Додаткова копія: Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 7 травня 2019 року N 195

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державна регуляторна служба України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянула проект наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов'язкового технічного контролю, що передається суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних" (далі - проект наказу), а також документи, що додаються до проекту наказу, надіслані Міністерством внутрішніх справ України листом від 03.04.2019 N 4578/04/31-2019.

За результатами проведеного аналізу проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного виливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановила:

проектом наказу передбачається затвердити Порядок проведення моніторингу інформації про результати обов'язкового технічного контролю, що передається суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних (далі - проект Порядку проведення моніторингу).

Однак проект наказу не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Аналогічні норми закріплені в статті 3 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), де зазначено, що організація, повноваження і порядок діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцію України, цим та іншими законами України.

Тобто, будь-які повноваження центрального органу виконавчої влади, а також механізми їх реалізації мають бути визначені та закріплені виключно на законодавчому рівні.

Статті 521 Закону України "Про дорожній рух", на яку посилається розробник у преамбулі до проекту наказу, як і весь закон в цілому, не містить положень щодо розроблення проекту Порядку проведення моніторингу.

Більш того, в тексті Закону України "Про дорожній рух" поняття "моніторинг" не використовується жодного разу.

У загальновживаному значенні під моніторингом визнається система постійного спостереження за явищами і процесами, що проходять в навколишньому середовищі і суспільстві, результати якого служать для обґрунтування управлінських рішень по забезпеченню безпеки людей та об'єктів економіки.

У формальному значенні моніторингом є процес, метою проведення якого є отримання даних про поведінку певної системи (об'єкта), необхідні для прийняття управлінського рішення, яке в наслідку впливає на стан цієї системи.

Нормативно-правовий акт, який встановлює порядок моніторингу, за своєю суттю має бути подібний до інструкції, що містить алгоритмічну послідовність певного набору правил, відповідно до яких відбувається отримання, обробка інформації про стан системи, встановлення якісних показників цієї системи та способу їх (показників) передачі до органу (посадової особи), уповноваженого надавати оцінку отриманим показникам та приймати відповідні управлінські рішення.

Натомість, розроблений МВС проект Порядку проведення моніторингу містить положення, які неправомірно розширюють сферу, регулювання якої він мав би забезпечити.

Щодо можливості здійснення МВС контрольних заходів у відношенні суб'єктів обов'язкового технічного контролю

Згідно з Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон):

державним наглядом (контролем) є діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;

заходами державного нагляду (контролю) є планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом;

способом здійснення державного нагляду (контролю) є процедура здійснення державного нагляду (контролю), визначена законом (ст. 1 Закону).

Стаття 4 Закону визначає, що виключно законами встановлюються:

органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду (контролю);

повноваження органів державного нагляду (контролю) щодо зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг;

вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності;

спосіб та форми здійснення заходів державного нагляду (контролю);

санкції за порушення вимог законодавства і перелік порушень, які є підставою для видачі органом державного нагляду (контролю) припису, розпорядження або іншого розпорядчого документа.

Статтею 4 Закону окремо наголошується, що виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.

Законом України "Про дорожній рух" Міністерство внутрішніх справ України наділено повноваженнями щодо здійснення державного контролю за додержанням суб'єктами обов'язкового технічного контролю вимог законодавства у сфері здійснення обов'язкового технічного контролю.

Зазначена сфера господарської діяльності не зазначена у статті 2 Закону як така, на яку не поширюється дія Закону, або щодо якої державний нагляд (контролю) здійснюються з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами.

Таким чином, МВС при здійсненні державного нагляду (контролю) за додержанням суб'єктами обов'язкового технічного контролю вимог законодавства у сфері здійснення обов'язкового технічного контролю зобов'язано у повному обсязі дотримуватись положень Закону.

Положення проекту Порядку проведення моніторингу, які не відповідають законам України:

1. Пункт 2 визначає територіальні органи з надання сервісних послуг МВС такими, що здійснюють державний контроль за додержанням суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю вимог законодавства у сфері ОТК.

Це не відповідає положенням:

- частини четвертої статті 4 Закону;

- статті 521 Закону України "Про дорожній рух", оскільки територіальні органи з надання сервісних послуг МВС не мають на це установлених законом повноважень.

2. Пункт 3 встановлює, що моніторинг є основною формою контролю за діяльністю суб'єктів ОТК, що не відповідає:

- положенням частини четвертої статті 4 Закону;

- статті 521 Закон України "Про дорожній рух".

3. Пункт 4 надає повноваження посадовим особам сервісних центрів МВС на здійснення державного контролю, що не відповідає:

- положенням частини четвертої статті 4 Закону;

- статті 521 Закон України "Про дорожній рух", оскільки територіальні органи з надання сервісних послуг МВС не мають на це установлених законом повноважень.

4. Пункт 13 визначає порядок формування наглядової справи, що не відповідає:

- положенням частини десятої статті 7 Закону.

МВС не уповноважене встановлювані окремі порядки, а має виконувати порядок, визначений Мінекономрозвитку для всіх органів державного нагляду (контролю).

5. Пункти 14, 15 передбачають блокування доступу до загальнодержавної бази даних. У такий спосіб суб'єкт ОТК втрачає можливість здійснення у подальшому своєї господарської діяльності.

Це порушує вимоги частини четвертої та п'ятої статті 4 Закону, якою визначено, що зупиняти господарську діяльність має право тільки суд.

6. Пункт 17. Вся діяльність сервісних центрів МВС, пов'язана зі здійсненням державного контролю за додержанням суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю вимог законодавства у сфері ОТК, яка передбачається проектом, є протиправною та такою, що не відповідає положенням Закону про контроль.

Таким чином, будь-які матеріали, отримані в ході подібної діяльності, та висновки, зроблені на підставі цих матеріалів, не можуть слугувати доказами у справі про адміністративні правопорушення.

7. У пункті 18 йдеться про можливість оскарження рішень посадових осіб сервісних центрів МВС та встановлення порядку обміну інформації з Національною поліцією України для складання останньою протоколів про адміністративне правопорушення (визначений проектом Порядку проведення моніторингу орган, який здійснює розгляд скарг та приймає за ними рішення, не має на це повноважень, оскільки відповідно до положень статті 22 Закону таким органом може бути тільки центральний орган виконавчої влади (у контексті проекту Порядку проведення моніторингу МВС)).

Крім того, прийняття проекту наказу здійснюється не у відповідності з визначеним статтею 4 Закону про регуляторну політику принципом прозорості та врахування громадської думки.

Вказаний принцип передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому статтею 4 Закону про регуляторну політику порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На адресу ДРС листами ГО "Асоціація суб'єктів проведення перевірок транспортних засобів" від 24.04.2019 б/н, ДП "Укртехнагляд" від 04.04.2019 N 22, ГО "Асоціація безпеки дорожнього руху" від 05.04.2019 N 05/04-19, Федерації роботодавців транспорту України від 23.04.2019 N 1-61/19 та ДП "Віаланд" від 10.04.2019 N 5 надійшли зауваження та пропозиції до проекту наказу (копії додаються).

Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону про регуляторну політику всі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Отже, проект наказу розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а саме:

доцільності, тобто обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

адекватності - відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

збалансованості - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Крім того, під час розробки проекту наказу, розробником недотримано вимог статті 5 зазначеного вище Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов'язкового технічного контролю, що передається суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних".

Додаток: 26 арк.

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали