ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.07.2011 р. N 216

Про систему спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням навколишнього середовища в області

Керуючись п. 2 ст. 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про Цивільну оборону України", Указом Президента України від 26.03.99 N 284/99 "Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій", постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 N 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру", п. 5 розділу I Положення про Цивільну оборону України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.94 N 299, з метою належного функціонування системи спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням навколишнього середовища в області:

1. Затвердити Положення про систему спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням навколишнього середовища в області (далі - Положення, система спостереження і контролю) (додається).

2. Районним державним адміністраціям, рекомендувати виконкомам міських рад міст обласного значення (далі - міськвиконкоми), обласній санітарно-епідеміологічній станції, обласному центру з гідрометеорології, Головному управлінню ветеринарної медицини в області, управлінню МНС України в області, державній інспекції захисту рослин в області, державній екологічній інспекції в області, обласному державному проектно-технологічному центру охорони родючості грунтів і якості продукції:

2.1. Забезпечити постійну готовність до проведення спостережень та досліджень за забрудненням навколишнього середовища.

2.2. Надавати оновлену інформацію про систему спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням навколишнього середовища в області Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи облдержадміністрації щорічно до 15 червня.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Рябцева С. В. і Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи облдержадміністрації.

 

Голова державної адміністрації

С. Б. Тулуб

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
07.07.2011 N 216

ПОЛОЖЕННЯ
про систему спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням навколишнього середовища в області

1. Система спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням навколишнього середовища в області (далі - система спостереження і контролю) створюється з метою:

1.1. Своєчасного виявлення причин, що сприяють виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

1.2. Завчасного визначення масштабів і характеру можливого розвитку надзвичайних ситуацій.

1.3. Контролю за станом природних і техногенних джерел надзвичайних ситуацій.

1.4. Вироблення рекомендацій для прийняття необхідних заходів щодо попередження, локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, пом'якшення їх соціально-економічних наслідків.

2. Основні завдання системи спостереження і контролю:

2.1. Збір, обробка та аналіз інформації про потенційні джерела надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, а також оперативної інформації про виникнення і розвиток надзвичайних ситуацій.

2.2. Прогнозування виникнення можливих надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та їх наслідків на основі оперативної і прогностичної інформації про стан навколишнього природного середовища, у тому числі небезпечних гідрометеорологічних явищ, а також про забруднення різних середовищ існування та об'єктів на території області.

2.3. Виявлення комплексу показників, що характеризують стан джерел техногенної небезпеки і природних явищ. Розробка сценаріїв розвитку надзвичайних ситуацій.

2.4. Розробка та оцінка ефективності заходів щодо попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також пом'якшення їх наслідків.

2.5. Створення і вдосконалення банку даних за джерелами надзвичайних ситуацій.

2.6. Лабораторний контроль, що проводиться з метою виявлення та індикації радіоактивного, хімічного, біологічного (бактеріологічного) зараження (забруднення) об'єктів навколишнього середовища, продовольства, питної води, харчової та фуражної сировини.

2.6.1. При радіоактивному забрудненні:

визначення рівнів потужності поглиненої дози на місцевості;

визначення рівня забруднення радіонуклідами об'єктів навколишнього середовища: води, сировини та продуктів харчування, продуктів тваринництва та рослинництва;

оцінка небезпеки для людей та тварин від радіоактивного забруднення місцевості та об'єктів навколишнього середовища з метою обґрунтування заходів протирадіаційного захисту;

проведення експертизи сировини, продуктів харчування, фуражу та питної води, видача висновків про їх придатність для використання та вживання.

2.6.2. При забрудненні отруйними та небезпечними хімічними речовинами:

встановлення факту виникнення забруднення отруйними речовинами;

якісне визначення у навколишньому середовищі (у повітрі, воді, відкритих водоймищах та на ґрунті) типу отруйних речовин;

кількісне визначення отруйних речовин у продуктах харчування, харчовій сировині, фуражі та воді з висновком щодо небезпеки їх для людей і тварин;

проведення експертизи продуктів харчування, фуражу та води;

видача висновків про придатність їх до використання та вживання.

2.6.3. При бактеріальному забрудненні (біологічному):

встановлення факту забруднення бактеріальними засобами (неспецифічна індикація);

специфічна індикація (встановлення виду збудника) в навколишньому середовищі та в організмі людей і тварин (бактерій, рикетсій, вірусів, грибків та токсинів);

встановлення виду збудника захворювань хвороб рослин (бактерій, вірусів, грибків);

проведення лабораторного контролю, експертизи продуктів харчування, харчової сировини, фуражу і води, видача висновків про придатність їх для використання та вживання.

3. Функціонування і порядок передачі інформації установами системи спостереження і контролю

3.1. Функціонування системи спостереження і контролю здійснюється в рамках єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

3.2. Організаційно-методичне керівництво і координацію діяльності обласної системи спостереження і контролю здійснює Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи облдержадміністрації.

3.3. У разі виявлення радіоактивного (потужність поглиненої дози більше 0,3 мкЗв/год.), хімічного та бактеріологічного (біологічного) зараження установи системи спостереження і контролю негайно інформують власника об'єкта, начальників управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів та оперативного чергового Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи облдержадміністрації існуючими каналами зв'язку. У разі відсутності зв'язку інформація надається нарочним.

Донесення про надзвичайні ситуації подаються відповідно до Класифікатора надзвичайних ситуацій України.

В особливий період термінове повідомлення про події, які пов'язані з забрудненням зовнішнього середовища радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами, здійснюються згідно з формами Табеля строкових донесень Міністерства надзвичайних ситуацій України (Наказ N 485).

Рішення на проведення оповіщення населення приймають керівники відповідних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідно до обстановки, що склалась.

3.4. Функціонування системи спостереження і контролю здійснюється у трьох режимах:

3.4.1. Повсякденної діяльності (мирний час, нормальна радіаційна, хімічна, мікробіологічна обстановка, відсутність епідемій, епізоотій, епіфіотій) спостереження і лабораторний контроль проводиться в обсязі завдань, встановлених для даної установи директивним (вищим) органом. Інформація про результати спостережень і контролю надається в установленому порядку до вищестоящої організації.

3.4.2. Підвищеної готовності (погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної та мікробіологічної обстановки, прогноз про можливе виникнення надзвичайної ситуації та загрози війни) спостереження і лабораторний контроль проводяться в обсязі завдань, передбачених цим Положенням.

Інформація про погіршення обстановки, виявлення в повітрі, ґрунті, воді, рослинності, продовольстві, харчовій і фуражній сировині радіоактивних, небезпечних хімічних, отруйних та біологічних речовин, про випадки інфекційних захворювань, небезпечних для життя і здоров'я людей, тварин і рослин, про випадки високого забруднення природного середовища передається установам системи спостереження і контролю у вищестоящу організацію по підпорядкованості та одночасно до відповідного територіального штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. Передача інформації здійснюється у строки, що не перевищують 2-х годин з моменту виявлення ознак загрози виникнення надзвичайної ситуації і далі з періодичністю не більше 4-х годин у формалізованому вигляді по існуючих каналах зв'язку. Склад і конкретні форми подання інформації по підпорядкованості встановлюються для кожної установи системи спостереження і контролю вищестоящою організацією, місцевим (регіональним) штабом з ліквідації надзвичайних ситуацій і закріплюються відповідною інструкцією.

3.4.3. Діяльності у надзвичайній ситуації (при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій і реагуванні на них) спостереження і контроль проводяться в обсязі завдань, передбачених цим Положенням. Екстрена інформація про виявлення в об'єктах навколишнього середовища (повітрі, ґрунті, воді, продуктах харчування, харчовій та фуражній сировині) радіоактивних речовин, небезпечних хімічних речовин в кількостях, які значно перевищують фонові значення або гранично-допустиму концентрацію, а також отруйних та біологічних речовин, про масові спалахи особливо небезпечних інфекційних захворювань людей, тварин і рослин, про випадки високого забруднення навколишнього середовища передається установам системи спостереження і контролю у вищестоящу організацію по підпорядкованості та одночасно до відповідного територіального штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій. Передача екстреної інформації (повідомлення) здійснюється у формалізованому вигляді за наявними каналами зв'язку негайно, і в подальшому, письмовим підтвердженням не пізніше 2-х годин з моменту повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації. Подальша інформація про розвиток обстановки передається з періодичністю не більше 4-х годин (якщо терміни подібних повідомлень не обумовлені особливо).

3.4.4. Діяльності у надзвичайному стані запроваджується в Україні або на окремих її територіях в порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про надзвичайний стан".

4. Головні установи системи спостереження і контролю:

обласна, районні та міські санітарно-епідеміологічні станції (далі - СЕС);

Головне управління державної ветеринарної медицини, районні управління, лікарні та лабораторії ветеринарної медицини;

державна інспекція захисту рослин в області, районні станції захисту рослин;

обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції;

обласний центр з гідрометеорології, лабораторії гідрометеослужби;

державна екологічна інспекція в області, пости відділу екологічного контролю та радіаційної безпеки;

хіміко-радіологічна лабораторія аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в області;

об'єктові лабораторії.

5. Основні завдання установ, що входять до складу системи спостереження і контролю:

5.1. Обласна СЕС (головна) забезпечує:

визначення виду бактеріальних засобів (бактерії, віруси, рикетсії, грибки, токсини) у пробах, що відібрані з об'єктів навколишнього середовища, а також у матеріалах від хворих і трупів людей (специфічна індикація);

якісне та кількісне визначення небезпечних хімічних речовин у сировині та продуктах харчування, питній воді на підвідомчих об'єктах охорони здоров'я;

проведення санітарної епідеміологічної експертизи сировини, продуктів харчування та води на забруднення (зараженість) радіонуклідами, небезпечними хімічними речовинами і бактеріальними засобами з видачею висновків про придатність їх для використання населенням;

державний санітарний нагляд, згідно з наданими повноваженнями та територіальною підпорядкованістю у мирний час, а також ведення санітарно-епідеміологічної розвідки в осередках масового ураження силами груп епідрозвідки, пересувних протиепідемічних загонів (в особливий період);

визначення рівнів гамма-випромінювання на місцевості та проведення радіологічних досліджень (визначення радіонуклідного складу) на підпорядкованій території;

участь у розробці рекомендацій щодо забезпечення режиму захисту та поведінки населення в осередках зараження (забруднення) радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами, порядку проведення санітарної обробки.

5.1.2. Районні, міські СЕС забезпечують:

проведення санепідрозвідки на підпорядкованій території з відбором проб з об'єктів навколишнього середовища та доставкою їх у головну СЕС для специфічної індикації;

лабораторний контроль зараженості бактеріальними засобами (чума, холера, туляремія, бруцельоз, сибірська виразка) сировини та продуктів харчування, питної води, об'єктів навколишнього середовища;

відбір проб продуктів харчування, сировини та питної води, заражених (забруднених) радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами і бактеріальними засобами та доставка їх у головну СЕС для лабораторних досліджень;

визначення рівнів гамма-випромінювання на місцевості в зонах обслуговування станцій.

5.2. Регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини забезпечує:

встановлення виду бактеріального зараження - бактерій, вірусів, грибків та токсинів (специфічна індикація) на об'єктах сільського господарства;

лабораторна діагностика хвороб тварин та птиці;

проведення ветеринарно-санітарної експертизи сировини та продуктів тваринництва, води, фуражу на зараженість (забрудненість) радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами з видачею висновків про можливість їх використання для вживання населенням, а фуражу та води - для придатності згодовування тваринам та птиці;

бактеріологічне спостереження за зараженістю навколишнього середовища, ведення ветеринарної розвідки в осередках зараження та на об'єктах сільського господарства;

визначення потужності поглиненої дози на місцевості в зонах обслуговування лабораторії ветеринарної медицини.

5.2.1. Районні державні лабораторії ветеринарної медицини забезпечують:

лабораторний контроль за зараженістю (забрудненням) радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами (кількісне та якісне визначення) необроблених продуктів тваринництва та рослинництва, фуражу, ґрунту та джерел водопостачання:

відбір проб та доставка їх у регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини для досліджень на всі види зараження;

виявлення зараженості сільгосптварин;

проведення лабораторної діагностики хвороб тварин та птиці;

ветеринарну розвідку в осередках бактеріологічного зараження на об'єктах сільського господарства.

5.3. Державна інспекція захисту рослин в області забезпечує:

визначення небезпечних хімічних речовин (кількісне та якісне) в ґрунті, рослинах та продукції рослинництва на об'єктах сільгосппідприємств;

проведення розвідки в осередках хімічного зараження та зонах радіоактивного забруднення, у які попадають об'єкти сільського господарства;

виявлення і аналіз збудників захворювань сільськогосподарських рослин;

фітопатологічне спостереження та лабораторний контроль за появою і розповсюдженням збудників захворювань рослин;

виявлення характеру та ступені ураження біологічними засобами посівів сільськогосподарських культур;

фітопатологічну розвідку на об'єктах рослинництва.

5.4. Обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції забезпечує:

визначення рівнів гамма-випромінювання на місцевості та проведення радіологічних досліджень (визначення радіонуклідного складу) ґрунту, рослин, деревині, будівельних матеріалів;

проведення якісного та кількісного хімічного аналізу ґрунту, води, рослин та фуражу;

відбір проб та доставка їх в лабораторію для проведення досліджень.

5.5. Обласний центр з гідрометеорології забезпечує:

спостереження за забрудненням атмосферного повітря;

узагальнення результатів спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища;

прогнозування стану забруднення атмосферного повітря в м. Черкаси.

5.5.1. Метеорологічні станції забезпечують:

візуальні спостереження за забрудненням атмосферних опадів;

визначення хімічного складу атмосферних опадів (метеостанції Черкаси, Звенигородка);

визначення в районі метеостанції (м. Черкаси) кислотно-лужної рівноваги кожного дощу (снігу);

спостереження за потужністю експозиційної дози гамма-випромінювання;

визначення загальної бета-активності атмосферних випадінь (м. Черкаси);

визначення вмісту радіонуклідів в Канівському водосховищі;

визначення хімічного складу води у Кременчуцькому водосховищі.

5.6. Державна екологічна інспекція в області забезпечує:

визначення рівнів гамма-випромінювання на місцевості та проведення радіологічних досліджень (визначення радіонуклідного складу) на підпорядкованій території;

проведення хімічного аналізу атмосферного повітря, поверхневої та підземної води;

відбір проб повітря, води, ґрунту та доставка його в лабораторію для проведення досліджень.

5.7. Хіміко-радіологічна лабораторія аварійно-рятувального загону спеціального призначення забезпечує:

визначення рівнів гамма-випромінювання на місцевості та проведення радіологічних досліджень (визначення радіонуклідного складу) на підпорядкованій території;

проведення хімічної розвідки в зонах зараження (забруднення), індикація отруйних та небезпечних хімічних речовин.

5.8. Об'єктові лабораторії забезпечують:

здійснення спостереження та лабораторного контролю, згідно з специфікою діяльності, за зараженістю (забрудненням) радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами на підвідомчих територіях та об'єктах господарської діяльності, зокрема продуктів харчування, сировини, питної води, джерел водопостачання, фуражу, рослин та інших предметів.

6. Підготовка, кадрів (спеціалістів) установ, що входять до системи спостереження і контролю.

Проходження курсів підвищення кваліфікації, підготовка, навчання, та тренування особового складу установ системи спостереження і контролю здійснюється:

в спеціалізованих навчальних закладах;

на базі обласної санітарно-епідеміологічної станції і обласної лабораторії ветеринарної медицини;

на курсах цивільної оборони;

під час проведення комплексних навчань та перевірок з цивільної оборони, спеціальних навчань та об'єктових тренувань.

7. Установи системи спостереження і контролю, відповідно до покладених на них завдань, повинні мати комплект документації:

відомче Положення про роботу системи спостереження і контролю;

відповідний штат і табель оснащення;

план підготовки та розвитку установи системи спостереження і контролю на поточний рік і на перспективу;

схему оповіщення, збору особового складу установи в робочий і неробочий час;

функціональні обов'язки фахівців установ;

перелік особливо небезпечних захворювань людей, сільськогосподарських тварин і рослин;

перелік небезпечних хімічних речовин, які зберігаються на хімічно-небезпечних об'єктах та на території адміністративно-територіальної одиниці;

перелік радіаційно- та хімічно-небезпечних об'єктів на території адміністративно-територіальної одиниці;

інструкцію про порядок ведення радіаційного, хімічного, біологічного, бактеріологічного спостереження і порядок оповіщення про забруднення об'єктів навколишнього середовища;

інструкцію про порядок передачі інформації про зараження об'єктів навколишнього середовища зі схемою зв'язку;

методики відбору проб та методики проведення досліджень на зараженість радіоактивними речовинами, отруйними речовинами, небезпечними хімічними речовинами та бактеріальними засобами, визначених переліком особливо небезпечних захворювань людей, сільськогосподарських тварин і рослин;

норми допустимих рівнів радіоактивного зараження, гранично допустимих концентрацій отруйними і небезпечними хімічними речовинами у повітрі, питній воді, продовольстві, харчовому і фуражному сировину на мирний і воєнний час;

карту (схему) контрольованого району для відображення радіаційної, хімічної і біологічної обстановки;

журнал реєстрації відібраних проб і обліку результатів, аналізів;

журнал радіаційного хімічного та біологічного (бактеріологічного) спостережень (розвідки);

інструкція щодо заходів безпеки при роботі з пробами, зараженими радіаційними, отруйними і небезпечними хімічними речовинами та бактеріологічними засобами;

формалізовані документи для передачі інформації.

8. Матеріальне забезпечення

Забезпечення установ системи спостереження і контролю необхідними приладами, засобами захисту і іншим майном здійснюється за рахунок власних коштів установ, що входять до складу системи, а також коштів власників та коштів відповідних бюджетів, передбачених на цю мету.

Прилади, лабораторне оснащення, реактиви, індивідуальні засоби захисту та інше майно, які не використовуються у мирний час, але необхідні для вирішення завдань на особливий період, зберігаються в установах системи спостереження і контролю та використовуються за цільовим призначенням і оновлюються згідно з вимогами чинного законодавства.

 

Заступник голови -
керівник апарату
державної адміністрації

М. І. Пузяк

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали