ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 17 серпня 2011 року N 760

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання біржової торгівлі реальним товаром)" (надалі - проект Закону) та документи, що додаються до нього листом Міністерства економіки України від 25.07.2011 N 3707-25/202.

За результатами здійснення аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Проект Закону потребує доопрацювання, та не може бути погодженим у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано відповідності даного проекту регуляторного акта статтям 4, 5, 8 та 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (надалі - Закон).

Зокрема, зазначене стосується наступного.

Підпунктом 2 пункту 2 статті 173 розділу 3 проекту Закону передбачається запровадження висновку щодо відповідності вимогам до діяльності товарних бірж з організації торгівлі товарами в процесі біржової торгівлі, а також біржових та позабіржових аукціонів.

Крім того, статтею 171 1 розділу 5 проекту Закону передбачається висновок стосовно відповідності вимогам щодо послуг з укладання та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (товарів), які належать до груп 1 - 24 УКТЗЕД, а також з укладання та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів.

Статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон України про дозвільну систему) передбачено, що документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Так, вказані висновки мають ознаки документів дозвільного характеру у розумінні Закону України про дозвільну систему, оскільки наявність такого висновку дозволяє суб'єкту господарювання (товарній біржі) провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності, а саме - здійснювати торгівлю товарами.

Проте в супровідних документах (аналізі регуляторного впливу та пояснювальній записці) не надано обґрунтування щодо доцільності запровадження вказаних документів.

Крім того, Програмою економічних реформ Президента України на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) одним з напрямів поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій є дерегуляція й розвиток підприємництва, а тому необхідними кроками у сфері дозвільної системи, зокрема, є істотне скорочення кількості видів діяльності й робіт, що вимагають одержання дозволів.

Водночас, частиною першою статті 3 Закону України про дозвільну систему встановлено основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, одним з яких є зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності.

Отже, прийняття даного проекту Закону в запропонованій редакції буде суперечити вказаному програмному документу Президента України та основним принципам державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Крім того, пунктом 1 статті 174 розділу 3 проекту Закону передбачається, що акредитацію товарних бірж для організації торгівлі товарами здійснює Державний регулятор на підставі аналізу отриманих від бірж документів.

Разом з тим, зазначеною нормою не визначений перелік документів, які товарні біржі мають подавати Державному регулятору.

Таким чином, зазначена норма потребує доопрацювання з урахуванням зазначеного зауваження.

Також слід зазначити, що підпунктом 2 пункту 3 статті 175 розділу 3 проекту Закону та абзацом четвертим пункту 2 статті 176 зустрічається термін "особлива інформація".

Проте в проекті Закону не надано чіткого визначення цього поняття, що може викликати неоднозначне його трактування для розуміння особами, що будуть впроваджувати та виконувати вимоги цього проекту Закону.

Враховуючи вищезазначене, даний проект Закону підготовлено з порушенням принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону, зокрема:

- доцільності, так як розробником не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

- ефективності, оскільки розробником не вказано, яким чином буде забезпечене досягнення внаслідок дії прийнятого регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян, держави;

- адекватності, оскільки не обґрунтована відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

- збалансованості, оскільки належним чином не доведено, що зазначений проект Закону забезпечить достатній баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Водночас, запропоновані у проекті Закону норми порушують статтю 5 Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також в частині викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Також слід зазначити, що аналіз регуляторного впливу до проекту Закону розробником підготовлено з порушенням вимог статті 8 Закону, зокрема, стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу з обов'язковим додержанням вимог Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308 (надалі - Методика).

Проте розробником в пункті 3 аналізу регуляторного впливу не визначені та не проаналізовані альтернативні способи досягнення поставлених цілей, а також не обґрунтовано переваги обраного способу.

Відповідно до пункту 5 Методики, при визначенні та оцінці усіх прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання наводяться не менше ніж два можливих способи, дається оцінка кожного із способів та наводяться причини відмови від застосування альтернативних способів розв'язання проблеми, а також аргументи щодо переваги обраного способу.

Натомість, Міністерством економіки України такі вимоги не дотримано.

Крім того, аналіз регуляторного впливу до проекту Закону потребує доопрацювання в частинах визначення показників результативності регуляторного акта, а також заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

При визначенні показників результативності регуляторного акта розробник повинен обов'язково зазначити кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

Однак, у 8 пункті аналізу регуляторного впливу даний показник результативності відсутній.

Разом з тим, зважаючи на значний вплив проекту Закону на суб'єктів господарювання, в даному пункті аналізу регуляторного впливу слід наводити не лише обов'язкові згідно Методики прогнозні показники результативності, а й специфічні для даного регуляторного акта показники, які б свідчили про його ефективність та доцільність запровадження даного виду державного регулювання.

Слід зазначити, що при визначенні заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, зазначаються вид даних (статистичних, наукових досліджень або опитувань), які використовуватимуться для відстеження.

Натомість, розробником в пункті 9 аналізу регуляторного впливу взагалі не зазначено вид даних, що буде використовуватися під час здійснення базового, повторного та періодичного відстеження.

Крім того, відповідно до статті 9 Закону кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

Однак, в наданих розробником документах до даного проекту Закону відсутня копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, як це передбачено статтею 21 Закону.

Одночасно, відсутність в пакеті документів копії оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту Закону також не узгоджується зі статтею 5 Закону в частині, яка визначає, що забезпечення здійснення державної регуляторної політики, окрім іншого, також полягає в обов'язковості забезпечення розробником оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю.

Отже, запропонований проект Закону підготовлено з порушенням статті 21 Закону, оскільки для погодження будь-якого проекту регуляторного акта до спеціально уповноваженого органу разом з проектом подається копія оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з метою одержання зауважень та пропозицій.

Також, слід зазначити, що відповідно до статті 7 Закону регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Однак, Міністерством економіки України даний проект регуляторного акта не внесений в план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.

Таким чином, недодержання вимог щодо планування належним чином планів роботи регуляторного органу є порушенням статті 4 Закону в частині прозорості та врахування громадської думки (відкритості для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності).

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання біржової торгівлі реальним товаром)".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали