МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 лютого 2012 року N 53

Про вдосконалення організації договірно-правової роботи в Мінсоцполітики

Відповідно до пункту 4 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. N 1040, з метою вдосконалення договірно-правової роботи у Міністерстві соціальної політики наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо організації договірно-правової роботи в центральному апараті Міністерства соціальної політики України (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, з урахуванням особливостей основної діяльності використовувати Методичні рекомендації, затверджені пунктом 1 цього наказу, в ході організації договірно-правової роботи.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Коломійця.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
02.02.2012 N 53

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо організації договірно-правової роботи в центральному апараті Міністерства соціальної політики України

I. Загальні положення

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативно-правових актів та спрямовані на визначення процедури підготовки проектів договорів, їх укладання та контролю за виконанням в центральному апараті Міністерства соціальної політики України (далі - Міністерство).

1.2. Для ведення договірної роботи керівником структурного підрозділу Міністерства визначається відповідальний працівник.

1.3. Договірно-правова робота повинна сприяти:

забезпеченню реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту населення, з питань сім'ї та дітей, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, та у інших сферах діяльності відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 389 (Положення N 389/2011) (зі змінами);

забезпеченню виконання договірних зобов'язань в усіх сферах діяльності Міністерства;

економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших видів ресурсів;

забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів Міністерства.

1.4. Основними етапами договірно-правової роботи є:

підготовка проектів договорів;

погодження проектів договорів структурними підрозділами Міністерства;

реєстрація та зберігання укладених договорів;

здійснення розрахунків та контролю за виконанням укладених договорів;

1.5. Департамент правового забезпечення систематично узагальнює та аналізує практику ведення договірної роботи в центральному апараті Мінсоцполітики для підготовки керівництву Міністерства висновків та пропозицій щодо її покращення.

II. Укладання та здійснення контролю за виконанням договорів

2.1. Підготовка проекту договору

2.1.1. Проекти договорів, стороною в яких виступає Міністерство, готуються на підставі рішення (окремого доручення) щодо їх підготовки (далі - рішення на підготовку договору) посадової особи, якій надано право підписання договору від імені Міністерства.

2.1.2. Проект договору готується структурним підрозділом центрального апарату Міністерства, до компетенції якого віднесено вирішення питань щодо предмета договору.

Керівник структурного підрозділу, в якому готується проект договору, призначає відповідальну особу за підготовку і супроводження цього договору.

2.1.3. Проект договору може розроблятися будь-якою із сторін, що домовляються, крім випадків, передбачених законодавством.

2.1.4. Розбіжності, що виникають між сторонами під час укладання договору, розглядаються структурним підрозділом, який супроводжує договір, із залученням, у разі необхідності, інших структурних підрозділів.

2.1.5. Проект договору повинен бути погоджений (завізований) керівником структурного підрозділу, який готує проект договору (далі - структурний підрозділ, що супроводжує договір), та визначеними структурними підрозділами у наступні строки з дня надходження:

директором Департаменту адміністративного забезпечення - у строк, що не перевищує трьох робочих днів;

директором Фінансового департаменту - у строк, що не перевищує двох робочих днів;

начальником Управління бухгалтерського забезпечення - у строк, що не перевищує двох робочих днів;

завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції - протягом одного робочого дня;

керівниками інших структурних підрозділів (у разі необхідності) - протягом одного робочого дня.

У разі нагальної потреби укладання договору за дорученням керівництва Міністерства строк візування може бути зменшений.

2.1.6. Керівник структурного підрозділу, що супроводжує договір, надає проект на погодження (візування) разом з рішенням на підготовку договору.

2.1.7. Проект договору, завізований керівниками вищезазначених підрозділів, перед поданням на підпис Міністру або заступнику Міністра - керівнику апарату надається Департаменту правового забезпечення для проведення правової експертизи на строк, що не перевищує трьох робочих днів.

2.1.8. Посадові особи, що погоджують (візують) проект договору зобов'язані не допускати фактів безпідставних відмов від візування або затягування строків візування.

2.1.9. Віза проставляється як на лицьовому, так і на зворотному боці останнього аркуша проекту договору, якщо місця для візування на лицьовому боці останнього аркуша договору недостатньо, та включає: особистий підпис, ініціали (ініціал імені) і прізвище особи, яка візує документ.

2.1.10. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди щодо істотних умов договору.

2.1.11. Договори, які укладаються від імені Міністерства, інші документи, що стосуються договірної роботи, підписуються Міністром або заступником Міністра - керівником апарату та скріплюються печаткою.

2.1.12. Договори, які укладаються за результатами проведених згідно з законодавством процедур державних закупівель, підписуються заступником Міністра - керівником апарату, який відповідно до розподілу обов'язків, є головою тендерного комітету Міністерства.

2.1.13. Міжнародні договори та різного роду угоди про співробітництво підписуються Міністром або уповноваженою ним особою.

2.1.14. Укладений договір реєструється структурним підрозділом, що супроводжує договір, в окремому журналі обліку договорів за зразком, що додається. Журнал обліку договорів ведеться в структурних підрозділах Департаменту адміністративного забезпечення.

2.1.15. У подальшому договори, що стосуються фінансово-господарської діяльності центрального апарату Міністерства, передаються для проведення розрахунків та зберігання Управлінню бухгалтерського забезпечення, про що робиться відмітка у журналі обліку договорів.

2.1.16. Структурний підрозділ, який супроводжує договір, здійснює контроль за його виконанням (в тому числі за термінами виконання), а Управління бухгалтерського забезпечення - за дотриманням фінансової дисципліни.

2.2. Підстави для зміни або розірвання договору

2.2.1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом, та вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Сторона, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, надсилає пропозицію щодо цього іншій стороні, у терміни, зазначені у такому договорі.

Сторона, яка одержала пропозицію про зміну або розірвання договору, повинна повідомити про свої наміри. Якщо сторони не досягли згоди щодо зміни або розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення господарського суду чи суду.

У випадку виникнення необхідності внесення за згодою сторін змін до договору, проект таких змін (додаткових угод) готується структурним підрозділом, що супроводжує договір.

2.2.2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення умов договору іншою стороною, а також в інших випадках, встановлених договором або законом.

2.2.3. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

2.2.4. У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються, про що робиться відмітка у журналі реєстрації договорів.

2.3. Приймання товарів, виконаних робіт, наданих послуг

2.3.1. Приймання товарів здійснюється за накладною, а приймання робіт і послуг оформлюється двостороннім актом, який складається сторонами і є підставою для взаємних розрахунків.

Зі сторони Міністерства акт візується структурним підрозділом, що супроводжує договір, Управлінням бухгалтерського забезпечення та підписується Міністром або заступником Міністра - керівником апарату.

У разі необхідності наказом Міністерства для приймання товарів (робіт, послуг) може створюватись відповідна комісія.

2.3.2. Замовник у термін, встановлений договором, зобов'язаний направити виконавцю підписаний акт або мотивовану відмову від приймання товарів (робіт, послуг). У випадку мотивованої відмови замовника від приймання товарів (робіт, послуг) сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок, які виконуватимуться за рахунок виконавця у відповідні строки.

2.3.3. У договорі доцільно зазначити, що якщо в процесі виконання договору виявиться неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого його виконання, виконавець зобов'язаний призупинити його виконання, повідомивши негайно про це замовника. У цьому випадку сторони зобов'язані у 30-денний або інший, обумовлений в договорі термін, розглянути питання про доцільність продовження виконання договору.

2.3.4. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за договором сторони передбачають у договорі відповідальність як в межах діючого законодавства, так і додаткову - відповідно до досягнутої згоди.

2.4. Відповідальність за ведення договірної роботи

2.4.1. Відповідальність за ведення договірної роботи, перевірку відповідності товарів, виконуваних робіт і послуг умовам укладених договорів покладається на структурний підрозділ, що супроводжує договір.

2.4.2. Недодержання встановленого порядку ведення договірної роботи є порушенням трудової дисципліни і тягне за собою відповідальність винних у цьому осіб згідно з законодавством України.

III. Підготовка, укладання та виконання окремих видів договорів

3.1. Договори за результатами проведення процедури державних закупівель.

3.1.1. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти та укладання відповідного договору здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про здійснення державних закупівель".

3.1.2. Рішення щодо укладання договору за результатами проведеної процедури закупівлі приймається Комітетом з конкурсних торгів Міністерства.

Розробка проекту договору або попереднє опрацювання його змісту здійснюється відділом забезпечення державних закупівель Департаменту адміністративного забезпечення згідно з планом закупівель на відповідний рік.

3.1.3. Проект договору повинен бути погоджений (завізований) посадовими особами, зазначеними у пунктах 2.1.5 - 2.1.7 цих Методичних рекомендацій, та секретарем Комітету з конкурсних торгів.

3.1.4. Договори на виконання науково-дослідних робіт укладаються відповідно до вимог Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830.

3.2. Укладання, виконання та денонсація міжнародних договорів

3.2.1. Міжнародні договори України міжвідомчого характеру (далі - міжнародні договори) з відповідними державними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, до компетенції яких віднесені питання, що регулюються договорами, розробляються в Міністерстві в порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори України", Положенням про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.94 N 422, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання у цій сфері.

3.2.2. Проект міжнародного договору готується Управлінням міжнародних зв'язків та протоколу Департаменту адміністративного забезпечення з урахуванням пропозицій, наданих відповідними структурними підрозділами.

3.2.3. Внутрішнє погодження (візування) проекту міжнародного договору проводиться з дотриманням вимог пунктів 2.1.5 - 2.1.7 цих Методичних рекомендацій.

 

Директор Департаменту
правового забезпечення

В. Шило

 

Додаток
до Методичних рекомендацій
(пункт 2.1.14)

ЖУРНАЛ
реєстрації договорів, укладених Мінсоцполітики

___
 (назва структурного підрозділу, що супроводжує договір)

N
п/п

Дата і номер договору

Найменування та місцезнаходження контрагента договору

Предмет договору

Сума договору

Строк виконання договору

Інформація щодо укладання додаткової угоди або розірвання договору

Інформація щодо передачі договору

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали