ДЕРЖАВНА СЛУЖБА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 листопада 2011 року N 1668

Про створення Комітету з конкурсних торгів

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної служби молоді та спорту України від 9 лютого 2012 року N 610 (Наказ N 610)

Відповідно до статті 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель" наказую:

1. Утворити Комітет з конкурсних торгів Державної служби молоді та спорту України.

2. Затвердити:

2.1. Положення про Комітет з конкурсних торгів Державної служби молоді та спорту України, що додається.

2.2. Склад Комітету з конкурсних торгів Державної служби молоді та спорту України, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної служби молоді та спорту України Сисюка В. М.

 

Голова Служби

Р. С. Сафіуллін


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмолодьспорту
24.11.2011 N 1668


ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з конкурсних торгів Державної служби молоді та спорту України

I. Загальні положення

1.1. Комітет з конкурсних торгів Державної служби молоді та спорту України (далі - комітет) - службові (посадові) та інші особи Державної служби молоді та спорту України (далі - замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель".

1.2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів комітету та їх неупередженості.

1.3. Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

1.4. Комітет у своїй діяльності керується Законом України "Про здійснення державних закупівель", іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Уповноваженого органу та цим положенням.

II. Порядок створення та організація діяльності комітету з конкурсних торгів Державної служби молоді та спорту України

2.1. Склад комітету та положення про нього затверджуються наказом замовника. До складу комітету входить не менше п'яти осіб.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Членами комітету можуть бути призначені посадові особи із структурних підрозділів Держмолодьспорту.

Зміни до складу комітету вносяться за поданням голови комітету та затверджуються наказом Держмолодьспорту.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Для вирішення конкретних питань, якщо виникає така потреба, до роботи комітету можуть залучатися незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти.

Експерти та консультанти, які залучаються до роботи комітету, не можуть бути його членами і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність комітету та службових осіб Держмолодьспорту, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

2.4. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, яким є один із заступників Держмолодьспорту та має право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.5. Голова комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, він має визначити серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).

За рішенням голови комітету можуть створюватись окремі робочі групи із залученням спеціалістів структурних підрозділів Держмолодьспорту, інших органів (організацій, установ, підприємств), що підпорядковані або знаходяться у сфері управління Держмолодьспорту, для надання консультацій при вирішенні питань, що виникають у процесі здійснення закупівель, зокрема для оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій).

2.6. Для оцінки пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій) залучаються постійні робочі групи з питань профільного супроводу державних закупівель, у разі їх створення, склад яких затверджується відповідними наказами Держмолодьспорту. На постійні робочі групи з питань профільного супроводу державних закупівель покладаються обов'язки визначення відповідності пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій) спортивно-технічним (технічним) вимогам документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації.

2.7. Робоча група з членів комітету в складі не менше трьох осіб може призначатися головою комітету для розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій). При розкритті пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій) складається протокол розкриття, який підписують члени робочої групи.

2.8. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

2.9. Комітет у відповідності до покладених завдань:

• планує протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, плану асигнувань;

• складає та затверджує річний план державних закупівель;

• здійснює вибір процедури закупівлі;

• проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників;

• забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;

• забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель";

• здійснює інші дії, передбачені Законом України "Про здійснення державних закупівель".

2.10. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету. У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

2.11. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

Уразі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

У разі незгоди члена комітету з рішенням комітету, в протоколі зазначається, що він має окрему думку, яка викладається на окремому аркуші.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

III. Головні функції комітету

3.1. Комітет відповідає за організацію процедур закупівель на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

3.1.1. планування здійснення процедур закупівель;

3.1.2. вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері закупівель;

3.1.3. оприлюднення інформації про здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

3.1.4. підготовка, затвердження та надання учасникам процедури закупівлі необхідної документації;

3.1.5. надання роз'яснень учасникам процедури закупівлі щодо змісту документації конкурсних торгів у разі отримання від останніх відповідних запитів;

3.1.6. організація приймання, зберігання, розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій);

3.1.7. забезпечення вибору найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки;

3.1.8. проведення переговорів при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;

3.1.9. ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

3.1.10. сприяння органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

3.1.11. здійснення інших функцій, що відповідають меті створення комітету.

IV. Права та обов'язки членів комітету

4.1. Члени комітету мають право:

• виносити питання на розгляд комітету;

• ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

• одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

• заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

• здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.2. Члени комітету зобов'язані:

• організовувати та проводити процедури закупівель;

• брати участь у всіх його засіданнях особисто;

• забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

• в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозицій конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції), які за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

• забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

• сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

• вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель.

4.3. Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійснення інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог цього Положення, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації).

4.4. Голова комітету:

організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання;

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності комітету;

призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

у разі потреби визначає функції кожного члена комітету;

приймає рішення щодо створення робочих груп комітету;

уносить на розгляд Голови Держмолодьспорту пропозиції щодо змін у складі комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету (якщо вони не призначені відповідним наказом Держмолодьспорту) заносяться до протоколу засідання комітету.

Рішення голови комітету щодо створення робочих груп комітету та вирішення інших питань оформляються письмово.

Голова комітету (виконуючий обов'язки голови) підписує документи, що складаються у зв'язку із проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови комітету (виконуючого обов'язки голови комітету) завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою Держмолодьспорту.

Голова комітету має право доручити підписувати документи, що складаються у зв'язку із проведенням процедур закупівель, заступнику (заступникам) голови комітету.

4.5. Голова та секретар комітету з конкурсних торгів повинні пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних торгів.

4.6. Секретар комітету призначається головою комітету (якщо він не призначений відповідним наказом Держмолодьспорту). Секретар комітету забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог нормативно-правових та інших актів з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацією конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника.

За відсутності секретаря комітету його обов'язки тимчасово виконує інший член комітету, визначений головою.

Якщо секретар комітету відсутній на його засіданні, голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену комітету.

4.7. Члени комітету мають право брати участь в усіх його засіданнях та прийнятті ним рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами, необхідними для прийняття рішень, виносити питання на розгляд комітету, а також мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань комітету.

4.8. Члени комітету зобов'язані додержуватися вимог законодавства у сфері закупівель, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційні, цінові пропозиції), забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що стосується діяльності комітету.

4.9. Комітет не повинен, крім випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, розкривати інформацію, подання якої суперечить законодавству, не відповідає державним інтересам, комерційним інтересам сторін чи порушує принципи чесної конкуренції.

Комітет протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4.10. Витрати на організацію та проведення процедур закупівель:

• поштові витрати та витрати пов'язані з наданням термінових оголошень у офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

• інші витрати.

Члени комітету за рішенням Голови Державної служби молоді та спорту в установленому порядку можуть преміюватися за якісне та сумлінне виконання завдань, пов'язаних з організацією процедур закупівель.

V. Відповідальність

5.1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

5.2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

 

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Держмолодьспорту24.11.2011 N 1668(у редакції наказу Держмолодьспорту 09.02.2012 N 610) (Наказ N 610)


СКЛАДКомітету з конкурсних торгів Державної служби молоді та спорту України (Наказ N 610)

Голова Комітету з конкурсних торгів (Наказ N 610)

СисюкВадим Миколайович (Наказ N 610)

- заступник Голови Державної служби молоді та спорту України (Наказ N 610)


Заступник голови Комітету з конкурсних торгів (Наказ N 610)

ЛащукОлег Миколайович (Наказ N 610)

- начальник відділу спортивних споруд та матеріально-технічного забезпечення (Наказ N 610)


Члени Комітету з конкурсних торгів (Наказ N 610)

МироненкоРуслан Анатолійович (Наказ N 610)

- начальник фінансово-економічного управління (Наказ N 610)

ЖеребчукЛариса Павлівна (Наказ N 610)

- завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (Наказ N 610)

УманецьНіна Дмитрівна (Наказ N 610)

- директор департаменту фізичного виховання та масового спорту (Наказ N 610)

НичІван Іванович (Наказ N 610)

- заступник начальника відділу спортивних споруд та матеріально-технічного забезпечення (Наказ N 610)


Секретар Комітету з конкурсних торгів (Наказ N 610)

МаксименкоЮрій Йосипович (Наказ N 610)

- головний спеціаліст юридичного відділу. (Наказ N 610)


(склад у редакції наказу Державної служби молоді та спорту України від 09.02.2012 р. N 610) (Наказ N 610)




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали