ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07.10.2011 р. N 1872

Київ

Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Відповідно до законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про місцеві державні адміністрації", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами і доповненнями) та від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду діяльності", для попереднього розгляду питань, пов'язаних із прийняттям рішень про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, відмову у видачі, анулювання, переоформлення та видачу дубліката ліцензії, в межах здійснення функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити Ліцензійну комісію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення як дорадчий орган.

2. Затвердити Положення про Ліцензійну комісію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - Ліцензійна комісія), що додається.

3. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ліцензійної комісії покласти на Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
07.10.2011 N 1872

ПОЛОЖЕННЯ
про Ліцензійну комісію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

1. Ліцензійна комісія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - Комісія) утворена відповідно до законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" (із змінами і доповненнями) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.02.2001 N 35/34, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2001 за N 183/5374, і є постійно діючим дорадчим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Основним завданням Комісії є попередній розгляд питань, пов'язаних із прийняттям рішень про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, відмову у видачі, анулювання, переоформлення та видачу дубліката ліцензії.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- здійснює попередній розгляд заяв встановленого зразка, що додається до цього Положення, та документів суб'єктів господарювання щодо провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до цього Положення;

- здійснює попередній розгляд звернень, скарг, що пов'язані з ліцензуванням господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

- забезпечує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, відмову у видачі, анулювання, переоформлення та видачу дубліката ліцензії.

5. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер.

6. Організаційною формою роботи Комісії є робочі засідання, які веде голова комісії, а в разі його відсутності - заступник голови комісії.

7. Засідання Комісії проводяться у разі необхідності в міру надходження документів.

8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини складу Комісії.

9. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні (при рівному розподілі голосів голос голови Комісії є ухвальним).

10. Рішення Комісії оформляється протоколом засідання, який підписується усіма членами Комісії, що були присутніми на засіданні.

11. Для розгляду і вирішення питань, що належать до компетенції Комісії, вона має право залучати до своєї роботи науковців, інших фахівців у сфері господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

12. Головне управління комунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

- здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії;

- готує пакети документів для видачі, відмову у видачі, анулювання, переоформлення та видачу дубліката ліцензії;

- надсилає (видає) заявникові повідомлення (із зазначенням підстав) щодо рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії суб'єкту господарювання, у письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

- формує і веде ліцензійний реєстр за визначеним у пункті 1 цього Положення видом господарської діяльності.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

Додаток
до Положення про Ліцензійну комісію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник
_
                                            (для юридичної особи: повне найменування, для фізичної особи: П. І. Б.)
_
                                    (для юридичної особи: юридична адреса, для фізичної особи: місце проживання;)
_
             (для юридичної особи: посада, П. І. Б.  керівника; для фізичної особи: серія,номер паспорта, ким і коли виданий)
номер телефону номер факсу ___________
організаційно-правова форма ___________
ідентифікаційний код юридичної особи ___
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів _________ розрахунковий рахунок N ___________ у __________ МФО
                                                                                                                (найменування банківської установи)
просить видати ліцензію на провадження такого виду господарської діяльності _____.
_
                         (згідно з статтею 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності")

Місце знаходження відокремлених підрозділів підприємства, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії:

Найменування філій, представництв, відокремлених підрозділів

Місцезнаходження

 

 

До заяви додаються документи згідно з описом на ___ аркушах.

Підпис заявника __________ "___" ___ 200_ р.
                                                 (підпис)   М. П.                  (П. І. Б)

Реєстрація заяви "___" _ 200_ р.
__________
         (посада)                    (підпис)                            (прізвище)

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали