РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.06.2011 р. N 324

Про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Рівненської області

Відповідно до статті 11 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби", з метою здійснення атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Рівненської області та у зв'язку із кадровими та організаційно-штатними змінами в управлінні МНС України в Рівненській області:

1. Затвердити:

Положення про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Рівненської області (далі - Положення), що додається;

склад територіальної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Рівненської області (далі - комісія) згідно з додатком.

2. Управлінню МНС України в Рівненській області забезпечити належне функціонування комісії.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 14.03.2005 N 85 "Про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації рятувальників Рівненської області", від 17.07.2006 N 301 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 14 березня 2005 року N 85" та пункт 5 розпорядження голови облдержадміністрації від 26.10.2009 N 405 "Про внесення змін до окремих розпоряджень голови облдержадміністрації".

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Юхименка А. О.

  

Голова адміністрації

В. Берташ

  

ПОГОДЖЕНО
Голова Державної інспекції техногенної безпеки України,
голова Центральної міжвідомчої атестаційної комісії
___ Е. М. Улинець
31.04.2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
29.06.2011 N 324

ПОЛОЖЕННЯ
про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Рівненської області

1. Загальні положення

1.1. Територіальна міжвідомча атестаційна комісія з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Рівненської області (далі - атестаційна комісія) створюється на підставі Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" (із змінами та доповненнями) та Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - Порядок атестації), затвердженого наказом МНС України від 19.06.2003 N 201 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2003 за N 640/7961 (із змінами та доповненнями).

1.2. Атестаційна комісія утворюється при управлінні МНС України в Рівненській області з метою атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт, забезпечення єдиної державної політики у сфері атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників.

1.3. Атестаційна комісія діє на основі Положення про територіальну міжвідомчу атестаційну комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Рівненської області (далі - Положення), яке погоджується з Центральною міжвідомчою атестаційною комісією (далі - ЦМАК) і затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

1.4. Атестаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про аварійно-рятувальні служби", чинними нормативними актами, які регламентують діяльність відповідних аварійно-рятувальних служб (далі - АРС), Порядком атестації, рішеннями, методичними рекомендаціями ЦМАК і цим Положенням.

1.5. Атестаційна комісія проводить атестацію рятувальників комунальних, аварійно-рятувальних служб громадських організацій, а також аварійно-рятувальних служб та рятувальників, визначених ЦМАК.

1.6. Головою атестаційної комісії є перший заступник начальника управління МНС України в Рівненській області.

1.7. Персональний склад атестаційної комісії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації. До складу атестаційної комісії включаються представники управління МНС України в Рівненській області, комунального закладу "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради, територіального управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Рівненській області.

1.8. Чисельний склад атестаційної комісії - не менше 5 осіб.

2. Завдання та функції атестаційної комісії

2.1. Проведення чергової і позачергової атестації рятувальників комунальних, аварійно-рятувальних служб громадських організацій, а також АРС та рятувальників, визначених ЦМАК.

2.2. Проведення атестації рятувальників на присвоєння кваліфікаційного звання "Рятувальник 3-го класу", "Рятувальник 2-го класу", "Рятувальник 1-го класу" на основі кваліфікаційних вимог.

2.3. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з аварійно-рятувальної справи та подання їх до ЦМАК.

2.4. Ведення обліку атестованих АРС, рятувальників та надання відомостей про них до ЦМАК.

2.5. Ведення протоколів засідань атестаційної комісії та журналу обліку атестації рятувальників.

3. Права і обов'язки атестаційної комісії

Атестаційна комісія має право:

3.1. Приймати в межах своєї компетенції рішення, необхідні для організації та здійснення атестації відповідних аварійно-рятувальних служб та рятувальників.

3.2. Запитувати та отримувати інформацію, необхідну для виконання завдань, які стоять перед атестаційною комісією, від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій Рівненської області, які за своїми функціями займаються аварійно-рятувальними роботами та організацією діяльності аварійно-рятувальних служб.

3.3. Вносити пропозиції до ЦМАК, місцевих органів виконавчої влади, засновників АРС щодо удосконалення атестаційної системи, підвищення готовності до дій аварійно-рятувальних формувань, їх технічного оснащення та профілактичної (запобіжної) роботи, а також професійної підготовки рятувальників.

3.4. Достроково проводити атестацію рятувальників з присвоєнням наступного кваліфікаційного звання у разі набуття рятувальником відповідних навичок, підвищення рівня підготовки тощо.

3.5. Перевіряти на місцях (за участю засновника АРС) рівень професійної підготовки рятувальників з метою їх атестації.

3.6. Перевіряти на місцях (за участю засновника АРС) відповідність документів, поданих АРС на атестацію, фактичному стану.

3.7. Безперешкодного доступу до місця постійної дислокації АРС та освітніх закладів, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації рятувальників з урахуванням вимог законодавства, що регламентує питання захисту державної таємниці при відвідуванні військових об'єктів.

Атестаційна комісія зобов'язана:

3.8. Надавати ЦМАК в десятиденний термін відомості про результати атестації АРС.

3.9. Надавати ЦМАК відповідні відомості щодо своєї діяльності.

3.10. Зберігати матеріали з атестації у встановленому порядку.

3.11. Надавати інформацію щодо атестованих АРС та рятувальників згідно з чинним законодавством.

3.12. Члени атестаційної комісії несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за розголошення державної та комерційної таємниць, конфіденційної інформації та недостовірних відомостей про АРС.

4. Організація роботи атестаційної комісії

4.1. Роботу атестаційної комісії забезпечує відділ державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки управління МНС України в Рівненській області (далі - відділ), один із працівників якого є одночасно секретарем атестаційної комісії.

Основні завдання відділу:

перевірка повноти та наявності документів, що подаються до атестаційної комісії відповідно до Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників (далі - Порядок атестації), затвердженого наказом МНС від 19.06.2003 N 201 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.07.2003 за N 640/7961;

підготовка для атестаційної комісії необхідних матеріалів щодо проведення атестації;

розроблення планів та графіків роботи;

забезпечення засідань атестаційної комісії;

оформлення результатів атестації;

ведення обліку атестованих АРС та рятувальників.

Відділ виконує й інші функції, які необхідні для здійснення атестації АРС та рятувальників.

4.2. Атестаційна комісія проводить свою роботу за річними планами затвердженими її головою, які доводяться до відома відповідних підприємств, організацій, АРС та рятувальників. При необхідності атестаційна комісія може проводити позачергові засідання.

4.3. Про дату атестації АРС та рятувальники попереджаються за десять днів до терміну їх проведення.

4.4. Атестація кожного рятувальника та присвоєння кваліфікаційного звання здійснюються в індивідуальному порядку.

4.5. Атестаційна комісія на своєму засіданні розглядає матеріали щодо атестації АРС та рятувальників і приймає відповідне рішення. При позитивних результатах атестації атестаційна комісія у триденний термін видає документи, передбачені Порядком атестації, при негативних - в десятиденний термін повідомляє про це АРС та її засновника або рятувальника, згідно з Порядком атестації.

4.6. Результати атестації АРС визначаються критеріями готовності відповідно до Положення про порядок проведення перевірки діяльності АРС та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації, затвердженого наказом МНС від 05.03.2002 N 61 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2002 за N 309/6597, а рятувальників - відповідно до кваліфікаційних вимог згідно з державними стандартами освіти за відповідними професіями та навчальними програмами.

4.7. Вимоги до порядку перевірки знань, правил, норм та інструкцій з ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також до відповідних вольових та психофізіологічних особливостей, фізичної працездатності та витривалості, професійних знань і навичок рятувальників (у тому числі командно-начальницького складу) визначаються навчальними програмами підготовки рятувальників, відповідними статутами і положеннями АРС.

4.8. Під час проведення атестації для визначення професійних навиків рятувальника з аварійно-рятувальної справи, комісія проводить їх перевірку на спеціально обладнаних полігонах, враховує висновки відповідних перевірок готовності АРС до дій за призначенням.

4.9. Серії свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб та книжок рятувальника атестаційна комісія встановлює за погодженням з ЦМАК.

4.10. Результати атестації визначаються відкритим голосуванням членів комісії у відсутності рятувальника, який проходить атестацію. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів комісії. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

4.11. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин затвердженого складу комісії.

4.12. Результати засідання атестаційної комісії викладаються у відповідних протоколах. Протоколи та документи щодо атестації підлягають зберіганню відповідно до встановлених вимог у відділі державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки управління МНС України в Рівненській області.

Протоколи атестації рятувальників складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів в особовій справі працівника, другий у секретаря атестаційної комісії.

4.13. Атестаційна комісія на своєму засіданні може розглядати інші питання, що віднесені до її компетенції та приймати відповідні рішення.

4.14. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржене шляхом подання обґрунтованого протесту до ЦМАК або в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

4.15. Атестаційна комісія взаємодіє з ЦМАК, відомчими (галузевими) атестаційними комісіями, а також екзаменаційними комісіями освітніх закладів з питань проведення атестації АРС та рятувальників.

4.16. Виготовлення книжок рятувальника здійснює управління МНС України в Рівненській області.

  

Начальник управління МНС
України в Рівненській області

В. М. Оглобля

  

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
29.06.2011 N 324

СКЛАД
територіальної міжвідомчої атестаційної комісії з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників Рівненської області

Крук
Сергій Іванович

- перший заступник начальника управління МНС України в Рівненській області, голова комісії

Жакун
Іван Іванович

- начальник відділу державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки управління МНС України в Рівненській області, заступник голови комісії

Зубчик
Дмитро Іванович

- головний фахівець відділу державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки управління МНС України в Рівненській області, секретар комісії

Члени комісії:

Пелех
Роман Романович

- начальник відділу наглядово-профілактичної діяльності управління МНС України в Рівненській області

Ушкевич
Олег Аркадійович

- головний лікар комунального закладу "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради

Грухін
Сергій Валентинович

- начальник відділу оперативного реагування управління МНС України в Рівненській області

Ситник
Володимир Іванович

- начальник відділу нагляду за охороною праці управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Рівненській області.

  

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

  
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали