НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 8 вересня 2011 року N 468

Про схвалення проекту Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій

Відповідно до вимог статей 18, 57 та 66 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України вирішила:

1. Схвалити проект Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій (далі - проект Порядку), що додається.

2. Економічному управлінню подати проект Порядку на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті НКРЗ.

 

Голова

П. Яцук

 

Додаток
до рішення НКРЗ
08.09.2011 N 468

ПОРЯДОК
регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм формування та встановлення тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій (далі - ККЕ);

1.2. Цей Порядок поширюється на всіх операторів телекомунікацій, які надають в користування належну їм ККЕ і розташовані на території України.

1.3. Регулювання тарифів на надання в користування ККЕ здійснює Національна комісія з питань регулювання зв'язку України шляхом установлення граничних тарифів на наступні послуги:

розробка та видача технічних умов (ТУ);

погодження робочого проекту;

технічний нагляд власником ККЕ;

бронювання місця в ККЕ;

надання місця в каналі ККЕ;

користування ККЕ.

1.4. НКРЗ при прийнятті рішень щодо встановлення граничних тарифів враховує інформацію про діяльність операторів телекомунікацій, які володіють ККЕ та надають її в користування, а також іншу інформацію за результатами оприлюднення таких рішень та громадських слухань.

1.5. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

собівартість робіт та послуг - економічно обґрунтовані витрати, що включаються до виробничої собівартості, адміністративні витрати та витрати зі збуту, пов'язані з наданням в користування ККЕ;

економічно обґрунтовані планові витрати - витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, норм і нормативів трудових та матеріальних витрат, технологічних регламентів та врахуванням надання послуг нормованої якості;

розробка та видача ТУ - комплекс робіт з підготовки та видачі технічних умов на забезпечення можливості прокладання кабелів електрозв'язку в каналах ККЕ;

погодження робочого проекту - комплекс робіт, що проводиться власником з метою визначення відповідності прийнятих рішень виданим ТУ;

технічний нагляд власником (володільцем) ККЕ - комплекс організаційно-технічних заходів, що проводиться власником з метою здійснення контролю за якістю, технологічною послідовністю та точною відповідністю виконання робіт погодженим проектним рішенням;

бронювання - резервування місця в каналі ККЕ для подальшого користування;

одиниця тарифікації послуг з розробки та видачі технічних умов, погодження робочого проекту та технічного нагляду власником ККЕ - одна людино-година;

одиниця тарифікації послуг надання місця в каналі, користування ККЕ та бронювання ККЕ - місце у стандартному каналі ККЕ довжиною 1 км, яке необхідне для прокладання кабелю визначеного діаметру;

інші терміни, вживаються у значеннях, наведених в Законі України "Про телекомунікації" та Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248.

2. Формування тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій

2.1. Формування тарифів на надання в користування ККЕ здійснюється на основі розрахунку тарифів, що проводяться НКРЗ та/або операторами телекомунікацій, виходячи з планової собівартості робіт та послуг на надання в користування ККЕ.

2.2. Собівартість послуг з надання в користування ККЕ визначається із застосуванням нормативного методу на підставі державних та галузевих нормативів використання матеріальних ресурсів, норм оплати праці, відповідних розцінок, нормативів витрат з обслуговування виробництва (далі - виробнича собівартість), нормативів витрат з управління підприємством (далі - адміністративні витрати) для кожної послуги окремо.

2.3. Витрати, встановлення яких із застосуванням нормативів неможливе, визначаються на підставі фактичних витрат операторів телекомунікацій, які володіють ККЕ та надають її в користування.

2.4. При визначені планової собівартості робіт та послуг враховуються витрати за попередній період, а також прогноз індексу цін на промислову продукцію, індекс інфляції, зміни мінімального рівня заробітної плати.

2.5. До складу собівартості послуг з надання в користування ККЕ згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 включаються:

прямі матеріальні витрати, до складу яких входять витрати, пов'язані з використанням матеріалів, запасних частин, придбаних комплектувальних виробів та інших матеріалів, необхідних для забезпечення виробничого процесу;

прямі витрати на оплату праці, в тому числі оплата праці за розцінками, тарифами та окладами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток, інші виплати з оплати праці персоналу, що безпосередньо задіяний у наданні в користування ККЕ;

витрати на експлуатацію машин та механізмів, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат за прямою ознакою, а саме основна та додаткова заробітна плата робітників, які зайняті керуванням, обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом і технічним обслуговуванням власних і орендованих будівельних машин та механізмів, вартість паливно-мастильних матеріалів, електроенергії та інших матеріалів і запасних частин, що використовуються під час експлуатації, ремонту, технічного огляду та технічного обслуговування власної та орендованої техніки (включаючи витрати на їх доставку до приоб'єктного складу та заготівельно-складські витрати), витрати на перебазування машин та механізмів з об'єкта на об'єкт, сума орендної плати (лізингового платежу) у разі оперативної оренди (оперативного лізингу) будівельних машин та механізмів, вартість послуг, наданих сторонніми спеціалізованими організаціями під час виконання робіт, амортизаційні відрахування від вартості будівельних машин та механізмів;

інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання в користування ККЕ, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних та майнових паїв, амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виконанням робіт та наданням послуг;

загальновиробничі витрати, пов'язані з наданням в користування ККЕ операторів телекомунікацій, до складу яких входять:

оплата праці апарату управління виробництвом;

відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління виробництвом; витрати на оплату службових відряджень персоналу, який обслуговує виробництво;

амортизація основних засобів та нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на вдосконалення технології й організації виробництва;

витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

інші загальновиробничі витрати.

До складу адміністративних витрат відносяться загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, а саме:

загальні корпоративні витрати;

витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних активів загальногосподарського використання, зокрема операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона;

винагорода за професійні послуги, зокрема юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо;

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, крім таких, що включаються до виробничої собівартості;

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення.

2.6. До складу собівартості не можуть включатися:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми неустойки (штраф, пеня);

суми нестачі від пошкодження цінностей;

витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та витрати від операційної курсової різниці;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

собівартість реалізованих товарів та виробничих запасів;

втрати від знецінення запасів;

витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури;

витрати на оплату консалтингових та аудиторських послуг;

витрати на добровільне страхування майна та працівників;

витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

витрати, пов'язані із зменшенням власного капіталу.

2.7. Власники ККЕ, у разі потреби, забезпечують формування інформації про доходи та витрати на надання в користування ККЕ, на основі даних бухгалтерського обліку шляхом розподілу витрат за напрямками діяльності, а також даних, отриманих шляхом калькулювання та хронометражу безпосередньо на місцях проведення робіт.

3. Визначення собівартості послуг на надання в користування каналів кабельної каналізації операторів телекомунікацій.

3.1. Визначення собівартості послуг з розробки та видачі технічних умов:

3.1.1. собівартість послуги розраховується виходячи з витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та загальновиробничих витрат;

3.1.2. перелік робіт, що включається до розрахунку собівартості, наведений у додатку 1;

3.1.3. одиницею калькулювання собівартості послуги вважається 1 людино-година.

3.2. Визначення собівартості послуги з технічного нагляду власником ККЕ:

3.2.1. собівартість розраховується виходячи з оплати праці фахівця необхідної кваліфікації з відповідними відрахуваннями на соціальні заходи та з врахуванням загальновиробничих витрат;

3.2.2. перелік робіт, що включається до розрахунку собівартості, наведений у додатку 2;

3.2.3. одиницею калькулювання собівартості послуги вважається 1 людино-година;

3.2.4. собівартість послуги може визначатись за періодами доби з додержанням інтервалів: від 9.00 до 18.00, від 18.00 до 22.00; від 22.00 до 9.00 окремо для робочих, а також вихідних та святкових днів.

3.3. Визначення собівартості послуг з погодження робочого проекту.

3.3.1. собівартість послуги розраховується виходячи з витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи та загальновиробничих витрат;

3.3.2. перелік робіт, що включається до розрахунку собівартості, наведений у додатку 4;

3.3.3. одиницею калькулювання собівартості послуги вважається 1 км кабелю.

3.4. Визначення собівартості послуг з надання місця в каналі ККЕ, користування ККЕ.

3.4.1. собівартість послуг визначається з урахуванням виконання робіт, наведених у додатку 3;

3.4.2. одиницею калькулювання собівартості послуг вважається стандартний канал ККЕ діаметром 100 мм та довжиною 1 км;

3.4.3. під час визначення собівартості враховується необхідність утримання власником ККЕ технологічного резерву вільних каналів ККЕ, який встановлено експертним шляхом в розмірі 20 %;

3.4.4. собівартість розраховується виходячи з прямих витрат на виконання робіт з експлуатації ККЕ, до яких відносяться витрати на оплату праці з відповідними відрахуваннями на соціальні заходи, прямі матеріальні витрати, прямі витрати на експлуатацію машин та механізмів, амортизація основних засобів та загальновиробничі витрати;

3.4.5. при визначенні собівартості послуг враховуються витрати на створення нового місця в каналі ККЕ за умови їх повернення протягом 20 років.

4. Розрахунок тарифів на надання в користування ККЕ.

4.1. Тариф на надання послуги "Розробка та видача ТУ" складається з планової собівартості цієї послуги (С) та з урахуванням отримання прибутку (П):

ТТУ = С + П

4.2. Тариф на надання послуги "Технічний нагляд власником ККЕ" складається з планової собівартості цієї послуги та з урахуванням отримання прибутку:

ТНВ = С + П

4.3. Тариф на надання послуги "Погодження робочого проекту" складається з планової собівартості цієї послуги з урахуванням отримання прибутку:

ТПП = С + П

4.4. Тариф на надання послуги "Користування ККЕ" складається з планової собівартості обслуговування одного канало-кілометра кабельної каналізації за один місяць (Скан-км/міс пл) з урахуванням завантаженості каналу кабельної каналізації та з урахуванням отримання прибутку:

ТВКК = С кан-км/міс пл К з + П

Коефіцієнт завантаженості каналу кабельної каналізації (Кз) визначається за формулою:

Кз =

Sкаб
__________
HзSкан

,

де

Sкаб - площа перетину кабелю, що прокладається в каналі кабельної каналізації, м2;

Sкан - корисна площа перетину кабельної каналізації, мм2

Н3 - норма завантаженості каналу каналізації, затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку та дорівнює на момент затвердження даного порядку 0,75.

Площа перетину кабелю, що прокладається в каналі кабельної каналізації визначається за такою формулою:

Sкаб = pR2каб, де

p = 3,14

Rкаб - радіус поперечного перетину кабелю, мм

Корисна площа перетину каналу кабельної каналізації визначається за такою формулою:

Sкан = pR2кан, де

p = 3,14

Rкан - радіус каналу кабельної каналізації, мм.

4.5. Тариф на послугу надання місця в каналі ККЕ (одноразова плата) визначається розрахунковим шляхом виходячи з вартості створення нового місця в ККЕ за умови її повернення протягом 20 років.

4.6. При встановленні тарифу на послуги "Надання місця в каналі ККЕ" та "Користування ККЕ" у 2011 та 2012 роках застосовується коефіцієнт зменшення для бюджетних організацій 0.2. В подальшому розмір коефіцієнту зменшення підлягає перегляду при встановленні нових тарифів.

4.7. При встановленні тарифів на послугу "Користування ККЕ" у 2011 та 2012 роках застосовуються коефіцієнти в залежності від типу населеного пункту до встановленого тарифу для міста Київ, а саме:

- місто Київ - 1,0;

- обласні центри з кількістю мешканців понад 1 млн. - 0,9;

- обласні центри з кількістю мешканців до 1 млн. - 0,8;

- м. Севастополь та інші населенні пункти АР Крим - 0,8;

- інші міста та селища міського типу - 0,75.

В подальшому розмір коефіцієнту підлягає перегляду при встановленні нових тарифів.

4.8. Тариф на послугу "Бронювання місця в ККЕ" встановлюється на рівні відповідного тарифу на надання послуги "Користування ККЕ".

5. Зміна Граничних тарифів на надання в користування ККЕ

5.1. Підставою для перегляду рівня тарифів на надання в користування ККЕ є зміна ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії та матеріальні ресурси.

5.2. Перегляд діючих тарифів проводиться на підставі розрахунку НКРЗ або за ініціативою операторів, які володіють ККЕ та надають її в користування.

5.3. Для перегляду діючих тарифів оператор телекомунікацій подає до НКРЗ відповідні обґрунтовані пропозиції, які повинні містити таку інформацію:

- економічні показники роботи оператора за останні 2 роки (обов'язково дані про доходи, витрати,

- рентабельність, звіт про виконання фінансового плану);

- розрахунок тарифів виходячи з планової собівартості одиниці калькулювання;

- порівняльну таблицю діючих та нових тарифів з розрахунком зміни доходів при введенні нових тарифів;

- інформацію стосовно прогнозного впливу нового рівня тарифів на розмір надходжень до державного бюджету.

 

Начальник Економічного управління

Т. Ієвлєва

 

Додаток 1
до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій

Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ для надання послуги "Розробка та видача технічних умов"

1. За наявності вільної ємності ККЕ:

1.1. вишукувальні роботи з виявлення наявності вільного місця в ККЕ;

1.2. унесення даних про резервування (бронювання) вільного місця у системи обліку;

1.3. розробка схеми (траси) прокладання кабелю;

1.4. розробка технічних умов (змісту та текстової частини) на прокладання кабелю;

1.5. оформлення та видача технічних умов

2. У разі відсутності вільної ємності ККЕ:

2.1. вишукувальні роботи з виявлення наявності вільного місця в ККЕ та визначення ділянок, де необхідно проводити реконструкцію ККЕ;

2.2. унесення даних про резервування (бронювання) вільного місця в системах обліку;

2.3. розробка схеми (траси) прокладання кабелю;

2.4. розробка технічних умов (змісту та текстової частини) з врахуванням реконструкції або добудову ККЕ.

 

Додаток 2
до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій

Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ для надання послуги "Технічний нагляд власником ККЕ"

1. Виїзд спеціалістів на лінію.

2. Технічний нагляд за організаціями (підприємствами), що виконують роботи з прокладання кабелю в каналі кабельної каналізації.

3. Технічний нагляд за організаціями (підприємствами), що виконують в ККЕ планові та позапланові роботи з обслуговування прокладеного кабелю в каналі кабельної каналізації

4. Технічний нагляд за сторонніми організаціями, що ведуть планові та позапланові роботи в охоронній зоні ККЕ.

5. Технічний нагляд за організаціями (підприємствами), що виконують реконструкцію, проведення ремонтних і відновлювальних робіт прокладеного кабелю.

 

Додаток 3
до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій

Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ для надання послуги "Користування ККЕ"

1. Перевірка та оцінювання технічного стану оглядових пристроїв.

2. Ремонт металевих деталей колодязя зв'язку (далі - ККЗ).

3. Перевірка та оцінювання технічного стану каналів ККЕ, перевірка прохідності каналу.

4. Ремонт люків та горловини ККЗ.

5. Укріплення люка ККЗ в місцях схилів та проїздів.

6. Очищення і фарбування внутрішніх кришок люків, замків, каналів та оглядових пристроїв.

7. Усунення пошкоджень ККЕ.

8. Гідроізоляція колодязів ККЕ.

9. Перебудова колодязів.

10. Влаштування сигналізації ККЗ.

 

Додаток 4
до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій

Перелік робіт, що виконуються власником ККЕ для надання послуги "Погодження робочого проекту"

1. Перевірка траси прокладання кабелю.

2. Перевірка картограми прокладання кабелю на правильність зайняття каналу, в якому прокладатиметься кабель.

3. Визначення умов прокладання проектованого кабелю.

4. Підготовка відповідних договорів.

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали