МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 грудня 2010 року N 1286

Про створення спільного науково-навчального центру "Наноелектроніка і нанотехнології"

На виконання завдань Державної цільової науково-технічної і соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки і Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014 роки та з метою запровадження нових організаційно-структурних форм наукової підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентоспроможних наукових розробок наказую:

1. Створити спільний між НТУУ "Київський політехнічний інститут" та науково-виробничим концерном "Наука" (м. Київ) науково-навчальний центр "Наноелектроніка і нанотехнології" (далі - Центр) як структурний підрозділ НТУУ "Київський політехнічний інститут".

2. Затвердити Положення про Центр (додаток 1), розроблене НТУУ "Київський політехнічний інститут" спільно з науково-виробничим концерном "Наука", та склад Ради Центру (додаток 2).

3. Встановити, що основними завданнями Центру є:

отримання науковими і науково-педагогічними працівниками ВНЗ, студентами, аспірантами і докторами значних наукових результатів, створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних розробок та новітніх технологій в галузях нанофізики та наноелектроніки;

поглиблена наукова і науково-технічна підготовка студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, зокрема із залученням наукових установ Національної та галузевих академій наук;

сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, розробників вітчизняної техніки і технологій.

4. Затвердити такі основні напрями діяльності Центру:

проведення наукових досліджень та розробок в галузях нанофізики та наноелектроніки;

створення конкурентоспроможних на світовому ринку наукових і науково-прикладних результатів в галузях нанофізики та наноелектроніки;

впровадження наукових розробок в зазначених галузях та забезпечення на цій основі умов для поглибленої наукової і науково-технічної підготовки фахівців у вказаних сферах.

5. Національному технічному університету України "Київський політехнічний інститут" (Згуровський М. З.) спільно з науково-виробничим концерном "Наука" (Ларкін С. Ю.):

5.1. Здійснити організаційні та науково-методичні заходи для забезпечення діяльності Центру.

5.2. Щорічно до 1 лютого надавати до департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів звіт за встановленою міністерством формою щодо роботи Центру у звітному році.

6. Департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів (Гончаренко М. Ф.) здійснювати координацію науково-навчальної діяльності Центру.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки Суліму Є. М.

 

Міністр 

Д. В. Табачник 

 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр освіти і науки України
Д. В. Табачник
23.12.2010 р. 

ПОГОДЖЕНО:

Ректор НТУУ "КПІ"
М. З. Згуровський 
03.12.2010 

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор ЗАТ "НВК "Наука"
С. Ю. Ларкін  

ПОЛОЖЕННЯ
про спільний науково-навчальний центр "Наноелектроніка і нанотехнології" ЗАТ "НВК "Наука" та НТУУ "КПІ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-навчальний центр "Наноелектроніка і нанотехнології" (далі - ННЦ) є структурним підрозділом Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (далі - НТУУ "КПІ") подвійного підпорядкування між ЗАТ "Науково-виробничий концерн "Наука"" (далі - НВК "Наука") та НТУУ "КПІ". ННЦ створений згідно з наказом Міністерства освіти і науки України.

1.2. ННЦ має окремі права юридичної особи, діє та вступає в договірні стосунки із третіми особами за дорученням ректора НТУУ "КПІ".

1.3. ННЦ створюється на виконання завдань Державної цільової науково-технічної і соціальної програми "Наука в університетах" на 2008 - 2012 роки і Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010 - 2014.

1.4. ННЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормативними документами МОНУ, Статутом НТУУ "КПІ" та цим Положенням.

2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Отримання науковими і науково-педагогічними працівниками ВНЗ, студентами, аспірантами і докторантами значних наукових результатів, створення конкурентоспроможних на світовому ринку науково-технічних розробок та новітніх технологій в галузях нанофізики та наноелектроніки.

2.2. Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в напрямку наноелектроніки та нанофотоніки.

2.3. Поглиблена наукова і науково-технічна підготовка студентів, аспірантів і докторантів, підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників шляхом здійснення ними спільних наукових досліджень і розробок, зокрема із залученням наукових установ Національної та галузевих академій наук.

2.4. Сприяння накопиченню наукових знань, інтелектуальної власності магістрантами, аспірантами і докторантами для подальшого їх працевлаштування за фахом як наукових і науково-педагогічних працівників, розробників вітчизняної техніки і технологій, менеджерів науково-технологічного бізнесу та державного управління у сфері освіти, науки і техніки.

3. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ННЦ

3.1. Проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузях нанофізики та наноелектроніки, які відповідають світовому рівню.

3.2. Створення конкурентоспроможних на світовому ринку прикладних розробок, зразків нової техніки, технологій та матеріалів.

3.3. Здійснення трансферу технологій у рамках науково-технічної і виробничої кооперації та співробітництва з промисловістю та підприємництвом, формування інноваційного підприємницького середовища.

3.4. Забезпечення умов для підготовки студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів відповідно до головних напрямів Державної цільової науково-технічної програми "Наноелектроніка і нанотехнології та наноматеріали".

3.5. Підготовка науково-методичної бази підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників за головними напрямами Програми.

3.6. Інтегрування науково-навчальної діяльності ННЦ "Наноелектроніка і нанотехнології" з науковою діяльністю академічних наукових установ та виробничою діяльністю підприємств радіоелектронної галузі.

3.7. Міжнародне наукове, науково-технічне та освітнє співробітництво з університетами-партнерами, фірмами, фондами.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. ННЦ як структурний підрозділ НТУУ "КПІ" може мати з дозволу ректора НТУУ "КПІ" (далі - Ректор) відокремлене майно; створювати і користуватись власною символікою, емблемами та іншими зовнішніми атрибутами, зразки яких затверджуються Радою ННЦ; мати власні печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням; мати реєстраційний субрахунок у розрахунковому рахунку НТУУ "КПІ".

4.2. ННЦ за рішенням Ради ННЦ може створювати свої територіально відокремлені структурні підрозділи в інших навчальних закладах, організаціях і установах згідно з чинним законодавством України.

4.3. Освітня діяльність ННЦ здійснюється у межах обсягу ліцензій, що надані НТУУ "КПІ".

4.4. Офіційною назвою ННЦ є "Спільний науково-освітній центр "Наноелектроніка та нанотехнології" НВК "Наука" та НТУУ "КПІ".

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ

5.1. Вищим органом управління ННЦ є Рада ННЦ, склад якої затверджується Міністерством освіти і науки України.

5.2. До складу Ради входять по три представника від НВК "Наука" та НТУУ "КПІ".

5.3. Співголовами Ради є генеральний директор НВК "Наука" та перший проректор НТУУ "КПІ".

5.4. До компетенції Ради відносяться:

- призначення дирекції ННЦ;

- розроблення і затвердження концептуальних засад та планів розвитку ННЦ;

- затвердження зразків логотипу, символіки, зразків бланків, печатки, штампу та іншої атрибутики ННЦ;

- розроблення пропозицій відносно створення територіально відокремлених структурних підрозділів у інших організаціях, установах, навчальних закладах:

- розроблення пропозицій щодо структури ННЦ;

- заслуховування звітів директора ННЦ щодо виконання його основних завдань і планів;

5.5. Виконавчим органом ННЦ є дирекція, яку очолює директор.

5.6. Дирекція ННЦ у складі директора (за поданням НВК "Наука"), заступника директора з навчальної роботи (за поданням НТУУ "КПІ"). заступника директора з наукової роботи (за поданням НВК "Наука") формується Радою ННЦ та затверджується наказом ректора НТУУ "КПІ".

5.7. До компетенції директора належать:

- користування реєстраційним субрахунком і підпис документів у межах затвердженого кошторису ННЦ;

- вирішення питань фінансово-господарської діяльності;

- підписання наказів та документів, що стосуються безпосередньо діяльності ННЦ згідно з цим Положенням та іншими нормативними документами;

- укладання з підприємствами договорів на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, договорів на навчання і договорів з господарських питань;

- розроблення та подання на затвердження Раді ННЦ організаційної структури і структури управління ННЦ, а також штатного розкладу його структурних підрозділів, в тому числі відокремлених;

- формування кадрового складу ННЦ та затвердження посадових інструкцій.

6. ФІНАНСУВАННЯ

6.1. Фінансування ННЦ здійснюється за рахунок державних цільових програм (п. 1.3), коштів загального бюджету та спецкоштів НТУУ "КПІ", а також інших надходжень, що не заборонені чинним законодавством.

6.2. Кошти ННЦ зберігаються на реєстраційному субрахунку розрахункового рахунку НТУУ "КПІ".

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. НВК "Наука" передає у тимчасове користування до ННЦ нанотехнологічний комплекс "Нанофаб-100" (далі - НТК). При цьому НВК "Наука" залишає за собою право виконання власних науково-дослідних робіт на НТК.

7.2. НТУУ "КПІ" забезпечує створення необхідної для функціонування НТК інфраструктури (згідно з технічними вимогами НТК).

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

8.1. Припинення діяльності ННЦ може здійснюватись в разі його ліквідації або реорганізації за рішенням Міністерства освіти і науки України.

8.2. Реорганізація ННЦ здійснюється шляхом його злиття, приєднання, розділення, відділення, поглинання і перетворення згідно із чинним законодавством.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни і доповнення до Положення про ННЦ вносяться за рішенням Ради ННЦ.

 

Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр освіти і науки України
Д. В. Табачиник
"___" 2010 р. 

СКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ
спільного науково-навчального центру "Наноелектроніка і нанотехіюлогії" ЗАТ "НВК "Наука" та НТУУ "КПІ"

Від НТУУ "КПІ" 

Від ЗАТ "НВК "Наука" 

академік НАНУ - Якименко Юрій Іванович - перший проректор, зав. каф. мікроелектроніки 

Ларкін Сергій Юрійович - генеральний директор ЗАТ "НВК "Наука" 

Тимофєєв Володимир Іванович - заст. першого проректора, зав. каф. фізичної та біомедичної електроніки 

Лущик Сергій Володимирович - перший заступник генерального директора ЗАТ "НВК "Наука" 

Жуйков Валерій Якович - декан факультету електроніки, зав. каф. промислової електроніки. 

Галстян Геворк Гагикович - заступник генерального директора ЗАТ "НВК "Наука" з наукової роботи. 

 

ПОГОДЖЕНО:

Ректор НТУУ "КПІ" Згуровський М. З. 

Генеральний директор ЗАТ "НВК "Наука"
Ларкін С. Ю. 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали