НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 8 вересня 2011 року N 469

Про схвалення проекту рішення НКРЗ "Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування"

Відповідно до статей 14, 16 та 29 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України вирішила:

1. Схвалити проект рішення НКРЗ "Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" (далі - Проект), наведений у Додатку 1.

2. Схвалити інформацію про адміністративні послуги, що будуть надаватися відповідно до Проекту (Додатки 2, 3, 4).

3. Департаменту ліцензування та радіочастот (Сокирко М.С.) у встановленому порядку надіслати Проект на погодження о заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення та звіт про публічне громадське обговорення Проекту на офіційному веб-сайті НКРЗ.

 

Голова

П. Яцук

 

Додаток

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

___..2011

м. Київ

N ___

Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Відповідно до пункту 11 частини другої статті 14 та статей 25, 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України (далі - НКРЗ) вирішила:

1. Внести зміни до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 03.11.2005 N 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за N 1574/11854, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Доручити Департаменту ліцензування та радіочастот разом з Юридичним управлінням у встановленому законодавством порядку подати рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності після державної реєстрації забезпечити оприлюднення рішення на веб-сайті НКРЗ та в офіційному бюлетені НКРЗ.

4. Рішення набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

 

Голова

П. Яцук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
__..2011 N ___

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі - Положення) визначає порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (далі - Реєстр), порядок прийняття рішень щодо визначення можливості застосування радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) або випромінювальних пристроїв (далі - ВП) на території України, про внесення нових типів (моделей, марок) РЕЗ або ВП до Реєстру та змін до нього.

1.2. Реєстр ведеться НКРЗ за формою, наведеною у додатку 1. Оновлення інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

1.3. Держателем Реєстру є НКРЗ, яка забезпечує його ведення.

1.4. Реєстр ведеться державною мовою.

1.5. Інформація, що міститься в Реєстрі, є загальнодоступною. Доступ до неї забезпечується через офіційний веб-сайт НКРЗ.

2. Порядок прийняття рішень щодо можливості застосування РЕЗ та ВП

2.1. Суб'єкт господарювання (виробник, уповноважена ним особа чи постачальник) для отримання рішення про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України подає до НКРЗ наступні документи:

заява щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП за формою, наведеною у додатку 2;

картка тактико-технічних даних РЕЗ або ВП за формою, наведеною у додатках 3 або 4 для РЕЗ та ВП відповідно;

пояснювальну записку (у разі необхідності);

додаткові інформаційні матеріали (у разі необхідності).

2.2. Документи, зазначені у пункті 2.1, підписуються керівником суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою суб'єкта господарювання і подаються до НКРЗ в одному примірнику в паперовому вигляді, та їх копії на електронному носії, текст яких повинен бути ідентичним оригіналам заявочних документів.

2.3. Порядок та терміни розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП, та випадки, коли ця заява залишається без розгляду, встановлені статтею 26 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі - Закон).

2.4. Рішення про визначення можливим або неможливим застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України приймається НКРЗ на підставі розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та результатів технічної експертизи, з урахуванням забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України та застосування РЕЗ заявленої радіотехнології.

2.5. Повідомлення про прийняте рішення надсилається суб'єкту господарювання протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення на указану в заяві адресу електронної пошти. За бажанням суб'єкта господарювання повідомлення додатково надсилається у письмовій формі на вказану в супровідному листі поштову адресу в межах України.

2.6. За результатами прийнятих рішень про визначення можливим застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України на офіційному веб-сайті НКРЗ оприлюднюються узагальнені відомості про призначення, технічні характеристики та умови застосування видів РЕЗ та ВП в певній радіотехнології (далі - вимоги до радіоінтерфейсу).

2.7. Якщо призначення, технічні характеристики та умови застосування в певній радіотехнології нового типу РЕЗ (ВП) відповідають визначеним НКРЗ вимогам до радіоінтерфейсу, суб'єкт господарювання використовує ці вимоги до радіоінтерфейсу без необхідності додаткового отримання окремого рішення НКРЗ щодо визначення можливості застосування цього нового типу РЕЗ (ВП).

У такому разі суб'єкт господарювання не звертається до НКРЗ, а посилається на конкретні вимоги до радіоінтерфейсу, номер та дату рішення, якими вони були схвалені.

2.8. Наявність рішення про визначення можливим застосування РЕЗ або ВП на території України або відповідних вимог до радіоінтерфейсу є необхідною умовою для проведення підтвердження відповідності цих РЕЗ або ВП щодо їх використання на території України у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

3. Порядок прийняття рішень щодо внесення нового типу РЕЗ та ВП до Реєстру

3.1. Суб'єкт господарювання (виробник, уповноважена ним особа чи постачальник) для внесення до Реєстру нового типу РЕЗ подає до НКРЗ наступні документи:

заяву щодо внесення нового типу РЕЗ та ВП до Реєстру за формою, наведеною у додатку 5;

копію документа про підтвердження відповідності РЕЗ та ВП;

додаткові матеріали (у разі необхідності).

3.2. Документи, зазначені у пункті 3.1, підписуються керівником суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою суб'єкта господарювання і подаються до НКРЗ в одному примірнику в паперовому вигляді, та на електронному носії (у разі необхідності).

3.3. Порядок та терміни розгляду заяви встановлені частиною шостою статті 25 Закону. Позитивне рішення приймається з урахуванням рішення про визначення можливим застосування РЕЗ або ВП на території України або відповідних вимог до радіоінтерфейсу, та за наявності документа про підтвердження відповідності РЕЗ та ВП, що виданий з урахуванням вимог, визначених частиною 2 статті 25 Закону.

3.4. У разі прийняття рішення про внесення до Реєстру заявленого нового типу РЕЗ або ВП уповноважені структурні підрозділи НКРЗ протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення вносять до Реєстру відповідні доповнення та забезпечують оновлення Реєстру на офіційному веб-сайті НКРЗ.

3.5. Повідомлення про прийняте рішення надсилається суб'єкту господарювання протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення на указану в заяві адресу електронної пошти. За бажанням суб'єкта господарювання повідомлення додатково надсилається у письмовій формі на вказану в супровідному листі поштову адресу в межах України.

4. Порядок внесення змін до Реєстру

4.1. Зміни до Реєстру вносяться за результатами розгляду заяви щодо внесення змін до Реєстру, форма якої наведена у додатку 6.

Заяву щодо внесення змін до Реєстру подає:

суб'єкт господарювання (чи його уповноважена особа), за заявою якого внесено до Реєстру цей тип РЕЗ або ВП;

суб'єкт господарювання, що заявляє про новий тип комбінованої продукції, до складу якої входять РЕЗ (ВП), що уже включені до Реєстру.

4.2. Позитивне рішення приймається з урахуванням рішення про визначення можливим застосування РЕЗ або ВП на території України або відповідних вимог до радіоінтерфейсу, та за наявності документа про підтвердження відповідності РЕЗ та ВП, що виданий з урахуванням вимог, визначених частиною другою статті 25 Закону.

4.3. У разі прийняття рішення про внесення змін до Реєстру уповноважені структурні підрозділи НКРЗ протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення вносять до Реєстру відповідні доповнення та забезпечують оновлення Реєстру на офіційному веб-сайті НКРЗ.

4.4. Повідомлення про прийняте рішення надсилається суб'єкту господарювання протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення на указану в заяві адресу електронної пошти. За бажанням суб'єкта господарювання повідомлення додатково надсилається у письмовій формі на вказану в супровідному листі поштову адресу в межах України.

5. Порядок виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру

5.1. Виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру здійснюється у разі:

закінчення терміну застосування радіотехнології, в якій передбачено його використання;

виявлення фактів недостовірності заявлених відомостей про призначення, технічні характеристики та/або умови застосування;

вилучення РЕЗ або ВП (продукції) з обігу, відкликання РЕЗ або ВП (продукції) за ініціативою виробника цього РЕЗ або ВП (продукції) або на виконання відповідного рішення органу ринкового нагляду згідно із Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

5.2. Повідомлення про прийняте рішення щодо виключення конкретного типу РЕЗ або ВП з Реєстру публікується на офіційному веб-сайті НКРЗ та в журналі "Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв'язку України" (офіційне видання).

5.3. У графі "Примітка" Реєстру у встановлений рішенням термін робиться відповідний запис про дату виключення, номер та дату відповідного рішення.

6. Автоматизована інформаційна система ведення Реєстру

6.1. Технологічне супроводження відповідних інформаційних і аналітичних функцій Реєстру здійснюється в автоматизованому режимі за допомогою Автоматизованої інформаційної системи ведення Реєстру.

6.2. Автоматизована інформаційна система ведення Реєстру створюється відповідно до цього Положення та Концепції електронного ведення Реєстру, та повинна забезпечувати:

електронний документообіг та електронне ведення Реєстру;

можливість обміну інформацією з автоматизованими системами зацікавлених центральних органів виконавчої влади;

формування з офіційного веб-сайту НКРЗ запиту на надання інформації з Реєстру;

узагальнення та аналітична обробка даних.

6.3. Надання інформації з Реєстру, яка може бути отримана шляхом узагальнення та аналітичної обробки даних Реєстру, здійснюється після впровадження в промислову експлуатацію Автоматизованої інформаційної системи ведення Реєстру.

 

Директор департаменту
ліцензування та радіочастот

М. С. Сокирко

 

Додаток 1
до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Форма Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування

N

Назва та тип РЕЗ або ВП, виробник

Вид РЕЗ або ВП

Рішення НКРЗ про внесення до Реєстру

Назва радіотехнології (радіотехнологій)1, в якій (яких) може застосовуватися РЕЗ

Призначення РЕЗ або ВП

Смуги радіочастот, в яких можуть застосовуватися РЕЗ або ВП

Клас випромінювання

Регуляторна основа застосування

Документ про підтвердження відповідності

Примітка

N

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815

 

Додаток 2
до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Заява
щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП

Вих. N _______ від ___ 201_ р.

Реєстраційний N

 

 

заповнюється в НКРЗ

1. Відомості про заявника:

Виробник

 

Уповноважена особа

 

Заявник - не резидент України

 

Постачальник

 

Користувач РЧР

 

 

 

Найменування суб'єкта господарювання:

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидентів України):

Реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорта1:

Юридична адреса суб'єкта господарювання або місцепроживання фізичної особи - підприємця:

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:

Банківські реквізити: рахунок N __________, МФО ______
Банк _______, м. ___________

Керівник суб'єкта господарювання:
                                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Уповноважена особа Заявника - резидент України (для не резидентів України):___
__________
                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)

Тел.

Факс

Електронна пошта (для листування):

Поштова адреса:


1
Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2. Відомості про РЕЗ або ВП:

Назва:

Торгова марка, тип, модель:

Назва виробника:

Країна походження виробника:

Радіотехнологія(ї)2

Смуги радіочастот3

 

 

 

 

Призначення РЕЗ або ВП:

Відомості про термін початку виробництва, реалізації:


2 Радіотехнологія, що зазначається відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України (далі - План), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 р. N 815

3 У яких застосовується відповідно до виділених у Плані для даної радіотехнології (передавання/приймання).

3. Документи, що додаються до заяви:

1. Картка ТТД РЕЗ або ВП

на ____ арк.

2. Додаткова інформація (у разі необхідності)

на ____ арк.

Оплату робіт УДЦР з проведення технічної експертизи та оформлення висновку щодо можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП гарантую

Заявник

__
(підпис Керівника суб'єкта господарювання)

________
(ініціали та прізвище)

___ 201_ р.

М. П

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Картка тактико-технічних даних радіоелектронного засобу

до заяви від ___ 20__ р. N _______

Назва та тип РЕЗ: ______

1. Технічні параметри1:

1.1. Служба радіозв'язку

 

1.2. Радіотехнологія

 

1.3. Тип системи

 

1.4. Тип застосування

 

1.5. Діапазон робочих частот

на прийом:

 

на передачу:

 

1.6. Метод організації радіозв'язку:

 

точка-точка

 

точка-багатоточка

 

 

симплекс

 

напівдуплекс

 

дуплекс

 

FDD

 

TDD

 


1.7. Дуплексне рознесення:

 

1.8. Крок сітки частот:

 

1.9. Максимальна потужність на виході передавача:

 

1.10. Регулювання потужності:

 

1.11. Максимальна еквівалентна ізотропна випромінювана потужність:

 

1.12. Модуляція:

 

1.13. Клас(и) випромінювання:

 

1.14. Ширина смуги випромінювання:

на рівні - 3 дБ

на рівні - 30 дБ

на рівні - __ дБ

 

 

 

1.15. Рівень позасмугових випромінювань передавача:

 

1.16. Рівень побічних випромінювань передавача:

 

1.17. Чутливість приймача:

 

1.18. Тип антени:

 

Інтегрована

 

 

 

Неінтегрована:

 

входить до складу РЕЗ

 

не входить до складу РЕЗ


1.19. Коефіцієнт підсилення антени:

 

1.20. Максимальна швидкість передачі інформації

 

1.21. Способи послаблення дії завад:

 

Робочий цикл: ___________

 

Динамічний вибір частоти

 

Автоматичний контроль потужності випромінювання: діапазон регулювання _______ дБ

 

Попереднє прослуховування каналу (LBT)


1.22. Метод багатостанційного доступу:

 

TDMA

 

FDMA

 

OFDM (A)

 

CDMA

 

Інше ___________


1.23. Район використання:

 

Вся територія України

 

Регіон _______


1.24. Додаткова інформація:

 

2. Нормативні документи1:

2.1. Національні стандарти України:

 

2.2. Технічні умови України:

 

2.3. Європейські стандарти:

 

2.4. Міжнародні та регіональні стандарти:

 

2.5. Інші нормативні документи:

 


1 У разі використання РЕЗ у двох та більше радіотехнологіях/стандартів зв'язку таблиці заповнюється за встановленою формою окремо для конкретної радіотехнології/стандарту зв'язку.

Заявник

__
(підпис Керівника суб'єкта господарювання)

________
(ініціали та прізвище)

___ 201_ р.

М. П

 

 

 

 

Додаток 4
до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Картка тактико-технічних даних випромінювального пристрою1

до заяви від ___ 20__ р. N _______

Назва та тип ВП ______

1. Технічні параметри:

1.1. Тип застосування

 

1.2 Смуга радіочастот випромінювання:

 

1.3 Режими роботи

 

Безперервне випромінювання

 

Імпульсне випромінювання


1.4 Максимальна потужність на узгодженому навантажені:

 

1.5 Допустиме значення напруженості поля завад у смузі випромінювання, дБ (мкВ/м) чи рівня спектральної потужності завад дБм/Гц

 

1.6 Умови використання:

 

в приміщеннях

 

побутового призначення

 

зовні приміщень

 

виробничого призначення


1.7 Район використання:

 

Вся територія України

 

Регіон _______


1.8 Рівень побічних випромінювань

 

1.9 Додаткова інформація: (заповнюється за потреби)

 

2. Нормативні документи:

2.1. Національні стандарти України:

 

2.2. Технічні умови України:

 

2.3. Європейські стандарти:

 

2.4. Міжнародні та регіональні стандарти:

 

2.5. Інші нормативні документи:

 


1 Технічний пристрій, що призначений для генерування та місцевого (локального) застосування радіочастотної енергії у промислових, наукових, медичних, побутових або подібних цілях, за винятком використання для цілей електрозв'язку (передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами)

Заявник

__
(підпис Керівника суб'єкта господарювання)

________
(ініціали та прізвище)

___ 201_ р.

М. П

 

 

 

 

Додаток 5
до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Заява
щодо внесення нового типу РЕЗ та ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ) до Реєстру

Вих. N _______ від ___ 201_ р.

Реєстраційний N

 

 

заповнюється в НКРЗ

1. Відомості про заявника:

Виробник

 

Уповноважена особа

 

Заявник - не резидент України

 

Постачальник

 

Користувач РЧР

 

 

 

Найменування суб'єкта господарювання:
Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидентів України):

Реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорта1:

Юридична адреса суб'єкта господарювання або місцепроживання фізичної особи - підприємця:

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:

Банківські реквізити: рахунок N __________, МФО ______
Банк _______, м. ___________

Керівник суб'єкта господарювання: _
                                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Уповноважена особа Заявника - резидент України (для не резидентів України):_
________
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові)

Тел.

Факс

Електронна пошта (для листування):

Поштова адреса:


1 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2. Відомості про РЕЗ (ВП) або продукції, до складу якої входить РЕЗ:

Назва РЕЗ (ВП) або продукції, до складу якої входить РЕЗ, торгова марка:

 

Тип РЕЗ (ВП):

 

3. Відомості про виробника РЕЗ (ВП) або продукції, до складу якої входить РЕЗ:

Назва виробника:

 

Країна походження виробника:

 

Назва підприємства, на якому розміщені виробничі потужності:

 

Країна походження підприємства, на якому розміщені виробничі потужності:

 

4. Рішення НКРЗ про визначення можливим застосування на території України, якому відповідають технічні характеристики РЕЗ:

N

 

Дата:

 

Вимоги до радіоінтерфейсу:

 

5. Відомості про підтвердження відповідності:

Сертифікат відповідності

 

 

 

Декларація про відповідність

 

Номер призначеного ООВ

 

Реєстр. N

 

Дата:

 

Термін дії:

 

(зворотний бік)

6. Відомості про технічні характеристики заявленого РЕЗ1

Призначення РЕЗ (ВП):

 

Служба радіозв'язку

 

Радіотехнологія:

 

Смуга(и) радіочастот:

 

Сітка частот:

 

Клас(и) випромінювання:

 

Максимальна дозволена для використання:

 

- вихідна потужність передавача;

 

- ЕІВП;

 

- спектральна щільність потужності (вказати відповідний параметр)

 

Тип антени (інтегрована, не інтегрована):

 

Максимальний дозволений коефіцієнт підсилення антени (посилання):

 

Умови застосування

 

Інші відомості (за потреби):

 


1 У разі використання РЕЗ у двох та більше радіотехнологіях/стандартів зв'язку таблиці заповнюється за встановленою формою окремо для конкретної радіотехнології/ стандарту зв'язку

7. Документи, що додаються до заяви:

1. Документ про підтвердження відповідності

на ____ арк.

2. Схематичний опис нанесення маркування продукції

на ____ арк.

3. Інші документи в електронній формі (у тому числі витяг із Звіту про випробування)

на ____ арк.

Заявник

__
(підпис Керівника суб'єкта господарювання)

________
(ініціали та прізвище)

___ 201_ р.

М. П

 

 

 

 

Додаток 6
до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування

Заява
щодо внесення змін до Реєстру

Вих. N _______ від ___ 201_ р.

Реєстраційний N

 

 

заповнюється в НКРЗ

1. Відомості про заявника:

Виробник

 

Уповноважена особа

 

Заявник - не резидент України

 

Постачальник

 

Користувач РЧР

 

 

 

Найменування суб'єкта господарювання:
Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидентів України):

Реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорта1:

Юридична адреса суб'єкта господарювання або місцепроживання фізичної особи - підприємця:

Організаційно-правова форма суб'єкта господарювання:

Банківські реквізити: рахунок N __________, МФО ______
Банк _______, м. ___________

Керівник суб'єкта господарювання: __
                                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Уповноважена особа Заявника - резидент України (для не резидентів України):__
_________
                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)

Тел.

Факс

Електронна пошта (для листування):

Поштова адреса:


1 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2. Відомості про РЕЗ (ВП):

Реєстраційний номер у Реєстрі РЕЗ (ВП)/номер розділу Реєстру:

 

Назва РЕЗ (ВП), торгова марка:

 

Тип РЕЗ (ВП):

 

Продукція, до складу якої входить РЕЗ (ВП)
(у разі необхідності):

 

3. Опис відомостей, що занесені до Реєстру та які потребують змін:

Номер поля

Дані, які необхідно внести

Підстави для внесення змін

 

 

 

 

 

 

4. Відомості про підтвердження відповідності:

Сертифікат відповідності

 

 

 

Декларація про відповідність

 

Номер призначеного ООВ

 

Реєстр. N

 

Дата:

 

Термін дії:

 

5. Документи, що додаються до заяви:

1. Документ про підтвердження відповідності

на ____ арк.

2. Додаткова інформація (у разі необхідності)

на ____ арк.

Заявник

__
(підпис Керівника суб'єкта господарювання)

________
(ініціали та прізвище)

___ 201_ р.

М. П

 

 

 

 

Додаток

ЗВІТ
за результатами публічного громадського обговорення проекту рішення НКРЗ "Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування"

Цей звіт розроблений відповідно до пункту 20 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 N 996, метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості.

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України
Найменування центрального органу виконавчої влади, який проводив обговорення

Проект рішення НКРЗ "Про внесення змін до Положення про порядок і
назва проекту акта, що виносилися на обговорення

форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування" (взято за основу рішенням НКРЗ від 07.07.2011 N 325 (Рішення N 325)) розміщено з метою громадського обговорення з 15.07.2011 по 17.08.2011 року на офіційному веб-сайті НКРЗ.

В обговоренні проекту рішення НКРЗ взяли участь 0 суб'єктів господарювання.

Альтернативні рішення відсутні.

 

Директор Департаменту
ліцензування та радіочастот

М. С. Сокирко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали