МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 листопада 2010 року N 407

Про створення Державного підприємства "Український центр у сфері благоустрою"

Відповідно до Господарського кодексу України, Законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про насіння і садивний матеріал", "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки", а також Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717, з метою забезпечення реформування та розвитку житлово-комунального господарства, впровадження сучасних, екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій у сфері квітково-декоративного насінництва і розсадництва та благоустрою наказую:

1. Створити Державне підприємство "Український центр у сфері благоустрою" (далі - ДП "Укрблагоустрій").

2. Визначити місцезнаходження ДП "Укрблагоустрій" за адресою: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 14-г.

3. Визначити статутний фонд ДП "Укрблагоустрій" у розмірі 17999,00 гривень, який сформувати шляхом безоплатної передачі з балансу Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції "Укрдержквітнасінінспекція" на баланс ДП "Укрблагоустрій" майно за первісною вартістю 42920,00 гривень згідно з додатком до цього наказу.

4. Затвердити статут Державного підприємства "Український центр у сфері благоустрою" (додається).

5. Уповноважити начальника Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції "Укрдержквітнасінінспекція" Косенка Ю.І. забезпечити у встановленому порядку державну реєстрацію ДП "Укрблагоустрій" відповідно до чинного законодавства.

6. Начальнику Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції Косенку Ю. І. після проведення державної реєстрації ДП "Укрблагоустрій" подати до Мінжитлокомунгоспу завірені належним чином копії свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, зареєстрованого відповідно до чинного законодавства, довідки з органів статистики та органів державної податкової служби та зразок відбитка печатки зазначеного підприємства.

7. Відділу адміністративного забезпечення (Колтик О. Т.), Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту (Ігнатенко О. П.), Управлінню кадрового забезпечення (Касьян А. О.) у п'ятиденний термін з дня отримання свідоцтва про державну реєстрацію ДП "Укрблагоустрій" підготувати пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника ДП "Укрблагоустрій".

8. Відділу адміністративного забезпечення (Колтик О. Т.), Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та міського електротранспорту (Ігнатенко О. П.), Юридичному управлінню (Ніконов А. А.), Українській державній квітково-декоративній насіннєвій інспекції "Укрдержквітнасінінспекція" (Косенко Ю. І.), керівнику ДП "Укрблагоустрій" у п'ятиденний термін після його призначення створити комісію з приймання-передачі майна, зазначеного у пункті 3 цього наказу, та подати її склад на затвердження керівництву Мінжитлокомунгоспу.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

Ю. Є. Хіврич 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
17.11.2010 N 407 

СТАТУТ
Державного підприємства "Український центр у сфері благоустрою"

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Державне підприємство "Український центр у сфері благоустрою" (далі - Підприємство) є суб'єктом господарювання, заснованим на державній власності. Підприємство відноситься до сфери управління Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (далі - Мінжитлокомунгосп).

1.2. Статут Підприємства та зміни до нього затверджуються Міністерством з питань житлово-комунального господарства України.

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Підприємства

2.1. Найменування Підприємства:

українською мовою:

повне - Державне підприємство "Український центр у сфері благоустрою";

скорочене - ДП "Укрблагоустрій".

російською мовою:

повне - "Украинский центр в сфере благоустройства"

скорочене - ГП "Укрблагоустройство"

2.2 Місцезнаходження Підприємства:

м. Київ - 209, вул. Героїв Дніпра, 14-г

Телефон/факс: 428-05-60, 428-05-59.

Стаття 3. Мета і предмет діяльності

3.1. Підприємство створено з метою провадження діяльності, що визначена його Статутом, а саме у сферах:

- насінництва і розсадництва квітково-декоративних рослин;

- благоустрою населених пунктів, заповідників та колективних господарств;

- сприяння реалізації державної науково-технічної та економічної політики.

3.1.2. Впровадження сучасних, екологічно чистих, безпечних, енерго-та ресурсозберігаючих технологій у сфері квітково-декоративного насінництва і розсадництва та благоустрою.

3.2 Основними напрямами діяльності Підприємства є:

3.2.1 Участь у реалізації науково-технічної політики у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва і благоустрою.

3.2.2 Участь у розробленні державних стандартів на сортові, посівні, врожайні якості квітково-декоративних рослин, методики визначення якостей насіння та садивного матеріалу, іншої нормативно-технічної документації у сфері насінництва та розсадництва.

3.2.3 Участь у розробленні та виконанні державних програм озеленення та квітникарства населених пунктів України, у створенні та розвитку системи зонального насінництва та розсадництва квітково-декоративних рослин.

3.2.4 Організація експериментальних робіт з вивчення нових методів аналізу насіння та садивного матеріалу, випробування нових лабораторних приладів та їх упровадження.

3.2.5 Участь у міжнародному співробітництві з питань виробництва, реалізації та використання квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу.

3.2.6 Участь у створенні та удосконаленні системи зонального квітково-декоративного насінництва та розсадництва.

3.2.7 Участь у розробленні нормативно-правових актів, виконанні науково-дослідних робіт, пов'язаних з упровадженням інноваційних технологій, техніки і обладнання в галузі квітково-декоративного насінництва та розсадництва.

3.2.8 Рослинництво на закритому ґрунті.

3.2.9 Вирощування та реалізація квітково-декоративних рослин для населення, підприємств, установ та організацій.

3.2.10 Декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників, в тому числі: вирощування квітів, насіння, розсади, квіткових цибулин, бульб тощо, вирощування рослин (в тому числі дернини) для посадки та декоративного оформлення, вирощування садивного матеріалу (саджанців, паростків, живців, вусиків тощо) декоративних і квіткових культур.

3.2.11 Оптова та роздрібна торгівля квітами та іншими рослинами.

3.2.12 Проведення робіт, пов'язаних з випробуваннями щодо визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу квітково-декоративних рослин та садивного матеріалу відповідно до вимог державних стандартів, чинних нормативних документів України та обов'язкових вимог міжнародних і національних стандартів інших держав, що вказані у відповідних технічних регламентах.

3.2.13 Сприяння організації та впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки, прогресивних технологій.

3.2.14 Проведення маркетингових досліджень та надання маркетингових послуг.

3.2.15 Сприяння розвитку науково-технічного співробітництва вітчизняним та іноземним підприємствам, забезпечення виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт.

3.2.16 Здійснення зовнішньоекономічної діяльності з іноземними партнерами (торгівельне представництво, агентство, посередництво та інше) з метою модернізації, технічного переозброєння та інноваційного оновлення виробничої бази підприємств.

3.2.17 Організація навчання, підготовки та перепідготовки, стажування в Україні та за кордоном фахівців, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, організація та участь у міжнародних виставках, конференціях, семінарах та інших заходах, покликаних сприяти обміну досвідом з питань реформування підприємств та організацій визначених галузей.

3.2.18 Здійснення комерційної діяльності.

3.2.19 Надання платних послуг різного профілю підприємствам, установам, організаціям, іншим суб'єктам господарювання та населенню.

3.2.20 Виконання комплексу робіт з озеленення, ландшафтного дизайну, благоустрою (в тому числі міст та селищ України).

3.2.21 Створення екологічно чистих енергозберігаючих технологій на підприємствах зеленого господарства.

3.2.22 Організація захисту зелених насаджень від хвороб і шкідників.

3.2.23 Надання практичної допомоги підприємствам різних форм власності щодо вирішення завдань розвитку зеленого господарства.

3.2.24 Надання комунальних послуг з постачання теплоенергії, електроенергії та водозабезпечення населення і підприємств-споживачів.

3.2.25 Створення та розвиток виробництва для випуску товарів народного споживання.

3.2.26 Виробництво продуктів харчування та їх переробка.

3.2.27 Торгівля продуктами харчування та товарами народного споживання.

3.2.28 Проведення будівельних та ремонтно-будівельних робіт.

3.2.29 Проведення науково-дослідних робіт з удосконалення технології вирощування квітково-декоративної продукції, розширення асортименту та сортименту посадкового матеріалу та насіння, розроблення нормативних документів, що регламентують роботу квітникарських господарств.

3.2.30 Проведення роботи з екологічного навчання, екскурсійної діяльності, навчально-виховної роботи в навчальних закладах.

3.2.31 Організація діяльності торгових об'єктів, в тому числі на правах відокремлених підрозділів Підприємства.

Підприємство має право проводити іншу, не заборонену законодавством України, господарську діяльність. Види діяльності, які потребують спеціального дозволу чи ліцензії, здійснюються Підприємством тільки за умови отримання таких дозволів або ліцензій відповідно до законодавства України.

Стаття 4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства та доходи від використання майна є державною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.

Статутний капітал Підприємства становить 17999,00 гривень.

4.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане йому Мінжитлокомунгоспом;

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання у встановленому законодавством України порядку;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

4.4. Підприємство здійснює володіння, користування природними ресурсами в установленому законодавством України порядку.

4.5. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам.

4.6. Відчуження державного майна, у тому числі приватизація, передача під заставу, в оренду (лізинг) нерухомого майна, укладення договорів про спільну діяльність з використанням основних фондів та обігових коштів Підприємства здійснюються за попередньою згодою з Мінжитлокомунгоспом.

Передача Підприємством в оренду цілісних майнових комплексів структурних одиниць, підрозділів та нерухомого майна здійснюється за попередньою згодою з Мінжитлокомунгоспом та Фондом державного майна України і, як правило, на конкурсних засадах.

Майно Підприємства, щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути об'єктом лізингу тільки за погодженням з Мінжитлокомунгоспом відповідно до законодавства України.

4.7. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, спрямовуються на інвестування його виробничої діяльності.

4.8. Мінжитлокомунгосп та інші органи виконавчої влади здійснюють контроль за ефективністю використання та збереженням закріпленого за Підприємством державного майна, за веденням підприємницької діяльності відповідно до законодавства України.

4.9. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визначено судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

Стаття 5. Права та обов'язки Підприємства

5.1. Права Підприємства

5.1.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

Права Підприємства реалізуються Підприємством відповідно до законодавства з обмеженнями, встановленими законодавством та цим статутом.

5.1.2. Підприємство має право реалізовувати самостійно всю продукцію, яка не увійшла в державне замовлення або державне завдання, на території України і за її межами, якщо інше не передбачено законодавством України.

Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.

5.1.3. Підприємство придбаває цінні папери відповідно до законодавства України.

5.1.4. Підприємство здійснює:

- будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;

- придбання необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.

5.1.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, брати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

5.1.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на договірних засадах.

Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

5.1.7. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України.

Порядок використання коштів Підприємства в іноземній валюті визначається законодавством України.

Підприємство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за його кошти.

5.1.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

5.1.9. Підприємство має право чинити інші дії, що не суперечать законодавству України.

5.1.10. Підприємство вважається створеним з дня його державної реєстрації, проведення якої здійснюється відповідно до законодавства України.

5.2. Обов'язки Підприємства

5.2.1. Підприємство зобов'язане виконувати доведені до нього в установленому законодавством України порядку державні замовлення і державні завдання, а також враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів.

5.2.2. Підприємство зобов'язане забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.3. Підприємство створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.4. Підприємство вживає заходів щодо раціонального використання фонду споживання (оплати праці) як такого, що повністю відповідає економічним інтересам як працівників, так і Підприємства.

5.3. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством України.

Підприємство складає фінансову звітність за формами, передбаченими законодавством України, проводить інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності.

5.4. Фінансово-господарська діяльність Підприємства здійснюється відповідно до фінансового плану, який затверджується Мінжитлокомунгоспом.

До 1 вересня року, що передує плановому, Підприємство складає на кожний наступний рік річний фінансовий план, який зобов'язується виконувати.

5.5. Відомості, надання яких не передбачено законодавством України, Підприємство може надавати органам державної влади, місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в порядку, встановленому законодавством.

5.6. Керівник (директор) Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення бухгалтерського та оперативного обліку, фінансової і статистичної звітності, а також їх достовірність.

Стаття 6. Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

6.1. Управління Підприємством здійснюється директором на основі поєднання прав Мінжитлокомунгоспу щодо господарського використання державного майна і участі в управлінні трудового колективу. Директор є керівником підприємства.

6.2. Наймання директора Підприємства на роботу здійснюється Мінжитлокомунгоспом на умовах, визначених у контракті, в якому зазначаються строк трудового договору, права, обов'язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, порядок розірвання контракту та звільнення з посади директора.

6.3. Директор Підприємства:

- діє без довіреності від імені Підприємства;

- представляє інтереси Підприємства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Підприємства;

- розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до законодавства України;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів Підприємства;

- вирішує питання діяльності Підприємства в межах та порядку що визначені законодавством та цим статутом.

6.4. Директора Підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених контрактом, відповідно до законодавства.

6.5. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

Трудовий колектив Підприємства реалізує свої повноваження через рішення загальних зборів, а також органу, який уповноважений трудовим колективом на представництво його інтересів.

6.6. Уповноваженим органом трудового колективу є Рада трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік, їх рішення приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

Діяльність інших органів, що представляють інтереси трудового колективу, визначається його загальними зборами.

6.7. Трудовий колектив має повноваження щодо його участі в управлінні Підприємством згідно з положенням про Раду трудового колективу.

6.8. На Підприємстві укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.9. Рішення щодо соціально-економічних питань, які стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участі трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

Право укладання колективного договору від імені власника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

Стаття 7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

7.1. Основним показником, що узагальнює фінансові результати господарської діяльності Підприємства, є прибуток (дохід).

7.2. Використання прибутку, який залишається після сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Частина прибутку, що спрямовується на матеріальне заохочення та соціальне забезпечення трудового колективу, використовується за спільним рішенням директора Підприємства та трудового колективу або уповноваженого ним органу.

7.3. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю: амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд споживання (оплати праці).

7.4. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів Підприємства, їх граничні розміри та порядок формування і використання встановлюються законодавством України.

7.5. Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також застосування методу прискореної амортизації основних фондів Підприємства здійснюються лише за погодженням Мінжитлокомунгоспу.

7.6. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина його доходу, одержаного в результаті господарської діяльності.

Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

Заробітна плата працівників Підприємства не може бути нижче мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством України.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства визначаються у його контракті з Мінжитлокомунгоспом.

7.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

7.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються відповідно до чинного законодавства України, статуту Підприємства та колективного договору.

7.9. Підприємство забезпечує підготовку кадрів, їх економічне і професійне навчання як у власних навчальних, так і в інших навчальних закладах, за відповідними угодами, надає пільги відповідно до законодавства України своїм працівникам, які навчаються без відриву від виробництва.

7.10. У разі зміни директора Підприємства обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законодавством України.

7.11. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з законодавством України.

Стаття 8. Припинення діяльності Підприємства

8.1. Підприємство припиняє діяльність у результаті передачі всього його майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації - за рішенням власника (власників) чи уповноважених ним органів або їх правонаступників, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.

8.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Мінжитлокомунгоспом або іншим органом, визначеним законодавством України.

8.4. Порядок і строки проведення ліквідації Підприємства, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

8.5. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію Підприємства, розміщує у відповідних друкованих органах повідомлення про його ліквідацію та порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі в установлені законодавством України строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

8.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Мінжитлокомунгоспу або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

8.7. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються з його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.

У разі визнання Підприємства банкрутом його ліквідація проводиться в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

8.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

8.9. Підприємство вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

Додаток
до наказу Міністерства  з питань житлово-комунального господарства України
17.11.2010 N 407 

Перелік майна, яке пропонується включити до статутного фонду ДП "Укрблагоустрій"

N
з/п 

Найменування та коротка характеристика об'єкта 

Рік випуску (будівництва) 

Інвентарний номер 

за даними бухгалтерського обліку 

Амортизація, грн. 

Залишкова вартість, грн. 

кількість 

Первісна вартість, грн. 

Термостат Т х 200 

2006 

10400045-
10400045/2 

19839 

11280 

8559 

Комп'ютер "Діавест" (3) 

2006 

10400049 

3249 

2000 

1249 

Монітор Самсунг 

2006 

10400050 

1383 

852 

531 

Монітор Самсунг 

2006 

10400051 

1972 

1214 

758 

Спец. лабораторне обладнання 

2008 

10400058 

3750 

1313 

2437 

Ноутбук 

2005 

10400034 

6603 

5200 

1403 

  

  

  

  

  

36796 

21859 

14937 

Принтер НР 

  

1130095-
1130095/1 

1060 

530 

530 

Колонки 

  

1130098 

212 

106 

106 

Факс Панасонік КХ-FТ984 

  

1130124 

960 

480 

480 

10 

Фільтр вбудований для води-З 

  

1130125 

770 

385 

385 

11 

Сетев.оборудование D-Link 

  

1130126 

159 

80 

79 

12 

Факс Панасонік КХ-FТ984 

  

1130127 

974 

487 

487 

13 

USB диски 

  

1130128-
1130128/1 

340 

170 

170 

14 

Принтер -XEROX 

  

1130130 

828 

414 

414 

15 

МФУ-EPSON 

  

1130131 

821 

410 

411 

  

  

  

  

  

6125 

3062 

3062 

Всього: 

  

  

  

42920 

24921 

17999 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали