ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 жовтня 2011 року N 1511

Про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо контролю державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1012 "Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України", відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 19.08.98 N 1649 (зі змінами та доповненнями), протягом третього кварталу 2011 року здійснено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації.

За вказаний період було перевірено 413 договорів. Невиконання або неналежне виконання покупцями об'єктів приватизації тих чи інших зобов'язань встановлено за 51 договором. За виявленими порушеннями органами приватизації вживалися відповідні, передбачені законодавством і договорами, заходи впливу.

З 1995 року до кінця третього кварталу 2011 року на виконання умов договорів українські підприємства отримали інвестицій та інших коштів на загальну суму 9,9 млрд. грн., 1,62 млрд. дол. США та 72,0 млн. євро, що в перерахунку на національну валюту становить 19,6 млрд. грн. (за договорами передбачено надходження інвестицій: 8,96 млрд. грн., 1,46 млрд. дол. США та 19,26 млн. євро). У тому числі у стратегічно важливі для економіки і безпеки держави підприємства внесено коштів на загальну суму 5,17 млрд. грн., 1,16 млрд. дол. США при передбачених 4,95 млрд. грн. та 1,55 млрд. дол. США.

Тривала робота з розірвання договорів купівлі-продажу через невиконання покупцями взятих зобов'язань та з повернення таких об'єктів у державну власність, повторного їх продажу. Станом на 01.10.2011 у державну власність повернуто 298 об'єктів. З числа повернутих у державну власність повторно продано 159 об'єктів. Сума коштів, отриманих від їх повторного продажу, становить 98,37 млн. грн.

У звітному кварталі державні органи приватизації забезпечили виконання вимог організаційно-розпорядчих документів Фонду щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками стану виконання їх умов та термінів подання звітної інформації. Кращими в частині якості організації та здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо подальшого нормативного та методологічного забезпечення є Регіональні відділення ФДМУ по Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Донецькій областях, по м. Києву, в ДР Крим та м. Севастополь.

Враховуючи наведене, наказую:

1. Затвердити звіт про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого державними органами приватизації протягом третього кварталу 2011 року (додається).

2. Регіональним відділенням Фонду, Фонду майна Автономної Республіки Крим забезпечити у четвертому кварталі 2011 року проведення перевірок стану виконання умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації в обсягах та у строки, встановлені організаційно-розпорядчими документами Фонду.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
19.10.2011 N 1511

ЗВІТ
про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, здійсненого протягом третього кварталу 2011 року

Згідно з вимогами статей 7 та 27 Закону України "Про приватизацію державного майна" щодо контролю державними органами приватизації (далі - орган приватизації) за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, постанови Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 1012 "Про порядок контролю за діяльністю підприємств, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України", відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі - Фонд) від 19.08.98 N 1649 (зі змінами та доповненнями), та згідно з щоквартальними графіками перевірок, затвердженими наказами ФДМУ та його регіональними відділеннями "Про організацію щоквартальних перевірок виконання умов договорів купівлі-продажу", проведено перевірки виконання покупцями державного майна умов укладених договорів. Здійснений контроль показав таке.

1. Загальні дані про результати контролю, здійсненого протягом третього кварталу 2011 року

На обліку органів приватизації перебувають 12356 договорів купівлі-продажу державного майна, у тому числі:

пакетів акцій акціонерних товариств - 1063;

об'єктів малої приватизації - 8252;

об'єктів незавершеного будівництва - 3041.

Із загальної кількості зазначених договорів станом на 01.10.2011 органами приватизації контролюється стан виконання умов 1609 договорів (решта 10747 договорів - це договори, умови яких вже виконані, внаслідок чого їх знято з контролю).

Протягом кварталу перевірено стан виконання умов 413 договору, що становить 25,7 відсотка кількості договорів, які знаходяться на контролі.

За результатами цієї роботи можна зробити такі загальні висновки.

Перевірками встановлено, що зобов'язання, взяті покупцями об'єктів приватизації, переважно виконуються належним чином.

Поряд із зазначеним, невиконання тих чи інших умов встановлено у 51 випадку, що склало 12,3 відсотка від загальної кількості договорів, виконання умов яких було перевірено. Вагома частина такого невиконання зафіксована у Київській (2,2 відсотка перевірених договорів) та Луганській областях (1,7 відсотка) і вона стосується порушення термінів завершення будівництва та введення в експлуатацію.

2. Аналіз стану виконання умов договорів окремих груп об'єктів приватизації

У розрізі окремих груп об'єктів, з числа зазначених вище, стан виконання умов договорів (за накопичувальним підсумком) є таким.

З усіх договорів, які знаходяться на обліку органів приватизації, найбільша кількість порушень фіксується за договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва. Із 3041 договору цієї групи невиконання умов встановлено за 157 договорам (5,2 відсотка загальної кількості договорів цієї групи). Неналежне виконання умов зафіксовано за 23 договорами (0,8 відсотка). Термін виконання умов не закінчився за 533 договорами (17,5 відсотка). У повному обсязі виконано умови 2328 договорами (76,5 відсотка).

Найбільша кількість договорів з тих, що обліковуються, відноситься до об'єктів малої приватизації. Із їх загальної кількості - 8252 договорів - умови у повному обсязі виконано за 7529 договорами (91,2 відсотка загальної кількості). Невиконання умов виявлене за 36 договорами (0,4 відсотка). Неналежне виконання умов (з порушенням термінів) має місце за 26 договорами (0,3 відсотка). Строк виконання умов не закінчився за 661 договором (8,0 відсотків).

Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій є таким.

На обліку органів приватизації перебуває 1063 договори купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств. Повне і своєчасне виконання умов відмічене за 968 договорами (91,1 відсотка загальної кількості). Неналежне виконання умов, тобто відставання від передбачених договорами термінів, допущено покупцями за 6 договорами (0,6 відсотка). Невиконання умов зафіксовано за 30 договорами (2,8 відсотка). За 59 договорами (5,5 відсотка) термін виконання умов не настав.

Серед зазначених договорів купівлі-продажу пакетів акцій 130 договорів стосується підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. З них на обліку у центральному апараті Фонду знаходиться 105 договорів, у регіональних відділеннях - 25.

Стан їх виконання є таким:

- за 117 договорами (90,0 відсотків загальної кількості) умови виконано у повному обсязі;

- за 9 договорами (6,9 відсотка) зобов'язання знаходяться в стадії виконання;

- за 4 договорами (3,0 відсотка) зафіксовано невиконання умов.

На сьогодні органами приватизації здійснюються заходи щодо розірвання договорів та повернення пакета акцій у державну власність.

3. Дані щодо стану виконання покупцями об'єктів приватизації найбільш характерних умов договорів

Значна кількість порушень умов договорів фіксується за договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва і стосується порушень термінів завершення будівництва та введення в експлуатацію. Протягом кварталу таке невиконання встановлено за 33 договорами (8 відсотків перевірених). Найбільшу кількість таких випадків зафіксовано Регіональними відділеннями по Київській та Луганській областях. Вказаними регіональними відділенням розпочато претензійно-позовну роботу з метою застосування до покупців передбачених законодавством та договорами норм відповідальності.

Зафіксовано порушення в частині ненадання документів, що підтверджують виконання умов договорів купівлі-продажу. Такі випадки встановлені за 15 договорами (3,6 відсотка від перевірених) Регіональними відділеннями по Київській (14 договорів) та Харківській (1 договір) областях.

Регіональними відділеннями встановлені порушення умов договорів в частині виконання вимог екологічної безпеки та заходів з охорони навколишнього середовища за 9 договорами (2,2 відсотка перевірених). Такі випадки зафіксовані по Київській (8 договорів) та Запорізькій (1 договір) областях.

Результати перевірки стану виконання покупцями зобов'язань щодо збереження існуючої на момент приватизації кількості робочих місць та створення нових такі. На контролі органів приватизації знаходиться 176 договорів (10,9 відсотка загальної кількості договорів, які контролюються органами приватизації), що містять умову щодо збереження кількості робочих місць, які існували на об'єктах на момент їх приватизації, та 233 договори (14,5 відсотка) - щодо створення нових.

Протягом кварталу перевірено 21 договір, що містить умову щодо збереження робочих місць та 25 договорів щодо створення нових.

Результати перевірки показали, що існуюча на момент приватизації кількість робочих місць на підприємствах, стосовно яких укладено зазначений 21 договір з умовою збереження робочих місць, становила 3212 одиниць. На сьогодні їх кількість складає 3252 одиниці, тобто власниками у післяприватизаційний період ця умова договорів виконана і додатково створено 40 нових робочих місць.

Наприклад, у Донецькій області за договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ДП "Підприємство по виробництву вибухозахисних та в'яжучих матеріалів" покупець (ТОВ "Союз промислових підприємств") повинен зберегти робочі місця в кількості 77 од., крім того протягом трьох років створити додатково 10 нових робочих місць. На момент перевірки на підприємстві існує 91 робоче місце.

У Дніпропетровській області за договором купівлі-продажу ЦМК "Криворізький державний навчально-курсовий комбінат" кількість робочих місць до приватизації складала 14 одиниць. На момент перевірки на об'єкті існує 27 робочих місць.

На виконання зобов'язання щодо створення нових робочих місць власниками цих об'єктів у постприватизаційний період створено 198 робочих місць.

Наприклад, у Сумській області за договором купівлі-продажу пакету акцій ВАТ "Конотопський ремонтно-механічний завод" покупцем (ТОВ "Промисловість і технології" (Росія) створено 55 нових робочих місць.

У Одеській області за договором купівлі-продажу пакету акцій ВАТ "Дунайсудноремонт" покупцем (ПП "Док-сервіс") створено 51 нове робоче місце.

Слід відзначити також створення нових робочих місць за договорами, в яких умови щодо збереження або створення нових робочих місць не передбачені. У звітному кварталі із загальної кількості перевірених договорів на 11 об'єктах приватизації відмічено створення 992 нових робочих місць.

Наприклад, в Луганській області за договором купівлі-продажу ОНБ - розкриття та підготовка Одеського блоку відокремленого підрозділу "Шахта "Довжанська-Капітальна" покупцем (ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія") створено 289 робочих місць.

Також, по м. Севастополь за договором купівлі-продажу ОНБ - промбази комбінату залізобетонних виробів - покупцем (ТОВ "Грей") створено 93 робочих місць.

Мають місце і інші приклади, де завдяки добросовісній діяльності власників приватизованих об'єктів та ефективному контролю з боку органів приватизації вдається досягати позитивних результатів не лише у фінансових, економічних, але і в соціальних сферах.

Перевірки стану виконання інвестиційних зобов'язань та інших зобов'язань, виражених у грошовій формі, які містять 843 договори купівлі-продажу пакетів акцій, 374 договорів купівлі-продажу об'єктів малої приватизації і 87 договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва показали наступне.

Загалом цими договорами передбачено інвестування у підприємства (у 1996 - 2031 роках) на загальну суму 11178,53 млн. грн., 2217,69 млн. дол. США та 19,26 млн. євро. У тому числі станом на 01.10.2011 - 8964,06 млн. грн., 1465,05 млн. дол. США, 19,26 млн. євро. Фактично станом на 01.10.2011 українські підприємства отримали 9957,24 млн. грн., 1617,65 млн. дол. США та 72 млн. євро, що у перерахунку на національну валюту становить 19638,776 млн. грн.

За окремими групами договорів ці цифри розподіляються так.

Договорами купівлі-продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств передбачено надходження до них у період з 1996 року до 2031 року коштів на загальну суму 9853,77 млн. грн., 1919,38 млн. дол. США та 19,26 млн. євро. У тому числі стратегічно важливі для економіки та безпеки держави підприємства протягом вказаного періоду мають отримати 4953,58 млн. грн., 1552,00 млн. дол. США.

Фактично у період з 1996 року підприємствами вже отримано інвестицій:

- за всіма договорами купівлі-продажу пакетів акцій у розмірі 9054,36 млн. грн., 1615,16 млн. дол. США та 72,00 млн. євро;

- у тому числі за договорами купівлі-продажу пакетів акцій стратегічно важливих для економіки і безпеки держави підприємств - 5169,55 млн. грн., 1164,98 млн. дол. СІЛА. За умовами зазначених договорів у цей період повинно бути внесено 4769,23 млн. грн., 1097,00 млн. дол. США.

Договорами купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва заплановано надходження інвестицій у період з 1996 року до 2031 року - 1126,77 млн. грн. і 10 тис. дол. США, а станом на 01.10.2011 - 469,67 млн. грн., 10 тис. дол. США. Фактично станом на 01.10.2011 внесено 723,96 млн. грн і 27,756 тис. дол. США.

Договорами купівлі-продажу об'єктів малої приватизації передбачено у період до 2031 року внесення інвестицій на загальну суму 197,98 млн. грн. і 298,29 млн. дол. США, а станом на 01.10.2011 - 123,69 млн. грн. та 650,00 тис. дол. США. Фактично станом на 01.10.2011 надійшло 178,92 млн. грн. і 2458,26 тис. дол. США.

Зацікавленість інвесторів викликають підприємства базових галузей економіки, а саме: чорної та кольорової металургії (обсяг внесених інвестицій - 3731,33 млн. грн. та 1300,01 млн. дол. США), машинобудування та металообробки (1351,05 млн. грн. та 36,24 млн. дол. США), енергетичної та паливної промисловості (833,47 млн. грн., 57,92 млн. дол. США та 71,14 млн. євро).

Аналіз напрямків залучення інвестицій свідчить, що більша їх частина направляється на технічне переозброєння та реконструкцію виробництва (3255,47 млн. грн. та 1100,93 млн. дол. США), що є необхідним для розвитку виробничої бази підприємств - випуску конкурентоспроможної продукції.

Наступними напрямками залучення інвестицій у підприємства України за кількісними показниками є погашення кредиторської заборгованості підприємств з платежів до бюджету всіх рівнів та перед Пенсійним фондом (102,29 млн. грн. та 42,33 млн. дол. США).

4. Заходи, вжиті органами приватизації з метою усунення фактів порушень умов продажу об'єктів приватизації

У всіх виявлених випадках порушення покупцями взятих зобов'язань органами приватизації здійснювалася претензійно-позовна робота щодо застосування до них передбачених договорами та законодавством санкцій.

Загальна сума штрафів, пені та неустойок, яка була нарахована за наростаючим підсумком за всі роки контролю склала 109,85 млн. грн. та 163,4 тис. дол. США. Фактично було сплачено 18,18 млн. грн та 106,4 тис. дол. США.

За звітний період нараховано штрафних санкцій на суму 18,065 млн. грн., фактично сплачено 2215,953 тис. грн.

У попередньому кварталі було нараховано штрафів, пені та неустойок на суму 3,71 млн. грн та фактично сплачено 136,978 тис. грн.

Після використання всіх можливостей досудового врегулювання спорів здійснювалися дії щодо розірвання (визнання недійсними) таких договорів та повернення відчужених за ними об'єктів у державну власність.

Станом на 01.10.2011 у власність держави повернуто 298 (за накопичувальним підсумком) об'єктів приватизації (з яких 82 - пакети акцій, 53 - цілісні майнові комплекси і 163 - об'єкти незавершеного будівництва). За 140 договорами продовжується претензійно-позовна робота щодо їх розірвання (визнання недійсними) і повернення відчужених за ними об'єктів у державну власність (з них 19 - пакети акцій, 1 - 8 - цілісні майнові комплекси та 103 - об'єкти незавершеного будівництва).

З числа повернутих у державну власність об'єктів приватизації повторно продано 159 об'єктів, а саме:

- 49 пакетів акцій;

- 80 об'єктів незавершеного будівництва;

- 30 цілісних майнових комплексів.

Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернутих державі об'єктів за рішеннями судів, за накопичувальним підсумком становить 98,374 млн. грн.

5. Приклади позитивних результатів роботи органів приватизації та діяльності власників приватизованого майна в процесі виконання умов договорів купівлі-продажу

Перевірками фіксуються конкретні приклади поліпшення виробничого та фінансового стану приватизованих підприємств внаслідок успішної реалізації власниками взятих зобов'язань. Крім уже наведених, це:

- у Херсонській області:

покупець - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго", придбав за договором купівлі-продажу об'єкт групи Ж - База відпочинку "Енергетик" в Голопристанському районі з умовою збереженням профілю діяльності, як бази відпочинку. Перевіркою встановлено, що у період з 2006 по 2011 роки підприємством витрачено коштів на підготовку об'єкта до оздоровчих сезонів понад 180 тис. грн., відпочило 4253 працівника підприємства. На час перевірки об'єкт використовується як база відпочинку. Побудовано спортивний майданчик та майданчик для дітей. Обладнано рятувальний пост на якому працюють 4 матроси-рятувальники сезонного рятувального поста безпеки, що мають відповідну підготовку та посвідчення.

покупець - ТОВ "Херсонавто", придбав за договором купівлі-продажу об'єкт групи Ж - Лікувально-оздоровчий комплекс "Чорноморець". Договором купівлі-продажу передбачено збереження профілю діяльності, як бази відпочинку. Покупець протягом 2010 - 2011 років значно покращив стан об'єкта, а саме: виконав капітальний ремонт спального корпусу, столової та адміністративного будинку, вивезено сміття, проведено ремонт та налагодження каналізаційної та водопровідної систем, здійснюються роботи по очищенню акваторії пляжу. Приміщення номерів обладнані новими меблями, телевізорами, холодильниками, кондиціонерами. Кожний номер обладнаний санвузлом. Побудовано дитячий майданчик.

Протягом 2010 - 2011 років покупцем витрачено на приведення об'єкта до стану, якій би давав можливість використовувати його як лікувально-оздоровчий заклад понад 4058,291 тис. грн;

- у Сумській області:

покупець - фізична особа, який придбав за договором купівлі-продажу об'єкт незавершеного будівництва - адмінбудинок на 50 робочих місць та інженерні мережі до нього в смт. Вороніж Шосткинського району. Договором купівлі-продажу передбачено закінчити будівництво об'єкта та ввести його в експлуатацію. На першому поверсі добудованої будівлі відкрито заклади торгівлі, побутового обслуговування та фінансової установи. Зокрема, в сільській місцевості запрацювали відділення Ощадбанку, перукарня, аптека, магазин з продажу промислових товарів, побутової техніки та будівельних матеріалів. Це дало змогу створити 10 нових робочих місць. За період дії договору на завершення будівництва внесено грошових коштів в сумі 200,5 тис. грн. Крім того, покупцем проведено в повному обсязі передбачені проектом заходи з охорони праці, навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи;

- у Одеській області:

покупець - ПАТ "Одесавтотранс", придбав об'єкт соціальної сфери - база відпочинку сімейного типу в м. Южне. З 2009 року розпочав реконструкцію зазначеного об'єкта соціальної сфери, в рамках якої проводяться ремонтно-будівельні роботи з реконструкції адмінбудинку, частини спальних корпусів, водонапірної та каналізаційної станцій, очисних споруд. Також проводиться поточний ремонт огорожі, заміна покрівлі нереконструйованих корпусів, їх косметичний ремонт, обслуговування каналізаційної системи та енергогосподарства.

6. Загальні питання роботи органів приватизації із забезпечення виконання умов продажу державного майна

Протягом третього кварталу органами приватизації забезпечено виконання вимог відповідних організаційно-розпорядчих актів щодо обсягів охоплення укладених договорів перевірками виконання їх умов та термінів передачі звітів до Фонду. Кращими регіональними відділеннями в частині організації та здійснення контролю, звітності, відпрацювання пропозицій щодо його подальшого нормативного та методологічного забезпечення є Регіональні відділення ФДМУ по Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Донецькій областях, по м. Києву, в АР Крим та м. Севастополь.

Департамент договірного менеджменту протягом кварталу здійснював роботу спрямовану на вдосконалення системи контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, удосконалення нормативно-правової бази з питань приватизації.

З цією метою забезпечувався контроль та постійний моніторинг стану виконання умов договорів купівлі-продажу згідно з графіком перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу. При проведенні контролю за виконанням інвестиційних та соціальних зобов'язань залучались представники профспілкових організацій.

Інформація про роботу державних органів приватизації з питань контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу, його результатів, проблемних питань та шляхів їх вирішення, висвітлюється засобами масової інформації (Державний інформаційний бюлетень про приватизацію), розмішується на сайті Фонду в рубриці "Договірний менеджмент", що забезпечує прозорість та відкритість здійснення приватизаційних процесів.

 

Директор Департаменту

Ю. Нікітін

 

Додаток

Загальні дані про результати контролю, здійсненого у третьому кварталі 2011 року

Діаграма 1

На обліку органів приватизації знаходиться всього 12356 договорів купівлі-продажу державного майна, з них:

Діаграма 2

Із 12356 договорів, що знаходяться на обліку, контролюється стан виконання умов 1609 договорів (решта 10747 - це договори, умови яких виконані, внаслідок чого їх знято з контролю).

Діаграма 3

Стан виконання умов договорів купівлі-продажу пакетів акцій підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави - (130 договорів)

Діаграма 4

Кількість договорів купівлі-продажу (ДКП), що мають інвестиційні та інші зобов'язання, виражені у грошовій формі

Діаграма 5

Стан виконання покупцями об'єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу визначених у грошовій формі (III кв. 2011 р.) (крім сплати за об'єкти приватизації) станом на 01.10.2011 (по роках)*


* Надходження інвестицій з накопичувальним підсумком у перерахунку на національну валюту 19,639 млрд. грн.

Діаграма 6

Обсяги інвестування у розрізі галузей

Діаграма 7

Напрямки використання інвестицій підприємствами згідно з умовами договорів купівлі-продажу

Діаграма 8

Надходження інвестицій на погашення заборгованості підприємств

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали