ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

НАКАЗ

від 20 грудня 2011 року N 47

Про утворення колегії Держспоживінспекції України

Відповідно до Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 465/2011 (Указ N 465/2011), Указу Президента України від 31 грудня 2005 року N 1902/2005 "Про колегію міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1569 "Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" наказую:

1. Утворити колегію Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.

2. Затвердити Положення про колегію Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.

2. Затвердити склад колегії Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.

3. Призначити в. о. заступника начальника Адміністративного управління - начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи та ЗМІ Соломяну І. М. секретарем колегії Держспоживінспекції України.

4. Адміністративному управлінню (Шебанова Н. В.) довести цей наказ до першого заступника, структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів Держспоживінспекції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

С. М. Орєхов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживінспекції України
20.12.2011 N 47

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів

1. Це положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (далі - колегія).

2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Держспоживінспекцією України своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів у її діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Держспоживінспекції України, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Голови Держспоживінспекції України, Положенням про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів (Указ N 465/2011) та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається Головою Держспоживінспекції України.

Функції колегії

5. Колегія Держспоживінспекції України:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності у сфері захисту прав споживачів та державного ринкового нагляду;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на Держспоживінспекцію України завдань;

розширення міжнародного співробітництва у межах своїх повноважень;

формування та реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері, а також державного ринкового нагляду;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку у сфері захисту прав споживачів, реклами, державного ринкового нагляду, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання Держспоживінспекцією України та її територіальними органами фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держспоживінспекції України та її територіальних органів;

6) аналізує стан роботи Держспоживінспекції України з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи Держспоживінспекції України, її територіальних органів, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Держспоживінспекцію України.

Склад колегії

6. До складу колегії Держспоживінспекції України входять Голова Держспоживінспекції України (Голова колегії), перший заступник та заступник Голови Держспоживінспекції України (за посадою), визначені посадові особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

У разі потреби до складу колегії Держспоживінспекції України можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату Держспоживінспекції України та її територіальних органів, а також за згодою - представники інших державних органів, Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

7. Кількісний та персональний склад колегії затверджує Голова Держспоживінспекції України.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії Держспоживінспекції України є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її Головою.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її Головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя членам колегії, керівникам структурних підрозділів Держспоживінспекції України, її територіальних органів.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням Голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються Головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється Адміністративним управлінням, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його Голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали до Адміністративного управління, не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Адміністративне управління контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

17. Керівники структурних підрозділів Держспоживінспекції України, її територіальних органів, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її Голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Держспоживінспекції України.

19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати Голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії Держспоживінспекції України затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії Держспоживінспекції України, які беруть участь у засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії Держспоживінспекції України для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу Голови колегії Держспоживінспекції України.

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії Держспоживінспекції України може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії Держспоживінспекції України приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо Головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Держспоживінспекції України, її територіальних органів, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд Голови колегії.

28. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держспоживінспекції України.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Держспоживінспекції України, її територіальних органів, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії Держспоживінспекції України забезпечує секретар колегії.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у структурному підрозділі (окремого працівника), визначеному Головою колегії.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється Держспоживінспекцією України.

Контроль за виконанням рішень колегії

34. Колегія заслуховує звіти та розглядає на своїх засіданнях інформацію щодо стану виконання прийнятих нею рішень.

35. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на осіб, визначених у цих рішеннях, та на секретаря колегії.

36. Голова Держспоживінспекції України визначає ступінь відповідальності осіб, винних у невиконанні чи несвоєчасному виконанні рішень колегії.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживінспекції України
20.12.2011 N 47

СКЛАД
колегії Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів

ОРЄХОВ
Сергій Миколайович

Голова Держспоживінспекції України - голова колегії (за посадою)

ПШЕНИЧКА
Олексій Васильович

Перший заступник Голови Держспоживінспекції України (за посадою)

ПАВЛЕНКО
Володимир Петрович

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату

ГАРБАРУК
Ігор Миколайович

Директор Департаменту розвитку торгівлі Міністра економічного розвитку і торгівлі України

БОНДИК
Валерій Анатолійович

Народний депутат України (за згодою)

МАЛИШЕВ
Володимир Степанович

Народний депутат України (за згодою)

ЄРМАКОВ
Владислав Кузьмич

Радник Голови Держспоживінспекції України на громадських засадах (за згодою)

КИЯНИЧЕНКО
Сергій Георгійович

Начальник Управління ринкового нагляду

СОКОЛОВА
Ольга Петрівна

В. о. начальника Управління захисту прав споживачів та реклами

КУБРАЧЕНКО
Анатолій Володимирович

Голова Центральної Ради профспілки машинобудівників та приладобудівників України (за згодою)

ПІЧУГІН
Олександр Юрійович

Голова комітету у справах захисту прав споживачів ВГО "СГОУ "Народна Рада" (за згодою).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали