ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА МІЖГАЛУЗЕВА РАДА ПРОФСПІЛОК

РІШЕННЯ

від 02.06.2011 р. N 363/1/П-31

Про укладання регіональної угоди між Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною організацією роботодавців, профспілковими об'єднаннями Херсонської області із соціально-економічних питань та трудових відносин на 2011 - 2012 роки, створення комісії по контролю за її виконанням

З метою подальшого розвитку соціального діалогу щодо регулювання на обласному рівні питань співробітництва у розв'язанні соціально-економічних проблем та проблем у сфері трудових відносин, згідно із законами України "Про колективні договори і угоди", "Про соціальний діалог в Україні", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про організації роботодавців", а також на підставі Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки Херсонська обласна державна адміністрація, Херсонська обласна організація роботодавців, Херсонська обласна міжгалузева рада профспілок вирішили:

1. Укласти регіональну угоду із соціально-економічних питань та трудових відносин на 2011 - 2012 роки (далі - Угода) згідно з додатком 1.

2. Керівникам структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонської обласної організації роботодавців, профспілкових об'єднань Херсонської області забезпечити в межах компетенції реалізацію Угоди, про що кожного року до 15 квітня інформувати Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонську обласну організацію роботодавців та Херсонську обласна міжгалузева рада профспілок відповідно.

3. Створити комісію по контролю за виконанням регіональної угоди між Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною організацією роботодавців, профспілковими об'єднаннями Херсонської області із соціально-економічних питань та трудових відносин на 2011 - 2012 роки (додаток 2).

4. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам, районним (міським) об'єднанням роботодавців, районним (міським) координаційним радам профспілок укласти відповідні місцеві угоди (або пролонгувати дію існуючих).

5. Визначити відповідальними за взаємодію та контроль щодо реалізації Угоди заступника голови обласної державної адміністрації Яценка А. А., виконавчого директора Херсонської обласної організації роботодавців Громова Ю. М., заступника голови Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок Бігун В. М.

 

Голова Херсонської обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

Голова Херсонської обласної
організації роботодавців

С. І. Корнілова

Голова Херсонської обласної
міжгалузевої ради профспілок

П. І. Лазник

 

Додаток 1
до рішення Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонської обласної організації роботодавців, Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок
02.06.2011 N 363/1/П-31

РЕГІОНАЛЬНА УГОДА
між Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною організацією роботодавців, профспілковими об'єднаннями Херсонської області із соціально-економічних питань та трудових відносин на 2011 - 2012 роки

РОЗДІЛ I
Загальні положення

1. Регіональну угоду із соціально-економічних питань та трудових відносин на 2011 - 2012 роки (далі - Угода) укладено між Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною організацією роботодавців, профспілковими об'єднаннями Херсонської області (далі - Сторони) відповідно до законів України "Про колективні договори і угоди", "Про соціальний діалог в Україні" та Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 - 2012 роки (далі - Генеральна угода).

2. Сторони спрямовуватимуть скоординовані зусилля на забезпечення економічного зростання, виконання першочергових завдань у соціально-економічній і трудовій сферах, зокрема підвищення рівня зайнятості населення та належне матеріальне забезпечення працівників, досягнення стабільності та злагоди в суспільстві.

3. Сторони розвиватимуть свої взаємовідносини на принципах соціального діалогу, дотримання визначених Угодою зобов'язань і домовленостей, взаємної відповідальності.

4. Положення Угоди безпосередньо поширюються на всіх суб'єктів, що належать до сфери дії Сторін, які підписали цю Угоду.

5. Сторони сприятимуть створенню умов для ведення переговорів щодо укладення колективних договорів і угод на всіх рівнях соціального діалогу в Херсонській області.

Угода, як і Генеральна угода, є основою для розроблення та укладення галузевих угод, районних і міських угод, колективних договорів. Її положення є обов'язковими як мінімальні гарантії.

6. Сторони висвітлюватимуть інформацію щодо стану виконання норм і положень Угоди та визначених нею зобов'язань.

7. На час дії Угоди Сторони створюють комісію з рівного числа представників Сторін з метою контролю реалізації положень Угоди, внесення змін та доповнень до неї. Чисельність комісії визначається за домовленістю Сторін. Очолюють комісію співголови від кожної Сторони.

РОЗДІЛ II
Сприяння розвитку виробництва, забезпечення продуктивної зайнятості

Зобов'язання Херсонської обласної державної адміністрації

1. За участю профспілкових об'єднань області та Херсонської обласної організації роботодавців розробляти проекти програм соціально-економічного розвитку регіону, обласного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу та забезпечувати їх виконання.

2. Тримати в межах компетенції на постійному контролі питання щодо здійснення структурної перебудови галузей в області, реструктуризації стратегічно важливих для економіки і безпеки області підприємств та бюджетоутворюючих підприємств з метою задоволення потреб вивільнюваних працівників щодо зайнятості та соціального захисту.

3. Вживати комплекс заходів, спрямованих на зростання обсягів валової продукції сільського господарства та переробної промисловості.

4. Надавати практичну допомогу громадянам, які проживають у сільській місцевості, в організації ними особистих селянських та фермерських господарств, а також підприємств у сфері соціального обслуговування населення.

5. Проводити консультації з іншими Сторонами Угоди стосовно основних прогнозних показників економічного та соціального розвитку Херсонської області.

6. Сприяти в межах повноважень наданню підприємствам реального сектору економіки Херсонської області фінансово-кредитної підтримки.

7. Вживати в межах компетенції заходів щодо застосування механізмів відновлення платоспроможності (санації, реструктуризації тощо) державних підприємств Херсонської області під час провадження ними господарської діяльності.

8. Сприяти залученню представників профспілок та роботодавців до участі в роботі регіональної робочої групи з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.

9. Питання про виконання в області Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року N 828, за участю інших Сторін Угоди розглядати на засіданнях колегії обласної державної адміністрації не рідше одного разу на рік.

10. Щокварталу проводити моніторинг існуючої заборгованості за виконане у попередні роки державне замовлення та вживати заходів до її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків.

11. Сприяти здійсненню розрахунків головними розпорядниками бюджетних коштів з підприємствами за виконання ними державного замовлення відповідно до бюджетних зобов'язань.

12. Щороку при складанні проекту обласного бюджету розглядати питання щодо можливості збільшення видатків на інноваційне інвестування та підтримку розвитку галузей економіки Херсонської області.

Зобов'язання Херсонської обласної організації роботодавців

13. Залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб'єктів господарювання) та внесення змін до:

- статутів підприємств у частині повноважень профспілок щодо представництва інтересів працівників та захисту їх соціально-економічних і трудових прав;

- внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо).

14. Залучати представників первинних профспілкових організацій до:

- розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств;

- підготовки пропозицій і подання їх правлінню та/або наглядовій раді суб'єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств, на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективним договором.

15. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань:

- приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання;

- передачі об'єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.

16. Надавати безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об'єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов'язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин.

17. У разі підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна обов'язково залучати до їх опрацювання представників профспілок.

18. Залучати представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов'язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов.

19. Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб'єктів господарювання.

20. За участю представників профспілок розглядати плани санації збиткових підприємств у частині соціально-трудових відносин.

21. Здійснювати заходи щодо економічного стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій та розвитку альтернативних видів палива, спрямованих на скорочення споживання традиційних видів енергоносіїв.

22. Дотримуватись принципу прозорості під час розкриття інформації про власників суб'єктів господарювання і надавати Сторонам Угоди відповідно до законодавства таку інформацію на їх вимогу для вжиття передбачених законодавством заходів.

23. Сприяти запровадженню суб'єктами господарювання програм і міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу.

24. З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в межах компетенції забезпечувати реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року N 828.

25. Сприяти приєднанню суб'єктів господарювання Херсонської області до Глобального договору ООН.

Зобов'язання профспілкових об'єднань

26. Проводити роботу щодо залучення працівників до управління виробництвом, підвищення його ефективності, продуктивності праці, якості продукції, зменшення її собівартості.

27. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни, культури праці, організованості й порядку на виробництві.

28. Здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно з повноваженнями, передбаченими Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

29. Брати участь у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку області.

30. Забезпечувати разом з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Херсонській області та Херсонською обласною організацією роботодавців навчання профспілкових представників за спеціальними програмами Фонду з метою забезпечення їх кваліфікованої участі у роботі органів управління акціонерних товариств.

Сторони домовилися

31. Не рідше одного разу на півріччя розглядати на засіданнях колегії Херсонської обласної державної адміністрації за участю представників роботодавців, профспілок та інших заінтересованих сторін питання щодо розвитку внутрішнього ринку Херсонської області та підтримки місцевого й вітчизняного виробників.

32. Забезпечувати участь своїх представників у розробленні та здійсненні у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи у Херсонській області.

33. Сприяти впровадженню принципів корпоративного управління в Херсонській області.

34. З метою запобігання негативним соціально-економічним наслідкам приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств Херсонської області проводити для їх трудових колективів консультації за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців для обговорення необхідності приватизації таких підприємств.

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості

Зобов'язання Херсонської обласної державної адміністрації

35. Вживати заходів щодо забезпечення зростання рівня зайнятості населення області на 0,3 % щороку та більше, як це передбачено відповідними регіональними програмами зайнятості.

36. Здійснити комплекс заходів, спрямованих на зменшення рівня безробіття у Херсонській області, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15 - 70 років) не менше ніж на 0,4 % щороку та більше, як це передбачено відповідними регіональними програмами зайнятості.

37. Створити умови для забезпечення працевлаштування випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів відповідно до укладених договорів, а також умови для їх професійної адаптації на робочому місці.

Зобов'язання Херсонської обласної організації роботодавців

38. Сприяти збалансуванню попиту і пропозиції робочої сили на підприємствах та в організаціях Херсонської області, запобіганню масовому безробіттю шляхом ефективного використання робочої сили, створення нових та збереження діючих робочих місць.

39. Забезпечити додержання квот робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту і не можуть на рівних конкурувати на ринку праці.

40. З урахуванням специфіки галузі та підприємства забезпечити періодичне підвищення кваліфікації працівників.

41. Передбачити систему заходів, що зменшують плинність кадрів, підвищують рівень заробітної плати, поліпшують організацію праці та забороняють роботу в понадурочні години і вихідні дні, забезпечують відповідність виконуваних робіт рівню кваліфікації працівників та зменшення впливу важких і шкідливих умов праці на працівників.

42. Забезпечити попереднє інформування або погодження з відповідними первинними профспілковими організаціями залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів.

Зобов'язання профспілкових об'єднань

43. Здійснювати громадський контроль за виконанням законів, інших нормативно-правових актів з питань праці та зайнятості.

44. Вносити в разі потреби відповідним органам державної влади та роботодавцям пропозиції стосовно перенесення строків, тимчасового припинення або скасування заходів щодо масового вивільнення працівників, які є обов'язковими для розгляду.

45. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу, консультації з питань зайнятості, а в разі необхідності представляти їх права та інтереси в органах державної влади і судах за умови належно посвідчених повноважень.

Сторони домовилися

46. Створити умови для забезпечення:

- підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах);

- виконання в області плану заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року N 359-р.

47. У разі невідворотності масових звільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню.

48. Рекомендувати включати до колективних договорів наступні положення:

48.1. Визначити критерії масового вивільнення працівників та порядок його проведення.

48.2. Визначити норму щодо сплати роботодавцем компенсації навчальним закладам вартості підготовки, перепідготовки найманих працівників за виробничими потребами.

48.3. У разі загрози масового вивільнення роботодавець не пізніше як за три місяці до намічуваних вивільнень має надавати відповідну інформацію первинній профспілковій організації та провести з нею консультації про заходи щодо запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків таких звільнень.

Передбачити заходи стосовно:

- проведення аналізу та розробки прогнозу використання трудових ресурсів з метою оперативного реагування на відповідні зміни;

- першочергового скорочення вакансій;

- недопущення роботи в понадурочний час, у вихідні та святкові дні;

- скорочення адміністративно-управлінських витрат;

- припинення укладання нових трудових договорів, у тому числі і на визначений термін, на період, коли планується звільнення;

- скорочення замовлень в іншій організації на роботи та послуги, які можна виконати власними силами.

48.4. Погоджувати з первинною профспілковою організацією залучення працівників інших підприємств на умовах цивільно-правових договорів.

48.5. Погоджувати з первинною профспілковою організацією залучення працівників на умовах цивільно-правових договорів протягом року після проведення скорочення чисельності або штату працюючих.

РОЗДІЛ III
Оплата праці

Спільні зобов'язання Херсонської обласної державної адміністрації і Херсонської обласної організації роботодавців

1. Забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, на підприємствах, в організаціях та установах області усіх форм власності.

Вживати спільних оперативних заходів у випадку несвоєчасної чи не в повному обсязі виплати заробітної плати відповідно до законодавства.

2. Здійснювати заходи, спрямовані на погашення заборгованості виплати заробітної плати (там, де вона існує) працівникам підприємств, організацій та установ усіх форм власності у якомога коротші терміни, в будь-якому випадку - до кінця 2011 року.

3. Забезпечити зростання середньої заробітної плати в цілому по галузях економіки Херсонської області згідно з положеннями пункту 2.1 Генеральної угоди. Визначити темп зростання заробітної плати в області до кінця II кварталу 2011 року.

4. Проводити постійний моніторинг та регулярно, не рідше одного разу на квартал, обмінюватись інформацією про стан дотримання законодавства і положень цієї Угоди у сфері оплати праці, вживати заходів реагування у випадку порушень.

Зобов'язання Херсонської обласної державної адміністрації

5. Розглядати в межах чинного законодавства питання щодо можливості встановлення доплат працівникам бюджетної сфери за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів (вчителям, лікарям, працівникам культури та іншим) в межах наявних фінансових ресурсів.

6. У разі наявності заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат на підприємствах із часткою державного майна (акцій), яке виставляють на продаж, рекомендувати регіональному відділенню Фонду державного майна України по Херсонській області обов'язково передбачати в договорах купівлі-продажу державного майна (акцій) зобов'язання покупця щодо повного погашення такої заборгованості протягом місяця з дня набуття права власника.

7. Рекомендувати регіональному відділенню Фонду державного майна України по Херсонській області щокварталу розглядати питання дотримання умов договорів купівлі-продажу державного майна та ефективності використання державного майна, яке знаходиться в оренді, зокрема щодо повного погашення заборгованості із заробітної плати та своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати, та подавати відповідну інформацію Стороні профспілок та Стороні роботодавців на їх запити.

8. Надавати щокварталу іншим Сторонам Угоди за їх зверненнями інформацію про кількість здійснених територіальною державною інспекцією з питань праці в області приписів щодо усунення порушень законодавства про працю, у тому числі стосовно несвоєчасної виплати заробітної плати, кількості виконаних (невиконаних) приписів, та про заходи впливу на керівників підприємств, організацій та установ, які не виконали приписи.

Зобов'язання Херсонської обласної організації роботодавців

9. Забезпечити щорічне збільшення частки працівників, які отримують вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів заробітну плату.

10. У разі затримки виплати заробітної плати працівникам надавати на вимогу профспілок інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату (стаття 31 Закону України "Про оплату праці").

11. Вжити дієвих заходів щодо погашення у 2011 році боргів із заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств та підприємств-банкрутів, що склалися на кінець 2010 року.

Зобов'язання профспілкових об'єднань

12. Здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах, в установах та організаціях законодавства про працю, а також відповідно до статті 35 Закону України "Про оплату праці" контроль за виконанням договірних гарантій з оплати праці та своєчасністю виплати заробітної плати.

Згідно зі статтею 33 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" реалізовувати право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про колективні договори та угоди.

Передбачити відповідні гарантії профспілок в угодах і колективних договорах відповідно до законодавства (Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

Взаємодіяти у вирішенні питань з реалізації права на своєчасну і повну оплату праці з органами виконавчої влади, органами державного нагляду.

13. Надавати консультації та правову допомогу працівникам - членам профспілок у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їх інтереси на засіданнях комісій з питань трудових спорів та в судах.

14. Проводити постійний аналіз і оцінку стану реалізації законодавства з питань оплати праці, вносити Сторонам пропозиції щодо його вдосконалення для подальшого звернення до вищестоящих органів державної влади.

Інформувати Сторону роботодавців про випадки виявлення порушень законодавства про працю на підприємствах для вжиття ними необхідних заходів.

Сторони домовилися

15. Під час визначення мінімальних місячних (часових) тарифних ставок (окладів) працівників застосовувати регіональний коефіцієнт перевищення в області прожиткового мінімуму над встановленим законодавством рівнем.

16. Установити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих угодах, інших місцевих угодах та колективних договорах (додаються).

17. Рекомендувати визначати в колективних договорах такі положення:

17.1. Зобов'язання роботодавця щодо конкретних темпів зростання середньої заробітної плати з дотриманням норм відповідної галузевої угоди.

17.2. Зобов'язання роботодавця щодо встановлення з дотриманням норм галузевої угоди:

- розміру ставки (окладу) за просту некваліфіковану працю;

- розміру тарифної ставки робітника I розряду.

17.3. Встановлення розмірів ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад (крім бюджетної сфери) з дотриманням норм галузевої угоди.

17.4. Встановлення переліку і розміру доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер, з дотриманням норм відповідних галузевих угод.

17.5. Визначення нижньої межі тарифної частини (частки основної заробітної плати) у середньому її розмірі з дотриманням норм відповідної галузевої угоди.

17.6. Встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці відповідно до норм, визначених у галузевій угоді.

17.7. Запровадження науково обґрунтованих і технологічно забезпечених норм праці (виробітку, обслуговування, чисельності).

17.8. Зобов'язання роботодавця щодо здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки витрат на оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг, з дотриманням норм щодо конкретного показника збільшення цієї частки, визначеного галузевою угодою.

17.9. Передбачення участі профкому у формуванні фонду оплати праці та при встановленні умов його зростання.

17.10. Участь трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства.

17.11. Зобов'язання роботодавця щодо забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати. Встановлення конкретних строків та розмірів виплати заробітної плати (не рідше 2-х разів на місяць) з інтервалами, визначеними законодавством.

17.12. Зобов'язання роботодавця щодо забезпечення щорічного збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату, вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів.

17.13. Зобов'язання роботодавця на вимогу профспілок надавати інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства відповідно до статті 45 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", а на вимогу працівника - відомості про нараховану і невиплачену йому заробітну плату (стаття 31 Закону України "Про оплату праці").

17.14. Зобов'язання роботодавця щодо конкретної дати погашення заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками підприємства.

17.15. У разі затримки заробітної плати більш як на один день (від встановленої законодавством та колективним договором дати) роботодавцю видати відповідний наказ про такий факт, причини і відповідні заходи та надіслати його копію профкому, місцевому органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, місцевому органу організації чи об'єднання роботодавців.

РОЗДІЛ IV
Трудові відносини, режим праці та відпочинку

Сторони домовилися

1. Забезпечувати формування трудових відносин у сфері праці та відпочинку на засадах дотримання державних гарантій і договірного регулювання згідно із Законом України "Про колективні договори і угоди", трудовим законодавством.

2. Керуючись Законом України "Про колективні договори і угоди", а також з метою посилення захисту трудящих у соціально-економічній сфері зобов'язати відповідно до статті 2 цього Закону власників (уповноважених ними осіб) підприємств, організацій і установ усіх форм власності укладати колективні договори з профспілковими комітетами (уповноваженими на представництво трудовим колективом органами). Рекомендувати їх укладання здійснювати не пізніше квітня поточного року.

Рекомендувати райдержадміністраціям та міськвиконкомам спільно з районними, міськими координаційними радами профспілок, районними, міськими об'єднаннями роботодавців укладати місцеві угоди із соціально-економічних питань.

3. Виявляти вимогливість до посадових осіб, які ухиляються від укладання колективних договорів та не забезпечують належну організацію виконання зобов'язань за колективними договорами й угодами, а також вживати заходів щодо притягнення до відповідальності винних у цих порушеннях згідно з чинним законодавством.

4. З метою підвищення рівня правової та професійної підготовки представників сторін колективних договорів і угод та ефективного контролю за їх виконанням щороку проводити із зазначеного питання обласні та місцеві, галузеві семінари-навчання за участю представників органів виконавчої влади, об'єднань роботодавців та профспілок.

5. Сприяти створенню комісій по трудових спорах на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форм власності з кількістю працюючих не менше як 15 осіб (де вони не створені), а також підвищенню ефективності їх роботи.

6. За участю представників Національної служби посередництва і примирення в Херсонській області вживати заходів щодо попередження причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), їх ослаблення або вирішення.

7. Забезпечити додержання законодавства про працю та посилити контроль за його виконанням на підприємствах, в організаціях та установах, що перебувають у сфері управління Сторін, своєчасно повідомляти відповідні органи про усунення виявлених порушень.

8. Забезпечити координацію роботи територіальної державної інспекції праці в області та профспілкових органів у здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю.

9. Надавати безкоштовну консультаційну допомогу працюючим з питань, передбачених трудовим законодавством.

10. Рекомендувати Сторонам на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, і відповідно до законодавства надавати головам профспілкових комітетів, іншим членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих або службових обов'язків, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів та профспілкового навчання у терміни, встановлені законодавством, та згідно із статтею 41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

РОЗДІЛ V
Охорона праці, здоров'я і навколишнього природного середовища

Зобов'язання Херсонської обласної державної адміністрації

1. Передбачити у програмах соціально-економічного розвитку Херсонської області положення щодо поліпшення охорони праці, здоров'я і навколишнього природного середовища. Сприяти виконанню Генеральної угоди та відповідних галузевих, місцевих угод, колективних договорів з цих питань на підприємствах, в організаціях, установах області.

2. Вжити заходів щодо якісного проведення Стороною роботодавців атестації робочих місць за умовами праці та сприяти здійсненню відповідних заходів за її результатами.

3. Забезпечити передбачення у відповідних місцевих бюджетах витрат на охорону праці на підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, на рівні не менше 0,2 % від фонду оплати праці (частина четверта статті 19 Закону України "Про охорону праці").

4. Протягом дії Угоди розглянути на засіданні колегії Херсонської обласної державної адміністрації за участю представників об'єднань профспілок і роботодавців питання про виконання регіональної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2008 - 2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 квітня 2008 року N 601.

5. Здійснювати постійний контроль та проводити аналіз стану охорони праці, аварійності та травматизму, дотримання роботодавцями підприємств усіх форм власності вимог законодавства про охорону праці, захист навколишнього середовища; координувати діяльність органів нагляду та контролю з цих питань. За результатами аналізу розробляти разом з профспілками та роботодавцями заходи, спрямовані на поліпшення умов та охорони праці.

6. Вирішення питань з охорони праці здійснювати за участю профспілок, для чого:

- при підготовці місцевими органами виконавчої влади рішень із зазначених питань враховувати позицію профспілок;

- забезпечити обов'язковість розгляду пропозицій профспілок щодо вдосконалення системи управління охороною праці.

7. Зберегти доступність і обсяги безкоштовної медичної допомоги в гарантованих державою обсягах у межах бюджетних асигнувань, у тому числі на лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу та цукрового діабету.

Забезпечити проведення комунальними закладами охорони здоров'я безоплатних профоглядів працівників бюджетних організацій і установ згідно з чинним законодавством.

8. Забезпечити фінансування галузі охорони здоров'я області в порядку та обсягах, визначених законами України про державний бюджет та відповідними місцевими бюджетами в області на відповідний рік.

9. Забезпечити у межах бюджетних асигнувань лікувально-профілактичні установи області життєво необхідними медикаментами та медичним обладнанням; вживати заходів з недопущення безпідставного підвищення цін на життєво необхідні ліки.

10. Рішення про утримання, передачу або ліквідацію закладів (установ) охорони здоров'я, які знаходяться на балансі підприємств, організацій, установ усіх форм власності, приймати за участю профспілок та трудових колективів.

11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування усіх рівнів забезпечувати виділення коштів на оздоровлення працівників охорони здоров'я, освіти, культури та спорту (крім госпрозрахункових та приватних) за рахунок відповідних бюджетів, у розмірі посадового окладу та за наявності економії фонду заробітної плати.

12. Сприяти збереженню пільгового порядку забезпечення житлом, паливом та іншими побутовими послугами медичних працівників згідно з чинним законодавством.

13. Продовжити роботу з подальшого вдосконалення мережі лікувальних закладів, організації амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги на засадах сімейної медицини, сільських амбулаторій, ФАПів. Сприяти розвитку лікувальних закладів усіх форм власності.

14. З метою забезпечення доступності медичної допомоги населенню області не допускати необґрунтованого скорочення чисельності працівників та мережі лікувально-профілактичних закладів, насамперед у сільській місцевості.

15. Рекомендувати Державному управлінню охорони навколишнього та природного середовища в Херсонській області забезпечити нагляд за виконанням підприємствами й організаціями завдань цільових комплексних програм з питань екології та разом з ДЗ "Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція", керівниками підприємств інформувати населення області про екологічно шкідливі випадки, ситуації та заходи, які вживаються по оздоровленню навколишнього середовища, а також про допомогу постраждалим громадянам і підприємствам.

Зобов'язання Херсонської обласної організації роботодавців

16. Сприяти створенню служб охорони праці на підприємствах і в організаціях області відповідно до вимог чинного законодавства про охорону праці.

17. Провести за участю профспілок атестацію робочих місць за умовами праці працівників, перш за все зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на підприємствах усіх форм власності для встановлення їх права на пільги та компенсації, передбачені законодавством. За результатами атестації розробити і вжити заходів з приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з нормативними вимогами.

18. Сприяти виділенню коштів на охорону праці у розмірі не менше 0,5 % від суми реалізованої продукції для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб, які використовують найману працю, згідно з чинним законодавством.

19. Контролювати включення до статутів підприємств недержавної форми власності зобов'язань щодо умов та охорони праці згідно із законодавством.

20. Сприяти забезпеченню:

- фінансування заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами;

- необхідних умов для роботи профспілкових, громадських структур, уповноважених трудовими колективами з питань охорони праці, а також їх навчання за рахунок коштів підприємств.

Зобов'язання профспілкових об'єднань

21. Брати участь у складанні проектів обласних програм, що стосуються охорони праці та здоров'я, здійсненні контролю за їх виконанням.

22. Забезпечувати здійснення дієвого громадського контролю за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про охорону праці та здоров'я, виконанням необхідних профілактичних заходів, спрямованих на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

23. Залучати представників профспілок до складу комісій з проведення атестації робочих місць за умовами праці.

24. Вносити державним органам влади і державним органам з нагляду за охороною праці відповідні подання у разі систематичного порушення роботодавцем умов колективного договору, угоди щодо зобов'язань з охорони праці та відмови в усуненні виявлених порушень.

25. Ініціювати прийняття управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України в Херсонській області рішень щодо фінансування профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням, та заходів, передбачених загальнодержавною, галузевими і обласною програмами поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

26. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, забезпечувати захист інтересів постраждалих та їх сімей, сприяти ліквідації нещасних випадків.

27. Інформувати управління Держгірпромнагляду по Херсонській області про факти порушень законодавства про охорону праці.

28. Надавати методичну та практичну допомогу профкомам підприємств, організацій, установ у формуванні розділів з охорони праці та здоров'я у колективних договорах і комплексних заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємстві.

29. Інформувати трудові колективи і профспілковий актив про зміни в законодавстві щодо охорони праці та здоров'я.

Організувати навчання профактиву з питань охорони праці та здоров'я.

30. Взаємодіяти з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, органами державного нагляду за охороною праці, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України в Херсонській області, іншими компетентними організаціями у створенні здорових і безпечних умов праці, профілактиці виробничого травматизму і професійних захворювань, захисті прав працівників з питань охорони праці. Домагатися виконання всіх положень, передбачених Угодою про співпрацю між Херсонською облміжпрофрадою і управлінням Держгірпромнагляду по Херсонській області.

31. Направляти щорічні запити Херсонської облміжпрофради щодо дотримання роботодавцями строків проведення медичних оглядів працівників на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці до ДЗ "Херсонська обласна санітарно-епідеміологічна станція".

Сторони домовилися

32. Вжити практичних заходів з метою запобігання всіх форм дискримінації та стигматизації ВІЛ-інфікованих осіб, забезпечення рівних умов при прийомі на роботу, а також рівних медичних та соціальних гарантій на підприємстві незалежно від ВІЛ-статусу для працівників та членів їх сімей, забезпечення конфіденційності інформації про стан здоров'я працівників.

Передбачити у колективних договорах наступні положення

33. Первинним профспілковим організаціям направляти запити роботодавцю щодо отримання інформації про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці, надавати отримані дані вищестоящим організаціям для аналізу.

34. Своєчасно проводити атестацію робочих місць за умовами праці.

35. Скласти перелік робіт, на яких через умови виробництва неможливо встановити перерву для відпочинку і харчування, та передбачити створення можливості для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах, не припускаючи відсутності обідньої перерви у працівників, які постійно перебувають на робочому місці.

36. Визначити умови і порядок запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда.

37. Передбачити кошти щодо створення на підприємствах з важкими та шкідливими умовами парці та кількістю працюючих понад 1000 осіб медичної служби або відокремлених підрозділів територіальної лікувально-профілактичної мережі.

38. На запит первинних профспілкових організацій роботодавцям надавати їм інформацію про відповідність організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень) відповідним нормативно-правовим актам. Надавати отримані дані вищестоящим профспілковим організаціям для аналізу.

39. На запит первинних профспілкових організацій надавати інформацію про кількість досліджених робочих місць, повноту врахування існуючих шкідливих та небезпечних факторів на робочих місцях при проведенні атестації робочих місць та надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці.

40. Розробити та затвердити на підприємствах систематичні заходи щодо протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі (план заходів, політика для конкретного підприємства та установи).

РОЗДІЛ VI
Соціальний захист працівників

Зобов'язання Херсонської обласної державної адміністрації

1. Забезпечувати розроблення проекту обласного бюджету на основі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законами та іншими нормативно-правовими актами.

2. У житлово-комунальній сфері сприяти формуванню економічно обґрунтованих тарифів на послуги, підвищенню відповідальності за якісне їх надання.

Забезпечити контроль за відповідністю тарифів і норм споживання житлово-комунальних послуг їх реальним обсягу та якості.

3. Вживати заходів щодо забезпечення стабільної подачі населенню області, а також іншим споживачам, які своєчасно сплачують вартість одержаних послуг, електроенергії, газу, води, теплової енергії. У випадку звернення щодо припинення надання зазначених послуг споживачам, які не в змозі своєчасно їх оплачувати через причини, що від них не залежать (затримка з виплатою заробітної плати, пенсії, соціальної допомоги тощо), сприяти вирішенню зазначених питань.

4. Забезпечувати у межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний період, відшкодування підприємствам житлово-комунального господарства, транспорту нарахованих пільг та компенсацій на оплату наданих послуг з одночасним здійсненням заходів щодо соціального захисту населення, особливо пільгових категорій.

5. Організувати в межах повноважень безперебійну роботу громадського транспорту на території області, передбачивши при цьому пільгову оплату проїзду для певних категорій громадян згідно з чинним законодавством.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування при прийнятті рішень щодо надання житлових субсидій передбачати додаткові пільги для громадян малозабезпечених категорій.

7. Вживати заходів щодо поліпшення умов оформлення громадянами субсидій.

8. Встановити контроль за дотриманням порядку розрахунків (формування) цін і тарифів на соціально значущі продовольчі товари і послуги відповідно до їх економічного обґрунтування з урахуванням соціально-економічного стану в області у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, профспілками, організаціями захисту прав споживачів.

9. У взаємодії з профспілками здійснювати контроль за дотриманням державної дисципліни цін, перш за все на основні продукти харчування, медикаменти, тарифи на послуги населенню.

10. За участю профспілок проводити експертизу розмірів роздрібних цін на соціально значущі товари і послуги та вживати, в межах компетенції, заходів щодо недопущення необґрунтованого підвищення цін.

11. Забезпечувати широке оприлюднення інформації про небезпечну, неякісну або фальсифіковану продукцію, стан споживчого ринку, зміну цін і тарифів на товари в засобах масової інформації.

12. Здійснювати на належному рівні державний контроль за роботою речових і продовольчих ринків.

13. Проводити громадські слухання за участю профспілок з відповідних питань до прийняття рішень про зміну в регіоні тарифів на пасажирські перевезення відповідно до повноважень.

14. Передбачати при складанні проекту обласного бюджету на відповідний рік асигнування для розв'язання проблем щодо соціального захисту населення відповідно до законодавства.

15. Охопити соціальним обслуговуванням одиноких непрацездатних громадян, які потребують стороннього догляду. Продовжити роботу щодо створення стаціонарних відділень для людей похилого віку, притулків для знедолених та бездомних дорослих і дітей.

16. Щороку до 1 липня визначати величину (розмір) регіонального прожиткового мінімуму на відповідний рік за погодженням із Сторонами соціального діалогу - профспілками і роботодавцями.

17. Забезпечувати, в межах повноважень, відповідно допункту 4.27 Генеральної угоди, своєчасне перерахування підприємствам пасажирського транспорту коштів на компенсацію витрат за перевезення пільгових категорій громадян, що надходять у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, по мірі їх надходження.

Зобов'язання Херсонської обласної організації роботодавців

18. Дотримуватися встановлених чинним законодавством України норм соціального захисту працівників своїх підприємств.

19. Не допускати прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому власникові об'єктів соціальної інфраструктури, які належать підприємствам, без погодження з відповідними профспілковими органами, організаціями.

20. Вживати заходів щодо збереження об'єктів соціальної сфери на підприємствах та забезпечувати їх подальшу роботу.

21. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати до бюджету і цільових державних фондів усі обов'язкові соціальні платежі, передбачені чинним законодавством.

22. Брати участь у соціальних програмах, які реалізовуються на території області.

23. Надавати на рівні з працюючими соціальні пільги й допомогу пенсіонерам, які працювали на даних підприємствах, інвалідам виробництва, а також жінкам, що перебувають у відпустках по догляду за дитиною, відповідно до чинного законодавства.

Зобов'язання профспілкових об'єднань

24. Брати участь у підготовці програм щодо соціальних стандартів та соціального захисту населення області.

25. Надавати методичну допомогу щодо соціальних прав і гарантій працівників для використання при укладанні колективних договорів і угод.

26. Здійснювати громадський контроль за відповідністю нормативним вимогам тарифів на послуги, які затверджуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (на житлово-комунальні та транспортні послуги).

27. Організувати контроль за виконанням чинного законодавства у сфері соціального захисту працюючих, членів профспілок, надавати їм консультації з питань законодавчих норм соціального захисту та механізму їх реалізації.

Сторони домовилися

28. Передбачати в обласному та відповідних місцевих бюджетах на відповідний рік, у бюджеті обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності кошти для оздоровлення дітей, часткового фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення позашкільної роботи відповідно до законодавства. Запобігати необґрунтованому скороченню кількості оздоровлених дітей.

29. Сприяти збільшенню чисельності працівників та членів їх сімей, які оздоровлюються в санаторно-курортних закладах, у тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

30. Вживати заходів щодо забезпечення для застрахованих осіб мінімальних гарантій матеріального забезпечення на випадок безробіття та під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку на рівні не менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Передбачати у колективних договорах наступні положення

31. На стабільно працюючих підприємствах передбачити придбання за рахунок коштів власника певної кількості санаторно-курортних путівок до будинків (баз) відпочинку, дитячих оздоровчих закладів для працівників та членів їх сімей, непрацюючих ветеранів.

32. Сприяти запровадженню недержавного пенсійного забезпечення для працівників підприємств.

33. Включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників, для чого рекомендується:

- вивчити, проаналізувати та скласти перелік проблем і найбільш гострих питань, пов'язаних з реалізацією гендерного права працівників даного підприємства або представників профспілкової організації;

- виявити найактуальніші проблеми та найвразливіші групи працівників, які потребують захисту (працівники з сімейними обов'язками, інваліди, пенсіонери, молодь тощо);

- розробити пропозиції для включення до колективних договорів для кожної категорії окремо;

- розробити перспективний план поступового включення питань гендерної рівності працівників до колективних договорів, визначити пріоритетні серед них для першочергового обговорення;

- доводити до відома працівників підприємства інформацію про роботу по гендерній рівності працівників, проводити постійний моніторинг та збір пропозицій щодо її поліпшення.

РОЗДІЛ VII
Задоволення духовних потреб, молодіжна політика

Зобов'язання Херсонської обласної державної адміністрації

1. Забезпечувати передбачення щороку у відповідних місцевих бюджетах області з урахуванням їх фінансових можливостей коштів на:

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";

- реалізацію державних та обласних програм розвитку фізичної культури і спорту;

- фінансову підтримку спортивних об'єктів профспілок з метою формування здорового способу життя і відновлення фізичної працездатності працівників.

2. Не допускати скорочення об'єктів освіти, культури, фізкультури, спорту, відпочинку, дозвілля та працюючих на них, особливо у сільській місцевості, зниження обсягів фінансування. Здійснювати контроль за недопущенням переведення працівників зазначених установ на неповну ставку.

3. Забезпечувати передбачення в обласному та відповідних місцевих бюджетах на відповідний рік асигнувань на утримання і розвиток комунальних закладів освіти, культури, спорту, виходячи із загальнодержавних соціальних стандартів.

4. У кошторисах витрат бюджетних установ передбачати асигнування на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірі не менше 0,3 % від фонду оплати праці відповідно до статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

5. Забезпечити часткову компенсацію витрат на літнє оздоровлення дітей за рахунок бюджетних коштів.

6. Здійснювати розподіл коштів, виділених Кабінетом Міністрів України для літнього оздоровлення дітей, за участю облміжпрофради та її членських організацій.

7. Забезпечити використання бюджетних асигнувань на потреби молодіжного житлового будівництва, передбачених для області у державному бюджеті та передбачених обласному і відповідних місцевих бюджетах на відповідний рік, у межах наявних фінансових ресурсів та вдосконалювати механізм здійснення видатків на вказані цілі.

8. Вживати заходів щодо підтримки молодіжного (студентського) оздоровлення.

9. Здійснити заходи щодо сприяння гарантованому забезпеченню молоді першим робочим місцем, стимулювання створення роботодавцями додаткових робочих місць для молоді.

Зобов'язання Херсонської обласної організації роботодавців

10. Вживати заходів щодо збереження об'єктів соціальної сфери на підприємствах (закладів культури, спорту, дитячих оздоровчих таборів, інших об'єктів) для забезпечення соціально-духовних потреб працівників та членів їх сімей.

11. Брати безпосередню участь у реалізації регіональних програм соціально-культурного та духовного розвитку населення області.

12. Сприяти виділенню коштів на утримання культурно-освітніх, спортивних, соціально-побутових, оздоровчих об'єктів, що знаходяться на балансі підприємств, для забезпечення їх належного функціонування та задоволення соціально-культурних і духовних потреб працівників та членів їх сімей.

13. Згідно із законодавством та умовами колективних договорів перераховувати профспілковим комітетам кошти в розмірі не менш 0,3 % від фонду оплати праці на організацію ними культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи (стаття 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

14. Більш активно сприяти створенню відповідних умов для реалізації права працівників на зайняття фізичною культурою відповідно до статті 10 Закону України "Про фізичну культуру і спорт". З цією метою вводити (там, де відсутні) до штатного розпису підприємств із кількістю працюючих 500 осіб і більше посади організаторів з фізично-оздоровчої роботи.

15. Брати участь в організації та проведенні культурно-масових та спортивних заходів, свят, змагань, що відбуваються на території області, виділяючи на це, в межах спонсорської підтримки, кошти та матеріальні ресурси.

Зобов'язання профспілкових об'єднань

16. Брати активну участь у реалізації національних, державних та регіональних програм культурно-мистецького та фізкультурно-оздоровчого спрямування.

17. Забезпечувати спільно з адміністрацією і керівниками підприємств підготовку та функціонування в літній період будинків, баз відпочинку, закладів культури і спорту, дитячих оздоровчих закладів, санаторіїв-профілакторіїв.

18. Брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з передачею у комунальну власність культурно-освітніх, спортивних, лікувально-оздоровчих закладів, що перебувають на балансі підприємств і організацій.

19. Організовувати під час зимових канікул новорічно-різдвяні свята для дітей та учнівської молоді, в тому числі для дітей-сиріт, за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, коштів підприємств та профспілкового бюджету.

20. Брати участь в організації відпочинку дітей та підлітків у дитячих оздоровчих таборах, заміських і дошкільних профільних таборах згідно зі щорічним планом.

21. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням належних умов для її адаптації у трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення культурно-освітніх, оздоровчих і житлово-побутових потреб.

22. Ознайомлювати студентську та робітничу молодь з її обов'язками, правами, гарантіями на здобуття освіти, працевлаштування, працю, задоволення культурних, соціально-економічних, житлово-побутових, оздоровчих потреб шляхом видання інформаційно-довідкової літератури, проведення навчально-інформаційних та освітніх заходів, впровадження відповідних програм і проектів тощо.

Сторони домовилися

23. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху в області, залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства.

24. Вживати щороку заходів, спрямованих на оздоровлення дітей, із залученням додаткових джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровленням дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

Передбачити проведення регіональних оглядів роботи закладів оздоровлення і відпочинку дітей, надання організаційної і методичної допомоги при організації дитячого оздоровлення.

25. Передбачити включення до обласних програм соціально-економічного розвитку питань щодо оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі щодо збереження та відновлення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Передбачити створення регіональних фондів допомоги та безвідсоткового кредитування оздоровчих закладів і підприємств-власників оздоровчих закладів, які опинилися у скрутному фінансовому становищі та не можуть повною мірою їх утримувати. Розробляти програми інвестування дитячих оздоровчих закладів.

26. Сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі культурно-освітніх закладів та клубних формувань при підприємствах, організаціях та установах незалежно від форм власності.

27. Передбачити фінансування діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та дитячого оздоровлення із залученням бюджетних коштів та коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

28. Щороку подавати пропозиції стосовно передбачення у проекті бюджету області на наступний рік, з урахуванням можливостей його збалансування, коштів на:

- виплату стипендій з урахуванням індексу інфляції;

- реалізацію програм оздоровлення студентів;

- проведення капітального та поточного ремонту студентських гуртожитків;

- виплату одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на роботу за направленням у сільську місцевість;

- фінансування на місцевому рівні програм молодіжного житлового будівництва та відповідних програм надання доступного житла молодим працівникам.

29. Сприяти задоволенню культурно-освітніх, соціально-економічних, житлово-побутових та оздоровчих потреб молоді.

30. Спрямувати систему профорієнтації на ті види професій і спеціальностей, на які існує особлива потреба в області.

Пропонується при укладанні колективних договорів включати пункти такого змісту:

До зобов'язань сторін

31. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху на підприємстві, в установі, організації; залучати до систематичних занять різними формами фізичної культури та масового спорту працівників, членів їх сімей, у тому числі осіб, об'єднаних у фізкультурно-спортивні товариства.

32. Вживати щороку заходів, спрямованих на проведення оздоровчої кампанії серед дітей із залученням додаткових джерел фінансування. Максимально охоплювати оздоровчими заходами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

33. Звертатися до місцевих благодійних фондів з пропозиціями про надання матеріальної допомоги, інвестування тощо дитячих оздоровчих закладів чи підприємства-власника такого закладу.

34. Щороку передбачати у кошторисі витрат підприємства, установи, організації на наступний рік кошти на:

- оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей";

- реалізацію програм розвитку фізичної культури і спорту;

- фінансову підтримку спортивних об'єктів профспілок з метою формування здорового способу життя і відновлення фізичної працездатності працівників;

- проведення капітального і поточного ремонту студентських гуртожитків;

- виплату одноразової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються на роботу за направленням;

- фінансування молодіжного житлового будівництва та надання доступного житла молодим працівникам.

35. Запровадити систему наставництва для молодих працівників.

До зобов'язань сторони власників

36. Здійснювати відрахування первинним профспілковим організаціям підприємств відповідно до статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

До профспілкових зобов'язань

37. Брати активну участь у виконанні програм культурно-мистецького та фізкультурно-спортивного спрямування.

38. Сприяти реалізації державної політики щодо формування здорового способу життя населення. Щороку брати участь у:

- фестивалі аматорської творчості та реалізовувати інші культурно-мистецькі проекти;

- огляді на кращого працівника культурно-освітнього закладу та огляді-конкурсі на кращий культурно-освітній заклад трудових колективів та профспілок;

- огляді роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію літнього оздоровлення і відпочинку дітей;

- фізкультурно-масових, спортивних заходах серед трудящих, членів їх сімей, вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проводити власні фізкультурно-спортивні заходи на підприємстві, в установі та організації.

РОЗДІЛ VIII
Соціальний діалог

Сторони, визначаючи соціальний діалог як ефективну форму співпраці Херсонської обласної державної адміністрації, профспілок і роботодавців області на принципах рівноправного партнерства, з метою вирішення питань у сфері соціальних, економічних і трудових відносин, забезпечення подальшого розвитку й ефективності соціального діалогу домовилися:

1. Вважати, що висновки та рекомендації, прийняті за результатами проведення соціального діалогу, є обов'язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади, організаціями, до яких вони надсилаються, з наступним інформуванням соціальних партнерів.

2. Здійснювати обмін інформацією, що визначена цією Угодою, для контролю за виконанням узятих на себе зобов'язань.

3. Надавати організаційну підтримку та методичну допомогу учасникам соціального діалогу на всіх рівнях з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, укладання угод і колективних договорів та забезпечення їх виконання.

4. Здійснювати висвітлення у засобах масової інформації домовленостей, досягнутих під час проведення консультацій і переговорів соціальних партнерів.

5. Рекомендувати учасникам колективних переговорів з укладення галузевих, регіональних угод та колективних договорів застосовувати визначені даною Угодою засади ведення соціального діалогу на відповідному рівні.

6. Не приймати в односторонньому порядку рішення з основних питань забезпечення соціальних, економічних, трудових прав і інтересів працівників та населення області, які є предметом Угоди.

7. Забезпечити участь представників профспілок у консультативно-дорадчих органах місцевих органів виконавчої влади, роботодавців області, які відстежують та вирішують питання захисту соціально-економічних та соціально-трудових прав і гарантій населення області або її адміністративно-територіальної одиниці.

8. Продовжити і закріпити практику участі у нарадах, інших заходах, на яких розглядаються питання соціально-економічних та трудових інтересів працюючих, населення області, представників Сторін Угоди.

9. Сприяти створенню та збереженню на підприємствах різних форм власності профспілкових організацій, забезпеченню належних умов для їх статутної діяльності.

10. Рекомендувати погоджувати кандидатури осіб, які призначаються на керівні посади підприємств державної форми власності, з відповідними профспілковими організаціями, органами.

11. Закріпити практику щодо включення представників Сторін роботодавців і профспілок до складу колегій відповідних місцевих органів виконавчої влади.

12. Продовжити і закріпити практику включення у колективні договори положень, які забезпечують умови і гарантії профспілковим організаціям підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності для виконання ними статутних завдань, у тому числі:

- включення представників профкомів до складу наглядових рад, правлінь, рад підприємств;

- безкоштовне надання профкомам для забезпечення їх поточної діяльності приміщень, транспорту, засобів зв'язку;

- збереження діючого порядку сплати відрахувань профспілкових внесків шляхом перерахування через бухгалтерії підприємств, організацій, установ за наявності письмових заяв працівників - членів профспілки та 100-відсоткового погашення заборгованості по профспілкових внесках;

- своєчасне перерахування членських профспілкових внесків на рахунки відповідних профспілкових організацій.

13. Сприяти діяльності організацій профспілок і роботодавців, їх консолідації в об'єднання з метою формування сторін соціального діалогу на всіх рівнях колективно-договірних відносин та створювати умови для реалізації прав і гарантій їх діяльності, визначених законодавством. Рекомендувати включати ці зобов'язання до територіальних угод та колективних договорів.

14. Надавати Сторонам на безоплатній основі наявну статистичну інформацію з питань, які є предметом Угоди.

РОЗДІЛ IX
Заключні положення

З метою координації діяльності, пов'язаної з колективно-договірним регулюванням соціально-економічних і трудових відносин та вдосконаленням соціального діалогу,

Сторони домовилися

1. Здійснювати систематичний контроль за виконанням Угоди:

- постійно аналізувати хід виконання Угоди і щороку до 25 квітня надавати відповідну інформацію іншим Сторонам;

- щороку розглядати питання про виконання Угоди на засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради та інформувати про це громадськість;

- протягом двох місяців після підписання Угоди затвердити і передати одна одній заходи щодо її виконання.

2. Контроль за виконанням Угоди здійснюється Сторонами безпосередньо, а також спільною комісією у складі рівного числа представників Сторін.

3. Жодна зі Сторін, що уклали Угоду, не має права в односторонньому порядку протягом терміну її дії приймати рішення, які погіршують норми й положення Угоди або припиняють її дію.

4. Спірні питання, що виникають під час реалізації Угоди, вирішувати шляхом проведення консультацій і переговорів.

5. Зміни і доповнення до Угоди вносити за взаємною згодою Сторін після попередніх переговорів.

6. Кожна зі Сторін має право письмово повідомити інші Сторони про необхідність внесення змін і доповнень до даної Угоди.

7. Сторони визнають право профспілкових об'єднань та об'єднань роботодавців і підприємців області, які не брали участь у переговорах, на приєднання до цієї Угоди протягом усього строку її дії за умови взяття ними на себе зобов'язань щодо її виконання. Рішення оформляється відповідним протоколом і набирає чинності з дня його підписання.

8. Сторони, з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання за цією Угодою, несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

9. Угода набирає чинності з дня її підписання і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

10. Угода підписана у трьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

Угоду підписали:

 

Голова Херсонської обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк

Голова Херсонської обласної
організації роботодавців

С. І. Корнілова

Голова Херсонської обласної
міжгалузевої ради профспілок

П. І. Лазник

 

Додаток
до Угоди

ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ ДОПЛАТ ТА НАДБАВОК
до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах

Найменування доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

ДОПЛАТИ:

 

За суміщення професій (посад)

доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом суміщуваної посади працівника

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників

За виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника

За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

за роботу у важких і шкідливих умовах праці - 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу)
за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - 16, 20 і 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

За інтенсивність праці

до 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

На період освоєння нових норм трудових затрат

підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків
підвищення тарифних ставок до 10 відсотків

За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)

доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб) конкретний розмір доплати: визначається галузевими угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру якщо чисельність ланки становить більше ніж п'ять осіб, ланковим встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадира

За роботу у вечірній час - з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)

20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в такий час

За роботу в нічний час

35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час

НАДБАВКИ:

 

За високу професійну майстерність

диференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:
III розряду - 12 відсотків;
IV розряду - 16 відсотків;
V розряду - 20 відсотків;
VI і вищих розрядів - 24 відсотки тарифної ставки (окладу)

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

водіям:
2-го класу - 10 відсотків, 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований водієм час

За класність машиністам електровозів, тепловозів, електропоїздів, дизель-поїздів

до 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований машиністом час

За високі досягнення у праці

до 50 відсотків посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

до 50 відсотків посадового окладу

 

Додаток 2
до рішення Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонської обласної організації роботодавців, Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок
02.06.2011 N 363/1/П-31

СКЛАД
комісії по контролю за виконанням регіональної угоди між Херсонською обласною державною адміністрацією, Херсонською обласною організацією роботодавців, профспілковими об'єднаннями Херсонської області із соціально-економічних питань та трудових відносин на 2011 - 2012 роки

Від Херсонської обласної державної адміністрації:

Яценко
Андрій Анатолійович

- заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, заступник співголови комісії

Шиліна
Євгенія Анатоліївна

- начальник Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, заступник співголови комісії

Верзилов
Геннадій Васильович

- начальник управління Держгірпромнагляду України по Херсонській області

Вознюк
Володимир Анатолійович

- начальник Головного управління статистики у Херсонській області

Короленко
Віктор Миколайович

- начальник управління охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації

Корольова
Ірина Володимирівна

- начальник управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації

Князєва
Олена Володимирівна

- заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації

Кравець
Олег Миколайович

- начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації

Кузьмін
Віталій Вікторович

- начальник управління житлово-комунального господарства Херсонської обласної державної адміністрації

Кулькіна
Євгенія Петрівна

- заступник начальника управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації

Носик
Анатолій Аврамович

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

Петренко
Геннадій Володимирович

- начальник територіальної державної інспекції праці - головний державний інспектор в Херсонській області

Шарапа
Ілля Вячеславович

- перший заступник начальника Головного управління економіки Херсонської обласної державної адміністрації

Шепелєв
Ігор Олександрович

- начальник Головного фінансового управління Херсонської обласної державної адміністрації

Від Херсонської обласної організації роботодавців:

Громов
Юрій Михайлович

- виконавчий директор Херсонської обласної організації роботодавців, співголова комісії

Журов
Валерій Павлович

- заступник начальника ДП "Херсонський морський торговельний порт", заступник співголови комісії

Вовчук
Григорій Григорович

- директор Херсонської бази технічного обслуговування флоту

Гапоненко
Володимир Дмитрович

- генеральний директор ЗАТ "Багатогалузевий концерн "Співдружність"

Горловський
Захар Йосипович

- президент концерну "Електромаш"

Дмитрієв
Яків Іванович

- директор ВАТ "Херсонець"

Єжов
Віталій Федорович

- приватний підприємець

Керцман
Ольга Михайлівна

- завідуюча поліклінікою N 1 Суворовського району м. Херсона, голова обласної організації роботодавців "Медицина"

Лавецький
Микола Васильович

- генеральний директор ВАТ "Херсонський завод карданних валів"

Макарчук
Ірина Миколаївна

- директор ВАТ "Мебельщик"

Мельничук
Петро Юрійович

- генеральний директор фірми "Кредо"

Пономаренко
Ольга Миколаївна

- фахівець фірми "Профі-Аудіт"

Путілов
Станіслав Сидорович

- генеральний директор ТОВ "Механічний завод"

Свечніков
Валерій Всеволодович

- директор ВАТ "Суднохідна агенція "Посейдон"

Скороход
Володимир Васильович

- заступник директора ЗАТ "Теплотехніка"

Від профспілкових об'єднань Херсонської області:

Бігун
Людмила Миколаївна

- заступник голови Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок, співголова комісії

Артеменко
Володимир Максимович

- секретар Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок, заступник співголови комісії

Алексєєв
В'ячеслав Михайлович

- голова Херсонської обласної організації профспілки працівників суднобудування

Васильєва
Дарія Іванівна

- голова обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу

Геращенко
Віра Григорівна

- завідуюча відділом з питань соціально-економічного захисту Херсонської обласної міжгалузевої ради профспілок

Голдаєв
Володимир Михайлович

- голова Херсонської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я

Добровольський
Анатолій Миколайович

- голова Херсонської обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення

Іваненко
Олексій Пантелійович

- голова Херсонської обласної ради профспілки працівників малого та середнього бізнесу "Консолідація"

Кашевар
Микола Никифорович

- голова первинної профспілкової організації ВАТ "Херсонський завод карданних валів"

Кравченко
Олена Володимирівна

- голова профспілкової організації Херсонської філії ВАТ "Укртелеком"

Кучерява
Людмила Володимирівна

- голова Херсонської обласної організації профспілки працівників освіти і науки

Лясковська
Валентина Олександрівна

- голова Херсонської обласної організації профспілки працівників державних установ

Макаренко
Олена Микитівна

- голова Херсонської обласної організації профспілки працівників текстильної та легкої промисловості

Сольська
Людмила Василівна

- голова первинної профспілкової організації ВАТ "Бериславський машинобудівний завод"

Тернавський
Валерій Васильович

- заступник голови профспілки робітників морського транспорту України, голова первинної профспілкової організації ДП "Херсонський морський торговельний порт"

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації

А. А. Яценко

Виконавчий директор
Херсонської обласної
організації роботодавців

Ю. М. Громова

Заступник голови
Херсонської обласної
міжгалузевої ради профспілок

В. М. Бігун

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали