ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друга сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 28.12.2010 р. N 121

Про укладення Угоди щодо регіонального розвитку Закарпатської області між Кабінетом Міністрів України та Закарпатською обласною радою

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 4, 5 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів", постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року "Про затвердження Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди" обласна рада вирішила:

1. Схвалити поданий Закарпатською обласною державною адміністрацією проект Угоди щодо регіонального розвитку Закарпатської області між Кабінетом Міністрів України та Закарпатською обласною радою (додається).

2. Доручити голові обласної ради Балозі І. І. підписати Угоду щодо регіонального розвитку Закарпатської області між Кабінетом Міністрів України та Закарпатською обласною радою.

 

Голова ради

І. Балога

 

СХВАЛЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
28.12.2010 N 121

УГОДА
щодо регіонального розвитку Закарпатської області між Кабінетом Міністрів України та Закарпатською обласною радою

Кабінет Міністрів України в особі Прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, що діє на підставі Закону України "Про Кабінет Міністрів України", з одного боку, та Закарпатська обласна рада (далі - рада) в особі її голови, Балоги Івана Івановича, що діє на підставі рішення I сесії ради VI скликання від 23.11.2010 N 6 "Про обрання голови ради" (Рішення N 6), з іншого боку (далі - сторони), відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" та інших актів законодавства уклали цю Угоду щодо регіонального розвитку Закарпатської області (далі - Угода).

1. Предмет Угоди

1.1. Предметом Угоди є узгоджена діяльність сторін щодо здійснення протягом 2011 - 2013 років спільних заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, а також Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 28.12.2006 N 206 (далі - спільні заходи), згідно з переліком, визначеним у додатку 1.

1.2. Пріоритетними напрямами узгодженої діяльності сторін із здійснення спільних заходів згідно з додатком 1 є:

поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці;

розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери;

просторовий розвиток та охорона довкілля.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Кожна сторона має право:

вносити пропозиції іншій стороні стосовно вирішення питань, що виникають під час виконання Угоди;

запитувати ї одержувати в установленому порядку від іншої сторони інформацію та документи, необхідні для виконання Угоди.

2.2. Сторони зобов'язані:

виконувати свої зобов'язання за Угодою в установленому порядку і строки та сприяти іншій стороні в їх виконанні;

концентрувати в установленому порядку на конкурсних засадах кошти державного та місцевих бюджетів, а також інші ресурси на фінансування спільних заходів у формі, обсягах та порядку, визначених у додатку 2, з метою досягнення найбільш ефективного їх використання;

забезпечувати перерахування коштів на здійснення спільних заходів в обсязі та строки, визначених у додатках 2 - 4;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів та інших ресурсів, передбачених для фінансування спільних заходів;

своєчасно повідомляти про зміни чи інші обставини, що можуть вплинути на виконання сторонами своїх зобов'язань за Угодою;

інформувати іншу сторону у порядку, визначеному Угодою, про стан здійснення спільних заходів.

2.3. Кабінет Міністрів України зобов'язується:

передбачати щороку під час підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України здійснення спільних заходів;

забезпечити координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення спільних заходів відповідно до їх повноважень;

забезпечити своєчасне опублікування Угоди в газеті "Урядовий кур'єр".

2.4. Рада зобов'язується:

передбачати щороку у регіональних програмах соціально-економічного та культурного розвитку здійснення спільних заходів;

забезпечити здійснення спільних заходів відповідно до своїх повноважень;

залучати в установленому порядку додаткові кошти та інші ресурси для здійснення спільних заходів;

оприлюднити Угоду в регіональних засобах масової інформації;

проводити щороку до 1 березня та 1 серпня аналіз виконання Угоди, використання виділених для цього коштів та подавати Мінрегіонбуду відповідну інформацію згідно з додатком 5, підписану уповноваженою особою, в паперовій та електронній формі.

3. Порядок, обсяг та строки фінансування спільних заходів

3.1. Фінансування спільних заходів здійснюється у формі, обсязі та строки за пріоритетними напрямами, джерелами і головними розпорядниками коштів, визначеними у додатках 2 - 4.

3.2. Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів становить 990214,4 тис. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 467188,49 тис., місцевих бюджетів - 143300,82 тис., інших джерел - 379725,09 тис. гривень.

Обсяги фінансування спільних заходів центральними органами виконавчої влади у 2011 - 2013 роках визначатимуться під час формування Державного бюджету України на відповідний рік.

3.3. Обсяг фінансування спільних заходів визначається щороку в державному та місцевих бюджетах виходячи з реальних можливостей бюджетів, а також інших джерел, визначених у встановленому порядку відповідно до законодавства.

3.4 Обсяг фінансування спільних заходів уточнюється у місячний строк після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішенням про затвердження місцевих бюджетів або внесення змін до зазначених закону чи рішень.

Уточнення обсягу фінансування спільних заходів здійснюється шляхом укладення додаткової угоди.

3.5. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснюється:

з додержанням вимог бюджетного законодавства у межах видатків, визначених у встановленому порядку;

в порядку та на умовах, визначених у додатку 2.

3.6. Плани фінансування спільних заходів та інші пов'язані з ними питання взаємоузгоджуються протягом місяця після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішеннями про затвердження місцевих бюджетів головними розпорядниками коштів відповідних бюджетів.

3.7. Фінансування спільних заходів припиняється з дати припинення дії Угоди.

4. Порядок інформування про стан виконання угоди

4.1. Сторони забезпечують проведення моніторингу стану виконання Угоди та надання відповідної інформації іншій стороні.

4.2. Рада аналізує кожного півріччя хід виконання Угоди за показниками, визначеними у додатку 5, і подає до 1 березня та 1 серпня Мінрегіонбуду відповідну інформацію для узагальнення.

4.3. Узагальнену інформацію про стан виконання Угоди, що надійшла від ради, центральних органів виконавчої влади, Мінекономіки надає щороку до 1 квітня та 1 вересня сторонам.

4.4. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань, зокрема фінансових, відповідна сторона вживає вичерпних заходів до забезпечення їх здійснення, проводить консультації з іншою стороною, надає їй необхідну інформацію та письмові пояснення.

4.5. Сторони забезпечують широке інформування громадськості про стан виконання Угоди.

5. Відповідальність сторін. Порядок розв'язання спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за угодою відповідно до законодавства.

Зміна складу Кабінету Міністрів України або ради не тягне за собою відмову від виконання зобов'язань, визначених Угодою.

5.2. У разі порушення строків здійснення спільних заходів сторони зобов'язані організувати роботу з виправлення становища.

5.3. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за Угодою, якщо це зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.4. Сторона, яка через форс-мажорні обставини не має змоги виконати свої зобов'язання за Угодою, повинна не пізніше 10 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу сторону.

У разі, коли обставини непереборної сили тривають більш як шість місяців, будь-яка із сторін може розірвати Угоду.

5.5. Спірні питання, що виникають у ході виконання Угоди, вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів.

5.6. Сторони зобов'язуються використати всі можливості для розв'язання таких спорів.

6. Інші умови

6.1. Питання, не врегульовані Угодою, вирішуються в установленому законодавством порядку.

6.2. Додатки до Угоди є її невід'ємною частиною.

7. Внесення змін до Угоди та дострокове припинення її дії

7.1. Умови Угоди можуть бути змінені за письмовою згодою сторін.

Зміни до Угоди вносяться шляхом укладення додаткових угод з додержанням порядку, визначеного для Угоди.

7.2. Сторона, що ініціює внесення змін до Угоди, письмово повідомляє свої пропозиції іншу сторону з вмотивованим обґрунтуванням та зазначенням строку проведення відповідних переговорів.

7.3. Дія Угоди припиняється у зв'язку із закінченням її строку.

7.4. Дія Угоди може бути припинена достроково за письмовою згодою сторін або однією із сторін у разі систематичного невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань будь-якою стороною.

7.5. Сторона, що ініціює дострокове припинення дії Угоди, письмово повідомляє про це іншу сторону з вмотивованим обґрунтуванням не пізніше ніж за шість місяців до дати, з якої вона передбачає припинити дію Угоди.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо припинення дії Угоди шляхом переговорів, її дія припиняється через шість місяців після відповідного письмового повідомлення про це іншої сторони.

8. Порядок набрання чинності Угодою та строк її дії

8.1. Угода набирає чинності після її схвалення на сесії ради і діє до 31 грудня 2013 року.

8.2. Угода підлягає державній реєстрації в Мінрегіонбуді протягом місяця після схвалення на сесії ради.

Після державної реєстрації Угода протягом 10 днів підлягає офіційному опублікуванню у газеті "Урядовий кур'єр", а також оприлюдненню в регіональних засобах масової інформації.

8.3. Угоду укладено у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Один примірник Угоди зберігається в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, другий - у раді, третій - в облдержадміністрації, четвертий - в Мінрегіонбуді.

Найменування та юридична адреса сторін:

01008, м. Київ,
вул. М. Грушевського, 12/2

88008, Закарпатська обл., м. Ужгород,
пл. Народна, 4

Угоду підписали:

Від Кабінету Міністрів України
Прем'єр-міністр України

М. Я. Азаров

Від Закарпатської обласної ради
Голова ради

І. І. Балога

 

Додаток 1
до Угоди щодо регіонального розвитку Закарпатської області між Кабінетом Міністрів України та Закарпатською обласною радою

 

СПІЛЬНІ ЗАХОДИ,
що здійснюються за пріоритетними напрямами узгодженої діяльності сторін

I. Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці

1. Реконструкція пропускних пунктів.

2. Формування логістично-індустріального центру на Західному напрямку на території Закарпатської області.

II. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери

1. Реставрація та ремонт об'єктів культурної спадщини.

2. Забезпечення стабільного водопостачання міст Ужгорода і Мукачева та інших окремих населених пунктів області.

III. Просторовий розвиток та охорона довкілля

1. Коригування існуючих та розробка нових генеральних планів населених пунктів та інших територій області.

2. Будівництво соціально важливих об'єктів регіону, доступного житла.

3. Реалізація проектів, спрямованих на поліпшення життя людей.

4. Виконання Програми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області.

5. Будівництво об'єктів водовідведення в населених пунктах.

6. Здійснення заходів протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області.

 

Додаток 2
до Угоди щодо регіонального розвитку Закарпатської області між Кабінетом Міністрів України та Закарпатською обласною радою

СПІЛЬНІ ЗАХОДИ,
що здійснюються за пріоритетними напрямами

I. Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці

Спільний захід 1. Реконструкція пропускних пунктів

Метою спільного заходу є розвиток транскордонного співробітництва між Україною та країнами Європейського Союзу, збільшення ролі області як транзитного регіону, а також поглиблення співробітництва між прикордонними областями країн ЄС та Закарпатської області.

Закарпатська область межує з чотирма країнами Європейського Союзу. Загальна протяжність державного кордону України у межах Закарпатської області становить 467,2 км, з яких на українсько-польську ділянку державного кордону припадає 32,6 км, українсько-словацьку - 97,6 км, українсько-угорську - 133,1 км та українсько-румунську - 203,9 км. На сьогоднішній день налічується 14 фактично діючих пунктів пропуску. Рух значної частини вантажів та пасажирів між Україною та ЄС проходить саме через Закарпатську область. Саме тому питання розбудови митної та прикордонної інфраструктури, зокрема і пунктів пропуску, є дуже важливим питанням як для області так і України в цілому.

Крім того, область проводить активну роботу по залученню коштів міжнародної технічної допомоги у розбудову митної та прикордонної інфраструктури. Так, за рахунок коштів програм сусідства і партнерства Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства "Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна" (ЄІСП) вдалося вирішити питання фінансування реконструкції ряду пунктів пропуску між Україною та ЄС у межах Закарпатської області на загальну суму 10,5 млн. євро.

Зокрема реконструкція пункту пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорському кордоні, "Дяково - Халмеу" - на українсько-румунському та проведення другої черги реконструкції пункту пропуску "Ужгород - В. Нємецке" на українсько-словацькому кордоні, а саме будівництво нового пасажирського терміналу.

За правилами програм сусідства ЄС для отримання фінансування необхідне співфінансування мінімальною часткою 10 відсотків. Таким чином для того, щоб отримати вищезазначені 10,5 млн. євро від ЄС Україна повинна виділити на реалізацію проектів реконструкції десятивідсоткову частку, а саме 1,5 млн. євро. Фінансування української частини необхідно розпочати з 2011 року.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

вирішити питання щодо забезпечення виділення коштів для співфінансування проектів реконструкції пунктів пропуску у розмірі 10 відсотків від загальної суми.

передбачити виділення субвенцій на здійснення проектно-кошторисних документацій щодо будівництва та реконструкції зазначених пунктів пропуску.

Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мінзакордонних справ, Мінтрансзв'язку, Мінфін, Держмитслужба.

Закарпатська обласна рада:

забезпечити співфінансування з обласного бюджету та проводити постійний моніторинг будівництва.

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок субвенції з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області та коштів обласного бюджету, Програми прикордонного співробітництва Європейського Інструменту сусідства та партнерства "Україна - Угорщина - Словаччина - Румунія" 2007 - 2013.

Головний розпорядник -
Держмитслужба.

Загальна вартість робіт становить 115500 тис. гривень, з них:

на реконструкцію пропускних пунктів на українсько-угорському кордоні: Лужанка -  Берегшурань, українсько-словацькому кордоні Ужгород - В. Нємецке, українсько-румунському кордоні Дяково - Халмеу з державного бюджету - 10500 тис. гривень, зокрема у 2011 році 4000 тис., 2012 - 4000 тис., 2013 році- 2500 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Держмитслужба.

кошти Програм Сусідства ЄС - 105000 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 50000 тис., у 2012 р. - 50000 тис., у 2013 році - 5000 тис. гривень.

Очікувані результати:

збільшиться пропускна спроможність вантажо- та пасажиропотоків через кордон України з країнами ЄС.

зменшаться транспортні черги на кордоні

зростатиме співпраця в рамках програм добросусідства та партнерства.

Економічний ефект:

зростатиме обсяг зовнішньої торгівлі з країнами - членами ЄС;

збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій.

Спільний захід 2. Формування логістично-індустріального центру на Західному напрямку на території Закарпатської області

Метою спільного заходу є створення на українській стороні індустріально-логістичних центрів як складової частини транскордонного кластеру із функціями виробництва та надання комплексу транспортних сервісних послуг на кордоні України з Євросоюзом та спільною діяльністю з аналогічними структурами сусідніх країн.

Транспортна система України, що об'єднує всі сучасні види транспорту, які відповідають внутрішнім та зовнішнім транспортно-економічним зв'язкам країни, потребує істотного вдосконалення та модернізації для підвищення якості транспортних послуг і, в першу чергу, міжнародного сполучення.

Важливе геополітичне розташування системи прикордонних переходів Закарпатської області, у якій значне місце посідає 5-й (Критський) міжнародний транспортний коридор, визначає ключову роль регіону в забезпеченні євразійських транспортно-торговельних зв'язків.

Наявність на території області, що межує з чотирма державами (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія), одного з найбільших прикордонних транспортних комплексів у складі шести міжнародних і чотирьох міждержавних залізничних і автомобільних переходів, міжнародного аеропорту, можливістю розвитку річкового транспорту та сучасних підприємств з іноземними інвестиціями може надати Закарпаттю роль транзитного мосту між Європою та Азією.

За умови державної підтримки, маючи вигідне геополітичне розташування, можна значно збільшити обсяги виробництва та транзитних вантажних перевезень, забезпечивши таким чином, зростання надходжень у бюджет.

Що потрібно зробити для вирішення проблеми.

Наявність та перспективи розбудови прикордонної виробничої та транспортної інфраструктури на кордоні України з Євросоюзом та спільної діяльності з аналогічними структурами сусідніх країн є передумовою для створення частини транскордонного індустріально-логістичного кластеру в Закарпатській області на базі вітчизняних ефективно діючих підприємств і їх партнерів сусідніх країн та будівництва нових об'єктів.

Для реалізації такої перспективи необхідне розроблення комплексу організаційно-правових заходів із створення індустріально-логістичних центрів - складових частин транскордонного кластеру на території Закарпатської області, а також налагодження ефективної взаємодії при реалізації таких проектів між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інституціями транскордонного співробітництва та учасниками індустріально-логістичних центрів.

Зважаючи на зацікавленість сусідніх країн у створенні індустріально-логістичних центрів є доцільним створення таких структур на території України на багатосторонніх засадах.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

виділити 80000 тис. гривень на 2011-2013 роки з державного бюджету на розробку проектів будівництва логістично-індустріальних центрів та необхідних для їх функціонування інженерних мереж на території Закарпатської області;

укласти міжурядові, міждержавні угоди, необхідні для використання транзитного потенціалу України шляхом створення транскордонного інноваційного індустріально-логістичного кластера;

переглянути законодавство у сфері індустріально-логістичної діяльності, прийняття нових законодавчих та нормативних актів у відповідності до європейських норм;

розробити інші дозвільні процедури, регуляторні акти, тощо, які до цього часу не розроблялися.

Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд, Мінекономіки, Мінзакордонних справ, Мінтрансзв'язку, Мінфін, Мінюст, Держмитслужба.

Закарпатська обласна рада:

передбачити в обласному бюджеті кошти в сумі 1350 тис. гривень на 2011 - 2013 роки на виконання заходів по підготовці до будівництва індустріально-логістичних центрів;

розпочати роботу з потенційними інвесторами для залучення коштів з усіх не заборонених законодавством джерел для створення суб'єктів господарювання, проектування та спорудження індустріально-логістичних комплексів на території області.

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада, Закарпатська облдержадміністрація.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів державного бюджету;

коштів місцевих бюджетів;

інших джерел (залучення інвестицій, гранти). Прогнозується залучити для будівництва більше 84650 тис. гривень небюджетних коштів.

Загальна вартість будівництва становить 166000 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 80000 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 8000 тис., 2012 р. - 40000 тис., 2013 р. - 32000 тис. гривень.

Головні розпорядники -
Мінрегіонбуд, Закарпатська облдержадміністрація;

з місцевих бюджетів - 1350 тис. гривень, зокрема у 2011 - 250 тис., 2012 - 600 тис., 2013 році - 500 тис. гривень;

Головний розпорядник -
Закарпатська обласна рада;

з інших джерел - 84650 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 9150 тис., 2012 - 37700 тис., 2013 році - 37700 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Закарпатська обласна рада, Закарпатська облдержадміністрація.

Обсяг співфінансування з державного бюджету становить 48,2 відсотказагальної суми витрат.

Індустріальний парк з елементами логістики "Берег-Карпати" на українсько-угорському кордоні, Берегівський район

Порядок та умови фінансування

Фінансове забезпечення спільного заходу передбачається здійснювати за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел (залучення інвестицій, гранти). Прогнозується залучити для будівництва більше 39150 тис. гривень небюджетних коштів.

Протягом першого етапу (2011 р.) за рахунок небюджетних (інших) джерел буде профінансовано розробку проектно-кошторисної документації індустріально-логістичного центру "Берег-Карпати", проведено інженерні дослідження земельної ділянки та міжнародні заходи з метою пошуку інвесторів - резидентів центру, а також проектування зовнішніх інженерних мереж за рахунок коштів державного бюджету. Обсяги очікуваного небюджетного фінансування в 2011 році складають біля 3650 тис. грн. на проведення передбудівельних та промоційних заходів.

Протягом 2012 - 2013 років планується виконувати будівельні роботи для створення індустріально-логістичного центру та будівництво зовнішніх інженерних мереж.

Загальна вартість будівництва становить 79650 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 40000 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 4000 тис., 2012 - 20000 тис., 2013 році - 16000 тис. гривень;

Головні розпорядники:
Мінрегіонбуд, Закарпатська облдержадміністрація

з місцевих бюджетів - 500 тис. гривень, зокрема у 2012 році - 250 тис., 2013 році - 250 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Закарпатська обласна рада.

з інших джерел - 39150 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 3650 тис., у 2012 - 17700 тис., у 2013 році - 17800 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Закарпатська обласна рада, Закарпатська облдержадміністрація, юридичні особи.

Будівництво інженерних мереж і виробничих потужностей у формі індустріального парку "Соломоново" на українсько-угорсько-словацькому кордоні біля м. Чоп Закарпатської області

Порядок та умови фінансування

Обсяги небюджетного фінансування за період до 2011 року вже склали біля 4300 тис. гривень на проведення передбудівельних та промоційних заходів (до розрахунків на 2011-2013 роки ці суми не включаються).

Фінансове забезпечення спільного заходу передбачається здійснювати за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел (залучення інвестицій, гранти). Прогнозується залучити для будівництва більше 45500 тис. гривень небюджетних коштів.

Протягом першого етапу (2011 рік) за рахунок інших джерел буде профінансовано розробку проектно-кошторисної документації індустріального центру "Соломоново", буде проведено інженерні дослідження земельної ділянки та міжнародні заходи з метою пошуку інвесторів - резидентів центру, а також проектування зовнішніх інженерних мереж за рахунок коштів державного бюджету.

Протягом другого етапу (2012 - 2013 роки) планується виконувати власне будівельні роботи для створення індустріально-логістичного центру та будівництво зовнішніх інженерних мереж.

Загальна вартість робіт становить 86350 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 40000 тис. гривень., зокрема у 2011 році - 4000 тис., 2012 - 20000 тис., 2013 році - 16000 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Мінрегіонбуд, Закарпатська облдержадміністрація;

з місцевих бюджетів - 850 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 250 тис., 2012 - 350 тис., 2013 році - 250 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Закарпатська обласна рада;

з інших джерел - 45500 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 5500 тис, у 2012 - 20000 тис., у 2013 році - 20000 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Закарпатська обласна рада, Закарпатська облдержадміністрація, юридичні особи.

Очікувані результати:

створення та облаштування транскордонних індустріально-логістичних центрів у Закарпатській області як складової частини транскордонного індустріально-логістичного кластеру на стику кордонів з ЄС (Європейським Союзом) сприятиме динамічному розвиткові виробничого та транзитного потенціалу України, розвитку сучасних виробничих структур, позитивно вплине на розвиток регіону, зокрема, поліпшенню економічних та соціальних показників, сприятиме створенню нових робочих місць, підвищенню життєвого рівня населення і наблизить інтеграцію України у Європейське співтовариство;

розвиток таких сучасних форм господарювання, як технологічні парки, інноваційні бізнес-інкубатори та кластерні утворення сприятиме вирішенню проблем як окремих регіонів, так і України в цілому. Такі утворення в усьому світі розглядаються як важливий елемент соціальної, економічної та інноваційної державної політики.

II. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери

Спільний захід 1. Реставрація та ремонт об'єктів культурної спадщини

Метою здійснення спільного заходу є розв'язання проблеми збереження пам'яток культурної спадщини Закарпатської області, проведення необхідних протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт.

Відсутність належних умов зберігання, тривале перебування без догляду і відповідного утримання призвело більшість пам'яток до межі знищення. На сьогодні близько 350 пам'яток архітектури потребують проведення невідкладних протиаварійних та консерваційних робіт. Насамперед це стосується замку-фортеці в м. Ужгород, замку "Паланок" в м. Мукачево, пам'яток дерев'яної сакральної архітектури в с. Ужок (церква св. Михайла) Великоберезнянського району та смт Ясіня (церква Вознесіння Господнього (Струківська) Рахівського району, які є домінантами для занесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Для цього необхідно здійснити:

ремонтно-реставраційні роботи фасаду, даху, внутрішніх приміщень та території, укріплення фундаментів, реконструкцію системи опалення центрального корпусу в Ужгородському замку;

ремонтно-реставраційні роботи фасаду, внутрішніх приміщень, укріплення фундаментів, реконструкцію системи опалення середнього та ремонтно-реставраційні роботи фасаду, внутрішніх приміщень, укріплення фундаментів, реконструкцію системи опалення нижнього замку "Паланок" в м. Мукачево;

ремонтно-реставраційні роботи інтер'єру та екстер'єру, внутрішніх приміщень, дзвіниці, реконструкцію охоронно-пожежної сигналізації та впорядкування навколишньої території та під'їзних шляхів у церквах св. Михайла в с. Ужок Великоберезнянського району та Вознесіння Господнього (Струківська) в смт Ясіня Рахівського району.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

передбачати під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік виділення коштів для виконання програм, що спрямовані на збереження та використання об'єктів культурної спадщини, надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету на збереження, пристосування, проведення протиаварійних, консерваційних та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури.

Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд, МКТ;

Закарпатська обласна рада:

розробити відповідну проектно-кошторисну документацію;

забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів заходів щодо проведення науково-дослідних робіт.

Відповідальний за виконання -
Закарпатська обласна рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами, що спрямовані на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини;

трансфертів з державного бюджету обласному бюджету на збереження, пристосування, проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури Закарпатської області, в тому числі науково-дослідних, і розроблення проектно-кошторисної документації;

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини;

коштів місцевих бюджетів;

Загальна вартість робіт становить 77100 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 72400 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 800 тис., 2012 -25800 тис., 2013 році - 45800 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Мінрегіонбуд; МКТ;

кошти місцевих бюджетів - 4700 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 60 тис., 2012 - 1620 тис., 2013 році - 3020 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Закарпатська обласна рада.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 6,1 відсотка загальної суми витрат.

Загальна вартість робіт по Ужгородському замку становить 47900 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 45000 тис. гривень, зокрема у 2011 році -0 тис., 2012 - 16000 тис., 2013 році - 29000 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Мінрегіонбуд;

кошти місцевих бюджетів - 2900 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 0 тис., 2012 - 1020 тис., 2013 році - 1880 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Закарпатська обласна рада.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 6 відсотківзагальної суми витрат.

Загальна вартість робіт по Мукачівському замку становить 26200 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 25000 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 0 тис., 2012. - 9000 тис., 2013 році - 16000 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Мінрегіонбуд;

з місцевих бюджетів - 1200 тис. гривень, зокрема у 2011 році -0 тис., 2012 - 420 тис., 2013 році -780 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Закарпатська обласна рада.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 4,6 відсотказагальної суми витрат.

Загальна вартість робіт у церквах св. Михайла в с. Ужок Великоберезнянського району та Вознесіння Господнього (Струківська) в смт Ясіня Рахівського району становить 3,0 млн. грн., з них:

з державного бюджету - 2400 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 800 тис., 2012 - 800 тис., 2013 році - 800 тис. гривень.

Головний розпорядник -
МКТ;

з місцевих бюджетів - 600 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 200 тис., 2012 - 200 тис., 2013 році - 200 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Закарпатська обласна рада.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 20 відсотківзагальної суми витрат.

Очікувані результати:

реставрація пам'ятки архітектури і містобудування національного значення;

популяризація Ужгородського та Мукачівського (Паланок) замків як об'єктів світової культурної спадщини, залучення інвестицій;

активізація розвитку туризму на Закарпатті з розвитком відповідної інфраструктури та забезпеченням нових робочих місць;

розвиток туристичного бізнесу, прийняття до 315 тис. туристів на рік;

отримання додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів у обсязі 17,0 млн. гривень;

популяризація дерев'яних церков як об'єктів світової культурної спадщини, залучення інвестицій;

входження України до європейської спільноти як держави, що виконує свої міжнародно-правові зобов'язання у сфери охорони культурної спадщини.

Спільний захід 2. Забезпечення стабільного водопостачання міст Ужгород і Мукачева та інших окремих населених пунктів області

Метою спільного заходу є забезпечення життєдіяльності міст Ужгород, Мукачево та інших окремих населених пунктів, зокрема на стабільне цілодобове водопостачання.

Питною водою з централізованих систем водопостачання різної форми власності користується близько 440 тисяч закарпатців, або близько 37 відсотків населення регіону, в Ужгороді та Мукачеві населення забезпечене водопровідною водою відповідно на 98,4 та 84 відсотки. Середній показник в інших населених пунктах - 25 відсотків. Ще гірше становище у селищах і селах: з 800 тисяч жителів водопровідною водою тут користуються всього 12,3 відсотка людей.

Ці загалом невисокі цифри є наслідком проблем, які накопичилися у водопровідно-каналізаційному господарстві області за останні роки. Вони потребують термінового вирішення і значних фінансових вкладень. Адже у зношеному й аварійному стані перебувають до 40 відсотків мереж водопостачання, значна кількість енергоємного обладнання відпрацювала нормативні строки експлуатації й потребує заміни (невідкладної заміни потребують 239,0 км водопровідних мереж, або 23,5 відсотка). Витрати води під час її транспортування та розподілу сягають у середньому 30 відсотків, а в окремих містах понад 50 відсотків. Значна частина міст і селищ Закарпаття забезпечується питною водою за графіком. Подекуди питна вода за окремими показниками не відповідає вимогам державних стандартів. Найвідчутніше мікробіологічне забруднення водопровідної питної води спостерігається у Перечинському, Великоберезнянському, Ужгородському, Мукачівському та Міжгірському районах. Назріла нагальна потреба в реформуванні та розвитку цієї важливої галузі житлово-комунального господарства.

У 2011 - 2013 роках необхідно розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції і будівництва систем питного водопостачання, підвищити ефективність і надійність їх функціонування. Потребують першочергової реконструкції аварійні ділянки водогонів м. Ужгорода, м. Мукачева, смт Міжгір'я, сіл Солочин Свалявського та Мужієво Берегівського районів, інші.

З метою розв'язання соціально-економічних, побутових та інших проблем обласного центру, міста Мукачево та інших окремих населених пунктів області спільні дії Кабінету Міністрів України та Закарпатської обласної ради спрямовуватимуться на забезпечення стабільного водопостачання.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

профінансувати заходи для забезпечення стабільного водопостачання у містах Ужгород та Мукачево і інших окремих населених пунктах області, в тому числі гірських.

Відповідальний за виконання -
Мінрегіонбуд;

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік на виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки" передбачати кошти для фінансування будівництва та реконструкції мереж водопостачання.

Відповідальний за виконання -
Мінжитлокомунгосп.

Закарпатська обласна рада:

забезпечити у відповідності до строків виділення коштів Ужгородською, Мукачівською міськими радами, відповідними райдержадміністраціями для фінансування будівельних робіт із заміни аварійних ділянок водогонів та будівництва нових;

передбачати щороку під час підготовки місцевих бюджетів виділення з обласного та міських, районних бюджетів коштів для співфінансування передбачених заходів.

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада, Закарпатська облдержадміністрація, Ужгородська міська рада, Мукачівська міська рада, Виноградівська міська рада, Берегівська районна рада, Великоберезнянська районна рада.

Порядок та умови фінансування:

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Загальна вартість робіт становить 31400 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 18900 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 4750 тис., 2012 - 7950 тис., 2013 році - 6200 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Мінрегіонбуд, Мінжитлокомунгосп

з місцевих бюджетів - 12500 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 1950 тис., 2012 - 5760 тис., 2013 році - 4790 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Закарпатська облдержадміністрація, Ужгородська міська рада, Виноградівської міська рада, Мукачівської міська рада, Берегівської районна рада,, Великоберезнянської районна рада.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становитиме 39,8 відсотка загальної суми витрат.

Обсяг та порядок фінансування спільного заходу за рахунок коштів державного бюджету уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей бюджету та встановленого порядку використання бюджетних коштів.

Очікувані результати:

забезпечення постійного постачання питної води обласному центрові, місту обласного значення Мукачеву, підвищення її якості, зменшення в середньому на 5 відсотків втрат води, доведення їх до мінімальних;

забезпечення централізованої системи водопостачання сіл Мужієво Берегівського та Солочин Свалявського району, в яких виникла складна екологічна ситуація.

III. Просторовий розвиток та охорона довкілля

Спільний захід 1. Коригування існуючих та розробка нових генеральних планів населених пунктів та інших територій області

Мета спільного заходу полягає у розробленні містобудівної документації для визначення напрямку розвитку, планування, забудови населених пунктів області на проектний період.

Генеральний план населеного пункту, згідно чинного законодавства України, являється основним документом для подальшого розроблення та встановлення меж населеного пункту.

На сьогодні наявні генеральні плани не відповідають фактичному стану забудови. Переважна більшість генпланів розроблена в 1970 - 1983 роках, тому не може вирішувати питання комплексної забудови населених пунктів.

Виходячи із основних завдань планування та забудови, містобудівна документація на населені пункти вирішує питання обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків використання територій населеного пункту, раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, оздоровчих та інших територій, визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність.

В умовах земельної реформи, приватизації, враховуючи Концепцію розвитку області, для сільських рад необхідно додатково розробляти схеми планування території. Крім того, необхідно також оновити схеми планування районів.

На даний час тільки 215 населених пунктів області мають розроблені та затверджені генеральні плани, що становить 35,3 відсотка від загальної кількості. Розроблення та затвердження генеральних планів потребують 4 міста, 8 селищ міського типу та 382 села області.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

забезпечити фінансування відповідних державних цільових програм для оновлення містобудівної документації на населені пункти.

Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд, Мінфін

Закарпатська обласна рада:

забезпечити фінансування відповідних регіональних програм для реалізації розроблених заходів по коригуванню існуючих та розробці нових генеральних планів населених пунктів та інших територій області;

визначитися з переліком населених пунктів, які потребують коригування чи оновлення генеральних планів;

визначити черговість коригування генеральних планів населених пунктів області;

визначити виконавців, які спроможні будуть виконати роботи по коригуванню чи оновленню містобудівної документації, та мають відповідні державні ліцензії на виконання цих робіт;

сприяти у наданні необхідних даних для проектантів та виконавців зазначених робіт;

провести процедуру погодження нової містобудівної документації на населені пункти області згідно чинного законодавства України;

забезпечити зберігання по-одному екземпляру затвердженої містобудівної документації на кожен населений пункт в архіві управління, організувати чітку реєстрацію та оновлення містобудівної бази.

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада, районні ради Закарпатської області, Закарпатська облдержадміністрація.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел фінансування.

Загальна вартість робіт становить 14000 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 6300 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 2100 тис., 2012 - 2100 тис., 2013 році - 2100 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Мінрегіонбуд.

кошти місцевих бюджетів - 6300 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 2100 тис., 2012 -2100 тис., 2013 році - 2100 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Закарпатська обласна рада, районні ради Закарпатської області.

інші джерела - 1400 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 470 тис., 2012 -470 тис., 2013 році - 4600 тис. гривень.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 45 відсотків загальної суми коштів.

Очікуваний результат:

При оновленні містобудівної документації на населені пункти області вирішаться наявні проблеми, які існують майже в кожному населеному пункті на сьогоднішній день, а саме:

дотримання містобудівельного законодавства та чинних будівельних норм при забудові населеного пункту;

врегулювання земельних відносин та ринку землі;

чітке функціональне зонування території населеного пункту;

виявлення вільних земель для подальшого розвитку населеного пункту та впорядкування інженерного забезпечення та транспортної мережі.

Спільний захід 2. Будівництво соціально важливих об'єктів регіону, доступного житла

Будівництво соціально важливих об'єктів регіону

Спільний захід у частині будівництва соціально важливих об'єктів регіону спрямований на значне поліпшення стану забезпечення населення області послугами у сфері освіти, охорони здоров'я, культури та відпочинку.

В області в галузі освіти у незавершеному стані є 33 загальноосвітні школи на 13,5 тисяч учнівських місць та 8 дошкільних закладів на 1140 місць. Будівництво значної кількості цих об'єктів розпочато в далеких 90-х роках. Із загальної кількості незавершених об'єктів освіти тимчасово припинено або законсервовано будівництво 72,7 відсотка загальноосвітніх шкіл та 62,5 відсотка дошкільних навчальних закладів.

В області нараховується 532 дошкільні навчальні заклади, в яких виховується 33,9 тис. дітей. Станом на 1 січня 2010 року показник охоплення дітей дошкільною освітою становить 41 відсоток (всеукраїнський - 56 відсотків). Дошкільні навчальні заклади працюють з перевантаженням. Чисельність дітей у розрахунку на 100 місць становить у міських поселеннях 133, а у сільських - 104. Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не задовольняє потребу населення області. Особливої уваги потребує питання охоплення дошкільною освітою дітей п'ятирічного віку. Обласний показник становить тільки 84 відсотка.

Для дітей дошкільного віку, які потребують додаткового догляду та лікування, функціонують тільки три санаторні заклади та 13 груп для дітей з порушенням мови, опорно-рухового апарату, зору, інтелекту. Із 336 рад, які функціонують на території Закарпатської області, у 48 відсутні дошкільні навчальні заклади.

Запропоновані для включення до Угоди об'єкти освіти в переважній більшості повинні замінити старі непристосовані для навчання існуючі будівлі, або ті, які знаходяться в аварійному стані, зокрема:

допоміжна школа - інтернат, с. Імстичево Іршавського району

будівництво розпочато ще в середині 90-х років, будівля розміщена на території монастиря, частково займає трапезну монашої обителі ченців, не відповідає сучасним вимогам щодо навчального процесу, особливо для дітей з вадами;

загальноосвітня школа, с .Арданово Іршавського району

стара школа зруйнована зсувами, впала. У 1999 році обстави змусили перевести дітей в недобудовані приміщення нової школи;

загальноосвітня школа, с. Луково Іршавського району

будівництво школи розпочато у 2006 році, діти навчаються у аварійних приміщеннях старої школи. Станом на 1 січня 2010 року з державного бюджету профінансовано 4600 тис. гривень, з місцевих - 1030 тис. гривень;

загальноосвітня школа I - II ступеня, с. Вишка Великоберезнянського району

будівництво школи розпочато у 2008 році, з державного бюджету профінансовано 704,4 тис. грн., з місцевих - 100,0 тис. гривень;

загальноосвітня школа, с. Теково Виноградівського району (другий пусковий комплекс)

після паводку 2001 року побудовано першу чергу будівель школи, в школі відсутні спортивний зал, їдальня, навчальні майстерні. Стіни другої та третьої черг зведені тільки на 10 відсотків, які внаслідок погодних умов поступово руйнуються;

загальноосвітня школа, с. Новоселиця Тячівського району

будівництво корпусів школи розпочато у 2007 році, станом на 1 січня 2010 року з місцевого бюджету профінансовано 4800 тис. гривень;

загальноосвітня школа, с. Богдан Рахівського району

будівництво школи дозволить оптимізувати мережу навчальних закладів в гірських населених пунктах, зменшити кількість малокомплектних шкіл району

загальноосвітня школа, с. Буковець Міжгірського району

будівництво школи дозволить оптимізувати мережу навчальних закладів в гірських населених пунктах, зменшити кількість малокомплектних шкіл району;

Загальноосвітня школа I - III ступеня (блоки "Б", "В", "Г"), с. Неліпино Свалявського району - будівництво

проектно-кошторисна документація вперше розроблена ще в 1994 році, була відкоригована, збудовано новий корпус школи, здійснюється добудова спортивного залу та їдальні;

Берегівська угорська гімназія

будівництво цього навчального закладу дозволить розширити мережу шкіл і класів з поглибленим вивченням базових предметів та профільних класів для обдарованої молоді угорської меншини, здійснювати фінансування навчального закладу за рахунок різних джерел фінансування, зміцнювати його навчально-матеріальну базу;

загальноосвітня школа, с. Кам'яниця Ужгородського району

будівля закладу знаходиться в аварійному стані, друга частина першого корпусу підперта дерев'яними спаями, три навчальні корпуси розміщені в різних частинах села, що створює незручності для навчання учнів;

дитячий дошкільний навчальний заклад, с. Калини Тячівського району

розширення відповідно до зростаючих потреб мережі дошкільних навчальних закладів густонаселеного гірського населеного пункту району, охоплення навчанням дітей 5 річного віку в дитсадках;

дитячий садок на 60 місць у мікрорайоні "Минай" Ужгородського району

необхідність будівництва дитячого садка виникла у зв'язку з будівництвом нового житлового масиву у мікрорайоні "Минай" однойменного населеного пункту Ужгородського району, розвитком його інфраструктури.

Для здійснення спільного заходу в частині будівництва об'єктів освіти сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік вирішувати питання щодо збільшення обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток з урахуванням соціально важливих об'єктів освіти області (вказані в додатку 3 до Угоди)

Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд, МОН.

Закарпатська обласна рада:

забезпечити співфінансування передбачених заходів відповідними міськими та районними радами;

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада, Закарпатська облдержадміністрація, Берегівська міська рада, Великоберезнянська районна рада, Виноградівська районна рада, Іршавська районна рада, Міжгірська районна рада, Рахівська районна рада, Свалявська районна рада, Тячівська районна рада, Ужгородська районна рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу в частині будівництва об'єктів освіти здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету;

коштів місцевих бюджетів.

Загальна вартість робіт становить 96030 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 63700 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 24600 тис., 2012 - 20600 тис., 2013 році - 18500 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Мінрегіонбуд, МОН;

з місцевих бюджетів - 32330 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 13670 тис., 2012 - 10050 тис., 2013 році - 8610 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Закарпатська облдержадміністрація, виконавчий комітет Берегівської міської ради, Великоберезнянська райдержадміністрація, Виноградівська райдержадміністрація, Іршавська райдержадміністрація, Міжгірська райдержадміністрація, Рахівська райдержадміністрація, Свалявська райдержадміністрація, Тячівська райдержадміністрація, Ужгородська райдержадміністрація,

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становитиме 32,6 відсотка загальної суми витрат.

Обсяг та порядок фінансування спільного заходу за рахунок коштів державного бюджету уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей бюджету та встановленого порядку використання бюджетних коштів.

Очікувані результати:

введення в експлуатацію 7 загальноосвітніх шкіл на 1742 учнівських місця, 2 дошкільних навчальних заклади на 160 місць;

забезпечення оптимізації мережі навчальних закладів та зменшення кількості малокомплектних шкіл;

розширення мережі шкіл і класів з поглибленим вивченням базових предметів та профільних класів;

розширення відповідно до зростаючих потреб мережі дошкільних навчальних закладів.

Розвиток сфери охорони здоров'я

Однією з основних проблем, що перешкоджають розвиткові сфери охорони здоров'я області, є аварійний стан приміщень, у яких функціонують досить значна кількість закладів охорони здоров'я, наявність великої кількості довгобудів.

Ліжковий фонд закладів охорони здоров'я у регіоні становить 9785 ліжок. Забезпеченість ліжками складає 78,9 на 10 тис. населення (по Україні - 86,75). Область продовжує розвивати мережу закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

В області у стадії будівництва знаходиться 9 важливих об'єктів охорони здоров'я, з яких 60 відсотків - довгобуди, будівництво яких розпочиналось ще в 1988 - 1990 роках.

За ініціативою Кабінету Міністрів України розроблено проект про створення так званого протитуберкульозного закладу закритого типу. Наразі будівництво такого закладу на 100 місць розпочато у с. Нижня Апша Тячівського району. У закладі лікуватимуть від туберкульозу мешканців не лише Тячівщини, а й сусідніх районів.

Запропоновані для включення до Угоди об'єкти охорони здоров'я в переважній більшості повинні замінити старі непристосовані для надання медичної допомоги існуючі будівлі, або ті, які знаходяться в аварійному стані, об'єкти - довгобуди та соціально-важливі для гірських населених пунктів, зокрема:

районна лікарня, м. Берегово

будівництво розпочато у 1988 році, з 1990 року будівля п'ятиповерхового лікувального блоку стоїть під дахом з установленими вікнами, на будівництво об'єкту вкладено 2600 тис. гривень з державного бюджету та 825200 тис. гривень - місцевого бюджету;

районна лікарня (акушерсько-гінекологічний корпус), м. Рахів

будівництво розпочато у 1990 році, побудовано третій поверх п'ятиповерхового корпусу, на будівництво об'єкту вкладено понад 3500 тис. гривень з державного бюджету та 4100 тис. гривень - з місцевого бюджету;

лікарня, с. Угля Тячівського району, дільнична лікарня, с. Драгово Хустського району

об'єкти-довгобуди, здійснено коригування проектно-кошторисної документації, є соціально важливими для густонаселених територій названих районів;

тублікарня обласне територіальне медичне об'єднання (ОТМО) "Фтизіатрія", с. Нижня Апша Тячівського району

будівництво розпочато у 2009 році, освоєно більше 3500 тис. гривень обласного бюджету.

Для здійснення спільного заходу в частині будівництва об'єктів охорони здоров'я сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік вирішувати питання щодо збільшення обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток з урахуванням соціально важливих об'єктів охорони здоров'я (вказані у додатку 3 до Угоди).

Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд, МОЗ.

Закарпатська обласна рада:

забезпечити співфінансування передбачених заходів відповідними міськими та районними радами.

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада, Закарпатська облдержадміністрація, Берегівська міська рада, Рахівська міська та районна ради, Тячівська районна рада, Хустська районна рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу в частині будівництва об'єктів охорони здоров'я здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету;

коштів місцевих бюджетів.

Загальна вартість робіт становить 47900 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 31300 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 8500 тис., 2012 - 11100 тис., 2013 році - 11700 тис. гривень;

Головні розпорядники:
Мінрегіонбуд, МОЗ.

з місцевих бюджетів - 16600 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 4450 тис., 2012 - 5350 тис., 2013 році - 6800 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Закарпатська облдержадміністрація, виконавчий комітет Берегівської міської ради, Рахівська райдержадміністрація, Тячівська райдержадміністрація, Хутська райдержадміністрація.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становитиме 34,7 відсотка загальної суми витрат.

Обсяг та порядок фінансування спільного заходу частині будівництва об'єктів охорони здоров'я за рахунок коштів державного бюджету уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей бюджету та встановленого порядку використання бюджетних коштів.

Очікувані результати:

буде введено в експлуатацію 5 лікарень на 305 місць, з них одна лікарня закритого типу на 100 місць для лікування важких форм туберкульозу;

буде завершено будівництво об'єктів - довгобудів, що дозволить зекономити кошти у зв'язку із зростанням вартості будівництва.

У частині будівництва інших соціально важливих об'єктів Угодою передбачено:

продовжувати будівництво Ясінянського територіального центру соціального обслуговування громадян на 72 ліжка, будівництво розпочато у 2009 році і продовжується у 2010 році за рахунок коштів місцевих бюджетів;

завершити довготривалу реконструкцію обласного українського музично-драматичного театру, яка розпочата у 2007 році і на яку вже спрямовано на ремонтні роботи понад 8000 тис. гривень коштів бюджетів усіх рівнів.

Для здійснення спільного заходу у частині будівництва інших соціально важливих об'єктів сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік вирішувати питання щодо збільшення обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток з урахуванням соціально важливих об'єктів області (вказані в додатку 3 до Угоди)

Відповідальні за виконання:
Мінрегіонбуд, МОЗ, МКТ.

Закарпатська обласна рада:

забезпечити співфінансування передбачених заходів відповідними міськими та районними радами.

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада, Закарпатська облдержадміністрація, Ужгородська міська рада, Рахівська районна рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу в частині інших соціально важливих об'єктів області здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету;

коштів місцевих бюджетів.

Загальна вартість робіт становить - 22450 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 14600 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 4500 тис., 2012 - 6100 тис., 2013 році - 4000 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Мінрегіонбуд, МОЗ, МКТ;

з місцевих бюджетів - 7850 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 2300 тис., 2012 - 3550 тис., 2013 році - 2000 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Закарпатська облдержадміністрація, виконавчий комітет Ужгородської міської ради, Рахівська райдержадміністрація.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становитиме 35,0 відсотків загальної суми витрат.

Обсяг та порядок фінансування спільного заходу за рахунок коштів державного бюджету уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей бюджету та встановленого порядку використання бюджетних коштів.

Очікувані результати:

введення в експлуатацію територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку, що дасть можливість надавати соціально-побутові послуги і медичні консультації людям похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

завершення робіт з капітального ремонту обласного українського музично-драматичного театру, що дасть можливість зберегти будівлю для нормальної експлуатації як об'єкту, що має важливе культурне значення для жителів області.

Будівництво доступного житла

Спільний захід у частині будівництва доступного житла спрямований на підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом, виконання зобов'язань держави щодо забезпечення постійним житлом окремих категорій громадян шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

В області станом на 1 січня 2010 року у незавершеному стані налічується 39 житлових будинків та один гуртожиток загальною площею 109,8 тис. кв. метрів.

Із 39 об'єктів незавершеного будівництва житла продовжується спорудження 12 будинків загальною площею 34,4 тис. кв. м, а на 27 або 69,2 відсотків роботи тимчасово призупинені.

У 2009 році в області збудовано 659 житлових будинків і введено в експлуатацію 169,2 тис. кв. м загальної площі житла, що на 57,0 відсотків менше, ніж за 2008 рік.

У відповідності з показниками загальнодержавного рейтингу за 2009 рік темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла по області становить 43,0 відсотка (по Україні - 61 відсоток).

На початок 2010 року в області на квартирному обліку перебувало 9745 тисяч сімей і одинаків.

Впродовж останніх п'яти років щорічно в області одержували житло лише 0,9 - 1,7 відсотки тих, хто перебували на квартирному обліку (у 2009 році - 0,29 відсотка). За цей період в області не збудовано жодного квадратного метра соціального житла.

Забезпечення житлом окремих категорій громадян здійснюється відповідно до спеціальних програм житлового будівництва за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів в дуже незначних обсягах, що призводить до численних звернень та соціальної напруги серед цієї категорії громадян, особливо звільнених військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та в інших закордонних країнах.

За станом на 1 січня 2010 року на квартирному обліку у виконавчих органах місцевих рад області перебувають 215 осіб окремої категорії громадян, з них 37, яким виповнилося 60 і більше років, 30 інвалідів Збройних Сил, 7 сімей померлих та 1 сім'я загиблого військовослужбовців. Більше половини з тих, які перебувають на квартирному обліку (59,5 відсотка), чекають власного житла від 20 до 10 років.

Розв'язати болючу проблему забезпечення житлом черговиків, в тому числі і окремі категорії громадян, можна шляхом державної підтримки надання пільгового кредиту або сплати 30 відсотків вартості житла (будівництва доступного житла).

Спільні дії Кабінету Міністрів України та Закарпатської обласної державної адміністрації спрямовуватимуться на:

удосконалення механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування;

добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва;

проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, а також будівель нежитлового призначення, що належать до сфери управління Міноборони і МВС;

прискорення розроблення (коригування) містобудівної документації на обласному та місцевому рівнях, зокрема передбачити у відповідних місцевих бюджетах окремим рядком фінансування робіт з планування територій, у першу чергу інвестиційно-привабливих;

забезпечення резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла.

Для здійснення спільного заходу у частині будівництва доступного житла сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам доступного житла;

передбачати під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік фінансування Закарпатської області на іпотечне житлове кредитування із застосуванням фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

передбачати надання цільової субвенції з державного бюджету обласному бюджету для будівництва (придбання) житла для окремих категорій громадян, в тому числі звільнених військовослужбовців.

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада, Мінрегіонбуд, Мінфін, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та його Закарпатське регіональне управління.

Закарпатська обласна рада:

спільно з управлінням регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування:

розробити заходи зі здешевлення вартості будівництва доступного житла шляхом безоплатного надання в користування забудовнику (замовнику), який здійснює будівництво доступного житла, земельних ділянок;

передбачати будівництво доступного житла за рахунок різних джерел фінансування;

здійснювати резервування земельних ділянок для будівництва доступного житла;

формувати проектну базу доступного житла для масового використання з урахуванням регіональних особливостей;

вирішувати інші питання, пов'язані із будівництвом та наданням доступного житла;

визначати обсяги будівництва, потребу у коштах державного та місцевих бюджетів для будівництва доступного житла.

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада, Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Органи місцевого самоврядування

Порядок та умови фінансування спільного заходу

Фінансове забезпечення спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, якими будуть залучені кошти населення. Прогнозується залучити для будівництва доступного житла більше 170 000 тис. гривень небюджетних коштів.

Загальна вартість будівництва доступного житла становить 254600 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 63710 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 13550 тис., 2012 - 23190 тис., 2013 році - 26970 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Мінрегіонбуд;

з місцевих бюджетів - 12510 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 2010 тис., 2012 - 4900 тис., 2013 році - 5600 тис. гривень;

з інших джерел - 178380 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 3454 тис., 2012 - 66210 тис., 2013 році - 77630 тис. гривень.

Головний розпорядник -
Закарпатське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел становитиме 75 відсотків загальної суми витрат.

Очікувані результати:

покращення житлових умов безпосередньо для 2,5 тисяч закарпатських сімей;

створення умов для доступності будівництва (придбання) житла громадянами із середнім рівнем доходу;

добудова незавершеного (припиненого) будівництва об'єктів житла (на початок 2010 року їх в області нараховується 39 та один гуртожиток);

залучення для будівництва доступного житла більше 400000 тис. гривень небюджетних коштів;

поступове розв'язання проблеми забезпечення населення житлом, у тому числі військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, осіб начальницького складу Державної фельд'єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадових осіб митної служби, прирівняних до них осіб, інших службових осіб та членів їх сімей, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, молодих сімей;

скорочення строку перебування громадян на квартирному обліку та збільшення кількості громадян, які вирішують своє житлове питання до 5 відсотків щороку;

забезпечення нарощування темпів будівництва доступного житла у наступні роки;

створити на підприємствах області додаткові робочі місця, отримати додаткові податкові надходження;

сприяння розвитку будівельно-промислової галузі, інженерної структури житлово-комунального господарства області;

поліпшення соціально-економічні показників області і добробуту населення.

Загальна вартість робіт становить 420980 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 173310 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 51150 тис., 2012 - 60990 тис., 2013 році - 611700 тис. гривень;

Головні розпорядники:
Мінрегіонбуд, МОН, МОЗ, МКТ.

з місцевих бюджетів - 69290 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 22430 тис., 2012 - 23850 тис., 2013 році - 23010 тис. гривень.

з інших джерел - 178380 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 34540 тис., 2012 - 66210 тис., 2013 році - 77630 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Закарпатська облдержадміністрація, Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, Виконавчий комітет Берегівської міської ради, Великоберезнянська райдержадміністрація, Іршавська райдержадміністрація, Виноградівська райдержадміністрація, Міжгірська райдержадміністрація, Тячівська райдержадміністрація, Рахівська райдержадміністрація, Свалявська райдержадміністрація, Ужгородська райдержадміністрація, Хустська райдержадміністрація, Закарпатське регіональне управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Спільний захід 3. Реалізація проектів, спрямованих на поліпшення життя людей

Здійснення спільного заходу спрямоване на запровадження інвестиційного проекту "Переведення на електроопалення житлових будинків, організацій, установ м. Рахів", завершення будівництва об'єктів газифікації з високим ступенем будівельної готовності у сільських населених пунктах, в тому числі гірських.

Проект "Переведення на електроопалення житлових будинків, організацій, установ м. Рахів"розроблено у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2006 N 502-р "Про переведення населених пунктів на електроенергію". Проект для розвитку міста є надзвичайно важливим у зв'язку з тим, що з бюджетів різних рівнів витрачається значна кількість коштів для забезпечення тепловою енергією населення, організацій, установ міста (для виробництва тепла в місті використовується мазут). Прокладка газопроводу, враховуючи сейсмічність гірської місцевості, є економічно недоцільною (за попередніми підрахунками вона може скласти 2500 тис. гривень). Крім того, мешканці багатоквартирних будинків використовують для приготування їжі електроенергію або зріджений газ у балонах, що суворо заборонено правилами техніки безпеки.

В стані незавершеного будівництва на території області знаходиться ряд підвідних газопроводів з високим ступенем будівельної готовності, які в минулі роки фінансувались за рахунок коштів державного бюджету. Загальний обсяг фінансування, необхідний для завершення будівництва та введення об'єктів в експлуатацію в наступні три роки становить 30000 тис. гривень. Завершення будівництва цих газопроводів дозволить подати газ до 15 тисяч осель, будуть газифіковані об'єкти соціально-культурної сфери, що сприятиме розвитку "зеленого туризму" тощо.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

передбачати під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету на соціально-економічний розвиток, збільшивши її на суму витрат, необхідних для втілення проекту "Переведення на електроопалення житлових будинків, організацій, установ м. Рахів";

передбачати під час складання фінансового плану компанії НАК "Нафтогаз України" на відповідний рік фінансування Закарпатській області, що спрямовуватиметься на завершення будівництва підвідних газопроводів з високим ступенем будівельної готовності;

передбачити під час формування проекту державного бюджету на відповідний рік надання Закарпатській облдержадміністрації субвенції з державного бюджету, що дорівнює вартості будівництва, підвідних газопроводів в регіони, для погашення заборгованості перед національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" та її підприємствами.

Відповідальні за виконання:
Мінпаливенерго, Мінфін, НАК "Нафтогаз України".

Закарпатська обласна рада:

забезпечити співфінансування передбачених заходів відповідними міськими та районними радами; Відповідальні за виконання: Закарпатська обласна рада, Закарпатська облдержадміністрація, Рахівська міська рада, Інші відповідні районні та міські ради.

Порядок та умови фінансування спільного заходу

Фінансове забезпечення спільного заходу передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Загальна вартістьстановить 56000 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 38500 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 11500 тис., 2012 - 12500 тис., 2013 році - 14500 тис. гривень;

Головні розпорядники:
Мінпаливенерго, НАК "Нафтогаз України";

з місцевих бюджетів - 17500 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 5000 тис., 2012 - 5500 тис., 2013 році - 7000 тис. гривень;

Головний розпорядник - Закарпатська облдержадміністрація.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становитиме 31,3 відсотка загальної суми витрат.

Обсяг та порядок фінансування спільного заходу за рахунок коштів державного бюджету уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей бюджету та встановленого порядку використання бюджетних коштів.

Загальна вартість реалізації інвестиційного проекту "Переведення на електроопалення житлових будинків, організацій, установ м. Рахів" становить 26000 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 17500 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 5500 тис., 2012 - 5500 тис., 2013 році - 6500 млн. гривень;

з місцевих бюджетів - 8,5 млн. грн., в тому числі: у 2011 р. - 2,5 млн. грн., 2012 р. - 2,5 млн. грн., 2013 р. - 3,5 тис. гривень.

Загальна вартість завершення будівництва підвідних газопроводів з високим ступенем будівельної готовності становить 30000 тис. гривень, з них:

з державного бюджету - 21000 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 6000 тис., 2012 - 7000 тис., 2013 році - 8000 тис. гривень;

з місцевих бюджетів - 9000 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 2500 тис., 2012 - 3000 тис., 2013 році - 3500 тис. гривень.

Очікувані результати:

дозволить зупинити роботу міської котельні, яка виробляє теплову енергію шляхом спалювання мазуту та зменшити кількість викидів шкідливих речовин в атмосферу;

дозволить перевести опалення індивідуальних будинків на електричне;

сприятиме збалансованому розвитку міста Рахів, яке тим самим стане більш привабливим для розвитку туризму;

дозволить завершити будівництво 12 підвідних газопроводів з високим ступенем будівельної готовності, ввести в експлуатацію 53,2 кілометрів газових мереж.

Спільний захід 4. Виконання Програми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області

Метою спільного заходу є розроблення Схеми комплексного використання водних ресурсів річок Закарпатської області, якою будуть визначені місця проектування та спорудження противопаводкових, акумулюючих водосховищ, проектування і будівництво нових, реконструкція діючих ГЕС та інших об'єктів водокористування всіх форм власності згідно із Програмою охорони та комплексного використання водних ресурсів річок Закарпатської області, що виконується у відповідності до Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" та на виконання рішення Закарпатської обласної ради від 07.08.2009 N 916.

Міжнародні конвенції, міждержавні договори також передбачають комплексні підходи до використання водних ресурсів, що є особливо актуальними для транскордонних річкових басейнів, до яких відноситься і басейн р. Тиса.

При найбагатших водних ресурсах в Україні Закарпаття має найбільше проблем з водою. Територія області, яка повністю відноситься до басейну ріки Тиса, потерпає від систематичних затоплень стоком гірських річок, середньорічні збитки від яких перевищують 100 млн. гривень. В той же час сумарні збитки від нестачі води в посушливі періоди практично сумірні з ними, або й більші.

Стоки річок басейну р. Тиси формують паводки, які завдають значної шкоди і країнам Євросоюзу, що є сусідами України.

Стоки гірських річок Закарпаття є нестабільними протягом року, з цієї причини зараз практично відсутні умови для розвитку гідроенергетики, водопостачання та водовідведення, промислового рибництва, рекреації, водних видів спорту, транспорту, тобто повністю відсутнє комплексне використання водних ресурсів річок Української частини басейну р. Тиса.

Гідроенергетичні ресурси Закарпаття є найбільшими в Україні на одиницю площі водозабору. Із 42 млрд. КВт·годин потенційної гідроенергії річкового стоку України на долю області припадає 10,2 млрд. КВт·годин на рік, з них 4,5 млрд. КВт·годин на рік - технічно доступний гідропотенціал для виробництва електроенергії, який зараз використовується тільки в незначній частині.

Ці проблеми є темою для обговорення на різного рівня міжнародних конференціях, форумах, саме тому невідкладним завданням постала розробка Схеми та реалізація Програми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок Закарпатської області.

У 2009 році вже виконано перший етап Програми - розроблено Схему розташування акумулюючих водоймищ та 336-ти гідроелектростанцій сумарною потужністю до 440 МВт в технічно доступних місцях.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

виділити 10000 тис. гривень на 2011 - 2012 роки з власних коштів Мінпаливенерго на розробку проекту реконструкції Теребле-Ріцької ГЕС та завершення розробки Схеми комплексного використання водних ресурсів Закарпатської області;

підготувати проекти розпорядчих, нормативних актів, які стосуються комплексного водокористування.

Відповідальні за виконання:
Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін, Держкомзем, Держводгосп.

Закарпатська обласна рада:

виділити з обласного бюджету кошти на співфінансування програми;

узгодити схеми розташування гідроенергетичних та протипаводкових об'єктів, передбачених урядовою Програмою комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002 - 2006 роки та прогноз до 2015 року;

розробити та затвердити Схему комплексного використання водних ресурсів Закарпатської області.

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада, Закарпатська облдержадміністрація.

Порядок та умови фінансування спільного заходу

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок власних коштів Мінпаливенерго, місцевого бюджетів та інших джерел.

Загальна вартість робіт становить 10800 тис. гривень, з них:

з власних коштів Мінпаливенерго - 10000 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 5000 тис., 2012 році - 5000 млн. гривень.

Головний розпорядник - Мінпаливенерго;

з місцевих бюджетів - 500 тис. гривень., зокрема у 2011 році - 500 тис. гривень.

Головний розпорядник - Закарпатська обласна рада.

інші джерела - 300 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 150 тис., 2012 - 150 тис. гривень.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становить 4,6 відсотка загальної суми коштів.

Очікувані результати

будуть створені передумови для початку практичного комплексного використання водних ресурсів річок області згідно Схеми комплексного використання водних ресурсів річок, що дозволить досягнути, зокрема:

сталого протипаводкового захисту території області та територій сусідніх країн басейну р. Тиса;

залучення інвестицій, створення значної кількості суб'єктів комплексного водокористування - платників податків;

накопичення в акумулюючих водоймищах на території області запасу води (близько 3 куб. км) щорічно для різноманітних потреб господарського комплексу держави;

наближення досягнення енергетичної безпеки України завдяки збільшенню виробництва електроенергії з використанням відновлювальних енергоресурсів, зменшення збитків через втрати в електромережах при транспортуванні електроенергії через Карпати;

істотне скорочення витрат на енергоносії у всіх сферах господарювання та підвищення життєвого рівня населення через послаблення залежності від постачання газу та нафтопродуктів;

зменшення вирубування лісів на дрова (щорічно до 5000 га) внаслідок використання електроенергії для опалення;

стабілізування рівня ґрунтових вод та надійного і повного забезпечення міст і сіл області питною водою;

формування водної рекреації, водних видів спорту, підвищення привабливості території для розвитку туризму;

розвиток промислового рибництва;

стабілізування санітарно-очисної спроможності річок;

створення значної кількості робочих місць на об'єктах водно-господарського комплексу;

збереження природи та поліпшення клімату, покращення екологічного стану території області та наближення його до вимог світових стандартів.

Спільний захід 5. Будівництво об'єктів водовідведення в населених пунктах

Здійснення спільного заходу спрямоване на вирішення проблеми очистки стічних вод, що має міждержавне значення і може викликати погіршення добросусідських відносин між Україною і країнами Євросоюзу.

Ситуація з очисткою стічних вод на території області продовжує залишатися складною. Більшість очисних споруд на території області на даний час не відповідають природоохоронним вимогам і потребують невідкладного ремонту, а в деяких випадках взагалі не працюють вже роками. Так, на очисних спорудах Тячівського та Рахівського районів, зруйнованих паводками 1998 та 2001 років, були проведені аварійно-відновлювальні роботи, але на сьогодні робота цих каналізаційних очисних споруд (КОС) не відповідає вимогам. Без будь-якої очистки скидають стічні води водоканали в Тячеві, Дубовому, Буштині, Кобилецькій Поляні, не працюють очисні споруди в Берегові та Міжгір'ї. Найбільш несприятлива ситуація склалася у містах Ужгороді та Мукачеві, де очисні споруди надто перевантажені, зокрема очисні споруди м. Ужгород при проектній потужності 18,2 млн. куб. м приймають більше 28 млн. куб. м стічних вод. Цими двома містами було скинуто забруднених вод відповідно 65,1 відсотка та 16,4 відсотка загальнообласної кількості.

На території області нараховується 95 споруд очистки зворотних вод різних методів очистки (74 споруди повної біологічної очистки, 14 споруд механічної очистки, 7 споруд фізико-хімічної очистки). Як правило, власниками споруд біологічної очистки є підприємства житлово-комунального господарства, підприємства туристичного та санаторно-курортного комплексів, селищні ради та промислові підприємства.

У системах каналізації вичерпали свій ресурс і знаходяться в аварійному стані більше 30 відсотків мереж, половина очисних споруд вимагає реконструкції із збільшенням пропускної спроможності і введенням більш передових технологій очищення стічних вод. Частка ветхих та аварійних мереж водовідведення становить 104,6 км, або 16,2 відсотка. В області невідкладної заміни потребують 11 каналізаційних очисних споруд, а 4 насосних станції знаходяться в аварійному стані та потребують відновлення.

Попадання забруднених стічних вод у водні об'єкти загрожує погіршенням якості поверхневих вод, що, зважаючи на їх міждержавне значення, може викликати застосування штрафних санкцій з боку держав-сусідів, створює загрозу забруднення підземних водоносних горизонтів, в тому числі і тих, які містять мінеральні води. Для проведення ремонтних робіт на хоча б найголовніших КОС в області щороку відсутні необхідні кошти.

З урахуванням наявних проблем та з метою створення умов для покращення екологічної ситуації, недопущення погіршення стосунків з країнами-сусідами, необхідно здійснити:

реконструкцію каналізаційних мереж, очисних споруд, напірних каналізаційних колекторів у місті Ужгород, смт Міжгір'я;

будівництво мереж водовідведення та каналізаційних очисних споруд у с. Дубриничі Перечинського та селах Кінчеш, Коритняни та Часлівці Ужгородського району.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

передбачати під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік виділення коштів для будівництва та реконструкції очисних споруд області за окремою бюджетною програмою щодо розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення, Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів.

Відповідальні за виконання:
Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, Мінрегіонбуд, Мінфін

Закарпатська обласна рада:

забезпечити під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік виділення Ужгородською міською, Міжгірською, Перечинською, Рахівською та Ужгородською районними радами коштів для фінансування будівництва і реконструкції каналізаційних очисних споруд та мереж.

Відповідальні за виконання:
Закарпатська обласна рада, Ужгородська міська рада, Міжгірська районна рада, Перечинська районна рада, Ужгородська районна рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті за окремою бюджетною програмою щодо розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення;

субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів;

коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в рамках програм "Очистка стічних вод" та "Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків";

коштів місцевих бюджетів та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

У разі зміни порядку надходження коштів до державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища обсяги фінансування спільного заходу уточнюватимуться.

Загальна вартість робіт становить 98480 тис гривень з них:

з державного бюджету - 67300 тис гривень, зокрема у 2011 році - 15880 тис., 2012 - 26960 тис., 2013 році - 24460 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, Мінрегіонбуд.

з них:

кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 480 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 160 тис., 2012 - 180 тис., 2013 році - 140 тис. гривень.

Головний розпорядник - Мінприроди;

кошти Міністерства житлово-комунального господарства - 66820 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 15720 тис., 2012 - 26780 тис., 2013 році - 24320 тис. гривень.

Головний розпорядник - Мінжитлокомунгосп;

з місцевих бюджетів - 31180 тис гривень, зокрема у 2011 році - 7370 тис., 2012 - 12040 тис., 2013 році - 11770 тис. гривень;

з них:

кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - 720 тис. гривень, зокрема у 2011 році - 180 тис., 2012 - 250 тис., 2013 році - 290 тис. гривень.

Головні розпорядники:
Закарпатська обласна рада, виконавчий комітет Ужгородської міської ради, Міжгірська райдержадміністрація, Перечинська райдержадміністрація, Ужгородська райдержадміністрація.

Обсяг співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів становитиме 32,2 відсотка загальної суми витрат.

Обсяг та порядок фінансування спільного заходу за рахунок коштів державного бюджету уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей бюджету та встановленого порядку використання бюджетних коштів.

Очікувані результати:

підвищення пропускної здатності очисних споруд і якості очищеної води;

підвищення рівня забезпеченості населення централізованим водовідведенням, в тому числі у сільській місцевості;

підвищення якості послуг з водовідведення, які надаються населенню обласного центру, Міжгірського, Перечинського та Ужгородського районів;

поліпшення якості поверхневих вод, що, зважаючи на їх міждержавне значення, дасть можливість уникнути застосування штрафних санкцій з боку держав-сусідів;

усунення загрози забруднення підземних водоносних горизонтів, в тому числі і тих, які містять мінеральні води.

Спільний захід 6. Здійснення заходів протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області

Мета спільного заходу полягає у створенні цілісного комплексу захисних та регулюючих споруд у басейні р. Тиса для забезпечення захисту населених пунктів, виробничих об'єктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод та створення безпечних умов для життєдіяльності населення.

Тиса бере початок у Рахівському районі і є основною водною артерією Закарпатської області. Більша частина її стоку формується на території Румунії - 50,9 відсотка, України - 25,6 і Словаччини - 13,4 відсотка.

Довжина річки 967 кілометрів, у тому числі на території Закарпатської області - 262 кілометри. По р. Тиса на ділянках загальною протяжністю 107 кілометрів проходить державний кордон, у тому числі 65 кілометрів - між Україною і Румунією, 42 кілометри - між Україною та Угорщиною.

Територія Закарпатської області за географічним положенням та кліматичними умовами належить до зони розвинутої зливової діяльності, де протягом року неодноразово за короткі проміжки часу рівень опадів досягає 100 і більше міліметрів, що є причиною формування значних, часто катастрофічних за своїми наслідками паводків.

Крім природних факторів, великий вплив на виникнення та формування паводків має техногенне навантаження, викликане зменшенням на значних ділянках площі стиглих лісів та зміною їх видового складу, забудовою та результатами господарської діяльності на паводконебезпечних територіях.

Експлуатація існуючих у Закарпатській області протипаводкових гідротехнічних споруд розпочалася ще у XVIII столітті. Деякі з них потребують реконструкції та капітального ремонту. Дамби різної висоти не створюють єдиного комплексу, який міг би забезпечити надійний протипаводковий захист, а їх конструкція не відповідає сучасним технічним вимогам.

Проблема також полягає в тому, що наявна інфраструктура та стан гідротехнічних протипаводкових споруд Закарпатської області не забезпечує захист населення, виробничих об'єктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, пов'язаної з природними умовами (гідрометеорологічна ситуація, геологічні та гідрогеологічні умови, сейсмічна активність у тектонічних зонах) та техногенними факторами формування і проходження паводків у басейні р. Тиса.

Розв'язання проблеми передбачається шляхом технічного вдосконалення системи існуючого комплексу протипаводкового захисту за рахунок значного збільшення обсягу робіт з будівництва і реконструкції гідротехнічних протипаводкових споруд, забезпечення управління паводками та здійснення контролю за їх проходженням, створення автоматизованої системи моніторингу кількісного і якісного стану водних ресурсів у басейні р. Тиси та її приток.

Для досягнення мети спільного заходу передбачаються напрями:

визначення на основі сучасних методів гідрологічних досліджень, геодезичних і математичних розрахунків зон можливого затоплення паводками різної повторюваності;

реконструкція та будівництво захисних гідротехнічних споруд, зокрема:

реконструкція наявної протипаводкової системи дамб і будівництво нових дамб, загальна довжина яких становить 906,7 кілометра;

реконструкція існуючих водосховищ;

укріплення берегів водотоків завдовжки 117,6 кілометра;

реконструкція автомобільних та залізничних мостів і дорожніх споруд;

капітальний ремонт польдерних насосних станцій;

створення нових та розширення діючих баз служби експлуатації протиповіневих споруд і придбання техніки;

здійснення заходів щодо регулювання русла р. Тиси та впорядкування господарської діяльності на водозборах, а саме:

регулювання русел річок завдовжки 178,78 кілометра;

будівництво протиселевих споруд;

вжиття протиерозійних заходів;

будівництво 24 акумулюючих сухих польдерів у рівнинній частині області загальним об'ємом 255,29 млн. куб. метрів;

будівництво 42 сухих протипаводкових ємностей в гірській частині області загальним об'ємом 288,4 млн. куб. метрів. При цьому слід розглянути можливість спорудження в комплексі з окремими ємностями мікро- або міні-ГЕС з метою підвищення ефективності їх використання, якщо таке використання не буде зменшувати їх захисні функції;

впровадження автоматизованих систем моніторингу кількісних та якісних показників стану водних ресурсів, яке передбачає:

підтримання в належному стані та створення нових систем спостереження, збору, обробки, передачі гідрометеорологічної інформації та прогнозування паводків;

проведення моніторингу якісних та кількісних показників стану водних ресурсів із застосуванням сучасних технологій;

реконструкцію та розширення існуючої мережі споруд для ведення гідрометеорологічних спостережень на річках та інших водних об'єктах (АІВС - Тиса - 2), впровадження геоінформаційних систем та моделювання паводків;

проведення науково-дослідних робіт;

забезпечення відселення жителів з паводконебезпечних територій та із зони будівництва протипаводкових захисних споруд.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

вирішити питання щодо забезпечення виділення коштів для фінансування у межах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 13.02.2006 N 130 "Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 - 2015 роки".

Відповідальні за виконання:
Держводгосп, Мінтрансзв'язку, Мінфін, Держкомзем, МНС.

Закарпатська обласна рада:

забезпечити співфінансування з обласного бюджету та проводити постійний моніторинг виконання заходу.

Відповідальна за виконання: Закарпатська обласна рада

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 13.02.2006 N 130 "Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 - 2015 роки".

Очікувані результати:

створення у Закарпатській області безпечних умов для проживання населення;

поліпшення гідрологічного режиму річок та інших водних об'єктів;

забезпечення регулювання поверхневого стоку з метою оптимізації паводкових витрат;

ефективного використання сільськогосподарських земель, територій міст та інших населених пунктів;

мінімізація розмірів збитків, спричинюваних шкідливою дією вод;

захист 413 населених пунктів, 147,7 тис. гектарів сільськогосподарських угідь та зниження рівня води в створі державного кордону України з Угорщиною у разі катастрофічного паводка на 125 сантиметрів.

Виконання спільного заходу забезпечить щорічне заощадження коштів у сумі 103500 тис. гривень, а за весь період - 517500 тис. гривень.

Крім того, виконання заходу забезпечить дотримання Україною міжнародних угод про співробітництво на прикордонних водах під час будівництва об'єктів інженерного захисту від паводків та повеней.

 

Додаток 3
до Угоди

ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ
(за пріоритетними напрямами, обсягом, строками та джерелами)
(тис. гривень)

Зміст заходу

Критерії (показники) досягнення результатів

Відповідальні за виконання

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн.

У тому числі за роками

2011

2012

2013

з державного бюджету

з місцевих бюджетів

з інших джерел

з державного бюджету

з місцевих бюджетів

з інших джерел

з державного бюджету

з місцевих бюджетів

з інших джерел

Пріоритетний напрям I. Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці

Спільний захід 1 Реконструкція пропускних пунктів

Реконструкція пропускних пунктів на українсько-угорському кордоні: Лужанка - Берегшурань, українсько-словацькому кордоні Ужгород - В. Нємецке, українсько-румунському кордоні Дяково - Халмеу

Збільшення пропускної спроможності і вантажно- та пасажиропотоків через кордон України з країнами ЄС. Зменшаться транспортні черги на кордонах, зростатиме співпраця.

Мінрегіонбуд,
Мінекономіки,
МЗС,
Мінтрансзв'язку,
Мінфін,
Держмитслужба

115500,00

4000,00

 

50000,00

4000,00

 

50000,00

2500,00

 

5000,00

Всього по заходу

115500,00

4000,00

 

50000,00

4000,00

 

50000,00

2500,00

 

5000,00

Спільний захід 2. Формування логістично-індустріального центру на Західному напрямку на території Закарпатської області

Індустріальний парк з елементами логістики "Берег-Карпати" на українсько-угорському кордоні, Берегівський район;

 

 

79650,00

4000,00

 

3650,00

20000,00

250,00

17700,00

16000,00

250,00

17800,00

Будівництво інженерних мереж і виробничих потужностей у формі індустріального парку "Соломоново" на українсько-угорсько-словацькому кордоні біля м. Чоп Закарпатської області

 

 

86350,00

4000,00

250,00

5500,00

20000,00

350,00

20000,00

16000,00

250,00

20000,00

Всього по заходу

166000,00

8000,00

250,00

9150,00

40000,00

600,00

37700,00

32000,00

500,00

37800,00

Всього по пріоритетному напрямку

281500,00

12000,00

250,00

59150,00

44000,00

600,00

87700,00

34500,00

500,00

42800,00

Пріоритетний напрям II. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери

Спільний захід 1 Реставрація та ремонт об'єктів культурної спадщини

Проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновлення пам'ятки архітектури і містобудування X - XVI століття - Замку-фортеці в м. Ужгород

 

Мінрегіонбуд,
Закарпатська обласна рада

47900,00

0

0

 

16000,00

1020,00

 

29000,00

1880,00

 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновлення пам'ятки архітектури і містобудування XIV - XVIII століття - Замку "Паланок" в м. Мукачево

 

Мінрегіонбуд,
Закарпатська обласна рада

26200,00

0

0

 

9000,00

420,00

 

16000,00

780,00

 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновлення пам'яток дерев'яної сакральної архітектури в с. Ужок (церква св. Михайла) Великоберезнянського р-ну та смт Ясіня (церква Вознесіння Господнього (Струківська) Рахівського р-ну)

 

МКТ,
Закарпатська обласна рада

3000,00

800,00

60,00

 

800,00

180,00

 

800,00

360,00

 

Всього по заходу

77100,00

800,00

60,00

0,00

25800,00

1620,00

0,00

45800,00

3020,00

0,00

Спільний захід 2. Забезпечення стабільного водопостачання міст Ужгород і Мукачева та інших окремих населених пунктів області

Реконструкція підземного водозабору "Минай" (другий пусковий комплекс), м. Ужгород

Забезпечення стабільного водопостачання обласного центру

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Ужгородська міська рада

13497,10

2000,00

700,00

 

4000,00

4000,00

 

1500,00

1297,10

 

Площадка водозабору "Чинадієво", м. Мукачево реконструкція

Забезпечення стабільного водопостачання міста обласного значення

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Мукачівська міська рада

9429,20

1000,00

500,00

 

2000,00

1000,00

 

3000,00

1929,20

 

Будівництво мереж та споруд водопостачання с. Мужієво Берегівського району

Забезпечення постачання питної води жителям с. Мужієво, поліпшення екологічної ситуації

Мінжитлокомунгосп,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Мужіївська сільська рада,
Берегівська районна рада

2244,30

500,00

100,00

 

700,00

120,00

 

700,00

124,30

 

Реконструкція поверхневого водозабору в урочищі "Термачов" Великоберезнянського району

Забезпечення водопостачання гірських населених пунктів району

Мінжитлокомунгосп,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Великоберезнянська районна рада

593,40

250,00

50,00

 

250,00

43,40

 

 

 

 

Реконструкція водогону від резервуарів по вул. Копанська в м. Виноградів

Забезпечення стабільного водопостачання районного центру

Мінжитлокомунгосп, Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Виноградівська міська рада

5639,80

1000,00

600,00

 

1000,00

600,00

 

1000,00

1439,80

 

Всього по заходу

31403,80

4750,00

1950,00

0,00

7950,00

5763,40

0,00

6200,00

4790,40

0,00

Всього по пріоритетному напрямку

108503,80

5550,00

2010,00

0,00

33750,00

7383,40

0,00

52000,00

7810,40

0,00

Пріоритетний напрям III. Просторовий розвиток та охорона довкілля

Спільний захід 1 Коригування існуючих та розробка нових генеральних планів населених пунктів та інших територій області

Коригування існуючих та розробка нових генеральних планів населених пунктів та інших територій області

Кількість відкоригованих та оновлених генеральних планів населених пунктів

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури

13952,07

2092,83

2092,83

465,03

2092,83

2092,83

465,03

2092,83

2092,83

465,03

Всього по заходу

13952,07

2092,83

2092,83

465,03

2092,83

2092,83

465,03

2092,83

2092,83

465,03

Спільний захід 2. Будівництво соціально важливих об'єктів регіону, доступного житла

Заклади освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допоміжна школа - інтернат, с. Імстичево Іршавського району - будівництво

Введення в дію інтернату, будівництво якого розпочато ще в середині 90-х років дозволить перевести дітей з особливими потребами з пристосованих приміщень у сучасні класні приміщення та звільнити подвір'я та трапезну монашої обителі ченців

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
управління капітального будівництва ОДА, Іршавська райдержадміністрація

7600,00

 

 

 

3000,00

1600,00

 

2000,00

1000,00

 

Загальноосвітня школа, с. Луково Іршавського району - будівництво

Дозволить завершити будівництво школи-довгобуда та забезпечити перевід дітей з аварійних приміщень старих корпусів

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
управління капітального будівництва ОДА, Іршавська райдержадміністрація

1545,94

1000,00

545,94

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа I - II ступеня, в с. Вишка Великоберезнянського району

Приведення освітньої мережі у відповідності до потреб і особливостей регіону, що має статус гірського

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
управління капітального будівництва ОДА, Великоберезнянська райдержадміністрація

4948,53

2500,00

2448,53

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Арданово Іршавського району - будівництво

Дозволить завершити будівництво школи-довгобуда та забезпечити перевід дітей з аварійних приміщень старих корпусів

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
управління капітального будівництва ОДА, Іршавська райдержадміністрація

10672,60

2100,00

1000,00

 

2500,00

1200,00

 

2500,00

1372,60

 

Загальноосвітня школа, с. Теково Виноградівського району - будівництво (другий пусковий комплекс)

Поліпшення умов навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальної заповнюваності класів

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
управління капітального будівництва ОДА, Виноградівська райдержадміністрація

8278,48

1500,00

600,00

 

2500,00

700,00

 

2500,00

478,48

 

Загальноосвітня школа, с. Новоселиця Тячівського району - будівництво

Приведення освітньої мережі у відповідності до потреб і особливостей регіону, поліпшення умов навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальної заповнюваності класів

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада, управління капітального будівництва ОДА,
Тячівська райдержадміністрація

5522,70

3000,00

2522,70

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Богдан Рахівського району - будівництво

Забезпечення оптимізації мережі навчальних закладів та зменшення кількості малокомплектних шкіл

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада, управління капітального будівництва ОДА,
Рахівська райдержадміністрація

10500,00

2500,00

700,00

 

2500,00

800,00

 

3000,00

1000,00

 

Школа в с. Буковець Міжгірського району

Приведення освітньої мережі у відповідності до потреб і особливостей регіону, що має статус гірського

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Міжгірська райдержадміністрація

2200,00

500,00

500,00

 

700,00

500,00

 

 

 

 

Загальноосвітня школа I - III ступеня (блоки "Б", "В", "Г"), в с. Неліпино Свалявського району - будівництво

Забезпечення оптимізації мережі навчальних закладів, підвищення рівня надання освітніх послуг

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
управління капітального будівництва ОДА, Свалявська райдержадміністрація

3651,56

2800,00

851,56

 

 

 

 

 

 

 

Берегівська угорська гімназія - будівництво

Дозволить розширити мережу шкіл і класів з поглибленим вивченням базових предметів та профільних класів для обдарованої молоді угорської меншини, здійснювати фінансування навчального закладу за рахунок різних джерел фінансування, зміцнювати його навчально-матеріальну базу

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Берегівська міська рада

11560,00

2500,00

600,00

 

3000,00

1000,00

 

3500,00

960,00

 

Загальноосвітня школа, с. Кам'яниця Ужгородського району - будівництво

Забезпечення оптимізації шкільної мережі Ужгородського району, підвищить рівень надання освітніх послуг та здобуття учнями якісної освіти

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Ужгородська райдержадміністрація

17933,56

3500,00

2500,00

 

3500,00

2500,00

 

3500,00

2433,56

 

Дитячий дошкільний навчальний заклад, с. Калини Тячівського району - будівництво

Розширення відповідно до зростаючих потреб мережі дошкільних навчальних закладів густонаселеного району, охоплення навчанням дітей 5 річного віку в дитсадках

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Тячівська райдержадміністрація

7671,50

1500,00

800,00

 

1500,00

1000,00

 

1500,00

1371,50

 

Дитячий садок на 60 місць у мікрорайоні Минай Ужгородського району - будівництво

Розвиток соціальної сфери села, забезпечення навчання дітей 5 річного віку в дошкільних навчальних закладах

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Ужгородська райдержадміністрація

3945,64

1200,00

600,00

 

1400,00

745,64

 

 

 

 

Разом заклади освіти

96030,51

24600,00

13668,73

0,00

20600,00

10045,64

0,00

18500,00

8616,14

0,00

Заклади охорони здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна лікарня, м. Берегово - будівництво

Завершиться будівництво довгобуда, вирішиться питання суттєвого поліпшення надання медичної допомоги населенню, впровадження в практику роботи сучасних методів діагностики та лікування

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
управління капітального будівництва ОДА, Берегівська райдержадміністрація

9270,65

2000,00

600,00

 

2500,00

700,00

 

2500,00

970,65

 

Районна лікарня (акушерсько-гінекологічний корпус), м. Рахів - будівництво

Завершиться будівництво довгобуда, очікується зниження гінекологічної та акушерської патології, відсотка патологічних пологів, зменшення рівня малюкової смертності

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
управління капітального будівництва ОДА, Рахівська райдержадміністрація

6227,00

1000,00

250,00

 

1500,00

350,00

 

2000,00

1127,00

 

Тублікарня ОТМО "Фтизіатрія", с. Нижня Апша Тячівського р-ну - будівництво

Дасть можливість ізольованого лікування найбільш епідемічно загрозливої категорії хворих на туберкульоз разом з продовженням будівництва

Мінрегіонбуд, Мінфін, Закарпатська обласна рада, управління капітального будівництва ОДА, Тячівська райдержадміністрація

19176,48

3500,00

2500,00

 

3500,00

2500,00

 

4000,00

3176,48

 

Добудова незавершеного будівництва лікарні, с. Угля Тячівського району

Введення в дію об'єкту дозволить вирішити питання поліпшення надання сучасної медичної допомоги

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Тячівська райдержадміністрація

5434,10

1000,00

600,00

 

1600,00

800,00

 

1000,00

434,10

 

Дільнична лікарня, с. Драгово Хустського району - будівництво

Введення в дію об'єкту дозволить вирішити питання поліпшення надання сучасної медичної допомоги

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Хустська райдержадміністрація

7795,50

1000,00

500,00

 

2000,00

1000,00

 

2200,00

1095,50

 

Разом заклади охорони здоров'я

47903,73

8500,00

4450,00

0,00

11100,00

5350,00

0,00

11700,00

6803,73

0,00

Крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житловий корпус Ясінянського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку, смт Ясіня Рахівського району - будівництво

Надання соціально-побутових послуг і медичних консультацій людям похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги

Мінрегіонбуд, Мінфін,
Закарпатська обласна рада, управління капітального будівництва ОДА,
Рахівська райдержадміністрація

15500,00

3000,00

1000,00

 

4000,00

1500,00

 

4000,00

2000,00

 

Закарпатський обласний державний український музично-драматичний театр, м. Ужгород - капітальний ремонт

Проведення робіт по капремонту дасть можливість зберегти будівлю для нормальної експлуатації як об'єкта, що має важливе культурне значення для жителів області

Мінрегіонбуд,
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
управління капітального будівництва облдержадміністрації

6947,40

1500,00

1300,00

 

2100,00

2047,40

 

 

 

 

Забезпечення доступним житлом черговиків, в тому числі окремих категорій громадян

Реалізація спільного заходу дозволить добудувати значну кількість незавершених (припинених) будівництвом об'єктів житла (на початок 2010 року їх в області нараховується 39 та один гуртожиток), поступово розв'язувати проблему забезпечення житлом черговиків та окремих категорій громадян

Мінрегіонбуд,
Мінфін, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та його Закарпатське регіональне управління

254600,00

13550,00

2010,00

34540,00

23190,00

4900,00

66210,00

26970,00

5600,00

77630,00

Всього по заходу:

420981,64

51150,00

22428,73

34540,00

60990,00

23843,04

66210,00

61170,00

23019,87

77630,00

Спільний захід 3. Реалізація проектів, спрямованих на поліпшення життя людей

Переведення на електроопалення житлових будинків, організацій, установ м. Рахів

Забезпечення безпечних умов проживання населення м. Рахів в багатоквартирних будинках, економія енергоресурсів

Мінпаливенерго, Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Рахівська міська рада

26000,00

5500,00

2500,00

 

5500,00

2500,00

 

6500,00

3500,00

 

Завершення будівництва підвідних газопроводів з високим ступенем будівельної готовності

Забезпечить ефективне завантаження існуючих газових мереж, розвитку інфраструктури та туристично-рекреаційної галузі

НАК "Нафтогаз України",
Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
райдержадміністрації

30000,00

6000,00

2500,00

 

7000,00

3000,00

 

8000,00

3500,00

 

Всього по заходу

56000,00

11500,00

5000,00

0,00

12500,00

5500,00

0,00

14500,00

7000,00

0,00

Спільний захід 4. Виконання Програми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області

Виконання Програми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області

 

Мінпаливенерго, Закарпатська обласна рада,
Закарпатська обласна держадміністрація

10800,00

5000,00

500,00

150,00

5000,00

 

150,00

 

 

 

Всього по заходу

10800,00

5000,00

500,00

150,00

5000,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Спільний захід 5. Будівництво об'єктів водовідведення в населених пунктах

Реконструкція напірного колектора від КНС1 до КОС в м. Ужгород

Припинення забруднення прикордонної річки Уж, неочищеними стоками м. Ужгорода, виконання вимог Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах

Мінжитлокомунгосп, Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Ужгородська міська рада

8154,00

1500,00

800,00

 

1500,00

900,00

 

1800,00

1654,00

 

Реконструкція напірного каналізаційного колектора 2 х 500 мм від КНС-6 до вул. Перемоги в м. Ужгороді

Припинення забруднення прикордонної річки Уж, неочищеними стоками м. Ужгорода, виконання вимог Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах

Мінжитлокомунгосп, Мінфін,
Закарпатська обласна рада,
Ужгородська міська рада

2418,80

800,00

500,00

 

800,00

318,80

 

 

 

 

Каналізаційні очисні споруди в смт Міжгір'я

Поліпшення екологічної ситуації в регіоні, значна економія електроенергії

Мінжитлокомунгосп, Мінфін,
Закарпатська обласна рада, Міжгірська районна рада

10276,00

2000,00

800,00

 

2500,00

1000,00

 

2500,00

1476,00

 

Водовідведення сіл Кінчеш, Коритняни, Часлівці (I черга), Ужгородський район - будівництво

Поліпшення екологічної ситуації в регіоні

Мінжитлокомунгосп, Мінфін, Закарпатська обласна рада, Ужгородська районна рада

3708,09

1000,00

800,00

 

1000,00

908,09

 

 

 

 

Будівництво каналізаційних очисних споруд, с. Дубриничі Перечинського району

Поліпшення екологічної ситуації в регіоні

Мінжитлокомунгосп, Мінфін, Закарпатська обласна рада, Перечинська районна рада

1920,00

500,00

150,00

 

1000,00

270,00

 

 

 

 

Реконструкція КОС м. Ужгород

Поліпшення екологічної ситуації в регіоні

Мінжитлокомунгосп

72000,00

10080,00

4320,00

 

20160,00

8640,00

 

20160,00

8640,00

 

Всього по заходу

98476,89

15880,00

7370,00

0,00

26960,00

12036,89

0,00

24460,00

11770,00

0,00

Спільний захід 6. Здійснення заходів протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області

Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 - 2015 роки

Створення в області безпечних умов для проживання населення; поліпшити гідрологічний режим річок та інших водних об'єктів; забезпечити регулювання поверхневого стоку з метою оптимізації паводкових витрат; ефективно використовувати сільськогосподарські землі, територію міст та інших населених пунктів; мінімізувати розмір збитків, спричинюваних шкідливою дією вод.

Держводгосп Укрзалізниця Укравтодор Держкомзем Закарпатська ОДА та МНС

Фінансування заходу здійснюватиметься в межах Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 - 2015 роки

Всього по заходу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всього по пріоритетному напрямку

600210,60

85622,83

37391,56

35155,03

107542,83

43472,76

66825,03

102222,83

43882,70

78095,03

Разом по пріоритетах

990214,40

103172,83

39651,56

94305,03

185292,83

51456,16

154525,03

188722,83

52193,10

120895,03

 

Додаток 4
до Угоди

ФІНАНСУВАННЯ
спільних заходів за джерелами фінансування

Джерела фінансування спільних заходів

Орієнтовний обсяг фінансування

У тому числі за роками*

2011

2012

2013

Державний бюджет - разом

467188,49

98172,83

178792,83

190222,83

у тому числі за головними розпорядниками коштів:

 

 

 

 

Мінрегіонбуд

343088,49

64242,83

132582,83

146262,83

Мінжитлокомунгосп

72700,00

17630,00

28910,00

26160,00

НАК "Нафтогаз України"

21000,00

6000,00

7000,00

8000,00

Міністерство культури і туризму

2400,00

800,00

800,00

800,00

Мінпаливенерго

17500,00

5500,00

5500,00

6500,00

Державна митна служба

10500,00

4000,00

4000,00

2500,00

Держводгосп

Фінансування здійснюватиметься в межах Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 - 2015 роки

Мінтрансзв'язку

МНС

Держкомзем

Закарпатська ОДА

Місцеві бюджети

143300,82

40061,56

51246,16

51993,10

Інші джерела

379725,09

99305,03

159525,03

120895,03

Усього

990214,40

237539,42

389564,02

363110,96


* - щорічні обсяги фінансування визначаються з урахуванням реальних можливостей відповідного бюджету

** - у разі затвердження Кабінетом Міністрів України витрат у фінансовому плані НАК "Нафтогаз України" на відповідний період

 

Додаток 5.1
до Угоди

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
стану виконання Угоди

I. Моніторинг стану фінансування спільних заходів

Зміст заходу

Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень

Фактичний обсяг фінансування, тис. гривень

Стан виконання, відсотків

усього

з державного бюджету

з місцевих бюджетів

з інших джерел

усього

з державного бюджету

з місцевих бюджетів

з інших джерел

усього

з державного бюджету

з місцевих бюджетів

з інших джерел

I. Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці

Спільний захід 1. Реконструкція пропускних пунктів

Реконструкція пропускних пунктів на: українсько-угорському кордоні Лужанка - Берегшурань, українсько-словацькому кордоні Ужгород - В. Нємецке українсько-румунському кордоні Дяково - Халмеу

115500,00

10500,00

 

105000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по заходу 1

115500,00

10500,00

 

105000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільний захід 2. Формування логістично-індустріального центру на Західному напрямку на території Закарпатської області

Індустріальний парк з елементами логістики "Берег-Карпати" на українсько-угорському кордоні, Берегівський район

79650,00

40000,00

500,00

39150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво інженерних мереж і виробничих потужностей у формі індустріального парку "Соломоново" на українсько-угорсько-словацькому кордоні біля м. Чоп Закарпатської області

86350,00

40000,00

850,00

45500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по заходу 2

166000,00

80000,00

1350,00

84650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по пріоритетному напрямку I

281500,00

90500,00

1350,00

189650,00

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери

Спільний захід 1. Реставрація та ремонт об'єктів культурної спадщини

Проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновлення пам'ятки архітектури і містобудування X - XVI століття - Замку-фортеці в м. Ужгород

47900,00

45000,00

2900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновлення пам'ятки архітектури і містобудування XIV - XVIII століття - Замку "Паланок" в м. Мукачево

26200,00

25000,00

1200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновлення пам'яток дерев'яної сакральної архітектури в с. Ужок (церква св. Михайла) Великоберезнянського р-ну та смт Ясіня (церква Вознесіння Господнього (Струківська) Рахівського р-ну)

3000,00

2400,00

600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по заходу 1

77100,00

72400,00

4700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільний захід 2. Забезпечення стабільного водопостачання міст Ужгорода і Мукачева та інших окремих населених пунктів області

Реконструкція підземного водозабору "Минай" (другий пусковий комплекс), м. Ужгород

13497,10

7500,00

5997,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка водозабору "Чинадієво", м. Мукачево - реконструкція

9429,20

6000,00

3429,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво мереж та споруд водопостачання с.Мужієво Берегівського району

2244,30

1900,00

344,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція поверхневого водозабору в урочищі "Термачов" Великоберезнянського району

593,40

500,00

93,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція водогону від резервуарів по вул. Копанська в м. Виноградів

5639,80

3000,00

2639,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по заходу 2

31403,80

18900,00

12503,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по пріоритетному напрямку II

108503,80

91300,00

17203,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Просторовий розвиток та охорона довкілля

Спільний захід 1. Коригування існуючих та розробка нових генеральних планів населених пунктів та інших територій області

Коригування існуючих та розробка нових генеральних планів населених пунктів та інших територій області

13952,07

6278,49

6278,49

1395,09

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по заходу 1

13952,07

6278,49

6278,49

1395,09

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільний захід 2. Будівництво соціально важливих об'єктів регіону, доступного житла

Допоміжна школа - інтернат, с. Імстичево Іршавського району - будівництво

7600,00

5000,00

2600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Арданово Іршавського району - будівництво

10672,60

7100,00

3572,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Луково Іршавського району - будівництво

1545,94

1000,00

545,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа I - II ступеня, в с. Вишка Великоберезнянського району

4948,53

2500,00

2448,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Теково Виноградівського району - будівництво (другий пусковий комплекс)

8278,48

6500,00

1778,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Новоселиця Тячівського району - будівництво

5522,70

3000,00

2522,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Богдан Рахівського району - будівництво

10500,00

8000,00

2500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа в с. Буковець Міжгірського району

2200,00

1200,00

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа I - III ступеня (блоки "Б", "В", "Г"), в с. Неліпино Свалявського району - будівництво

3651,56

2800,00

851,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берегівська угорська гімназія - будівництво

11560,00

9000,00

2560,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Кам'яниця Ужгородського району - будівництво

17933,56

10500,00

7433,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячий дошкільний навчальний заклад, с. Калини Тячівського району - будівництво

7671,50

4500,00

3171,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дитячий дошкільний навчальний заклад, с.Минай Ужгородського району - будівництво

3945,64

2600,00

1345,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна лікарня, м. Берегово - будівництво

9270,65

7000,00

2270,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна лікарня (акушерсько-гінекологічний корпус), м. Рахів - будівництво

6227,00

4500,00

1727,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тублікарня ОТМО "Фтизіатрія", с. Нижня Апша Тячівського р-ну - будівництво

19176,48

11000,00

8176,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добудова незавершеного будівництва лікарні, с. Угля Тячівського району

5434,10

3600,00

1834,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дільнична лікарня, с. Драгово Хустського району - будівництво

7795,50

5200,00

2595,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житловий корпус Ясінянського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку, смт Ясіня Рахівського району - будівництво

15500,00

11000,00

4500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатський обласний державний український музично-драматичний театр, м. Ужгород - капітальний ремонт

6947,40

3600,00

3347,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення доступним житлом черговиків, в тому числі окремих категорій громадян

254600,00

63710,00

12510,00

178380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по заходу 2

420981,64

173310,00

69291,64

178380,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільний захід 3. Реалізація проектів, спрямованих а поліпшення життя людей

Переведення на електроопалення житлових будинків, організацій, установ м. Рахів

26000,00

17500,00

8500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершення будівництва підвідних газопроводів з високим ступенем будівельної готовності

30000,00

21000,00

9000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по заходу 3

56000,00

38500,00

17500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільний захід 4. Виконання Програми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області

Використання Програми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області

10800,00

10000,00

500,00

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по заходу 4

10800,00

10000,00

500,00

300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільний захід 5. Будівництво об'єктів водовідведення в населених пунктах

Реконструкція КОС в м. Ужгород

72000,00

50400,00

21600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція напірного колектора від КНС1 до КОС в м. Ужгород

8154,00

4800,00

3354,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція напірного каналізаційного колектора 2 х 500мм від КНС-6 до вул. Перемоги в м. Ужгороді

2418,80

1600,00

818,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каналізаційні очисні споруди в смт Міжгір'я

10276,00

7000,00

3276,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водовідведення сіл Кінчеш, Коритняни, Часлівці (І черга), Ужгородський район - будівництво

3708,09

2000,00

1708,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво каналізаційних очисних споруд, с. Дубриничі Перечинського району

1920,00

1500,00

420,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по заходу 5

98476,89

67300,00

31176,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільний захід 6. Здійснення заходів протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області

Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 - 2015 роки

Фінансування заходу здійснюватиметься в межах Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006 - 2015 роки

Разом по заходу 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по пріоритетному напрямку III

600210,60

295388,49

124747,02

180075,09

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

990214,40

477188,49

143300,82

369725,09

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Моніторинг стану виконання спільних заходів

Зміст заходу

Критерії (показники)

Причина невиконання

очікувані

фактичні

відхилення, відсотків

I. Поглиблення транскордонної та єврорегіональної співпраці

Спільний захід 1. Реконструкція пропускних пунктів

Реконструкція пропускних пунктів на: українсько-угорському кордоні Лужанка - Берегшурань, українсько-словацькому кордоні Ужгород - В. Нємецке українсько-румунському кордоні Дяково - Халмеу

Збільшення пропускної спроможності вантажно- та пасажиропотоків через кордон України з країнами ЄС;
Зменшаться транспортні черги на кордонах;
Зростатиме співпраця в рамках програм добросусідства та партнерства.
Економічний ефект:
Зростатиме обсяг зовнішньої торгівлі з країнами - членами ЄС; Збільшаться надходження прямих іноземних інвестицій

 

 

 

Спільний захід 2. Формування логістично-індустріального центру на Західному напрямку на території Закарпатської області

Індустріальний парк з елементами логістики "Берег-Карпати" на українсько-угорському кордоні, Берегівський район

Сприятиме динамічному розвиткові транзитного потенціалу України, залученню іноземних інвестицій для розвитку сучасних виробничих структур, позитивно вплине на розвиток регіону, зокрема, поліпшенню економічних та соціальних показників, сприятиме створенню нових робочих місць, підвищенню життєвого рівня населення і приблизить інтеграцію України у Європейське співтовариство

 

 

 

Будівництво інженерних мереж і виробничих потужностей у формі індустріального парку "Соломоново" на українсько-угорсько-словацькому кордоні біля м. Чоп Закарпатської області

 

 

 

II. Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери

Спільний захід 1. Реставрація та ремонт об'єктів культурної спадщини

Проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновлення пам'ятки архітектури і містобудування X - XVI століття - Замку-фортеці в м. Ужгород

Збереження і використання.
Розвиток туристичного бізнесу та отримання додаткових надходжень до всіх рівнів бюджету у сумі 16,6 млн. грн.

 

 

 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновлення пам'ятки архітектури і містобудування XIV - XVIII століття - Замку "Паланок" в м. Мукачево

 

 

 

Проведення ремонтно-реставраційних робіт з відновлення пам'яток дерев'яної сакральної архітектури в с.Ужок (церква св. Михайла) Великоберезнянського р-ну та смт. Ясіня (церква Вознесіння Господнього (Струківська) Рахівського р-ну)

 

 

 

 

Спільний захід 2. Забезпечення стабільного водопостачання міст Ужгорода і Мукачева та інших окремих населених пунктів області

Реконструкція підземного водозабору "Минай" (другий пусковий комплекс), м. Ужгород

Забезпечення стабільного водопостачання обласного центру, підвищення якості, зменшення втрат води до 30 відсотків.

 

 

 

Площадка водозабору "Чинадієво", м. Мукачево - реконструкція

Забезпечення стабільного водопостачання міста обласного значення, підвищення якості, зменшення втрат води до 30 відсотків.

 

 

 

Будівництво мереж та споруд водопостачання с. Мужієво Берегівського району

Забезпечення постачання питної води жителям с. Мужієво, поліпшення екологічної ситуації

 

 

 

Реконструкція поверхневого водозабору в урочищі "Термачов" Великоберезнянського району

Забезпечення водопостачання гірських населених пунктів району

 

 

 

Реконструкція водогону від резервуарів по вул. Копанська в м. Виноградів

Забезпечення стабільного водопостачання районного центру, підвищення якості, зменшення втрат води до 30 відсотків.

 

 

 

IV. Просторовий розвиток та охорона довкілля

Спільний захід 1. Коригування існуючих та розробка нових генеральних планів населених пунктів та інших територій області

Коригування існуючих та розробка нових генеральних планів населених пунктів та інших територій області

Кількість відкоригованих та оновлених генеральних планів населених пунктів області

 

 

 

Спільний захід 2. Будівництво соціально важливих об'єктів регіону, доступного житла

Допоміжна школа - інтернат, с. Імстичево Іршавського району - будівництво

Введення в дію інтернату, будівництво якого розпочато ще в середині 90-х років дозволить перевести дітей з особливими потребами з пристосованих приміщень у сучасні класні приміщення та звільнити подвір'я та трапезну монашої обителі ченців

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Арданово Іршавського району - будівництво

Поліпшення умов навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальної заповнюваності класів

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Луково Іршавського району - будівництво

Поліпшення умов навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальної заповнюваності класів

 

 

 

Загальноосвітня школа I - II ступеня, в с. Вишка Великоберезнянського району

Поліпшення умов навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальної заповнюваності класів регіону, що має статус гірського

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Теково Виноградівського району - будівництво (другий пусковий комплекс)

Поліпшення умов навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальної заповнюваності класів

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Новоселиця Тячівського району - будівництво

Поліпшення умов навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальної заповнюваності класів

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Богдан Рахівського району - будівництво

Поліпшення умов навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальної заповнюваності класів

 

 

 

Школа в с. Буковець Міжгірського району

Поліпшення умов навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальної заповнюваності класів регіону, що має статус гірського

 

 

 

Загальноосвітня школа I - III ступеня (блоки "Б", "В", "Г"), в с. Неліпино Свалявського району - будівництво

Поліпшення умов навчально-виховного процесу та забезпечення оптимальної заповнюваності класів

 

 

 

Берегівська угорська гімназія - будівництво

Забезпечить поліпшення навчально-виховного процесу обдарованої молоді, яка відноситься до угорської меншини

 

 

 

Загальноосвітня школа, с. Кам'яниця Ужгородського району - будівництво

Будівництво школи дозволить поліпшити умови навчально-виховного процесу та вирішити питання однозмінного навчання

 

 

 

Дитячий дошкільний навчальний заклад, с. Калини Тячівського району - будівництво

Розвиток соціальної сфери села, забезпечення навчання дітей 5 річного віку в дошкільних навчальних закладах

 

 

 

Дитячий дошкільний навчальний заклад, с. Минай Ужгородського району - будівництво

Розвиток соціальної сфери села, забезпечення навчання дітей 5 річного віку в дошкільних навчальних закладах

 

 

 

Районна лікарня, м. Берегово - будівництво

Вирішиться питання суттєвого поліпшення надання медичної допомоги населенню, впровадження в практику роботи сучасних методів діагностики та лікування

 

 

 

Районна лікарня (акушерсько-гінекологічний корпус), м. Рахів - будівництво

Очікується зниження гінекологічної та акушерської патології, відсотка патологічних пологів, зменшення рівня малюкової смертності

 

 

 

Тублікарня ОТМО "Фтизіатрія", с. Нижня Апша Тячівського р-ну - будівництво

Дасть можливість ізольованого лікування найбільш епідемічно загрозливої категорії хворих на туберкульоз разом з продовженням будівництва

 

 

 

Добудова незавершеного будівництва лікарні, с. Угля Тячівського району

Введення в дію об'єкту дозволить вирішити питання поліпшення надання сучасної медичної допомоги

 

 

 

Дільнична лікарня, с. Драгово Хустського району - будівництво

Введення в дію об'єкту дозволить вирішити питання поліпшення надання сучасної медичної допомоги

 

 

 

Житловий корпус Ясінянського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку, смт Ясіня Рахівського району - будівництво

Надання соціально-побутових послуг і медичних консультацій людям похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги

 

 

 

Закарпатський обласний державний український музично-драматичний театр, м. Ужгород - капітальний ремонт

Проведення робіт по капремонту дасть можливість зберегти будівлю для нормальної експлуатації як об'єкта, що має важливе культурне значення для жителів області

 

 

 

Забезпечення доступним житлом черговиків, в тому числі окремих категорій громадян

Реалізація спільного заходу дозволить добудувати значну кількість незавершених (припинених) будівництвом об'єктів житла (на початок 2010 року їх в області нараховується 39 та один гуртожиток), поступово розв'язувати проблему забезпечення житлом черговиків та окремих категорій громадян

 

 

 

Спільний захід 3. Реалізація проектів, спрямованих на поліпшення життя людей

Переведення на електроопалення житлових будинків, організацій, установ м. Рахів

Поліпшення умов проживання населення, економія енергоресурсів

 

 

 

Завершення будівництва підвідних газопроводів з високим ступенем будівельної готовності

Забезпечить ефективне завантаження існуючих газових мереж, розвитку інфраструктури та туристично-рекреаційної галузі

 

 

 

Спільний захід 4. Виконання Програми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області

Виконання Програми охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області

Створення передумов для початку практичного комплексного використання водних ресурсів річок області, зокрема:

 

 

 

- підготовка та затвердження нормативних, розпорядчих актів, які стосуються комплексного водокористування (6 шт.);

 

 

 

- розробка та затвердження Схеми комплексного використання водних ресурсів Закарпатської області (1 шт.);

 

 

 

Спільний захід 5. Будівництво об'єктів водовідведення в населених пунктах

Реконструкція напірного колектора від КНС1 до КОС в м. Ужгород

Припинення забруднення прикордонної річки Уж, неочищеними стоками м. Ужгорода, виконання вимог Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах

 

 

 

Реконструкція напірного каналізаційного колектора 2 х 500 мм від КНС-6 до вул. Перемоги в м. Ужгороді

Припинення забруднення прикордонної річки Уж, неочищеними стоками м. Ужгорода, виконання вимог Угоди між Урядом України та Урядом Словацької Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах

 

 

 

Каналізаційні очисні споруди в смт Міжгір'я

Забезпечення очищення стічних вод, поліпшення екологічної ситуації в регіоні, значна економія електроенергії

 

 

 

Водовідведення сіл Кінчеш, Коритняни, Часлівці (І черга), Ужгородський район - будівництво

Попередження аварійних ситуацій, поліпшення екологічної ситуації в регіоні

 

 

 

Будівництво каналізаційних очисних споруд, с.Дубриничі Перечинського району

Зниженя вмісту забруднюючих речовин у стічних водах та доведення їх до нормативних показників, поліпшення екологічної ситуації в регіоні

 

 

 

Реконструкція КОС м. Ужгород

Поліпшення екологічної ситуації в регіоні

 

 

 

Спільний захід 6. Здійснення заходів протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області

Здійснення заходів протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області

Захист 413 населених пунктів, 147,7 тис. га сільськогосподарських угідь, створення в області безпечних умов для проживання населення, мінімізація розмірів збитків спричинених шкідливою дією вод

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали