НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 18 серпня 2011 року N 412

Про схвалення проекту Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою

Відповідно до статті 18 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України вирішила:

1. Схвалити проект Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, що додається.

2. Економічному управлінню подати проект Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ.

 

Голова

П. Яцук

 

Додаток

ПОРЯДОК
аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою

1. Загальні положення

1.1. Порядок аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою (далі - Порядок) розроблений відповідно до Закону України "Про телекомунікації", "Про захист економічної конкуренції", Положення про Національну комісію з питань регулювання зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 N 971, та з урахуванням Рекомендацій Європейської Комісії від 11 лютого 2003 і 17 грудня 2007 року про відповідні ринки товарів та послуг в рамках сектору електронного зв'язку, на які поширюватиметься попереднє (ex-ante) регулювання відповідно до Директиви 2002/21/EC, Вказівок Комісії щодо аналізу ринку та оцінки значних ринкових можливостей в рамках Регулятивної основи Європейського Співтовариства щодо мереж та послуг електронного зв'язку 2002/С165/03.

1.2. Цей Порядок встановлює організаційні засади та механізм визначення переліку ринків послуг пропуску трафіка, проведення їх аналізу та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на цих ринках.

1.3. Даний Порядок використовується Національною комісією з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ) в межах визначених законодавством повноважень для проведення аналізу ринків послуг пропуску трафіка з метою їх попереднього регулювання для покращення умов конкуренції на ринку.

1.4. Дія Порядку поширюється на всіх операторів телекомунікацій незалежно від форм власності, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і є постачальниками та споживачами послуг пропуску трафіка.

2. Терміни та визначення

У даному Порядку терміни та визначення вживаються в значеннях, наведених в Законах України "Про телекомунікації", "Про захист економічної конкуренції", Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 N 49-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за N 317/6605.

Інші терміни вживаються в такому значенні:

валовий доход від надання послуг пропуску трафіка - загальна сума доходу в грошовій формі, отриманого оператором телекомунікацій від надання відповідних послуг пропуску трафіка на мережі фіксованого або рухомого (мобільного) зв'язку оператора телекомунікацій;

взаємозамінні послуги - послуги, які надаються в Україні чи на відповідній частині її території і мають для продавців (постачальників), покупців (споживачів, користувачів) ознаки однієї (подібної, аналогічної) послуги (групи послуг);

географічні межі ринку - територія зі сферою взаємовідносин купівлі-продажу послуг, в межах якої за звичайних умов споживач може легко задовольнити свій попит на певну послугу і яка може бути, як правило, територією держави, області, району, міста тощо або їхніми частинами;

ефективно конкурентний ринок послуг -ринок, що характеризується з одного боку присутністю на ньому певної кількості операторів телекомунікацій, можливістю для них вільно входити на ринок і залишати його, однаковими умовами доступу до телекомунікаційних мереж, подібних послуг та відповідної інформації, а з іншого боку - забезпеченням вільного вибору споживачем оператора телекомунікацій і потрібних йому виду та кількості послуг за прийнятною ціною та якістю;

індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) - показник, який використовується для визначення ринкової концентрації та показує, яке місце, частку на певному ринку (ринкову частку) займають більш дрібні суб'єкти господарювання;

постачальник послуг пропуску трафіка - оператор телекомунікацій, що надає послуги пропуску трафіка іншим операторам, що є споживачами таких послуг;

регулювання ex-ante - принцип попереднього регулювання, що передбачає оцінку майбутнього розвитку ринку з урахуванням його стану на час здійснення аналізу;

ринок оптових телекомунікаційних послуг (оптовий ринок) - сфера обігу телекомунікаційних послуг; що надаються операторами телекомунікацій операторам, телекомунікацій для надання ними телекомунікаційних послуг кінцевим споживачам;

ринок роздрібних телекомунікаційних послуг (роздрібний ринок) - сфера обігу телекомунікаційних послуг; що надаються оператором, провайдером телекомунікацій кінцевим споживачам;

споживач послуг пропуску трафіка - оператор телекомунікацій, що отримує послуги пропуску трафіка від інших операторів для надання послуг абонентам власної мережі;

товарні межі ринку - сукупність схожих однорідних послуг в межах яких споживач за звичайних умов може перейти від споживання певного виду телекомунікаційних послуг до споживання інших;

часові межі ринку - час стабільності ринку, тобто період, протягом якого структура ринку, співвідношення попиту та пропозиції на ньому істотно не змінюється.

3. Аналіз ринків послуг пропуску трафіка та його етапи

3.1. НКРЗ проводить аналіз ринків послуг пропуску трафіка за необхідності, але не менше одного разу на два роки на підставі відповідного рішення НКРЗ.

Оператори телекомунікацій можуть звернутися до НКРЗ з пропозицією щодо проведення аналізу певного ринку послуг пропуску трафіка у разі надання обгрунтованих підстав для його проведення.

3.2. НКРЗ здійснює аналіз ринків послуг пропуску трафіка відповідно до принципу попереднього регулювання (ex-ante).

3.3. Аналіз ринків послуг пропуску трафіка включає такі етапи:

1) визначення ринків послуг пропуску трафіка;

2) оцінка стану конкуренції на певному ринку послуг пропуску трафіка;

3) визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіка;

4) встановлення регуляторних зобов'язань для операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіка.

4. Визначення ринків послуг пропуску трафіка для цілей регулювання

4.1. Відповідно до визначених законодавством послуг, до ринків послуг пропуску трафіка відносяться:

- ринок послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку;

- ринок послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку;

- ринок послуг транзиту трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку.

4.2. Визначення ринків послуг пропуску трафіка здійснюється шляхом встановлення товарних, географічних та часових меж ринку.

4.3. Товарні межі ринку визначаються шляхом формування групи взаємозамінних телекомунікаційних послуг пропуску трафіка, у межах якого споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання однієї послуги до споживання іншої.

4.4. Формування взаємозамінних послуг (групи послуг) здійснюється виходячи з ознак подібності, зокрема:

- подібність призначення, споживчих властивостей, умов використання;

- подібність фізичних, технічних, експлуатаційних властивостей і характеристик, якісних показників;

- наявність спільної групи споживачів послуг (групи послуг);

- відсутність суттєвої різниці в цінах;

- взаємозамінність послуг (групи послуг) з точки зору їх виробництва, тобто здатності постачальників запропонувати нові послуги на заміну існуючих.

4.5. Географічні межі ринку визначаються на основі наступних критеріїв:

а) територіальний: територія охоплена мережею оператора телекомунікацій;

б) правовий: існування географічних меж, установлених законодавством;

в) регулятивний: умови ліцензування та умови взаємоз'єднання.

4.6. Часові межі ринку охоплюють, як правило, один рік, що передує проведенню аналізу ринків пропуску трафіка та діють весь період, поки за результатами наступного аналізу не буде встановлено суттєвих змін у стані конкуренції на ньому.

4.7. Перелік ринків послуг пропуску трафіка наведений у додатку 1 до цього Порядку. В переліку зазначено основні характеристики ринків: тип мережі, географічні межі ринку, споживачі та постачальники послуг, види послуг, що надаються (товарні межі ринку).

Перелік ринків може бути змінений шляхом прийняття відповідного рішення НКРЗ про внесення змін до додатку 1 до Порядку.

5. Порядок та джерела збору інформації для проведення аналізу ринків послуг пропуску трафіка

5.1. Проведенню аналізу ринку передує збір інформації.

5.2. Для проведення аналізу ринків послуг пропуску трафіка використовуються наступні джерела інформації:

• інформація щодо показників діяльності операторів згідно додатків 2 та 3 до цього Порядку;

• інша інформація, що надається операторами, провайдерами телекомунікацій на запит НКРЗ.

• дані державної статистичної звітності;

• інші джерела офіційної інформації щодо стану і розвитку ринку телекомунікаційних послуг, зокрема інформація, що надійшла до НКРЗ за результатами нагляду за ринком телекомунікацій.

5.3. Для проведення аналізу ринків послуг пропуску трафіка оператори телекомунікацій надають дані, за формами, що наведені у додатках 2 та 3 до цього Порядку, у терміни, встановлені в рішенні НКРЗ.

5.4. НКРЗ може запросити у операторів, що здійснюють діяльність на певному ринку послуг пропуску трафіка, іншу додаткову інформацію, необхідну для проведення його аналізу.

5.5. У разі не надання, несвоєчасного надання або надання недостовірної інформації оператори несуть відповідальність згідно із чинними законами України.

5.6. У випадку не надання оператором НКРЗ інформації про діяльність на певному ринку послуг пропуску трафіка НКРЗ має право при проведенні аналізу ринку використовувати аналітичну інформацію, отриману на підставі даних інших джерел офіційної інформації.

6. Оцінка стану конкуренції на ринках послуг пропуску трафіка

6.1. Для оцінки стану конкуренції на ринку використовується критерій ринкової концентрації.

6.2. Для визначення ринкової концентрації використовуються такі показники, найбільш тісно пов'язані з рівнем конкуренції на ринку: коефіцієнт ринкової концентрації та індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ).

6.2.1. Коефіцієнт ринкової концентрації розраховується за показниками фінансово-економічної діяльності суб'єктів ринку, що мають одну з п'яти, чотирьох, трьох або двох найбільших часток на певному ринку послуг пропуску трафіка, і визначається за формулою:

 

де Vi - ринкова частка операторів.

6.2.2. Ринкова частка оператора на певному ринку послуг пропуску трафіка розраховується за формулою:

Vi =

Qj
_____
QРТ

* 100 %

Qj - обсяг валового доходу від надання послуг термінації або транзиту трафіка, що надаються j-м оператором на певному ринку послуг пропуску трафіка (термінації, транзиту) протягом року, що передує проведенню аналізу певного ринку.

QРТ - обсяг сумарного валового доходу операторів, що здійснюють діяльність на певному ринку послуг пропуску трафіка (термінації, транзиту) протягом року, що передує проведенню аналізу певного ринку і визначається за формулою:

 

де n - кількість операторів, що здійснюють діяльність в межах ринку.

6.2.3. ННІ розраховується за ринковими частками всіх операторів на певному ринку послуг пропуску трафіка за формулою:

 

де Vi - ринкова частка операторів.

6.3. У відповідності зі значеннями коефіцієнтів ринкової концентрації та індексу Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) визначають три типи ринку:

Тип ринку

Значення коефіцієнту концентрації

Значення ННІ

Високонцентрований

70 % < CR < 100 %

2000 < ННІ < 10000

Помірно концентрований

45 % < CR < 70 %

1000 < ННІ < 2000

Мало концентрований

CR < 45 %

ННІ < 1000

6.4. Наступна процедура аналізу ринку залежить від визначеного типу ринку.

6.4.1. Мало концентрований ринок характеризує ринок з ефективною (досконалою) конкуренцією на якому функціонує велика кількість операторів телекомунікацій з майже однаковою ринковою часткою. Не потребує контролю над цінами. Якщо встановлено, що ринок відноситься до цього типу, то оператори з істотною ринковою перевагою на ринку не визначаються.

6.4.2. Помірно концентрований ринок - це ринок, на якому функціонує велика кількість операторів телекомунікацій, які мають незначну різницю в розмірах ринкових часток з незначним рівнем бар'єрів для входження на ринок.

6.4.3. Високо концентрований ринок - це ринок, на якому відсутня ефективна конкуренція і який характеризується одним або невеликою кількістю взаємозалежних операторів та високим рівнем бар'єрів вступу на ринок.

6.5. Якщо в результаті аналізу певного ринку послуг пропуску трафіка виявлено, що концентрація на цьому ринку помірна або висока, проводиться тест на відповідністьнаступними критеріям:

- на ринку існують високі та постійні бар'єри до входження іншим постачальникам;

- ринкові структури не тяжіють до ефективної конкуренції у відповідній перспективі;

- конкурентне законодавство недостатньо регулює відносини на ринку.

6.5.1. Бар'єри для входження на ринок поділяються на: структурні (технологічні), стратегічні та адміністративні (регулятивні).

6.5.1.1. Структурні (технологічні бар'єри) з'являються, коли специфіка технології, структура супутніх витрат та рівень попиту створюють асиметричні умови для діючих на ринку операторів, провайдерів та їх потенційних конкурентів, що може призвести до створення перешкод для входження на ринок або створює невигідні умови для входження на ринок.

Структурні бар'єри характеризуються існуванням для діючих на ринку операторів можливостей для значної економії на масштабі, економії на різноманітності послуг та економії на щільності.

Структурні бар'єри також можуть існувати, якщо надання певної послуги вимагає елементів мережі або інфраструктури, які не можуть бути дубльовані або вартість їх дублювання конкурентами є економічно невигідною.

Таким чином, завжди існує ймовірність того, що собівартість одиниці товару у оператора з розвиненою мережею нижче собівартості одиниці товару в невеликій мережі.

Оператор, що виходить на ринок буде змушений значно знизити ціни в порівнянні з цінами діючих операторів для того, щоб збільшити свою ринкову частку, що призведе до ускладнення або неможливості відшкодування постійних витрат.

6.5.1.2. Стратегічні бар'єри мають місце, якщо діючі оператори домовляються про ціноутворення, яке обмежує конкуренцію (договірні ціни між постачальниками послуг), або вживають інші заходи спрямовані на не допущення входження нових операторів на ринок.

6.5.1.3. Адміністративні (регулятивні) бар'єри випливають із законодавчих, нормативних або регулюючих вимог, які здійснюють безпосередній вплив на умови входження на ринок (обмеження числа компаній, що володіють доступом до спектру частот, необхідних для надання послуги; обмежена кількість ліцензій та дозволів; заходи по контролю за цінами; надання ексклюзивних прав тощо).

6.5.1.4. Динаміка певного ринку визначає чи володіє цей ринок певними ознаками, що дозволяють йому наближатися до ефективної конкуренції без необхідності прийняття попередніх регуляторних заходів, навіть в умовах існування істотних бар'єрів входження на ринок.

Такими ознаками є:

- обмежена, але достатня кількість операторів поза вхідними бар'єрами має різні структури собівартості та працює в умовах еластичного за ціною попиту;

- наявність на ринку надлишкових можливостей, які дозволили б конкурентам дуже швидко розширитися у відповідь на будь-яке збільшення цін;

- ринок розвивається під впливом інновацій та характеризується постійним технологічним прогресом, оскільки на таких ринках обмеження конкуренції часто пов'язані з інноваційними загрозами з боку потенційних конкурентів, які поки що не увійшли на ринок.

6.5.2. Достатність застосування вимог, передбачених законодавством про конкуренцію. Аналізується чи може застосування норм конкурентного законодавства, без застосування регулювання ex-ante, вплинути на розвиток ринку в бік ефективної конкуренції.

6.6. Окремо взятий критерій не може бути визначальним для прийняття рішення про відсутність ефективної конкуренції на ринку.

6.7. Якщо ринок відповідає наведеним критеріям аналіз продовжується з метою встановлення істотної ринковою переваги одного чи кількох операторів телекомунікацій на ньому.

7. Визначення оператора телекомунікацій з істотною ринково перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіка

7.1. Для оцінки істотної ринкової переваги використовуються наступні критерії:

7.1.1 Ринкова частка валового доходу оператора на певному ринку послуг пропуску трафіка (25 % та більше) протягом одного року, що передує проведенню аналізу.

Збереження високої ринкової частки конкретного оператора на певному ринку послуг пропуску трафіка впродовж тривалого періоду часу може свідчити про те, що він має істотну ринкову перевагу. В свою чергу, часті зміни розміру ринкової частки оператора можуть вказувати на відсутність такої позиції.

7.1.2. Розгалуженість телекомунікаційної мережі.

Якщо оператор має розгалужену інфраструктуру, що нелегко дублюється, це може бути значною перешкодою для входження конкурентів, якщо немає інших альтернативних технологій доступу.

Ринковий вплив може бути посилено значними витратами конкурентів на створення інфраструктури, в т. ч. фізичними та технічними параметрами мережі, структурними та правовими обмеженнями.

7.1.3. Економія за рахунок обсягів телекомунікаційних послуг.

Економія за рахунок зростання виробництва призводить до зниження собівартості послуги. Це характерно для виробництва, що базується на технології з відносно високими постійними витратами і низькими змінними витратами.

Економія за рахунок обсягів - скорочення собівартості товарної одиниці через надання кількох видів послуг з використанням одного засобу, наприклад інфраструктури або адміністративних систем. Заощадження вартості через використання однієї мережі зв'язку для надання різних послуг зв'язку кінцевим користувачам є типовим прикладом отримання прибутку від "спільного виробництва".

Економія за рахунок розмірів та обсягів може бути як перешкодою для входження на ринок нових операторів, так і конкурентною перевагою на ринку з кількома конкурентами.

7.1.4. Ступінь вертикальної інтегрованості.

Вертикально інтегрований оператор, завдяки його положенню на оптових ринках або на роздрібних ринках може тримати конкурентів осторонь, або поводитися відносно існуючих конкурентів у такий спосіб що обмежує конкуренцію і, таким чином, посилити свої ринкові можливості на ринку, що досліджується.

7.1.5. Ступінь диференційованості телекомунікаційних послуг, які надаються оператором на пов'язаних ринках продукції.

Високий ступінь диверсифікованості товару, або різнорідних товарів, можуть задовольнити попит споживача та ускладнити входження на ринок конкурентів. Відомі бренди будуть мати відповідний вплив.

Оператор з істотною ринковою перевагою на одному ринку, може скористатися цим становищем, щоб поєднати послуги на цьому ринку з послугами на тісно пов'язаних ринках.

7.1.6. Етап розвитку відповідного ринку.

Як правило, не підлягають попередньому регулюванню нові ринки, ринки що розвиваються та ринки з високою динамікою, на яких ринковий лідер може фактично володіти суттєвою ринковою часткою, проте передчасне покладення на нього регуляторних обов'язків може мати негативний вплив на умови конкуренції, що складаються на такому ринку. Віднесення таких ринків, до тих, що підлягають попередньому регулюванню, здійснюється тільки у випадку, коли існують ознаки того, що вплив на ринку суб'єктів господарювання, які першими вийшли на ринок, може перешкоджати розвитку ефективної конкуренції в майбутньому.

7.2. Оцінка істотної ринкової переваги здійснюється на основі узагальнення даних за визначеними НКРЗ критеріями.

При проведенні аналізу ринку НКРЗ визначає критерії, які мають суттєвий вплив для оцінки оператора з істотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіка.

7.3. За результатами аналізу ринків послуг пропуску трафіка приймаються рішення НКРЗ стосовно визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певних ринках послуг пропуску трафіка із зазначенням переліку таких операторів.

Рішення НКРЗ оприлюднюються на веб-сайті НКРЗ та Офіційному бюлетеню НКРЗ і є обов'язковим для виконання операторами, які визнані такими, що мають істотну ринкову перевагу на певному ринку послуг пропуску трафіка.

8. Регуляторні зобов'язання для операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіка

8.1. Рішення НКРЗ про результати проведеного аналізу ринків послуг пропуску трафіка та накладенння на операторів з істотною ринковою перевагою регуляторних зобов'язань набувають чинності з моменту їх прийняття і діють до їх скасування за рішенням НКРЗ у випадку, якщо відповідний ринок за результатами проведеного аналізу не буде мати або втратить характеристики ринку, на якому відсутня ефективна конкуренція.

8.2. З дати, вказаної у рішенні НКРЗ на операторів з істотною ринковою перевагою накладаються регуляторні зобов'язання відповідно до Закону України "Про телекомунікації":

- дотримання встановлених НКРЗ розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на певному ринку послуг пропуску трафіка;

- застосування розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, що не мають істотної ринкової переваги, у розмірах не нижче за відповідні розрахункові такси за послуги пропуску трафіка від їхніх мереж до мереж операторів телекомунікацій, що мають істотну ринкову перевагу;

- забезпечення взаємоз'єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора в точках, зазначених у каталозі пропозицій операторів телекомунікацій щодо взаємоз'єднання з їхніми телекомунікаційними мережами, крім випадків, якщо телекомунікаційна мережа, яку пропонується приєднати не відповідає вимогам Закону України "Про телекомунікації";

- інші зобов'язання, визначені НКРЗ.

9. Особливості визначення та аналізу ринків послуг термінації трафіка

9.1. Для забезпечення можливості абонента одного оператора телекомунікацій зв'язатися з абонентом фіксованої або рухомої (мобільної) мережі іншого оператора телекомунікацій, оператор телекомунікацій на мережу якого ініціюється виклик, повинен надати послугу термінації трафіка на власній телекомунікаційній мережі, відповідно до договору, укладеного з оператором телекомунікацій, з мережі якого направляється такий трафік.

9.2. Оператори телекомунікацій, що генерують трафік від абонентів власної мережі до абонентів інших операторів фіксованого або рухомого (мобільного) зв'язку, у випадку відсутності прямого взаємоз'єднання мереж користуються послугами транзиту трафіка, але в будь-якому випадку абонент отримає послугу, якщо оператор, на мережу якого здійснюється виклик, надасть послугу термінації трафіка на власній телекомунікаційній мережі, відповідно до договору, укладеного з оператором телекомунікацій, з/через мережу якого направляється такий трафік.

9.3. Оператор телекомунікацій, який надає послугу термінації трафіка на власній телекомунікаційній мережі є єдиним суб'єктом господарювання, що може надати таку послугу, тобто послуги термінації трафіка на власних телекомунікаційних мережах не можна вважати взаємозамінними.

9.4. Оскільки послуги термінації трафіка, що надаються різними операторами телекомунікацій не формують групу взаємозамінних послуг, товарні межі ринку послуг термінації трафіка обмежуються мережею кожного окремого оператора телекомунікацій.

9.5. Оператор телекомунікацій на певному ринку послуг термінації трафіка є єдиним постачальником послуги на власній мережі і його ринкова частка від надання послуг на певному ринку послуг термінації трафіка дорівнює 100 %.

10. Особливості визначення та аналізу ринків послуг транзиту трафіка

10.1. Послуги транзиту трафіка від однієї мережі до іншої може надавати будь-який оператор телекомунікацій за наявності необхідних взаємоз'єднань.

10.2. Національні оператори фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку надають послуги транзиту, які формують групу взаємозамінних телекомунікаційних послуг на ринку послуг транзиту всіх операторів, у межах якого споживач за звичайних умов може легко перейти від отримання однієї послуги до отримання іншої.

10.3. Оператор телекомунікацій на ринку послуг транзиту трафіка є одним із постачальників зазначеної послуги. Тому, його ринкова частка визначається як частка його валового доходу від надання послуг транзиту трафіка в сумарному валовому доході всіх операторів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на цьому ринку.

11. Заключні положення

11.1. Рішення НКРЗ про результати аналізу ринків послуг пропуску трафіка включає перелік операторів телекомунікацій, які мають істотну ринкову перевагу на ринку та дату, з якої на них накладаються регуляторні зобов'язання, передбачені Законом України "Про телекомунікації".

11.2. Це рішення НКРЗ оприлюднюються на веб-сайті НКРЗ та Офіційному бюлетню НКРЗ і є обов'язковим для виконання операторами телекомунікацій, які визнані такими, що мають істотну ринкову перевагу на певному ринку послуг пропуску трафіка.

 

Начальник
Економічного управління

Т. Ієвлєва

 

Додаток 1
до Порядку

Ринки послуг пропуску трафіка

N
з/п

Ринок товарів та послуг

Тип мережі

Географічна межа

Споживачі послуги

Постачальники послуг

Види послуг, що надаються

Оптові ринки

1

Послуги термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку

Фіксована

Територія країни, яка охоплена мережею окремого оператора

Оператори телекомунікацій місцевого, міжміського, міжнародного зв'язку, рухомого (мобільного) зв'язку

Оператори телекомунікацій місцевого зв'язку

Послуга термінації голосових з'єднань ініційованих в мережах фіксованого місцевого та рухомого (мобільного) зв'язку операторів телекомунікацій України та інших країн і призначених абонентам фіксованої телекомунікаційної мережі окремого оператора.

2

Послуги термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку

Рухома (мобільна)

Територія країни, яка охоплена мережею окремого оператора

Оператори телекомунікацій місцевого, міжміського, міжнародного зв'язку, рухомого (мобільного) зв'язку

Оператори рухомого (мобільного) зв'язку

Послуги термінації голосових з'єднань, ініційованих в мережах фіксованого місцевого та рухомого (мобільного) зв'язку і призначених абонентам окремого оператора рухомого (мобільного) зв'язку.

3

Послуги транзиту трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку

Фіксована, рухома (мобільна)

Територія країни, яка охоплена мережею окремого оператора

Оператори телекомунікацій місцевого, міжміського, міжнародного зв'язку, рухомого (мобільного) зв'язку

Оператори телекомунікацій місцевого, міжміського, міжнародного зв'язку, оператори рухомого (мобільного) зв'язку

Послуга транзиту місцевих, міжміських, міжнародних, рухомих (мобільних) голосових з'єднань, що надаються шляхом з'єднання телекомунікаційних мереж двох операторів телекомунікацій через телекомунікаційну мережу третього оператора фіксованого телефонного та/або рухомого (мобільного) зв'язку.

 

Додаток 2
до Порядку

Інформація щодо показників діяльності операторів фіксованого телефонного зв'язку*

N

Показники

Одиниця виміру

2009 рік

2010 рік

I півріччя

II півріччя

I півріччя

II півріччя

1.

Доходи від надання послуг місцевого телефонного зв'язку

тис. грн.

 

 

 

 

2.

Доходи від надання послуг вихідного міжміського телефонного зв'язку, всього, з них:

тис. грн.

 

 

 

 

2.1.

за вихідні дзвінки в межах власної мережі та мереж інших операторі

тис. грн.

 

 

 

 

2.2.

за дзвінки на номери інших операторів фіксованого телефонного зв'язку

тис. грн.

 

 

 

 

2.3.

за вихідні дзвінки на номери операторів рухомого (мобільного) зв'язку

тис. грн.

 

 

 

 

3.

Доходи від надання послуг вихідного міжнародного телефонного зв'язку

тис. грн.

 

 

 

 

4.

Доходи від надання послуг термінації трафіка на власній мережі

тис. грн.

 

 

 

 

5.

Доходи від надання послуг транзиту трафіка через власну мережу (включаючи термінацію трафіка на інших мережах)

тис. грн.

 

 

 

 

6.

Загальна кількість абонентів фіксованого телефонного зв'язку

од.

 

 

 

 

7.

Середня щомісячна тривалість розмов на одного абонента фіксованого телефонного зв'язку

хв.

 

 

 

 

8.

Середній щомісячний дохід від продажу надання послуг зв'язку на одного абонента фіксованого телефонного зв'язку

грн.

 

 

 

 

9.

Загальний обсяг трафіка, в т. ч.:

 

 

 

 

 

9.1.

Вихідний трафік, з нього:

тис. хв.

 

 

 

 

9.1.1.

в межах місцевої мережі, в т. ч.:

тис. хв.

 

 

 

 

9.1.1.1.

- на власну мережу

тис. хв.

 

 

 

 

9.1.1.2.

- на мережі інших фіксованих операторів

тис. хв.

 

 

 

 

9.1.2.

на мережі рухомого (мобільного) зв'язку

тис. хв.

 

 

 

 

9.1.3.

міжміський трафік, в т. ч.:

тис. хв.

 

 

 

 

9.1.3.1.

- на власну мережу

тис. хв.

 

 

 

 

9.1.3.2.

- на мережі інших фіксованих операторів

тис. хв.

 

 

 

 

9.1.4.

міжнародний трафік

тис. хв.

 

 

 

 

9.2.

Вхідний трафік, з нього:

тис. хв.

 

 

 

 

9.2.1.

місцевий з мереж інших фіксованих операторів

тис. хв.

 

 

 

 

9.2.2.

міжміський

тис. хв.

 

 

 

 

9.2.3.

з мереж рухомого (мобільного) зв'язку

тис. хв.

 

 

 

 

9.2.4.

міжнародний

тис. хв.

 

 

 

 

9.3.

Транзитний трафік

тис. хв.

 

 

 

 


* додаток 2 повинні заповнювати суб'єкти господарювання, які мають ліцензію: на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного; на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного.

 

Додаток 3
до Порядку

Інформація
щодо показників діяльності операторів рухомого (мобільного) зв'язку**

N

Показники

Одиниця виміру

2009 рік

2010 рік

I півріччя

II півріччя

I півріччя

II півріччя

1.

Доходи від надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку

тис. грн.

 

 

 

 

1.1.

Доходи від надання послуг голосової телефонії кінцевим споживачам, з них:

тис. грн.

 

 

 

 

1.2.

від вихідних дзвінків, в т. ч.:

тис. грн.

 

 

 

 

1.2.1.

- внутрішньомережевих

тис. грн.

 

 

 

 

1.2.2.

- на номери інших операторів рухомого (мобільного) зв'язку

тис. грн.

 

 

 

 

1.2.3.

- на номери операторів фіксованого телефонного зв'язку

тис. грн.

 

 

 

 

1.2.4.

- на номери іноземних операторів

тис. грн.

 

 

 

 

2.

За підключення абонентів до мережі

тис. грн.

 

 

 

 

3.

Абонентська плата

тис. грн.

 

 

 

 

4.

Доходи від надання послуг операторам (провайдерам) телекомунікацій, з них:

тис. грн.

 

 

 

 

4.1.

Доходи від надання послуг термінації трафіка на власній мережі

тис. грн.

 

 

 

 

4.2.

Доходи від надання послуг транзиту трафіка (включаючи термінацію трафіка на інших мережах)

тис. грн.

 

 

 

 

5.

Загальна кількість абонентів рухомого (мобільного) зв'язку

од.

 

 

 

 

6.

Середня щомісячна тривалість розмов на одного абонента рухомого (мобільного) зв'язку (MOU)

хв.

 

 

 

 

7.

Середній щомісячний доход від надання послуг зв'язку на одного абонента рухомого (мобільного) зв'язку (ARPU)

грн.

 

 

 

 

8.

Загальний обсяг трафіка, в т. ч.:

тис. хв.

 

 

 

 

8.1.

Вихідний трафік, з нього:

тис. хв.

 

 

 

 

8.1.1.

в межах мобільної мережі, в т. ч.:

тис. хв.

 

 

 

 

8.1.1.1.

- внутрішньомережевий

тис. хв.

 

 

 

 

8.1.1.2.

- на інші мобільні мережі

тис. хв.

 

 

 

 

8.1.2.

на фіксовані телефонні мережі

тис. хв.

 

 

 

 

8.1.3.

міжнародний трафік

тис. хв.

 

 

 

 

8.2.

Вхідний трафік, з нього:

тис. хв.

 

 

 

 

8.2.1.

з інших мобільних мереж

тис. хв.

 

 

 

 

8.2.2.

з фіксованих мереж

тис. хв.

 

 

 

 

8.2.3.

міжнародний трафік

тис. хв.

 

 

 

 

8.3.

Транзитний трафік

тис. хв.

 

 

 

 

9.

Загальна кількість базових станцій

од.

 

 

 

 


** додаток 3 повинні заповнювати суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали