Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про утворення Конкурсної комісії з відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 липня 2019 року N 316

Про утворення Конкурсної комісії з відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

На виконання пунктів 2 (Постанова N 499), 3 Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (Постанова N 499), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 N 499, та наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28.09.2018 N 497 "Про розподіл повноважень між Міністром енергетики та вугільної промисловості України, першим заступником, заступниками Міністра та державним секретарем Міністерства" (Наказ N 497) наказую:

1. Утворити Конкурсну комісію з відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. Персональний склад Конкурсної комісії з відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

2.2. Положення про Конкурсну комісію з відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

Т. Максимець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
19 липня 2019 року N 316

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
конкурсної комісії з відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

МАКСИМЕЦЬ
Тетяна Володимирівна

перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, голова конкурсної комісії;

НЕМЧИНОВ
Максим Олександрович

державний секретар Міненерговугілля, член конкурсної комісії;

БУСЛАВЕЦЬ
Ольга Анатоліївна

генеральний директор Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля, член конкурсної комісії;

ГНАТОВСЬКА
Вікторія Олександрівна

керівник експертної групи з розвитку конкурентного ринку електричної енергії Директорату енергетичних ринків Міненерговугілля, член конкурсної комісії;

ЧЕРНИХ
Олександр Олександрович

директор департаменту промислової політики Мінекономрозвитку, член конкурсної комісії;

КРОПИВНИЦЬКИЙ
Роман Віталійович

директор департаменту управління державною власністю Мінекономрозвитку, член конкурсної комісії;

КРИЖАНІВСЬКИЙ
Олег Дмитрович

заступник директора Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Антимонопольного комітету - начальник відділу оптових енергетичних ринків, спостерігач (за згодою);

СОЛОМЧЕНКО
Вадим Петрович

начальник відділу роздрібних енергетичних ринків та житлово-комунального господарства Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Антимонопольного комітету, спостерігач (за згодою);

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
19 липня 2019 року N 316

ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурсну комісію з відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

1. Положення про Конкурсну комісію з відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (далі - Положення) розроблено на виконання Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. N 499 (Постанова N 499).

2. Конкурсна комісія з відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (далі - конкурсна комісія) у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міненерговугілля та цим Положенням.

3. Основними завданнями конкурсної комісії є:

1) оприлюднення інформації про порядок проведення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття і розгляд заяв від суб'єктів господарювання, які бажають взяти участь у конкурсі (далі - заявники);

4) проведення відбору організаторів аукціону відповідно до критеріїв, зазначених у пункті 14 Порядку (Постанова N 499), складення та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;

5) проведення тестування електронної торгової системи (електронних торгових систем) і надання заявнику за результатами тестування висновку щодо її/їх відповідності вимогам, зазначеним у пункті 16 Порядку (Постанова N 499);

6) затвердження результатів конкурсу;

7) здійснення постійного моніторингу діяльності організаторів аукціонів, контролю за відповідністю організаторів аукціонів критеріям, зазначеним у пункті 14 Порядку (Постанова N 499), та фіксації фактів порушень у роботі організаторів аукціону;

8) прийняття рішення щодо припинення повноважень організатора аукціону в разі виявлення факту невідповідності критеріям, визначеним Порядком (Постанова N 499), та неусунення такої невідповідності у місячний строк;

9) розгляд інформації, звернень і скарг щодо роботи організаторів аукціонів;

10) виконання інших завдань, передбачених Порядком (Постанова N 499).

4. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює відбір організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами з дотриманням наступних принципів:

1) законності;

2) недискримінації;

3) прозорості;

4) доброчесності;

5) ефективного і справедливого процесу відбору.

5. Конкурсна комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) отримувати від організаторів електронних аукціонів всю інформацію та документи, які необхідні для належного здійснення конкурсною комісією покладених на неї функцій.

6. Конкурсна комісія забезпечує нерозголошення поданої заявниками інформації.

7. Конкурсна комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

8. До складу конкурсної комісії входять фахівці на рівні не нижче керівника структурного підрозділу Міненерговугілля та Мінекономрозвитку. До складу комісії як спостерігачі можуть включатися за згодою представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету. Кількість членів комісії не може перевищувати дев'ять осіб, спостерігачів - чотири особи.

Член комісії або спостерігач не може бути пов'язаною особою (в розумінні Податкового кодексу України) із заявником та/або організатором аукціону.

Склад комісії затверджується Міненерговугіллям.

Головою комісії є Міністр енергетики та вугільної промисловості або його заступник відповідно до розподілу повноважень. На першому засіданні члени комісії обирають із складу комісії заступника голови комісії та секретаря шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

9. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, що проводяться за потребою.

У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії. У разі одночасної відсутності голови комісії та його заступника із складу комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обирається особа, яка виконує обов'язки голови на засіданні комісії.

У разі відсутності секретаря комісії з числа інших членів комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обирається особа, яка виконує обов'язки секретаря на засіданні комісії.

У разі неможливості прийняття участі одного із членів конкурсної комісії на засіданні, такий член конкурсної комісії може надати право участі в засіданні конкурсної комісії представнику органу, який він представляє, шляхом надання довіреності на представництво інтересів на рівні не нижче керівника структурного підрозділу такого органу.

10. Секретар конкурсної комісії повідомляє її членам про дату проведення засідання комісії та перелік питань, що виносяться на розгляд, не пізніше, як за один робочий день до дня його проведення.

Повідомлення, яке має бути надане або зроблене відповідно до цього пункту, здійснюється будь-яким зручним та узгодженим з членами комісії способом (факсимільним зв'язком, електронною поштою).

11. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості членів комісії.

12. За результатами проведення конкурсу комісія складає протокол, в якому зазначаються:

перелік заявників, яким відмовлено в реєстрації заяви, та підстави такої відмови;

інформація про заявників, які відібрані комісією як організатори аукціону.

13. Рішення конкурсної комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, які присутні на засіданні, та оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар комісії (або особи, які виконують їх обов'язки на засіданні комісії).

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

14. Інформація про результати проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Міненерговугілля та надсилається заявникам не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження протоколу про результати проведення конкурсу.

15. Конкурсна комісія здійснює постійний моніторинг діяльності роботи організатора аукціону.

Конкурсна комісія розглядає звернення, скарги, інформацію щодо порушення організатором аукціону вимог Порядку (Постанова N 499) та неможливості забезпечення проведення аукціонів, передбачених Порядком проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, протягом 20 робочих днів після їх надходження (з інформуванням організатора аукціону) та за результатами розгляду може прийняти рішення щодо припинення повноважень організатора аукціону за наявності підстав, зазначених у пункті 36 Порядку (Постанова N 499). Зазначені рішення приймаються членами комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії про припинення повноважень організатор аукціону має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

16. Рішення конкурсної комісії про припинення повноважень організатора аукціону приймається у разі:

1) порушення вимог Порядку (Постанова N 499) в частині невідповідності зазначеним у пункті 14 Порядку (Постанова N 499) критеріям та зазначеним у пункті 16 Порядку (Постанова N 499) вимогам;

2) систематичного порушення вимог щодо конфіденційності та цілісності даних;

3) технічних збоїв у роботі електронної торгової системи з вини організатора аукціону, які не були усунуті протягом однієї доби і які унеможливлювали доступ учасників аукціонів до електронної торгової системи;

4) виявлення комісією обставин, що свідчать про невідповідність організатора аукціону або електронної торгової системи вимогам, що зазначені в пунктах 14 (Постанова N 499), 16 (Постанова N 499) і 27 - 30 Порядку (Постанова N 499);

5) невиконання обов'язків організатора аукціону, визначених у Порядку (Постанова N 499) проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;

6) коли протягом одного місяця з дати прийняття рішення щодо визначення організатором аукціону ним не здійснювалася торгівля електричною енергією згідно з Порядком (Постанова N 499) проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами;

7) подання відповідної заяви організатором аукціону;

8) настання обставин, передбачених пунктом 12 Порядку (Постанова N 499);

9) порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Рішення конкурсної комісії про припинення повноважень організатора аукціону підлягають затвердженню Міненерговугіллям.

Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після затвердження зазначеного рішення Міненерговугілля повідомляє про це організатору аукціону. Відповідне рішення оприлюднюється на веб-сайті Міненерговугілля.

У разі прийняття рішення про припинення повноважень організатора аукціону такий організатор аукціону зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня надходження від конкурсної комісії повідомлення про припинення його повноважень як організатора аукціону забезпечити:

1) збереження даних, що містяться в електронній торговій системі із забезпеченням їх конфіденційності та цілісності;

2) передачу всієї інформації, що міститься в електронній торговій системі комісії або іншому організатору аукціону (на підставі рішення комісії) з дотриманням вимог законодавства;

3) завершення та закриття всіх розпочатих аукціонів;

4) закриття доступу до електронної торгової системи для здійснення продажу/купівлі електричної енергії згідно з Порядком (Постанова N 499) проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

17. На своїх засіданнях конкурсна комісія також має право розробляти пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції в межах поставлених перед нею завдань.

Пропозиції, рекомендації фіксуються у протоколі засідання конкурсної комісії, який доводиться до відома організаторам аукціону будь-яким прийнятним способом (зокрема, електронною поштою, поштою, кур'єрським зв'язком тощо).

18. Організаційне, інформаційне та інше забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснює Директорат енергетичних ринків Міненерговугілля.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали