МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 травня 2011 року N 135

Про створення комітету з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 вересня 2011 року N 503 (Наказ N 503)

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, ст. 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель", Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 N 916, та з метою забезпечення ефективного використання державних коштів наказую:

1. Створити комітет з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (далі - Комітет).

2. Затвердити персональний склад Комітету, що додається.

3. Затвердити Положення про Комітет, що додається.

4. Призначити головою Комітету заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Макуху В. О.

 

Міністр

Ю. Бойко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
19.05.2011 N 135

Склад
комітету з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

МАКУХА
Володимир Олексійович

- голова комітету з конкурсних торгів, заступник Міністра - керівник апарату

КОНСТАНТІНОВ
Микита Ігорович

- директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу

КИРЮШИН
Ігор Володимиривич

- директор Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива

ДЯЧУК
Григорій Іванович

- директор Адміністративного господарського департаменту

МАРЧУК
Любов Сергіївна

- заступник директора Департаменту юридичного забезпечення

СОРКІН
Борис Владиславович

- заступник директора Департаменту електроенергетики

ОЛЕКСИН
Сергій Ярославович

- заступник начальника відділу аналізу фінансових порушень та контролю у сфері державних закупівель управління внутрішнього фінансового контролю Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

БАБОШИН
Арсеній Миколайович

- заступник начальника управління - начальник відділу цивільного захисту та протипожежної безпеки підприємств Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту

ДРАГАН
Василь Михайлович

- завідувач Сектору з питань запобігання та протидії корупції

ГОРОВЕНКО
Євгеній Вікторович

- головний спеціаліст відділу виробничих програм та показників управління виробничих програм Департаменту вугільної промисловості.


БЕЛІКОВЮрій Борисович (Наказ N 503)


- головний спеціаліст відділу аналізу фінансових порушень та контролю у сфері державних закупівель Департаменту промислової і економічної безпеки, охорони праці та цивільного захисту (Наказ N 503)

(склад із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.09.2011 р. N 503) (Наказ N 503)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
19.05.2011 N 135

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет з конкурсних торгів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до ст. 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), відповідно до Типового положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 N 916.

2. Комітет з конкурсних торгів (далі - Комітет) - службові (посадові) особи Міністерства, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

3. Метою створення Комітету є організація та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для потреб центрального апарату Міністерства енергетики та вугільної промисловості України на засадах колегіальності та неупередженості.

4. Комітет у своїй діяльності керується Положенням про Комітет, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

II. Склад Комітету та організація його діяльності

1. Склад Комітету, положення та зміни до нього затверджуються наказом Міністра енергетики та вугільної промисловості України. До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

2. До складу Комітету входить не менше 5 осіб. Членство в Комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який є посадовою особою Міненерговугілля і призначається наказом Міністра та має право на підписання договорів про закупівлю.

Голова Комітету організовує роботу Комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій.

4. Голова Комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря з числа членів Комітету та визначає функції кожного члена Комітету.

У разі відсутності голови Комітету його обов'язки виконує заступник голови Комітету.

За рішенням Комітету можуть створюватися окремі робочі групи із залученням спеціалістів структурних підрозділів Міненерговугілля для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

5. Формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою Комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до членів Комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. На засіданнях Комітету підлягають розгляду такі питання:

- планування здійснення процедур закупівель;

- складання та затвердження річного плану державних закупівель;

- вибір процедури закупівлі;

- інші питання відповідно до Закону.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним

8. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комітету, присутніми на засіданні Комітету.

У разі відмови члена Комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

III. Головні функції Комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

- планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису;

- складання та затвердження річного плану державних закупівель;

- здійснення вибору процедури закупівлі;

- проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;

- надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

- організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

- проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;

- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

- оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

- ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

- вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

- забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

- сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

- здійснення інших дій, передбачених Законом.

IV. Права та обов'язки членів Комітету

1. Члени Комітету мають право:

- виносити питання на розгляд Комітету;

- ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

- одержувати від структурних підрозділів Міненерговугілля інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

- заносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

- здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2. Члени Комітету зобов'язані:

- організовувати та проводити процедури закупівель;

- брати участь в усіх його засіданнях особисто;

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

- в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

- сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

- вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;

- пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Члени Комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени Комітету зобов'язані дотримуватися вимог Положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності Комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова Комітету:

- організовує роботу Комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій;

- приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

- визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

- пропонує порядок денний засідань Комітету;

- веде засідання Комітету;

- призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря Комітету із числа членів Комітету;

- визначає функції кожного члена Комітету;

- вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо змін у складі Комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови Комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена Комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання Комітету.

4. Секретар Комітету призначається головою Комітету у встановленому цим Положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань Комітету, оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови Комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар Комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови Комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря Комітету його обов'язки виконує інший член Комітету, визначений головою Комітету.

V. Відповідальність

1. Члени Комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

2. Голова та секретар Комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань закупівель.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

В. О. Макуха

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали