МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 березня 2011 року N 200

Про утворення Ради вітчизняних та іноземних інвесторів

З метою виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1217 "Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади" наказую:

1. Утворити Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту.

2. Затвердити положення про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту, що додається.

3. Затвердити склад Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту згідно із додатком.

4. Департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів (Гончаренко М. Ф.) здійснити організаційно-технічне забезпечення роботи Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту.

5. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua) та на Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України" (www.osvita.com).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр 

Д. В. Табачник 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
01.03.2011 N 200 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту

1. Рада вітчизняних та іноземних інвесторів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту (далі - рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних Інвестицій для забезпечення розвитку галузей освіти і науки, молоді та спорту.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, а також дорученнями Президента України та цим Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

створення сприятливих умов для залучення і ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку галузей освіти і науки, молоді та спорту;

сприяння провадженню інвестиційної діяльності у галузях освіти, науки, молоді та спорту і виходу вітчизняних суб'єктів господарювання на міжнародний ринок товарів, капіталів і послуг;

поглиблення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарської діяльності у сфері інвестиційної діяльності;

участь у формуванні привабливого інвестиційного іміджу держави у галузях освіти і науки, молоді та спорту.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану реалізації державної інвестиційної політики та провадження інвестиційної діяльності у галузях освіти і науки, молоді та спорту, причин виникнення проблем і готує пропозиції щодо шляхів їх розв'язання;

здійснює моніторинг стану виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань у сфері інвестиційної діяльності;

бере участь у розробленні та проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, що стосуються інвестиційної діяльності або впливають на інвестиційний клімат у зазначених сферах;

готує пропозиції щодо підготовки і реалізації Інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток галузей освіти і науки, молоді та спорту;

надає аналітичну, інформаційну допомогу центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, а також приватним та іноземним інвесторам з питань інвестиційної діяльності у зазначених сферах.

5. Рада має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

подавати до Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України схвалені в установленому порядку пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Рада утворюється у складі співголів, заступників співголів, секретаря та членів ради.

До складу ради входять представники центральних, місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських організацій, народні депутати України (за згодою).

До складу ради можуть входити керівники або уповноважені ними представники вітчизняних та іноземних компаній, банків, консультативних фірм, асоціацій, об'єднань інвесторів і підприємців (далі - інвестори), що відповідають таким критеріям:

збільшення обсягу капіталовкладень в об'єкти інвестування в Україні інвесторами, яких представляє кандидат у члени ради, наявність у таких інвесторів стратегічних планів щодо розширення підприємницької та інвестиційної діяльності у відповідних галузях економіки, регіоні;

сприяння розвитку та модернізації галузей освіти і науки, молоді та спорту, поліпшенню інвестиційного іміджу України у зазначених галузях;

відсутність в інвесторів, яких представляє кандидат у члени ради, заборгованості з сплати в Україні податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, а також заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій, що є об'єктами інвестування в Україні;

походження капіталу з держав, які беруть участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, співпрацюють з Групою з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР), а також з територій, що не є офшорними зонами.

Під час формування частини персонального складу ради з числа іноземців ураховуються пропозиції відповідних органів та організацій іноземних держав, дипломатичних представництв та консульських установ України в інших державах, представництв при міжнародних організаціях.

Співголовою ради є Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

Персональний склад ради затверджує Міністр.

8. Формою роботи ради є засідання, що проводяться за рішенням її співголів.

Засідання ради ведуть співголови, а у разі їх відсутності - заступник співголови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях ради забезпечує її секретар.

Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем ради і надсилається членам ради, відповідним центральним та місцевим органам виконавчої влади.

10. Рішення ради мають рекомендаційний характер.

11. Рада має бланк із своїм найменуванням.

12. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

 

Директор департаменту
наукової діяльності та
ліцензування вищих
навчальних закладів
 

М. Ф. Гончаренко 

 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
01.03.2011 N 200 

СКЛАД
Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту

1. ТАБАЧНИК
Дмитро Володимирович 

- Міністр освіти і науки, молоді та спорту, співголова ради 

2. ФІРТАШ
Дмитро Васильович 

- голова ради директорів group DF, голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, співголова ради (за згодою) 

3. БЕЗЛЮДНА
Ганна Віталіївна 

- головний радник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, співголова ради (за згодою) 

4. СУЛІМА
Євген Миколайович 

- перший заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, заступник співголови ради 

5. ГОНЧАРЕНКО
Михайло Федорович 

- директор департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів, секретар ради 

6. АГРБА
Олег Володимирович 

- голова ради Профспілки працівників газових господарств України (за згодою) 

7. БАЖЕНКОВ
Євген Володимирович 

- голова центральної ради фізкультурно-спортивного товариства "Спартак" (за згодою) 

8. БАШКІРОВ
Віктор Володимирович 

- голова правління ПАТ "Промінвестбанк" (за згодою) 

9. ГІРШФЕЛЬД
Анатолій Мусійович 

- президент індустріальної групи "УПЕК", голова правління Харківської обласної організації роботодавців (за згодою) 

10. ГОРБАЛЬ
Олег Михайлович 

- заступник голови наглядової ради ПАТ "УкрКарт" (за згодою) 

11. ГУБЕРСЬКИЙ
Леонід Васильович 

- голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

12. ДЕРЕВ'ЯНКО
Ганна Олександрівна 

- виконавчий директор Європейської бізнес асоціації (за згодою) 

13. ЕНГЛЕЗІ
Ірина Павлівна 

- ректор приватного вищого навчального закладу "Донецька академія автомобільного транспорту" (за згодою) 

14. ЖУКОВСЬКА
Валентина Борисівна 

- тимчасовий адміністратор банку "Надра" (за згодою) 

15. ЗГУРОВСЬКИЙ
Михайло Захарович 

- голова Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України, ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 

16. ІВАНОВ
Борис Вікторович 

- президент Федерації велоспорту України (за згодою) 

17. ІВЧЕНКО
Віктор Анатолійович 

- заступник Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації 

18. КРИЖАНІВСЬКИЙ
Євстахій Іванович 

- ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

19. КУЧЕРУК
Володимир Іванович 

- директор інформаційно-аналітичного центру Асоціації українських банків (за згодою) 

20. ЛОБОЙКО
Сергій Васильович 

- засновник, керуючий директор компанії "Техінвест", м. Київ (за згодою) 

21. ЛУЦЬКИЙ
Максим Георгійович 

- перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народний депутат України (за згодою) 

22. НАНАЄВА
Тетяна Василівна 

- керівник освітніх проектів корпорації "Intel" в Україні та країнах СНД (за згодою) 

23. Паоло Беллі 

- координатор сектору людського розвитку представництва Світового банку в Україні (за згодою) 

24. ПЛОТНІКОВ
Олексій Віталійович 

- голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, народний депутат України (за згодою) 

25. СТАРОДУБ
Микола Михайлович 

- голова Комітету профспілки працівників зв'язку України (за згодою) 

26. Х'ю Хемфріз 

- керуючий директор компанії "DelcamPLC" (Великобританія) (за згодою) 

27. ШИМКІВ
Дмитро Анатолійович 

- генеральний директор представництва "Microsoft" в Україні (за згодою) 

 

Директор департаменту
наукової діяльності та
ліцензування вищих
навчальних закладів
 

М. Ф. Гончаренко 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали