ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 лютого 2012 року N 56

Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56, 58 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільної діяльності банків України Правління Національного банку України постановляє:

1. Схвалити Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої постановою Правління Національного банку України від 02.06.2009 N 315 (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для керівництва та використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з дня її підписання, крім підпунктів 1.1 - 1.3, 9.2, пунктів 7, 8, 10 Змін, які набирають чинності 01.04.2012, пунктів 4 - 6 Змін, які набирають чинності 01.07.2012, та пункту 3 Змін, який набирає чинності 01.01.2013.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

СХВАЛЕНО
Постанова Правління Національного банку України
16.02.2012 N 56

Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

1. У главі 1:

1.1. В абзаці другому:

розрахунок показника ОК викласти в такій редакції:

"ОК = 5000 + 5003 + 5010 + 5020 + 5021+ 5022 - Рпр/з - [5001 + 5002 + (4300 - 4309) + 4310 + 5031] - (РР - ФР) + 3630/32";

у визначенні Рпр/з після слів "емітованими Національним банком України" доповнити словами "та нарахованих доходів за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік".

1.2. В абзаці третьому у визначенні Нд/2 після слів "емітованими Національним банком України" доповнити словами "та нарахованих доходів за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік".

1.3. В абзаці п'ятому у визначенні Рпр/п після слів "емітованими Національним банком України" доповнити словами "та нарахованих доходів за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до Закону про Державний бюджет України на відповідний рік".

1.4. Абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"РК береться до розрахунку таких нормативів: достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2), співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3), співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань банку (Н3-1), великих кредитних ризиків (Н8)".

2. У назві та тексті глави 2 слова "Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності" замінити відповідно словами "Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу".

3. Доповнити Методику розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні главою такого змісту:

"4. Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань банку (Н3-1)

Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань банку (Н3-1) розраховується за такою формулою:

H3-1 =

РК
________
З

· 100 %

,

де РК - регулятивний капітал банку;

З - зобов'язання банку без урахування: неамортизованих дисконтів та премій, доходів майбутніх періодів, резервів за виданими зобов'язаннями та за іншими операціями за позабалансовими рахунками, валютної позиції, розрахунків між відокремленими підрозділами банку:

З = 1300 + 1308 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1317 + 1318 + 1322 + 1323 + 1324 + 1327 + 1328 + 1332 + 1334 + 1338 + 1500П + 1507 + 1600П + 1602П + 1608 + 1610 + 1612 + 1613 + 1617 + 1618 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1627 + 1628 + 1911 + 1919 + 2512 + 2513 + 2518 + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2528 + 2530 + 2531 + 2538 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2548 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2558 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2568 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2608 + 2610 + 2611 + 2615 + 2618 + 2620П + 2622 + 2625П + 2628 + 2630 + 2635 + 2638 + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2650П + 2651 + 2652 + 2655П + 2658 + 2700 + 2701 + 2708 + 2900 + 2901 + 2902 + 2903 + 2905 + 2906 + 2907 + 2908 + 2909 + 2920П + 2924П + 3300 + 3301 + 3305 + 3308 + 3310 + 3311 + 3315 + 3318 + 3320 + 3328 + 3330 + 3338 + 3340 + 3348 +3350 + 3351 + 3352 + 3360 + 3361 + 3362 + 3610 + 3615 + 3619 + 3620 + 3621 + 3622 + 3623 + 3630/22 + 3631 + 3640 + 3641 + 3648 + 3650 + 3651 + 3652 + 3653 + 3654 + 3658 + 3659 + 3660 + 3661 + 3668 + 3670 + 3678 + 3705П + 3720 + 3739П + 9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9100 + 9122 + 9129/1 + 9300/12".

У зв'язку з цим глави 4 - 14 уважати відповідно главами 5 - 15.

4. У главі 5:

4.1. В абзаці першому розрахунок показника Ккр викласти в такій редакції:

"Ккр = 1200 + активне сальдо [(1500А - 1592/1, 2 КА14) - 1600П]".

4.2. Главу після абзацу третього доповнити двома абзацами такого змісту:

"До розрахунку включаються активи, зменшені на суму сформованих резервів для покриття ризиків під ці активи. Резерви враховуються до розрахунку пропорційно обсягу активів за строками до погашення.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R013) для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми активів, за якими вони сформовані".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

4.3. В абзаці шостому розрахунок показника Рп викласти в такій редакції:

"Рп = 1300 + 1500П + пасивне сальдо [1600П - (1500А - 1592/1, 2 КА14)] + 1617 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601/1, 2, 32 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2620П + 2622 + 2625П + 2650П + 2655П + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А)".

5. У главі 6:

5.1. В абзаці першому розрахунок показника А викласти в такій редакції:

"А = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 + 1200 + 1207/114 + 1211 + 1212 + 1215 - 1216КА + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + 1405А - 1405П - 1406КА + 1407 + (1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 + 1415А - 1415П - 1416КА + 1417 + 1430 + (1435А - 1435П) - 1436КА + 1437 - 1490 КА14) + (1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 - 1426КА + 1427 + 1440 - 1446КА + 1447 - 1491КА14) + (1514 + 1515/514 - 1516/5КА14 + 1520 + 1525/314 - 1526/3КА14 - 1590/1, 4КА14) + (2010 - 2016КА + 2020А - 2026КА + 2030 - 2036КА + 2062 + 2063 + 2065 - 2066КА + 2071 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 - 2076КА + 2082 + 2083 + 2085 - 2086КА + 2102 + 2103 + 2105 - 2106КА + 2112 + 2113 + 2115 - 2116КА + 2122 + 2123 + 2125 - 2126КА + 2132 + 2133 + 2135 - 2136КА + 2202 + 2203 + 2205 - - 2206КА + 2211 + 2215 - 2216КА + 2220 - 2226КА + 2232 + 2233 + 2235 - 2236КА + 2600А + 2605А + 2620А + 2625А + 2650А + 2655А - 2400/2, 9КА14 - 2401КА14) + активне сальдо (2920А - 2920П) + активне сальдо (2924А - 2924П) + (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 + 3015АП - 3016КА + 3017) + 3040 + 3041 + 3042 + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3115АП - 3116КА + 3117 - 3190/7КА14) + (3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 - 3190/6КА14) + 3140 + 3141 + 3142 + (3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 - 3216КА + 3217 - 3290КА14) + активне сальдо (3739А - 3739П) + активне сальдо [(1500А - 1592/1, 2КА14 + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 514 - 1526/1, 2, 4, 5КА14 + 1600А - 1590/1, 4КА14) - (1600П + 1602 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П)]".

5.2. Главу після абзацу другого доповнити трьома абзацами такого змісту:

"До розрахунку не включаються боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж і в портфелі банку до погашення та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, які є обтяженими та/або не погашеними в строк, та/або проти емітента таких цінних паперів порушено справу про банкрутство.

До розрахунку включаються активи, зменшені на суму сформованих резервів для покриття ризиків під ці активи. Резерви враховуються до розрахунку пропорційно обсягу активів за строками до погашення.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R013) для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми активів, за якими вони сформовані".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

5.3. В абзаці шостому розрахунок показника Зп викласти в такій редакції:

"Зп = 1300 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1315 - 1316КП + 1317 + 1322 + 1323 + 1324 + 1325 - 1326КП + 1327 + 1332 + 1334 + 1335 - 1336КП + 1617 + 1627 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601/1, 2, 3, 414 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2610 + 2611 + 2615 - 2616КП + 2617 + 2620П + 2622 + 2625П + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2650П + 2651 + 2652 + 2653 + 2655П - 2656КП + 2700 + 2701 - 2706КП + 2707 + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3300 + 3301 + 3305 - 3306КП + 3307 + 3310 + 3311 + 3315 - 3316КП + 3317 + 3320 - 3326КП + 3327 + 3330 - 3336КП + 3337 + 3340 - 3346КП + 3347 + 3350 + 3351 + 3352 + 3360 + 3361 + 3362 + 3610 + 3660 + 3661 - 3666КП + 3667 + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А) + 9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9100 + 9122 + 9129/12 + 9300 + 9350 + 9351 + 9352 + 9353 + 9354 + 9356 + 9357 + пасивне сальдо [(1600П + 1602 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П) - (1500А - 1592/1, 2КА14 + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 514 - 1526/1, 2, 4, 5КА14 + 1600А - 1590/1, 4КА14)]".

6. У главі 7:

6.1. В абзаці першому розрахунок показника Ал викласти в такій редакції:

"Ал = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1102 + 1107 + 1200 + 1207/114 + 1211 + 1212 + 1215 - 1216КА + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + 1405А - 1405П - 1406КА + 1407 + (1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 + 1415А - 1415П - 1416КА + 1417 + 1430 + (1435А - 1435П) - 1436КА + 1437 - 1490КА14) + (1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 - 1426КА + 1427 + 1440 - 1446КА + 1447 - 1491КА14) + (1514 + 1515/514 - 1516/5КА14 + 1520 + 1525/314 - 1526/3КА14 - 1590/1, 4КА14) + (2010 - 2016КА + 2020А - 2026КА + 2030 - 2036КА + 2062 + 2063 + 2065 - 2066КА + 2071 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 - 2076КА + 2082 + 2083 + 2085 - 2086КА + 2102 + 2103 + 2105 - 2106КА + 2112 + 2113 + 2115 - 2116КА + 2122 + 2123 + 2125 - 2126КА + 2132 + 2133 + 2135 - 2136КА + 2202 + 2203 + 2205 - 2206КА + 2211 + 2215 - 2216КА + 2220 - 2226КА + 2232 + 2233 + 2235 - 2236КА + 2600А + 2605А + 2620А + 2625А + 2650А + 2655А - 2400/2, 9КА14 - 2401КА14) + активне сальдо (2920А - 2920П) + активне сальдо (2924А - 2924П) + (3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 + 3015АП - 3016КА + 3017) + 3040 + 3041 + 3042 + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3115АП - 3116КА + 3117 - 3190/7КА14) + (3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 - 3190/6КА14) + 3140 + 3141 + 3142 + (3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 - 3216КА + 3217 - 3290КА14) + активне сальдо (3739А - 3739П) + активне сальдо [(1500А - 1592/1, 2КА14 + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 514 - 1526/1, 2, 4, 5КА14 + 1600А - 1590/1, 4КА14) - (1600П + 1602 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П)]".

6.2. Главу після абзацу другого доповнити трьома абзацами такого змісту:

"До розрахунку не включаються боргові цінні папери в торговому портфелі банку, у портфелі банку на продаж і в портфелі банку до погашення та інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, які є обтяженими та/або не погашеними в строк, та/або проти емітента таких цінних паперів порушено справу про банкрутство.

До розрахунку включаються активи, зменшені на суму сформованих резервів для покриття ризиків під ці активи. Резерви враховуються до розрахунку пропорційно обсягу активів за строками до погашення.

Значення параметрів аналітичного обліку (крім R013) для рахунків з обліку резервів відповідають значенням параметрів рахунків, на яких обліковуються основні суми активів, за якими вони сформовані".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом шостим.

6.3. В абзаці шостому розрахунок показника З1 викласти в такій редакції:

"З1 = 1300 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1315 - 1316КП + 1317 + 1322 + 1323 + 1324 + 1325 - 1326КП + 1327 + 1332 + 1334 + 1335 - 1336КП + 1617 + 1627 + 2512 + 2513 + 2520 + 2523 + 2525 + 2526 + 2530 + 2531 + 2541 + 2542 + 2544 + 2545 + 2546 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2572 + 2600П + 2601/1, 2, 3, 414 + 2602 + 2603 + 2604 + 2605П + 2606 + 2610 + 2611 + 2615 - 2616КП + 2617 + 2620П + 2622 + 2625П + 2630 + 2635 - 2636КП + 2637 + 2640 + 2641 + 2642 + 2643 + 2650П + 2651 + 2652 + 2653 + 2655П - 2656КП + 2700 + 2701 - 2706КП + 2707 + пасивне сальдо (2920П - 2920А) + пасивне сальдо (2924П - 2924А) + 3300 + 3301 + 3305 - 3306КП + 3307 + 3310 + 3311 + 3315 - 3316КП + 3317 + 3320 - 3326КП + 3327 + 3330 - 3336КП + 3337 + 3340 - 3346КП + 3347 + 3350 + 3351 + 3352 + 3360 + 3361 + 3362 + 3610 + 3660 + 3661 - 3666КП + 3667 + 3720 + пасивне сальдо (3739П - 3739А) + 9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 + 9100 + 9122 + 9129/12 + 9300 + 9350 + 9351 + 9352 + 9353 + 9354 + 9356 + 9357 + пасивне сальдо [(1600П + 1602 + 1610 + 1612 + 1613 + 1615 - 1616КП + 1621+ 1622 + 1623 + 1624 + 1625 - 1626КП + 1500П) - (1500А - 1592/1, 2КА14 + 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1515/1, 2, 414 - 1516/1, 2, 4КА14 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525/1, 2, 4, 514 - 1526/1, 2, 4, 5КА14 + 1600А - 1590/1, 4КА14)]".

7. У главах 10, 11 розрахунок СТ викласти в такій редакції:

"СТ - статутний капітал банку (5000П - 5001КП - 5002КП + 3630/32)".

8. У главах 12, 13:

8.1. В абзаці першому:

знаменник формули розрахунку "РК + ЦП + Вак" замінити знаменником "СТ";

визначення ЦП, Вак, РК виключити;

розрахунки показників ЦП, Вак виключити.

8.2. Глави доповнити новим розрахунком показника СТ такого змісту:

"СТ - статутний капітал банку (5000П - 5001КП - 5002КП + 3630/32)".

9. У главі 15:

9.1. Назву глави 15 викласти в такій редакції:

"15. Визначення відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (для розрахунку економічного нормативу Н2)".

9.2. В абзаці четвертому з розрахунку показника ВПз (балансові та позабалансові зобов'язання) виключити рахунок 9210.

10. Методику розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні доповнити главою такого змісту:

"16. Алгоритм розрахунку визначення співвідношення обсягу операцій довірчого управління банку до сукупних активів банку

Співвідношення обсягу операцій довірчого управління та сукупних активів банку розраховується за такою формулою:

Сд =

Сдов
_________
СА

· 100 %

,

де Сдов - сукупний обсяг операцій довірчого управління банку:

Сдов = 9780 + 9781 + 9782 + 9783 + 9784 + 9786 + 9787 + 9788;

СА - сукупні активи (які включаються до розрахунку нормативу Н3)".

11. Примітку 5 викласти в такій редакції:

"5 Сума з позначкою "Сп" заповнюється відповідно до файла 42 за даними аналітичного обліку в частині суми операцій, що здійснені з інсайдерами на сприятливіших за звичайні умовах (у тому числі за угодами, які передбачають нарахування відсотків і комісійних за надані послуги, які менші, ніж звичайні), з урахуванням вимог пункту 1.14 глави 1 розділу VI Інструкції".

12. Примітку 15 викласти в такій редакції:

"15 Розрахунок нормативів інвестування здійснюється з урахуванням пункту 1.10 глави 1 розділу VII Інструкції".

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали