ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

НАКАЗ

від 26 грудня 2011 року N 117

Про створення колегії ДАЗВ України

З метою обговорення та прийняття рішень щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі - ДАЗВ України), формування та реалізації державної політики у сферах його діяльності, підготовки рекомендацій стосовно виконання завдань та погодженого вирішення питань, що належать до компетенції ДАЗВ України, на підставі Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 393/2011 (Указ N 393/2011), та Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 N 831 (Постанова N 831), наказую:

1. Створити колегію Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі - колегія ДАЗВ України) та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про колегію Державного агентства України з управління зоною відчуження (додаток 2).

3. Призначити секретарем колегії ДАЗВ України головного спеціаліста відділу з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Сем'янівську Н. М.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

В. Холоша

 

Додаток 1
до наказу ДАЗВ України
26.12.2011 N 117

СКЛАД
колегії Державного агентства України з управління зоною відчуження

Холоша В. І., Голова ДАЗВ України - голова колегії;

члени колегії:

Парашин С. К., радник Міністра надзвичайних ситуацій України;

Бобро Д. Г., перший заступник Голови ДАЗВ України;

Проскура М. І., заступник Голови ДАЗВ України;

Зінкевич Л. І., начальник управління з питань реалізації Чорнобильських програм;

Сапогов О. М., начальник відділу реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами;

Байлюк О. О., начальник фінансово-економічного відділу;

Золотоверх В. М., начальник відділу з питань управління об'єктами зони відчуження та забезпечення її бар'єрної функції;

Михайлець О. А., начальник відділу з питань ЧАЕС та поводження з відпрацьованим ядерним паливом;

Сова С. І., начальник відділу з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

Руденко А. В., завідувач сектору організаційно-правових і кадрових питань;

Романенко Г. В., завідувач сектору бухгалтерського обліку, звітності та контролю (головний бухгалтер);

Лазаренко А. Я., завідувач сектору капітального будівництва, управління майном і закупівель;

Гавриленко О. В., завідувач сектору з питань радіаційної безпеки, екології та охорони праці;

Бірук С. В., завідувач сектору з питань режиму, мобілізаційної готовності та фізичного захисту;

Черненко О. Ю., завідувач сектору інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю;

Матов В. О., голова Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України (далі - Атомпрофспілка) - за згодою;

Тетерін М. В., представник Атомпрофспілки у Чорнобильській об'єднаній організації профспілки, голова ради ЧООП - за згодою;

Андреєв Ю. Б., голова Громадської ради при ДАЗВ України.

 

Додаток 2
до наказу ДАЗВ України
26.12.2011 N 117

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державного агентства України з управління зоною відчуження

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі - Колегія).

1.2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і створюється для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі - ДАЗВ України), колективного обговорення та вирішення питань, що належать до його компетенції, та визначення найважливіших напрямів діяльності.

1.3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, Положенням про Державне агентство України з управління зоною відчуження, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 393/2011 (Указ N 393/2011), наказами ДАЗВ України, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Міністра надзвичайних ситуацій України, Голови ДАЗВ України та цим Положенням.

1.4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається Головою ДАЗВ України.

1.5. Це Положення створене згідно з Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 N 831 (Постанова N 831), та Положенням про Державне агентство України з управління зоною відчуження (Указ N 393/2011).

2. Функції Колегії

Колегія:

2.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності ДАЗВ України.

2.2. Розглядає пропозиції щодо:

формування та реалізації державної політики у сферах діяльності ДАЗВ України;

розширення міжнародного співробітництва у сферах діяльності ДАЗВ України;

забезпечення співпраці з іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на ДАЗВ України завдань.

2.3. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку у сферах діяльності ДАЗВ України, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації.

2.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

2.5. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності ДАЗВ України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

2.6. Розглядає результати роботи ДАЗВ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції).

2.7. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавчої дисципліни.

2.8. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на ДАЗВ України.

3. Склад Колегії ДАЗВ України

3.1. До складу Колегії входять: Голова ДАЗВ України (голова Колегії), перший заступник Голови ДАЗВ України, заступник Голови ДАЗВ України, посадові особи МНС України, визначені Міністром надзвичайних ситуацій України, через якого спрямовується та координується діяльність ДАЗВ України; можуть входити: керівники самостійних структурних підрозділів ДАЗВ України та за згодою - представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України, інші особи.

3.2. Кількісний та персональний склад Колегії затверджує Голова ДАЗВ України.

4. Організація роботи Колегії ДАЗВ України

4.1. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її головою.

4.2. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, де зазначаються питання, які необхідно розглянути, строк подання матеріалів, підрозділи та посадові особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, орієнтовна дата проведення засідань.

4.3. Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку року членам Колегії, керівникам самостійних структурних підрозділів ДАЗВ України, а також керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ України.

4.4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

4.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначаються головою Колегії.

4.6. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно з затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем Колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.

4.7. На розгляд Колегії подаються:

проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

інформаційно-довідкові матеріали з питань порядку денного;

список членів Колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного;

проект рішення Колегії.

4.8. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за день до засідання.

4.9. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, надають їх секретарю Колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання.

Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

4.10. Керівники самостійних структурних підрозділів ДАЗВ України, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

5. Порядок проведення засідання Колегії

5.1. Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови ДАЗВ України.

5.2. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

5.3. Члени Колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії через голосування.

5.5. Члени Колегії перед початком засідання реєструються у секретаря Колегії.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

5.6. Члени Колегії і особи, запрошені до розгляду окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

5.9. Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.10. Після засідання секретар Колегії доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проекти рішень Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих самостійних структурних підрозділів ДАЗВ України, членами Колегії, іншими особами і подає на розгляд голови Колегії.

5.11. Рішення Колегії можуть бути реалізовані через видання відповідного наказу ДАЗВ України.

5.12. Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

5.13. Рішення Колегії оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії.

5.14. Рішення Колегії доводяться до відома членів Колегії, керівників самостійних структурних підрозділів ДАЗВ України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ України, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, в частині, що їх стосується.

5.15. Стенографування (технічний запис) засідань Колегії забезпечує секретар Колегії.

5.16. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря Колегії.

6. Контроль за виконанням рішень Колегії

6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює секретар Колегії.

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали