ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 4 серпня 2011 року N 706

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" (далі - проект наказу), а також додані до нього документи, надані на погодження листом Міністерства фінансів України від 14.02.2011 N 31-35010-02-13/4036 та листом Міністерства фінансів України від 14.02.2011 N 31-35010-02-5/4038, що направлений за належністю до Держкомпідприємництва листом Міністерства економіки України від 18.02.2011 N 3604-26/62.

За результатами здійснення аналізу проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Проектом наказу затверджується проект Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (далі - проект Ліцензійних умов) та проект Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (далі - проект Порядку контролю).

1. Так, в преамбулі проекту Ліцензійних умов надано перелік актів законодавства, на основі яких розроблений поданий проект.

Зауважуємо, що необхідно додержуватись однакового підходу при зазначенні номеру і дати прийняття акта законодавства.

В підпункті 1.2 розділу 1 "Загальні положення" проекту Ліцензійних умов надається визначення терміну "бездоганна ділова репутація" як "...відсутність у особи судимості за злочини, вчинені у сфері податкового, антимонопольного-конкурентного, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери і фондову біржу та про фінансові послуги".

Враховуючи зміни, які відбулись в законодавстві на даний час і назву спеціального Закону України від 23.02.2006 N 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", який регулює цю сферу діяльності, вважаємо за доцільне в зазначеному виразі слова "фондову біржу" замінити на "фондовий ринок".

Також пунктом 1.3 проекту Ліцензійних умов пропонується, що в Україні діють виключно державні лотереї, які поділяються на такі види: державні грошові лотереї бінго; державні грошові лотереї тото; державні грошові миттєві лотереї; державні грошові розрядні лотереї; державні грошові числові лотереї.

Водночас на даний час відповідно до пункту 1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей (далі - діючі Ліцензійні умови), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 р. N 128/1037, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2002 р. за N 1005/7293, в Україні діють виключно державні лотереї, які поділяються на такі види: державні лотереї бінго; державні лотереї тото; державні миттєві лотереї; державні розрядні лотереї; державні числові лотереї.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" підставами для переоформлення ліцензії є: зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця; зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця; зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в частині третій статті 9 цього Закону.

Відповідно до Закону України "Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" запроваджується мораторій на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, передбачену пунктом 24 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", до прийняття Закону про державне регулювання діяльності з випуску та проведення лотерей і грошових розіграшів.

З огляду на зазначене незрозуміло яким буде з набранням чинності новими Ліцензійними умовами правовий статус вже отриманих ліцензій з випуску та проведення державних лотерей бінго; державних лотерей тото; державних миттєвих лотерей; державних розрядних лотерей; державних числових лотерей.

Абзацом другим пункту 3.2 проекту Ліцензійних умов передбачається, що мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації оператора не може бути менше 75 млн. гривень.

Водночас відповідно до абзацу другого пункту 3.2 діючих Ліцензійних умов мінімальний розмір статутного капіталу на момент державної реєстрації оператора не може бути менше 5 млн. євро.

Тому вважаємо, що розробнику необхідно надати обґрунтування щодо необхідності суттєвого збільшення мінімального розміру статутного капіталу, а також зміни грошової одиниці.

Також, при цьому, в п'ятому абзаці того ж підпункту встановлюється мінімальний розмір власного капіталу оператора в євро і визначається, що він не може бути менше 5 млн. євро на кожну останню дату звітного періоду.

Пропонуємо привести зазначені в різних валютах суми мінімальних розмірів статутного і власного капіталу у відповідність до національної валюти.

Пунктом 3.4 проекту Ліцензійних умов передбачається, що суб'єкт господарювання - заявник для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, а також оператор для переоформлення ліцензії повинні подати до Міністерства: відповідну заяву форма якої визначена цими Ліцензійними умовами (додатки 1, 2); умови випуску та проведення лотереї у двох примірниках.

Варто зазначити, що пункт 3.4 проекту ліцензійних умов в частині подачі заявником для отримання ліцензії з випуску та проведення лотерей, а також додаток 1 до проекту Ліцензійних умов, яким визначено форму заяви про видачу ліцензії, суперечать вимогам Закону України "Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей".

Також вважаємо за доцільне запропонувати розробнику надати обґрунтування щодо необхідності збільшення строку з "10 робочих" до "30 календарних" днів, протягом якого Мінфін долучає до ліцензійної справи оператора затверджені наказом оператора умови випуску та проведення лотерей, чи відмовляє у зазначеному.

Поряд з цим зазначаємо, що пунктом 24 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачено, що ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як випуск та проведення лотерей.

Також у статті 9 Закону про ліцензування зазначено, що пункт 24 частини третьої статті 9 набирає чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

В прикінцевих положеннях до проекту Ліцензійних умов передбачається, що оператори, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей на момент набрання чинності цими Ліцензійними умовами, повинні привести свою діяльність у відповідність із вимогами Ліцензійних умов протягом шести місяців з дня їх опублікування.

Вважаємо за доцільне запропонувати розробнику норму щодо строків приведення ліцензіатами своєї діяльності у відповідність до нової редакції Ліцензійних умов зазначити у розпорядчому документі, а саме проекті Наказу.

В підпункті 4.2.3 розділу 4 "Технологічні вимоги" проекту встановлюються вимоги до фінансового стану оператора і передбачається обов'язкове додержання оператором коефіцієнта фінансової незалежності, рівень якого має бути не більшим за 1.0.

Зазначаємо, що в абзаці третьому і абзаці четвертому цього підпункту надано різні редакційно, але тотожні за змістом положення щодо розміру коефіцієнта фінансової незалежності.

Пропонуємо доопрацювати редакцію підпункту 4.2.3, усунувши невизначеність і дублювання в зазначених абзацах.

2. До проекту Порядку контролю пропонуємо наступні зауваження та пропозиції.

Так, у тексті проекту Порядку контролю слово "оператор" замінити словом "ліцензіат" у відповідних відмінках.

Абзац перший пункту 1.1 проекту Порядку контролю протирічить абзацу четвертому статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль), яким передбачено, що залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів.

Абзац п'ятий пункту 1.1 проекту Порядку контролю протирічить частині п'ятій статті 5 Закону про контроль, а саме не вказано, який строк позапланової перевірки встановлюється для суб'єктів малого підприємництва

Абзац дев'ятий пункту 1.2. проекту Порядку контролю не відповідає частині четвертій статті 6 Закону про контроль, а саме не вказано, який строк планової перевірки встановлюється для суб'єктів малого підприємництва.

Абзац четвертий пункту 4.5 проекту Порядку контролю пропонуємо виключити так, як він протирічить частині чотирнадцятій статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон про ліцензування).

Абзац другий пункту 7.1 Розділу 7 проекту Порядку контролю не узгоджується з вимогами частин четвертої та п'ятої статті 21 Закону про ліцензування, в частині строку, протягом якого ліцензіат може направити скаргу до експертно-апеляційної ради.

Розділ 9 проекту Порядку контролю пропонуємо виключити.

З огляду на вищезазначене, пропонуємо доопрацювати проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" із матеріалами, що додаються до нього, а також надати достатнє обґрунтування його положень в аналізі регуляторного впливу до проекту.

Таким чином, запропоновані проектом наказу норми порушують вимоги статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Зазначене також не відповідає основним принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 даного Закону України, зокрема, збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави, а також ефективності державної регуляторної політики, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей".

 

В. о. першого
заступника Голови

С. І. Свищева

 




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали