ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КІРОВОГРАДА

РІШЕННЯ

29.03.2011 р.

Справа N 2-266/11

Рішення залишено без змін(згідно з ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області від 6 вересня 2011 року) (Ухвала N 22ц-1262/11)

29 березня 2011 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі: головуючого - Циганаш І. А., при секретарі - Люльчак А. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ПАТ "УкрСиббанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по кредитному договору, встановив:

ПАТ "УкрСиббанк" звернувся з даним позовом до відповідача, обґрунтувавши його тим, що між банком та ОСОБА_1 було укладено договір про надання споживчого кредиту N 11141660000 від 13.04.2007 року. Згідно з кредитним договором банк надав відповідачу кредиту у розмірі 19500 доларів США, що на день укладання договору за курсом НБУ дорівнювало 98475 грн., на строк користування до 12.04.2017 р. Згідно з умовами договору відповідач взяв на себе зобов'язання щодо своєчасного повернення кредиту, сплати процентів за його користування, у встановлені кредитним договором терміни. Однак, відповідач не здійснює платежів в рахунок погашення кредиту та нарахованих по ньому відсотках обумовлені кредитним договором строки, чим порушує прийняті на себе договірні зобов'язання. Відповідно до розділу 6 договору у випадку настання обставин, передбачених кредитним договором, банк має право визнати термін повернення кредиту таким, що настав. При цьому термін повернення кредиту вважається таким, що настав, а кредит - обов'язковим до повернення з моменту отримання позичальником відповідної письмової вимоги банку, в цьому випадку позичальник зобов'язується достроково повернути отриманий кредит та плату за кредит в повному обсязі. В зв'язку з невиконанням відповідачем умов кредитного договору, 19.10.2009 року банк направив відповідачу заяву - вимогу, згідно з якою відповідачу було запропоновано виконати свої зобов'язання: сплатити заборгованість по поверненню кредиту. Однак, заборгованості по кредиту у встановлений строк відповідач не сплатив. Згідно п. 4.3 кредитного договору відповідач зобов'язаний за невиконання зобов'язань по договору сплатити позивачу штраф у розмірі 500 грн. Станом на 06.04.2010 р. заборгованість відповідача перед банком за кредитним договором становить 16748,04 доларів США, що відносно гривні еквівалентно 132728,21 грн., а також відповідно до п. 4.3 кредитного договору нарахована сума штрафу - 500 грн., а всього: 133228,21 грн. Просить стягнути з відповідача на користь ПАТ "УкрСиббанк" заборгованість за кредитним договором N 11141660000 від 13.04.2007 року у розмірі 133228,21 грн., а також понесені судові витрати по справі.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав, уточнив, вказав, що станом на 01.11.2011 р. прострочена заборгованість за кредитом, процентами та пені відповідно до договору про надання споживчого кредиту N 11141660000 від 13.03.2007 року становить 18508,81 доларів США, що відносно гривні еквівалентно 146423,21 грн., яку і просив стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ "УкрСиббанк", а також понесені судові витрати по справі.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги не визнав, в задоволені позову просив відмовити, пояснив, що банком було здійснено в односторонньому порядку збільшення процентної ставки, тому з розрахунком боргу не згоден. Крім того, ОСОБА_1 29.03.2011 року сплачено 125 доларів США в погашення кредитної заборгованості згідно кредитного договору.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд дійшов до висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

З копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 N 423320 вбачається, що 18.12.2009 року здійснено зміну найменування юридичної особи на ПАТ "УкрСиббанк".

В судовому засіданні встановлено, що 13 квітня 2007 року між Акціонерним комерційним інноваційним банком "УкрСиббанк" та ОСОБА_1 було укладено договір про надання споживчого кредиту N 11141660000, відповідно до умов якого банк зобов'язується надати позичальнику, а позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит (грошові кошти) в іноземній валюті в сумі 19500 доларів США та сплатити проценти, комісії в порядку і на умовах, визначених цим договором. Вказана сума кредиту дорівнює еквіваленту 98475 грн. за курсом НБУ на день укладання цього Договору (а. с. 11 - 14).

Відповідно до п. 1.2.2 Договору позичальник у будь - якому випадку зобов'язаний повернути банку кредит у повному обсязі в терміни, встановлені графіком погашення кредиту (Додаток N 1 до Договору), але в будь - якому випадку не пізніше 12.04.2017 р.

Згідно п. 1.3.1 Договору за використання кредитних коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів, рахуючи з дати видачі кредиту, процентна ставка встановлюється у розмірі 14 % річних.

Пунктом 5.5 Договору передбачено, що у випадку порушення позичальником термінів повернення кредиту або термінів сплати процентів строком більше ніж на один місяць, та/або порушення інших умов Договору та/або у випадку порушення позичальником та/або заставодавцем та/або поручителем та/або гарантом умов укладеного з банком договору щодо надання забезпечення виконання зобов'язань позичальника за цим договором, банк має право вимагати дострокового повернення кредиту, нарахованих процентів, комісій у порядку встановленому розділом 11 цього Договору.

Відповідно до п. 7.6 Договору відповідно до вимог ст. 611 ЦК України позичальник зобов'язаний сплатити банку штраф (неустойку) у сумі 500 грн. за порушення своїх зобов'язань (в тому числі, і за порушення термінів виконання зобов'язань), встановлених пп. 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 цього Договору.

19.10.2009 року АКІБ "УкрСиббанк" направлено ОСОБА_1 повідомлення про порушення основного зобов'язання та дострокового повернення кредиту (а. с. 17).

Судом встановлено, що 22 лютого 2008 року АКІБ "УкрСиббанк" направив ОСОБА_1 листа за N 136646, згідно якого вбачається, що АКІБ "УкрСиббанк" з 12.03.2008 року запроваджує нову систему нарахування відсотків за користування кредитом на прострочену суму основного боргу. Таким чином, у разі порушення умов кредитної дисципліни, зокрема неналежного виконання умов кредитного договору N 11141660000 від 13.04.2007 року, а саме у випадку прострочення платежу за кредитним договором, Банк з дати виникнення простроченої суми основного боргу, нараховуватиме на прострочену суму основного боргу підвищені проценти, а саме в розмірі збільшеної вдвічі від діючої процентної ставки на момент виникнення такої простроченої суми основного боргу. Даний лист було вручено особисто ОСОБА_1 17.03.2008 року, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення.

З довідки - розрахунку за кредитним договором N 11141660000 від 13.04.2007 року вбачається, що станом на 01.11.2010 р. заборгованість ОСОБА_1 складає 18508,81 доларів США, що відносно гривні еквівалентно 146423,21 грн., із них: 15102,28 доларів США, що відносно гривні еквівалентно 119474,14 грн. - борг за кредитом; 2913,06 доларів США, що відносно гривні еквівалентно 23045,22 грн. - борг за процентами; 242,62 доларів США, що відносно гривні еквівалентно 1919,37 грн. - нарахована пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитом; 250,85 доларів США, що відносно гривні еквівалентно 1984,48 грн. - нарахована пеня за несвоєчасне погашення процентів(а. с. 55 - 58).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд не бере до уваги пояснення представника відповідача з приводу підвищення в односторонньому порядку процентної ставки по Договору N 11141660000 від 13.04.2007 року, оскільки АКІБ "УкрСиббанк" направлено відповідачу листа про збільшення процентної ставки ще 22.02.2008 року, який йому було вручено особисто, підвищення процентної ставки відповідач не оскаржував, враховуючи те, що станом на 01.11.2010 р. зобов'язання боржника перед кредитором за кредитним договором складає 18508,81 доларів США, що відносно гривні еквівалентно 146423,21 грн., тобто відповідач не виконав в установлені строки взяті на себе зобов'язання, тому з нього підлягають стягненню на користь позивача сума заборгованості по кредитному договору в розмірі 18508,81 доларів США, що відносно гривні еквівалентно 146423,21 грн., а також відповідно дост. ст. 79, 88 ЦПК України сплачений судовий збір в розмірі 1332,28 грн. та витрати по сплаті інформаційно-технічного забезпечення в розмірі 120 грн., а також судовий збір на користь держави у розмірі 131,95 грн. (1464,23 грн. - 1332,28 грн.).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 10, 11, 57, 60, 79, 88, 212 - 215, 218 ЦПК України, суд, вирішив:

Позовні вимоги ПАТ "УкрСиббанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості по кредитному договору - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь ПАТ "УкрСиббанк" (р/р N 29094000008304 в АТ "УкрСиббанк", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) заборгованість за договором про надання споживчого кредиту N 11141660000 від 13.04.2007 року у розмірі 18508,81 доларів США, що відносно гривні еквівалентно 146423,21 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ "УкрСиббанк" (р/р N 29094000008304 в АТ "УкрСиббанк", код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) понесені судовий збір у розмірі 1332,28 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у розмірі 120 грн., а всього: 1452,28 грн.

Стягнути з ОСОБА_1 судовий збір на користь держави у розмірі 131,95 грн.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів після проголошення рішення через Ленінський районний суд м. Кіровограда до Апеляційного суду Кіровоградської області.

 

Суддя Ленінського районного
суду м. Кіровограда

І. А. Циганаш

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали