РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

ПОСТАНОВА

від 11 липня 1978 р. N 358

Київ

Про Типовий статут садівницького /виноградарського/ товариства робітників і службовців

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27 квітня 1982 року N 215

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 2 грудня 1986 року N 416)

Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська рада професійних спілок ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Затвердити Типовий статут садівницького /виноградарського/ товариства робітників і службовців /додається/.

2. Встановити, що керівники підприємств, установ і організацій, голови фабрично-заводських і місцевих комітетів профспілок несуть персональну відповідальність за додержання садівницькими /виноградарськими/ товариствами їх статутів, встановлених правил користування земельними ділянками, наданими підприємствам, установам і організаціям під колективні сади /виноградники/ робітників і службовців, а також порядку забудови садових ділянок.

3. Виконкомам місцевих Рад народних депутатів забезпечити:

постійний контроль за суворим додержанням садівницькими /виноградарськими/ товариствами їх статутів і встановленого порядку надання земельних ділянок для колективного садівництва, не допускаючи при цьому відведення земель в зонах масового відпочинку населення;

здійснення контролю за виконанням садівницькими /виноградарськими/ товариствами санітарно-ветеринарних і протипожежних правил та заходів по боротьбі з забрудненням навколишнього середовища.

Встановити, що при відведенні земельних ділянок під колективні сади /виноградники/ перевага надається виробничим колективам.

4. Визнати такими, що втратили силу:

а) Типовий статут садівницького /виноградарського/ товариства робітників і службовців Української РСР, затверджений постановою Ради Міністрів УРСР від 3 вересня 1966 р. N 671 /ЗП УРСР, 1966 р., N 9, ст. 94/;

б) постанову Ради Міністрів УРСР і Української республіканської ради професійних спілок від 28 листопада 1973 р. N 559 /ЗП УРСР, 1973 р., N 12, ст. 94/.

 

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Голова Української
республіканської ради
професійних спілок

В. СОЛОГУБ

Інд. 22

 

Затверджений
постановою Ради Міністрів Української РСР і Укрпрофради
від 11 липня 1978 р. N 358

ТИПОВИЙ СТАТУТ
садівницького /виноградарського/ товариства робітників і службовців

I. Загальні положення

1. Робітники і службовці, що працюють ___
_
                                                                     /назва підприємства, установи, організації/
добровільно об'єднуються в садівницьке /виноградарське/ товариство під назвою ___
за адресою ___
з метою організації колективного садівництва /виноградарства/ на земельній ділянці площею _____
гектарів, відведеній _____ постановою /рішенням/ ______
_
від "___" _19__ р. N ___.

2. Основним завданням садівницького /виноградарського/ товариства,як громадської організації, є створення колективного саду/виноградника/ з метою додаткового задоволення потреб робітників. і службовців та їх сімей у плодах, ягодах, винограді, організація відпочинку, а також створення умов для трудового виховання дітей.

3. Садівницьке /виноградарське/ товариство організується при підприємстві, установі, організації при наявності не менше 30 осіб, які бажають вступити в члени товариства. При наявності меншої кількості бажаючих виконком районної /міської/ Ради народних депутатів провадить кооперування підприємств, установ і організацій..

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)


4. Садівницьке /виноградарське/ товариство працює під керівництвом адміністрації та комітету профспілки підприємства /установи, організації/, при якому воно організовано, і під контролем виконкому районної /міської/ Ради народних депутатів, на території якої відведено земельну ділянку під колективний сад /виноградник/, та обласної, Київської міської ради профспілок.

У разі ліквідації підприємства /установи, організації/, при якому було організовано садівницьке /виноградарське/ товариство, керівництво роботою товариства здійснюється виконкомом районної /міської/ Ради народних депутатів, на території якої відведено земельну ділянку під колективний сад /виноградник/.

Виконком районної /міської/ Ради народних депутатів, адміністрація і комітет профспілки підприємства /установи, організації/ мають право приймати рішення з усіх питань, які стосуються керівництва роботою товариства, а також скасовувати рішення загальних зборів /конференції/ і правління товариства, що суперечать Типовому статуту та іншим нормативним актам.

(пункт 4 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

5. Для організації колективних садів /виноградників/ робітників і службовців підприємствам, установам і організаціям надаються в установленому порядку земельні ділянки з розрахунку до 600 квадратних метрів на члена товариства.

Земельні ділянки, зайняті колективними садами, знаходяться в користуванні садівницьких /виноградарських/ товариств.


6. Земельна ділянка, відведена під колективний сад /виноградник/, може використовуватися колективно або з поділом її на ділянки площею до 600 квадратних метрів, без спорудження огорож між ними, з виділенням їх для кожного члена товариства.

Порядок використання колективного саду /виноградника/ та розмір ділянок установлюються адміністрацією і комітетом профспілки підприємства /установи, організації/, при якому організовано товариство.

(пункт 6 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

7. Адміністрація і комітет профспілки підприємства /установи, організації/, якому надано земельну ділянку, забезпечують розробку проекту організації території колективного саду /виноградника/, після погодження цього проекту із землевпорядною службою, органами у справах будівництва і архітектури, санітарного і пожежного нагляду та затвердження його виконкомом районної /міської/ Ради народних депутатів організують колективне використання земельної ділянки або провадять розподіл ділянок між членами садівницького /виноградарського/ товариства.

Освоєння земельної ділянки, наданої під колективний сад /виноградник/, дозволяється після відведення її в натурі і одержання акта на право користування землею та провадиться з неухильним дотриманням затвердженого проекту організації території колективного саду /виноградника/.

(пункт 7 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

8. Всі роботи в колективному саду /винограднику/ провадяться особистою працею членів товариства і членів їх сімей за винятком робіт, що вимагають залучення спеціалістів.

Основні роботи в колективних садах /підготовка грунту, закладка саду і захисних смуг, боротьба з шкідниками і хворобами плодоягідних та інших насаджень, упорядкування території/ виконуються за єдиним планом колективно.

Поточні роботи по догляду за садом у відповідності з правилами, прийнятими загальними зборами /конференцією/, виконуються колективно або кожним членом садівницького /виноградарського/ товариства на виділеній йому ділянці.

9. Садівницькому /виноградарському/ товариству дозволяється, відповідно до проекту організації території колективного саду /виноградника/ будувати за типовими проектами пансіонати, плодосховища та інші будівлі і споруди загального користування, а членам товариства - садові літні будиночки /з опаленням твердим паливом/ корисною площею до 20 квадратних метрів з верандою до 10 квадратних метрів на сім'ю /при необхідності з погребом до 8 квадратних метрів/, господарський блок площею до 15 квадратних метрів /з улаштуванням в ньому приміщення для утримання птиці, кролів, нутрій і бджіл, зберігання господарського інвентаря/, а також душ і туалет.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

В місцях підтоплення і крутих схилів площа під садовим будиночком може бути використана під господарське приміщення з відповідним зменшенням площі господарського блока.

Будівництво садових літніх будиночків та інших будівель і споруд у колективному саду /винограднику/ може бути розпочато тільки після одержання адміністрацією і комітетом профспілки підприємства /установи, організації/ дозволу виконкому районної /міської Ради народних депутатів, на території якої відведено земельну ділянку під колективний сад /виноградник/, на застосування затверджених у республіці типових проектів, а правлінням і членами товариства - дозволу адміністрації і комітету профспілки підприємства /установи, організації/ на застосування відповідного проекту.

(пункт 9 доповнено абзацом третім згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)


10. Членам садівницьких /виноградарських/ товариств дозволяється утримувати птицю, кролів, нутрій і бджіл у кількості і на умовах, що визначаються статутами товариств, але не більш як 20 голів птиці, 10 кролематок і 5 нутрієматок з приплодами та 10 бджолосімей.

(пункт 10 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

11. Садівницьке /виноградарське/ товариство користується правами юридичної особи, може укладати договори, зв'язані з передбаченою статутом діяльністю товариства, має право набувати інвентар, обладнання, транспортні засоби, будівельні матеріали для будівництва приміщень і споруд, може бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражі.

12. Садівницьке /виноградарське/ товариство діє на підставі статуту. Статут товариства розробляється на основі Типового статуту і після його затвердження загальними зборами /конференцією/ членів товариства підлягає реєстрації у виконкомі районної /міської/ Ради народних депутатів, на території якої відведено ділянку під колективний сад /виноградник/. Товариство набуває прав, передбачених статутом, з моменту його реєстрації.

13. Садівницьке /виноградарське/ товариство має свій поточний рахунок, штамп і круглу печатку з своїм найменуванням.

14. По своїх зобов'язаннях садівницьке /виноградарське/ товариство відповідає всім належним йому майном. Члени товариства відповідальності по зобов'язаннях товариства не несуть. Товариство не відповідає по зобов'язаннях своїх членів, в тому числі і зв'язаних з веденням колективного садівництва.

15. Для розв'язання загальних питань по благоустрою території масиву, організації водопостачання, електрифікації, будівництву під'їзних шляхів, а також вирішення інших питань роботи всіх садівницьких /виноградарських/ товариств, що є на даному масиві, виконкомом обласної, Київської міської Ради народних депутатів разом з відповідною радою профспілок може утворюватися рада садівницьких /виноградарських/ товариств, яка діє згідно з положенням про раду садівницьких /виноградарських/ товариств, затверджуваним облвиконкомом, Київським міськвиконкомом та обласною, Київською міською радою профспілок.

II. Членство в садівницькому /виноградарському/ товаристві


16. Членами садівницького /виноградарського/ товариства можуть бути робітники і службовці підприємства /установи, організації/, що досягли 18-річного віку, пенсіонери, які працювали на даному підприємстві /в установі, організації/.

Непрацюючі учасники Великої Вітчизняної війни та інших бойових операцій по захисту СРСР із числа військовослужбовців, які проходили службу у військових частинах, штабах та установах, що входили до складу діючої армії, та партизанів, а також ветерани Збройних Сил СРСР - непрацюючі пенсіонери з числа осіб офіцерського складу, які бездоганно прослужили на військовій службі не менше 25 календарних років, звільнені з дійсної військової служби за віком, хворобою, скороченням штатів або обмеженим станом здоров'я, приймаються в організовувані в установленому порядку садівницькі /виноградарські/ товариства, незалежно від їх відомчої належності, за поданнями виконкомів районних /міських/ Рад народних депутатів у межах 10 процентів кількості членів садівницького /виноградарського/ товариства.

Переважне право вступу в члени товариства мають інваліди і ветерани Великої Вітчизняної війни і праці, особи, які мають двоє і більше дітей.

Прийом у члени товариства провадиться за заявою того, хто вступає, адміністрацією разом з комітетом профспілки підприємства /установи, організації/, при якому організовано товариство. Правління товариства на підставі прийнятого рішення оформляє прийом.

Членами садівницького /виноградарського/ товариства не можуть бути громадяни, які самі або члени сімей яких, що проживають разом з ними, мають присадибні ділянки, городи, дачі на праві особистої власності або в дачно-будівельних кооперативах.

Громадяни і члени їх сімей, які проживають разом з ними, можуть перебувати тільки в одному садівницькому /виноградарському/ товаристві.

(пункт 16 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

17. Член товариства має право:

а) брати участь в обговоренні питань, які розглядаються на загальних зборах /конференціях/ членів товариства;

б) обирати і бути обраним в органи управління товариства;

в) порушувати перед правлінням товариства питання та вносити пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи товариства;

г) звертатися до правління товариства за захистом своїх прав і оскаржувати, в разі незгоди з ним, рішення правління перед загальними зборами /конференцією/ членів товариства;

д) брати особисту участь у розгляді питань, якщо правління товариства виносить рішення про його діяльність або поведінку;

є) розпоряджатися вирощеними плодами, ягодами, виноградом;

ж) виходити із складу членів товариства.

18. Член товариства зобов'язаний:


а) додержувати чинного законодавства про колективне садівництво /виноградарство/, виконувати статут, рішення районної /міської/ Ради народних депутатів, рішення адміністрації і комітету профспілки підприємства /установи, організації/, постанови загальних зборів /конференції/ членів товариства і рішення правління товариства;

(підпункт "а" пункту 18 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

б) протягом двох років освоїти виділену йому ділянку /закласти сад /виноградник/;

в) сплачувати вступний, членські та цільові внески в розмірах і в строки, що встановлюються загальними зборами /конференцією/ членів товариства;

г) брати участь у загальних заходах, які проводяться в колективному саду /винограднику/;

д) додержувати санітарно-ветеринарних і протипожежних правил, виконувати комплекс агротехнічних заходів по догляду за насадженнями, своєчасно проводити заходи по боротьбі з шкідниками і хворобами плодоягідних, виноградних і квітково-декоративних насаджень;

є) берегти громадське майно товариства і брати участь в охороні колективного саду;

ж) додержувати правил внутрішнього розпорядку в колективному саду і правил соціалістичного співжиття.

19. Виключення з членів садівницького /виноградарського/ товариства може бути здійснене в разі:

а) неосвоєння виділеної під сад /виноградник/ ділянки протягом двох років;

б) систематичного невиконання плану агротехнічних заходів, затвердженого загальними зборами /конференцією/ членів товариства, санітарно-ветеринарних і протипожежних правил;

в) відмови або систематичного ухиляння від участі в загальних роботах у колективному саду;

г) систематичного порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку в колективному саду,: правил соціалістичного співжиття;

д) звільнення з роботи у зв'язку з вчиненням злочину або за порушення трудової дисципліни;

є) самовільної передачі іншім особам ділянки в колективному саду /повністю або частково/, а також споруджених на ній будівель;


ж) ведення будівництва не за дозволеним адміністрацією і комітетом профспілки підприємства /установи, організації/ проектом або з відхиленням від нього, незаконного використання транспорту й механізмів, робочої сили, а також незаконного придбання будівельних матеріалів;

(підпункт "ж" пункту 19 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

з) використання ділянки і споруджених на ній будівель з метою одержання нетрудових доходів.

(пункт 19 доповнено підпунктом "з" згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

Абзац пункту 19 виключено

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)


20. Виключення з членів садівницького /виноградарського/ товариства провадиться за спільним рішенням адміністрації і комітету профспілки підприємства /установи, організації/, при якому організовано товариство, або за рішенням виконкому районної /міської/ Ради народних депутатів, якщо товариство працює під його керівництвом.

Правління товариства на підставі цього рішення оформляє вибуття.

Рішення адміністрації і комітету профспілки підприємства /установи, організації/ про виключення з членів товариства може бути оскаржене в місячний строк у вищестоящий профспілковий орган аж до обласної, Київської міської ради профспілки, а рішення виконкому районної /міської/ Ради народних депутатів - у виконком обласної, Київської і Севастопольської міської Ради народних депутатів, рішення яких є остаточними.

(пункт 20 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215

21. Робітники і службовці в разі вибуття в іншу місцевість на постійне проживання, одержання в користування ними або членами їх сімей, що проживають разом з ними, присадибної ділянки чи городу, придбання дачі на праві особистої власності або в дачно-будівельному кооперативі вибувають з членів садівницького /виноградарського/ товариства.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)


22. Особам, які вибухи або виключені з членів товариства, повертаються цільові внески на будівництво громадських будівель і споруд, мереж водопостачання, електропостачання, влаштування шляхів, освоєння і огороджування території колективного саду /виноградника/ та оплачується вартість насаджень, будівель і споруд.

Вартість насаджень визначається правлінням товариства за встановленими нормативами, а будівель і споруд - з урахуванням їх зношеності за оціночними нормами, що обчислюються виходячи з діючих у даній місцевості державних роздрібних цін на будівельні матеріали, тарифів на їх перевезення і ставок заробітної плати працівників, зайнятих на будівництві.

Поверненню не підлягають вступні і членські внески, витрати на ремонт громадських будівель і споруд, утримання найманих робітників і службовців товариства та інші потреби, платежі за користування водою, електроенергією, автотранспортом.

Усі розрахунки з особами, які вибули або виключені з членів товариства, провадяться через касу правління після одержання відповідної суми коштів від новоприйнятих членів товариства.

Будівлі і споруди осіб, які вибули або виключені з членів товариства, що перевищують розміри, передбачені пунктом 9 цього Типового статуту, за рішенням адміністрації і комітету профспілки підприємства /установи, організації/ або виконкому районної /міської/ Ради народних депутатів, якщо товариство працює під його керівництвом, передаються садівницькому /виноградарському/ товариству для загального користування або новоприйнятим членам товариства, переважно з числа багатодітних сімей робітників.

У разі передачі будівель і споруд для загального користування вартість цих будівель і споруд оплачується виходячи з розмірів, установлених пунктом 9 цього Типового статуту для садових літніх будиночків і господарських блоків.

Вартість будівель і споруд, які передаються новоприйнятим членам садівницького /виноградарського/ товариства, визначається після приведення їх до встановлених розмірів.

Приведення будівель і споруд до встановлених розмірів провадиться особами, що здійснили будівництво, або за їх рахунок.

(пункт 22 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215

23. У разі смерті члена садівницького /виноградарського/ товариства переважне право вступу в товариство надається одному із спадкоємців померлого члена цього товариства.

Спори спадкоємців померлого члена товариства про захист порушеного чи оспорюваного переважного права на вступ у члени садівницького /виноградарського/ товариства вирішуються судом".

(пункт 23 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215

24. Замість вибулих або виключених членів товариства приймаються робітники і службовці підприємства /установи, організації/, при якому організовано товариство, пенсіонери, які працювали на даному підприємстві, а при відсутності бажаючих - робітники і службовці інших підприємств /установ, організацій/ за клопотанням їх адміністрації та комітету профспілки у порядку, встановленому пунктом 16 цього Типового статуту.

У випадках, коли керівництво садівницьким /виноградарським/ товариством здійснюється виконкомом районної /міської/ Ради народних депутатів, питання про прийом у члени товариства замість вибулих або виключених членів вирішується цим виконкомом.

(пункт 24 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215

25. У разі розірвання шлюбу ділянка розподілу не підлягає. Питання про збереження права користування ділянкою за одним із подружжя, з урахуванням досягнутої між ними згоди, вирішується адміністрацією і комітетом профспілки підприємства /установи, організації/ або виконкомом районної /міської/ Ради народних депутатів, якщо товариство працює під його керівництвом. В разі спору питання про право користування ділянкою вирішується судом.

(пункт 25 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215

26. Цивільно-правові спори, що виникають між садівницькими /виноградарськими/ товариствами і їх членами, між останніми, членами їх сімей та іншими особами, вирішуються в судовому порядку, крім випадків, коли розв'язання питань цим Типовим статутом віднесено до компетенції адміністрації і комітету профспілки підприємства /установи, організації/, виконкому районної /міської/ Ради народних депутатів, загальних зборів /конференції/ членів товариства.

(пункт 26 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215

III. Органи управління садівницьким /виноградарським/ товариством


27. Справами садівницького /виноградарського/ товариства керують загальні збори членів товариства.

(абзац перший пункту 27 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215

У великих товариствах можуть скликатись конференції. Норми представництва і порядок обрання делегатів на конференцію встановлює комітет профспілки підприємства, установи, організації, при яких утворено садівницьке /виноградарське/ товариство.

Загальні збори /конференція/ скликаються не менше як два рази на рік. Позачергові загальні збори /конференція/ можуть бути скликані на вимогу 1/4 членів товариства або комітету профспілки підприємства, установи, організації чи виконкому Ради народних депутатів, в якому зареєстровано статут товариства.

28. Загальні збори /конференція/ вважаються правомочними при наявності на них не менше 2/3 загальної кількості членів товариства /делегатів конференції/.

Рішення загальних зборів /конференції/ приймаються простою більшістю голосів при відкритому голосуванні, за винятком виборів правління і ревізійної комісії, які проводяться таємним голосуванням.

29. Загальні збори /конференція/ членів товариства:

а) затверджують статут садівницького товариства і правила внутрішнього розпорядку;

б) обирають правління і ревізійну комісію;

в) підпункт "в" пункту 29 виключено

(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

г) затверджують план агротехнічних заходів, прибутково-видатковий кошторис, фонд заробітної плати найманих працівників, річний звіт правління і акта ревізійної комісії;

д) розглядають і затверджують кошториси витрат товариства на проведення загальних заходів /огорожу і охорону саду, благоустрій масиву, посадку захисних лісосмуг, водопостачання, електрифікацію, будівництво шляхів, мостів, виробничих приміщень колективного користування і т. ін./;

є) встановлюють розміри вступних, членських і цільових внесків;

ж) встановлюють чисельність найманих робітників і службовців та розмір їх оплати.

30. Для керівництва справами садівницького /виноградарського/ товариства в період між загальними зборами /конференцією/ обирається правління товариства, яке діє на підставі статуту і рішень загальних зборів /конференції/ членів товариства.

Кількість членів правління встановлюється загальними зборами /конференцією/, але не може бути менше 5 чоловік.

Правління обирається строком на два роки.

Переобрання правління може провадитись достроково за вимогою 1/4 членів товариства або рекомендацією профспілкового комітету підприємства, установи, організації чи виконкому місцевої Ради народних депутатів, в якому зареєстровано статут товариства.

31. Правління садівницького /виноградарського/ товариства обирає з свого складу голову, заступника голови, секретаря, скарбника і організує з членів товариства агротехнічну, господарсько-будівельну, культурно-побутову, фінансову та інші комісії, які працюють під керівництвом правління.

Рішення правління садівницького /виноградарського/ товариства про обрання голови, заступника голови, секретаря, скарбника підлягає затвердженню адміністрацією і комітетом профспілки підприємства /установи, організації/, при якому організовано товариство, або виконкомом районної /міської/ Ради народних депутатів, якщо товариство працює під його керівництвом.

(пункт 31 доповнено новим абзацом другим згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215, абзац другий вважати абзацом третім)

Правління товариства виконує свої обов'язки на громадських засадах.

32. Правління товариства:

а) розпоряджається майном і коштами товариства в межах затвердженого кошторису;

б) організує виконання робіт по садінню, догляду та боротьбі з шкідниками і хворобами плодоягідних насаджень, придбання посадкового матеріалу плодоягідних культур, винограду, необхідної апаратури для боротьби з шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур та іншого інвентаря, придбання і завезення органічних і мінеральних добрив, отрутохімікатів, будівельних матеріалів;

в) організує зооветеринарну допомогу членам товариства, які мають в користуванні птицю, кролів, нутрій і бджіл;

(підпункт "в" пункту 32 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.82 р. N 215)

г) організує роботи по будівництву будівель і споруд, шляхів, об'єктів водопостачання, електрифікації тощо;

д) контролює виконання членами товариства статуту, правил внутрішнього розпорядку в колективному саду, рішень загальних зборів /конференцій/ членів товариства;

є) стежить за своєчасним надходженням від членів товариства внесків у встановлені зборами /конференцією/ строки;

ж) складає кошториси прибутків і видатків товариства, річні, квартальні і місячні фінансові плани та звіти;

з) організує охорону майна, насаджень і врожаю колективного саду;

і) проводить щорічно інвентаризацію будівель, споруд і насаджень і про наслідки інвентаризації доповідає загальним зборам /конференції/ членів товариства;

к) проводить облік загальних робіт, виконаних членами товариства, і результати обліку заносить до їх особових рахунків і членських книжок;

л) організує реалізацію лишків плодів, ягід, винограду;


м) провадить оформлення прийому і вибуття із членів товариства;

(підпункт "м" пункту 32 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

н) контролює своєчасність освоєння членами товариства ділянок, будівництво садових літніх будиночків, інших будівель і споруд відповідно до прийнятих типових проектів, розміщення плодово-ягідних насаджень, а також виконання робіт по догляду за ними.

У разі виявлення порушень правління пропонує члену товариства ліквідувати їх та встановлює для цього строк. При невиконанні вказаної вимоги правління ставить питання про виключення його з членів товариства.

(підпункт "н" пункту 32 у редакції постанови Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

о) приймає і звільняє найманих робітників і службовців товариства;

п) розглядає на своїх засіданнях акти ревізійної комісії та вживає заходів до усунення виявлених нею недоліків.

33. Голова правління товариства має право укладати від імені товариства договори в межах планів і кошторисів товариства, видавати доручення на виконання угод, представляти товариство в суді, державному арбітражі та інших підприємствах, установах і організаціях.

34. Правління видає кожному члену товариства членську книжку, до якої заносяться дані про сплату вступних, членських і цільових внесків і про трудові затрати по фактично виконаних загальних роботах. Записи, внесені в членську книжку, підписуються головою і скарбником правління товариства.

35. Ревізійна комісія садівницького /виноградарського/ товариства обирається загальними зборами /конференцією/ членів товариства строком на два роки в кількості не менше трьох чоловік.

36. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам /конференції/ членів товариства.

Акти ревізійної комісії затверджуються загальними зборами /конференцією/ членів товариства.

37. Ревізійна комісія зобов'язана:

а) не менше одного разу на рік перевіряти фінансову і господарську діяльність правління товариства і про наслідки перевірки доповідати загальним зборам /конференції/ членів товариства;

б) давати висновок по річному звіту правління і доповідати його загальним зборам /конференції/ членів товариства.

IV. Кошти товариства

38. Кошти садівницького /виноградарського/ товариства утворюються з вступних, членських і цільових внесків, а також інших надходжень.

39. Всі кошти товариства зберігаються на поточному рахунку в установах банку.

(пункт 39 із змінами, внесеними згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 27.04.82 р. N 215)

40. Витрачання коштів провадиться за документами, підписаними головою правління і скарбником товариства, відповідно до затвердженого кошторису.

V. Ліквідація товариства

41. Садівницьке /виноградарське/ товариство може бути ліквідовано:

за рішенням загальних зборів /конференції/ членів товариства з обов'язковою присутністю на них не менше 2/3 загальної кількості членів товариства;

за спільним рішенням відповідного виконкому районної, міської Ради народних депутатів і обласної, Київської міської ради профспілок в разі відхилення діяльності товариства від передбаченої статутом мети.

42. Ліквідація справ садівницького /виноградарського/ товариства провадиться в установленому законом порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали