04.2011 (по роках)*

 


* Надходження інвестицій за накопичувальним підсумком 19,484 млрд. грн.

Діаграма 6

Обсяги інвестування у розрізі галузей

 

Діаграма 7

Напрями використання інвестицій підприємствами згідно з умовами договорів купівлі-продажу

 

Діаграма 8

Надходження інвестицій на погашення заборгованості підприємств

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали