РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06.01.2011 р. N 5

Про розподіл функціональних повноважень керівництва обласної державної адміністрації

З метою забезпечення виконання повноважень обласної державної адміністрації, визначених Законом України "Про місцеві державні адміністрації", у зв'язку з кадровими змінами у керівництві облдержадміністрації:

1. Затвердити розподіл функціональних повноважень керівництва обласної державної адміністрації згідно з додатками 1, 2.

2. Установити, що:

перший заступник, заступники голови облдержадміністрації, заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації несуть відповідальність за забезпечення реалізації повноважень облдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, роботу відділів, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів державної виконавчої влади відповідно до розподілу функціональних обов'язків;

доручення першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації з питань, що належать до сфери їх компетенції, є обов'язковими для виконання відповідними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, місцевими органами виконавчої влади.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 14 квітня 2010 року N 131 "Про розподіл функціональних повноважень керівництва облдержадміністрації" та пункт 1 розпорядження голови облдержадміністрації від 27 жовтня 2010 року N 490 "Про внесення змін до окремих розпоряджень голови облдержадміністрації".

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

В. о. голови адміністрації

А. Юхименко

 

Додаток 1
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
06.01.2011 р. N 5

РОЗПОДІЛ
функціональних повноважень керівництва обласної державної адміністрації

Голова обласної державної адміністрації
БЕРТАШ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

Очолює обласну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на облдержадміністрацію завдань та здійснення її повноважень.

Представляє обласну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами, іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує дотримання Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України.

Спрямовує і координує діяльність першого заступника та заступників голови, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, керівників органів виконавчої влади області.

Утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства відділи, управління, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень обласної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції, персональний склад.

Видає у межах своїх повноважень розпорядження.

Інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в області, про стан виконання повноважень, покладених на обласну державну адміністрацію.

Організує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку області, подає їх на розгляд обласній раді, організовує виконання бюджету і затверджених обласною радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів облдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Сприяє здійсненню контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності зобов'язань щодо платежів до державного, місцевого бюджетів та позабюджетних фондів.

Призначає на посади і звільняє з посад першого заступника голови облдержадміністрації, заступників голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до статей 10 та 11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Призначає на посади і звільняє з посад керівників та працівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників.

Погоджує в установленому порядку призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил, інших військових формувань України, а також керівників навчальних закладів, що призначені на посаду за умовами конкурсу.

Звертається до суду щодо визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об'єднань), організацій і установ, які обмежують повноваження обласної державної адміністрації.

Вносить подання щодо дострокового припинення в установленому порядку повноважень сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, а також про увільнення з посади голови районної державної адміністрації у разі порушення ним Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, невиконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, охорони довкілля, а також неналежного здійснення повноважень в галузях: соціально-економічного розвитку; бюджету та фінансів; управління майном, приватизації та підприємництва; містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку; використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля; науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді; соціального забезпечення та соціального захисту населення, зайнятості населення, праці та заробітної плати; забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян.

У випадках, передбачених законом, може порушувати перед Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів депутатів сільської, селищної, міської, районної, обласної рад, сільського, селищного, міського голови.

Організує роботу щодо здійснення в області державної політики з питань обороноздатності та розбудови Збройних Сил України; забезпечує загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

Координує роботу із здійснення заходів щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретних органів.

Проводить особистий прийом громадян, розглядає їх звернення.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Виконуючи функціональні повноваження, голова облдержадміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Відділом забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації апарату облдержадміністрації

Відділом контролю апарату облдержадміністрації

Відділом режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації

Юридичним відділом апарату облдержадміністрації

Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації

Консультантом з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації

Постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації.

2. Координує діяльність з:

Управлінням Міністерства внутрішніх справ України в області

Управлінням Служби безпеки України в області

13 Армійським корпусом Сухопутних військ Збройних Сил України.

3. Забезпечує зв'язок з:

Прокуратурою області.

Загальні функціональні повноваження першого заступника,
заступників голови облдержадміністрації,
заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації

Перший заступник, заступники голови облдержадміністрації, заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації:

Забезпечують реалізацію повноважень облдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за роботою відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів адміністрації, органів виконавчої влади щодо:

виконання вимог Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

виконання розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації;

розроблення програм розвитку галузей і сфер економіки;

контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку області у відповідних сферах;

підготовки та реалізації регіональних програм, забезпечення розвитку районів - здійснення регіональної політики;

формування та виконання обласного бюджету;

підготовки проектів документів;

інших визначених відповідними положеннями повноважень.

Дають доручення керівникам відділів, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій.

Погоджують відрядження та відпустки керівникам відділів, управлінь, інших структурних підрозділів адміністрації відповідно до функціональних повноважень.

Вносять пропозиції голові облдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, у тому числі і райдержадміністрацій, а також щодо притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Організовують роботу стосовно створення резерву кадрів керівників відповідних підприємств, установ, організацій, забезпечують проведення з ними визначених заходів.

Подають пропозиції до планів роботи облдержадміністрації, інформації про стан справ у галузях господарського комплексу, суспільно-політичну ситуацію та наявні проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень Президенту України, Кабінету Міністрів України.

Відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах з головами райдержадміністрацій, міськими головами міст обласного значення, керівниками підприємств, установ, організацій.

Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцненні їх матеріально-фінансової бази.

Забезпечують взаємодію облдержадміністрації з обласною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

Беруть участь у роботі обласної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери їх відання, колегій підпорядкованих управлінь, а також нарадах у райдержадміністраціях, засіданнях виконавчих комітетів та сесіях місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів.

Проводять прийом громадян, забезпечують розгляд їх звернень. Повертають адресатам листи, документи, звернення, внесені з порушенням установленого порядку.

Мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим розпорядженням.

Перший заступник голови облдержадміністрації
ЮХИМЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Заміщає голову облдержадміністрації на період його відсутності, координує при цьому діяльність заступників голови адміністрації, заступника голови - керівника апарату адміністрації.

Організовує роботу із здійснення в області державної політики щодо розвитку економіки, прискорення економічних реформ, демонополізації, розвитку підприємницької активності у виробничій сфері.

Забезпечує розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області, ефективне використання природних і трудових ресурсів, подання відповідним органам пропозицій до загальнодержавних планів та програм.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями. Вживає заходів до організації виробництва товарів народного споживання у підвідомчій сфері.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території області нових підприємств та інших об'єктів, незалежно від форми власності, створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу і території цих зон.

Вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій у розвиток економіки області.

Готує та реалізовує заходи, зустрічі, пропозиції щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг області.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління обласної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління обласної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Готує пропозиції до програм приватизації загальнодержавного майна та майна, що належить до спільної власності територіальних громад області.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної і комунальної форм власності.

Організовує роботу щодо ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого бізнесу.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

Забезпечує реалізацію в області державної політики з питань природно-сировинних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища.

Контролює питання визначення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Вирішує в установленому законом порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, відшкодування збитків у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм. Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, санітарний стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

Забезпечує розроблення регіональних екологічних програм і вносить пропозиції щодо державних екологічних програм.

Погоджує правила користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових, інших потреб населення, пропозиції про обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Здійснює контроль за техногенно-екологічною безпекою, ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, розробленням і реалізацією заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Організовує роботу щодо реалізації в області державної політики у сферах розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення і здійснення заходів з гарантування продовольчої безпеки, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, лісового і водного господарства, зовнішньоекономічної діяльності щодо ринку товарів і послуг агропромислового походження, бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості.

Забезпечує впровадження нових сучасних механізмів інвестування у сільське господарство, схем забезпечення високопродуктивною технікою, насінням, агротехнологіями.

Розробляє та реалізовує програми щодо формування інфраструктури збуту та переробки сільгоспсировини.

Координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення.

Разом з відповідними управліннями та іншими структурними підрозділами адміністрації організує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу, спрямованих на зростання зайнятості сільського населення у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм та особистих підсобних господарствах за рахунок нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, її первинної переробки і збереження, розвитку мережі малого сільськогосподарського підприємництва, аграрного ринку;

забезпечення державних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, впровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації і галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв'язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства, координує діяльність землевпорядних органів. Вносить пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами такс і заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку. Забезпечує використання коштів, що надходять для відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Забезпечує прозорість механізмів виділення в користування та відчуження на конкурентних засадах земель несільськогосподарського призначення.

Вирішує питання адміністративно - територіального устрою в частині земельних відносин, зокрема встановлення і зміни меж населених пунктів.

Організує роботу щодо здійснення в області державної політики у сфері внутрішніх товарних ринків.

Реалізує державну політику, спрямовану на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування), побутового обслуговування населення.

Здійснює контроль за організацією і якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту незалежно від форми власності.

Сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг), прикордонної торгівлі.

Організує роботу із здійснення в області державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

Забезпечує виконання на території області зобов'язань згідно з міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, укладенню в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів чи на іншій основі.

Реалізує державну політику у галузі торгівлі, споживчого ринку, зайнятості - створення робочих місць.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови облдержадміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Головним управлінням економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації

Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації

Відділом міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації

Інспекцією державного технічного нагляду облдержадміністрації

Інспекцією якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації.

2. Координує діяльність з:

Банками, страховими компаніями

Відокремленим підрозділом "Рівненська АЕС" НАЕК "Енергоатом" Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Головним державним управлінням охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Рівненській області

Головним управлінням ветеринарної медицини в області

Головним управлінням Державного казначейства України в області

Головним управлінням Держкомзему в області

Управлінням МНС України в області

Головним управлінням статистики в області

Державним підприємством - обласним виробничо-технічним центром стандартизації, метрології та якості продукції

Державним підприємством "Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"

Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області

Державною екологічною інспекцією в Рівненській області

Державною інспекцією з карантину рослин по Рівненській області

Державною інспекцією з контролю за цінами в області

Державною інспекцією захисту рослин Рівненської області

Державною податковою адміністрацією в області

ДНВП "Рівнегеокадастр"

Комунальним підприємством "Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації" Рівненської обласної ради

Контрольно-ревізійним управлінням в області

Навчальними, науково-дослідними закладами, проектними інститутами сільськогосподарського профілю

Обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України

Обласним управлінням лісового та мисливського господарства

Обласною комунальною аварійно-рятувальною службою на водних об'єктах

Облспоживспілкою

Рівненським представництвом ДБУ "Північно-західний регіональний центр інноваційного розвитку"

Регіональним відділенням Фонду державного майна України по області

Рівненським державним центром науково-технічної і економічної інформації

Рівненським обласним управлінням меліорації і водного господарства

Рівненським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Рівненським обласним центром з гідрометеорології

Рівненським регіональним відділенням Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

Рівненською обласною державною насіннєвою інспекцією

Рівненською геологічною експедицією північного державного регіонального геологічного підприємства "Північгеологія"

Рівненською митницею

Рівненською обласною радою Українського товариства мисливців і рибалок

Рівненською торгово-промисловою палатою

Сектором з питань банкрутства у Рівненській області Державного департаменту з питань банкрутства

Союзом промисловців і підприємців Рівненської області

Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Управлінням у справах захисту прав споживачів в області

3. Організовує роботу:

Апеляційної регуляторної комісії в Рівненській області

Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при обласній державній адміністрації

Комісії для координації дій щодо здійснення належного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, дотримання технології виробництва, норм охорони праці

Комісії з досудового врегулювання спорів між інвесторами та органами виконавчої влади

Комісії з контролю за здійсненням заходів щодо охорони родовищ бурштину на території області та недопущення його незаконного видобування

Комісії з обстеження та контролю за діяльністю підприємств, які здійснюють операції з брухтом чорних і кольорових металів

Комісії з питань використання коштів резервного фонду обласного бюджету

Комісії з питань упорядкування обліку юридичних осіб

Конкурсної комісії з визначення підприємств агропромислового комплексу для надання здешевлених кредитів

Координаційної ради з питань залучення іноземних інвестицій при облдержадміністрації

Координаційної ради з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Ліцензійної комісії з ліцензування провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами

Обласної комісії з організації вирішення майнових питань, що виникають у процесі реформування аграрного сектора економіки

Обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення

Обласної комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Обласної координаційної ради з питань науково-технічного розвитку

Обласної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області

Обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення

Обласної робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель

Обласної робочої групи з перегляду регуляторних актів

Ради з питань виставкової діяльності в області

Робочої групи з визначення стратегічних напрямів інвестиційного розвитку області та пріоритетних інвестиційних проектів та програм

Робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових і інших надходжень

Робочої групи з організації контролю за заготівлею, видачею дозволів та справлянням збору за спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.

Обласної робочої групи з питань протидії поглинанню та захопленню підприємств

Обласної координаційної ради з питань захисту прав споживачів

Тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Узгоджувальної комісії обласної державної адміністрації з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження.

4. За дорученням голови облдержадміністрації забезпечує взаємодію з

Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.

Заступник голови облдержадміністрації
САД СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики у сфері соціального захисту населення та проведення пенсійної реформи. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку сфери соціального захисту, вносить пропозиції з цього питання до проектів програм соціально-економічного розвитку. Здійснює контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України з цих питань.

Організує роботу щодо здійснення в області державної політики в галузі охорони здоров'я.

Координує керівництво роботою закладів охорони здоров'я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення. Контролює роботу органів медико-соціальної експертизи.

Здійснює розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров'я та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, літніх громадян, які потребують обслуговування вдома, дітей, які залишились без піклування батьків.

Забезпечує комплексну реалізацію в регіоні державної політики у сфері праці.

Координує визначення для підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

Регулює вирішення питань щодо гуманітарної допомоги.

Забезпечує здійснення державної політики у сфері ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і захисту населення від їх впливу на території області.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Головним управлінням праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації.

2. Координує діяльність з:

ВАТ "Рівнефармація"

Виконавчою дирекцією Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Відділенням Національної служби посередництва та примирення в області

Головним управлінням Пенсійного фонду України в області

Головним управлінням юстиції в області

Державним закладом "Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція"

Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів у Рівненській області

Обласним центром зайнятості

Обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів

Обласною організацією Товариства Червоного Хреста України

Рівненським обласним громадським об'єднанням "Союз Чорнобиль"

Територіальною державною інспекцією праці в області

Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України в області

Управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань в області

Ветеранськими організаціями

Профспілковими організаціями області.

3. Організовує роботу:

Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при обласній державній адміністрації

Комісії з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації

Міжвідомчої координаційної ради при управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров'я

Міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за підготовкою і реалізацією Проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги в Україні"

Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації Основних напрямів вдосконалення системи соціальних виплат населенню

Обласного інформаційно-консультативного Центру з питань пенсійного реформування в Україні

Обласної комісії з питань координації зусиль та обміну інформацією щодо запобігання торгівлі людьми

Обласної комісії з питань реалізації Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

Обласної комісії з розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до пункту 2 статті 9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Обласної координаційної ради з питань реалізації проекту ЄЕС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду"

Обласної ради з питань реалізації спільного із Світовим банком проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДом в Україні"

Обласної тристоронньої соціально-економічної ради

Постійно діючої регіональної міжвідомчої ради з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Рівненській області

Робочої групи для здійснення контролю за організацією безплатного харчування учнів у навчальних закладах радіоактивно забруднених районів області

Робочої групи повноважних представників органів виконавчої влади для ведення консультацій і колективних переговорів з питань розроблення та укладання регіональної угоди на 2010 - 2012 року

Обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби

Обласної міжвідомчої комісії з питань забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених в запас або відставку

Обласної наглядової ради із соціальної та професійної адаптації військовослужбовців

Спостережної комісії при облдержадміністрації

4. За дорученням голови облдержадміністрації забезпечує взаємодію з

Рівненською обласною радою (з питань, що вносяться на розгляд сесії обласної ради, та узгоджує проекти відповідних рішень).

Заступник голови облдержадміністрації
НОВАК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Організує роботу щодо здійснення в області державної політики у сфері промисловості, житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо реформування структури промислового виробництва, житлово-комунального господарства.

Розробляє та здійснює заходи щодо зростання експортного потенціалу промисловості, стимулювання власного виробництва продукції.

Координує роботу підприємств транспорту та зв'язку з питань забезпечення потреб у перевезенні залізничним, автомобільним, повітряним транспортом і послугах зв'язку.

Реалізовує державну політику щодо енергопостачання та енергозбереження. У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії.

Сприяє впровадженню технологій з використання місцевих альтернативних видів палива.

Організує проведення робіт щодо газифікації населених пунктів.

Забезпечує реалізацію в області державної політики у галузі житлово-комунального та шляхового господарства.

Координує процеси будівництва та експлуатації доріг державного і місцевого значення.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

Організує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ і організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

Забезпечує реалізацію державної політики в питаннях діяльності товариств (об'єднань) власників квартир (будинків).

Залучає на договірних засадах підприємства та організації до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.

Координує роботу будівельної галузі області. Організовує виконання будівельними підприємствами інвестиційних проектів у бюджетній сфері. Сприяє нарощуванню обсягів житлового будівництва.

Здійснює контроль за виконанням державного замовлення щодо введення в дію об'єктів житла і соціально-культурного призначення.

Організує роботу, пов'язану з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, у порядку, встановленому законодавством.

Забезпечує реалізацію в області державної політики у галузі містобудування. Організує розроблення відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, проведення їх експертизи, здійснення контролю за виконанням цих програм і планів.

Сприяє організації та контролю відповідно до законодавства за охороною, реставрацією і використанням пам'яток архітектури та містобудування.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови облдержадміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Головним управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Головним управлінням з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації.

2. Координує діяльність з:

ВАТ "Рівнегаз"

ВП "Рівненська дирекція залізничних перевезень" ДТГО "Львівська залізниця"

Державним підприємством "Рівнеавтотранссервіс"

Державним підприємством "Рівненський експертно-технічний центр Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці"

Державним підприємством "Рівнеторф"

Державною житлово-комунальною інспекцією у Рівненській області

Дочірнім підприємством "Прикарпатзахідтранс"

Дочірнім підприємством "Рівненський облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"

ЗАТ "Ей-І-Ес Рівнеенерго"

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю

Комунальним підприємством "Архітектурний центр" Рівненської обласної ради

Комунальним підприємством "Рівнепаливо" Рівненської обласної ради

Комунальними теплопостачальними підприємствами області

Обласним комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Рівне"

Обласним комунальним підприємством "Рівнеінвестбуд"

Обласним міжгосподарським кооперативним шляхобудівельним об'єднанням "Рівнеагрошляхбуд"

Облспоживспілкою (в частині виробництва продукції)

Підприємствами переробної та харчової промисловості

Проектними інститутами, будівельно-монтажними організаціями, підприємствами промисловості будівельних матеріалів, з проведення газифікації, експлуатації газового господарства, житлово-комунальної галузі та транспорту

Рівненським лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів УМГ "Львівтрансгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України"

Рівненським нафтопровідним управлінням філії "Магістральні нафтопроводи "Дружба" ВАТ "Укртранснафта"

Рівненським обласним виробничим комунальним підприємством ВКГ "Рівнеоблводоканал"

Рівненським регіональним управлінням державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

Рівненською дирекцією УДППЗ "Укрпошта"

Рівненською філією ВАТ "Укртелеком"

Службою автомобільних доріг в області

Територіальним представництвом Національної комісії регулювання електроенергетики України

Територіальним управлінням Державної інспекції з енергозбереження по області

Управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань в області (в частині виробництва та розрахунків за використані енергоносії)

Управлінням Держгірпромнагляду по області

Філією ДП "Укрдержбудекспертиза" у Рівненській області

3. Організовує роботу:

Евакуаційної комісії Рівненської області

Експертної комісії з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови у будівельній діяльності

Комісії з упорядкування надання земельних ділянок під будівництво автозаправних станцій в області

Міжвідомчої комісії з надання практичної допомоги установам виконання покарань управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області щодо вирішення питань працевлаштування засуджених

Обласного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування

Обласної експертної комісії для визначення спроможності суб'єктів господарювання забезпечувати виконання ліцензійних умов

Обласної комісії з питань виконання програми "Питна вода Рівненської області" на 2006 - 2020 роки

Обласної комісії з питань реалізації державної цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті

Обласної комісії з проведення Всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"

Обласної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху

Обласної спеціальної комісії з питань розрахунків за спожиті енергоносії

Територіальної комісії з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу

Штабу з підготовки господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період.

Заступник голови облдержадміністрації
ГУБАНОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Забезпечує реалізацію повноважень облдержадміністрації з питань регіональної політики. Організує розроблення програм регіонального розвитку, здійснює контроль за їх виконанням. Координує діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань реалізації регіональної політики.

Організовує роботу щодо здійснення в області державної політики в галузі освіти.

Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Розглядає відповідно до законодавства питання про видачу ліцензій на здійснення освітньої діяльності навчально-виховними закладами різної форми власності.

Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам облдержадміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики.

Подає голові обласної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань внутрішньої політики. За дорученням голови облдержадміністрації дає громадянам роз'яснення щодо цих розпоряджень.

Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в області. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в області. Узагальнює відомості щодо громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Сприяє реалізації визначених законодавством заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення в області виборів Президента України, депутатів рад усіх рівнів, референдумів.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин, всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства з питань міграції.

Бере участь згідно із законодавством у вирішенні питань, пов'язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Координує відзначення в області державних свят, знаменних і пам'ятних подій.

Сприяє роботі національно-культурних товариств.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів культури.

Організує роботу у сфері туризму та курортів.

Сприяє реалізації в області державної політики в галузі фізичної культури і спорту, молодіжної та гендерної політики. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі цих закладів та внесення пропозицій з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Регулює вирішення питань щодо дитячих організацій.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови адміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Головним управлінням з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації

Управлінням культури і туризму облдержадміністрації

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації

Відділом з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

Відділом у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

Службою у справах дітей облдержадміністрації.

2. Координує діяльність з:

Вищими та середніми навчальними закладами

Головним державним інспектором з питань інтелектуальної власності в Рівненській та Волинській областях

Комунальним підприємством "Рівненський будинок вчених" Рівненської обласної ради

Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Представництвом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Рівненській області

Відділом забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації (в частині інформаційного забезпечення)

Редакційними колегіями "Книги пам'яті", серії книг "Реабілітовані історією"

Рівненською філією Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення

Сектором міграційної служби у Рівненській області Державного комітету України у справах національностей та релігії

Телерадіокомпаніями, редакціями газет та іншими засобами масової інформації.

3. Організовує роботу:

Акредитаційної комісії з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу

Громадської ради при обласній державній адміністрації

Комісії з питань сприяння розвитку в області вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження

Комісії з розгляду подань для присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Комітету з присвоєння обласної мистецької премії імені Германа Жуковського

Комітету із присвоєння обласної літературної премії імені Світочів

Координаційної ради з питань видавничої справи

Координаційної ради з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої спортивної діяльності

Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти

Обласної комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Обласної комісії з питань координації зусиль щодо попередження насильства в сім'ї

Обласної міжвідомчої комісії з підготовки пропозицій щодо відновлення прав церков і релігійних організацій, які були порушені внаслідок проведення колишнім Союзом РСР тоталітарної політики стосовно релігії

Обласної студентської ради

Організаційного комітету з проведення обласної Спартакіади школярів

Оргкомітету з реалізації програми стажування молоді при Рівненській облдержадміністрації "Молодіжна адміністрація"

Політичної ради при голові обласної державної адміністрації

Ради з питань етнонаціональної політики при голові облдержадміністрації

Ради з питань туризму при обласній державній адміністрації

Ради Українського козацтва при голові облдержадміністрації

Регіональної громадської експертної комісії Державної акредитаційної комісії Рівненської області

Редакційної колегії Зводу пам'яток історії та культури Рівненської області

Робочої групи для здійснення контролю за проведенням обліку дітей і підлітків шкільного віку

Штабу "Вступна кампанія"

Заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації
ЛАВРЕНЧУК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Очолює і організовує роботу апарату облдержадміністрації, виконання покладених на апарат завдань із правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності адміністрації.

Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату, забезпечує виконання доручень голови облдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат або його структурні підрозділи. Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату з відділами, управліннями та іншими службами адміністрації, виконавчим апаратом обласної ради, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Вносить голові облдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці і видатків на утримання відділів, управлінь, інших підрозділів адміністрації.

Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку (режиму роботи). З питань, віднесених до його повноважень, та відповідно до законодавства видає накази.

Готує пропозиції до проектів розпоряджень голови облдержадміністрації про розподіл функціональних повноважень керівництва адміністрації.

Забезпечує розроблення регламенту обласної державної адміністрації та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату. Візує всі проекти розпоряджень, підписує додатки до них і подає на розгляд голові облдержадміністрації.

Відповідає за стан діловодства.

Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації до відповідних органів, службових осіб, населення.

За дорученням голови облдержадміністрації утворює робочі групи та комісії із спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду при голові облдержадміністрації.

На підставі пропозицій заступників голови облдержадміністрації, керівників відділів, управлінь, інших служб адміністрації, райдержадміністрацій забезпечує складання проектів планів роботи та інших заходів облдержадміністрації.

Забезпечує інформування голови облдержадміністрації про діяльність органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

Забезпечує підготовку матеріалів з питань призначення, погодження, притягнення до відповідальності та заохочення керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій.

За дорученням голови облдержадміністрації готує у встановленому порядку погодження про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, подання про притягнення до відповідальності їх керівників у разі порушення ними законів.

Організовує реалізацію практичних заходів, спрямованих на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації з питань оборонної роботи.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов'язок посадовими особами та громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

Сприяє діяльності прикордонних військ, вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу.

Контролює дотримання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією", інших нормативно-правових актів з питань боротьби з корупцією. Забезпечує співпрацю з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

Контролює дотримання вимог Закону України "Про державну службу", інших нормативно-правових актів з питань державної служби. Забезпечує реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки кадрів апарату облдержадміністрації, керівництва райдержадміністрацій, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підвищення їх кваліфікації; формування кадрового резерву на ці посади, його навчання і стажування.

Очолює регіональну раду з питань роботи з кадрами при облдержадміністрації, робочу групу з підготовки пропозицій щодо розвитку системи професійного навчання державних службовців. Погоджує разом з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Головдержслужбою України відповідні навчальні програми.

Очолює наглядову раду і забезпечує керівництво комунальним навчальним закладом "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій".

Забезпечує взаємодію з Львівським регіональним інститутом Національної академії державного управління при Президентові України, іншими вищими навчальними закладами щодо виконання державного замовлення на підготовку державних службовців, їх перепідготовки і підвищення кваліфікації.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в обласній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах.

Організує експертизу клопотань і забезпечує підготовку проектів рішень та подань про нагородження державними нагородами, відзнаками та почесними званнями України, голови облдержадміністрації.

Забезпечує організацію дотримання законодавства з питань державної таємниці та контролю за його виконанням.

Вирішує питання проведення виборів, референдумів, адміністративно-територіального устрою у межах повноважень облдержадміністрації та забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення і ведення Державного реєстру виборців.

Очолює науково-технічну раду з питань інформатизації регіону. Здійснює керівництво регіональною програмою інформатизації, організовує виконання регіональних програм і проектів інформатизації органів виконавчої влади області.

Є головним уповноваженим щодо запровадження та забезпечення функціонування системи управління якістю в апараті облдержадміністрації.

Організує ведення бухгалтерського обліку, розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання апарату.

Організовує реалізацію практичних заходів, спрямованих на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації в галузі мобілізаційної роботи.

Подає пропозиції голові облдержадміністрації щодо кандидатур на посади голів райдержадміністрацій та щодо кадрового резерву на вказані посади.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови - керівник апарату адміністрації:

1. Здійснює керівництво:

Організаційним відділом апарату облдержадміністрації

Відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації

Загальним відділом апарату облдержадміністрації

Відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

Відділом інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

Відділом фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації

Відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації

Відділом адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації

Відділом господарського забезпечення апарату облдержадміністрації

Сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації.

2. Координує діяльність з:

Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в області

Юридичним відділом апарату облдержадміністрації

Відділом контролю апарату облдержадміністрації

Відділом режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації

Державним архівом області

Комунальним закладом "Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр" Рівненської обласної ради

Комунальним навчальним закладом "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій"

Комунальним підприємством "Автобаза" Рівненської обласної ради

Комунальним підприємством "Управління майновим комплексом" Рівненської обласної ради

Структурними підрозділами прикордонної служби

Обласним військовим комісаріатом

Обласною організацією Товариства сприяння обороні України.

3. Організовує роботу:

Комісії з державних нагород України обласної державної адміністрації

Конкурсної комісії обласної державної адміністрації

Наглядової ради комунального навчального закладу "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій"

Робочої групи з підготовки пропозицій щодо розвитку системи професійного навчання державних службовців

Науково-технічної ради з питань інформатизації регіону

Обласної міжвідомчої комісії з питань запобігання порушень державного кордону в контрольованих прикордонних районах Рівненської області

Обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення

Обласної призовної комісії

Обласної міжвідомчої робочої групи з питань реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування

Регіональної ради з питань роботи з кадрами при облдержадміністрації

Постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при облдержадміністрації.

4. За дорученням голови облдержадміністрації забезпечує взаємодію з консультантом з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації.

Взаємозаміщення першого заступника та заступників голови облдержадміністрації

Юхименко А. О.,
перший заступник голови облдержадміністрації

- Новак В. М.,
заступник голови облдержадміністрації

Сад С. І.,
заступник голови облдержадміністрації

- Губанов О. В.,
заступник голови облдержадміністрації

 

Заступник голови - керівник
апарату адміністрації

А. Лавренчук

 

Додаток 2
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
06.01.2011 р. N 5

Закріплення першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації за районами, містами обласного значення

Юхименко
Анатолій Олексійович

- перший заступник голови облдержадміністрації

Гощанський Корецький
Рівненський
Острозький
м. Острог

Сад
Світлана Іванівна

- заступник голови облдержадміністрації

Березнівський
Володимирецький
Костопільський
Сарненський

Новак
Володимир Михайлович

- заступник голови облдержадміністрації

Дубровицький
Зарічненський
Рокитнівський
м. Кузнецовськ

Губанов
Олексій Володимирович

- заступник голови облдержадміністрації

Дубенський
Радивилівський
м. Дубно
м. Рівне

Лавренчук
Андрій Олександрович

- заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

Демидівський
Здолбунівський
Млинівський

 

Заступник голови - керівник
апарату адміністрації

А. Лавренчук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали