ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 4 серпня 2011 року N 705

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект наказу Державного комітету ветеринарної медицини України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики" (далі - проект наказу) та, відповідно, проект Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (далі - проект Ліцензійних умов) та проект Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (далі - проект Порядку контролю), а також додані до них матеріали, надані на погодження листом Державного комітету ветеринарної медицини України від 30.11.2010 N 15-5-2-16/10602.

За результатами здійснення аналізу проекту наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом наказу затверджується проект Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (далі - проект Ліцензійних умов) та проект Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (далі - проект Порядку контролю).

1. Так, у проекті Ліцензійних умов пропонуємо розробнику надати значення терміну "ветеринарна практика". У пункті 1.4 проекту Ліцензійних умов розробнику необхідно врахувати, що в новій редакції Переліку органів ліцензування вже передбачено, що органом ліцензування з ветеринарної практики буде визначено Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України.

Пунктом 1.5 проекту Ліцензійних умов передбачається, що ліцензія є єдиним документом, який дає право ліцензіату на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики протягом визначеного строку та за умови виконання Ліцензійних умов.

Водночас відповідно до частини четвертої статті 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон про ліцензування) ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності видається на необмежений строк. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим, ніж п'ять років.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" не встановлено строк дії ліцензії з ветеринарної практики.

Отже, пункт 1.5 проекту Ліцензійних умов потребує доопрацювання.

Оскільки абзац 2 пункту 2.5 проекту Ліцензійних умов носить декларативний характер, то вважаємо за доцільне виключити зазначений абзац з проекту Ліцензійних умов.

Пункт 2.7 необхідно привести у відповідність до Закону про ліцензування.

Оскільки, розробником пропонується суттєво змінити вимоги до матеріальної бази, то вважаємо за доцільне запропонувати розробнику надати обґрунтування щодо запровадження нових у порівнянні з діючими Ліцензійними умовами норм, зазначених у пунктах 3.1 - 3.15 проекту Ліцензійних умов.

Пунктом 3.1 проекту Ліцензійних умов передбачається, що суб'єкти господарювання здійснюють свою діяльність з ветеринарної практики в приміщеннях, які за рівнем забезпечення матеріально-технічної бази поділяють на: клініки ветеринарної медицини; амбулаторії ветеринарної медицини; пункти ветеринарної медицини.

Оскільки пункт ветеринарної медицини, амбулаторія ветеринарної медицини та клініка ветеринарної медицини відрізняються між собою, серед іншого, наявністю тих чи інших кімнат, приміщень, а не зон, і проектом Ліцензійних умов не передбачаються вимоги до тих чи інших зон, то вважаємо за доцільне запропонувати розробнику надати додаткові обгрунтування щодо необхідності умовного поділу приміщень на зони, передбачені пунктом 3.7 проекту Ліцензійних умов.

Також у пункті 3.7 проекту Ліцензійних умов не зазначено, яких саме лікувальних закладів стосується зазначена вимога пункту ветеринарної медицини, амбулаторії ветеринарної медицини чи клініки ветеринарної медицини.

Відповідно до пункту 3.9.1 проекту Ліцензійних умов, пункти ветеринарної медицини повинні бути забезпечені робочим кабінетом спеціаліста, кімнатою для зберігання медикаментів, біопрепаратів та медичних інструментів, кімнатою (стерилізаційна) для проведення стерилізації спецодягу, інструментів і матеріалів, побутовою кімнатою.

Водночас, відповідно до пункту 3.4 проекту Ліцензійних умов пункт ветеринарної медицини - це лікувальний заклад ветеринарної медицини, створений для надання послуг з лікувально-профілактичної допомоги тваринам населення умовах господарств різної форми власності. Спеціалістами ветеринарної медицини пунктів ветеринарної медицини надаються ветеринарні послуги лише з виїздом на місце.

Таким чином, вважаємо за доцільне запропонувати розробнику надати додаткові обгрунтування доцільності встановлення вимог до пункту ветеринарної медицини щодо наявності у ньому чотирьох кімнат, якщо надання послуг з лікувально-профілактичної допомоги тваринам буде надаватись лише з виїздом на місце у господарства.

Пунктом 3.15 проекту Ліцензійних умов передбачається, що розміщення клініки ветеринарної медицини та амбулаторії ветеринарної медицини в житлових будинках допускається за умови експлуатації відповідної відокремленої будівлі не за призначенням.

Водночас згідно національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна", який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 N 1442, будівлі - це земельні поліпшення, в яких розташовані приміщення, призначені для перебування людини, розміщення рухомого майна, збереження матеріальних цінностей, здійснення виробництва тощо; приміщення - це частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.

Таким чином, 3.15 проекту Ліцензійних умов потребує редакційного доопрацювання.

У пункті 4.2 проекту Ліцензійних умов слова "суб'єкт господарської діяльності" необхідно замінити на "суб'єкт господарювання".

Оскільки, відповідно до статті 1 Закону про ліцензування ліцензійні умови - це установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, то у назві розділу 4 проекту Ліцензійних умов вважаємо за доцільне конкретизувати які саме вимоги встановлюються до суб'єктів господарювання, що здійснюють ветеринарну практику.

Оскільки, у розділі 4 проекту Ліцензійних умов розробником пропонується суттєво розширити вимоги до суб'єктів господарювання, що здійснюють ветеринарну практику, то вважаємо за доцільне запропонувати розробнику надати обґрунтування щодо запровадження нових у порівнянні з діючими Ліцензійними умовами норм, зазначених у розділі 4 проекту Ліцензійних умов.

Оскільки, Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності, то розділ 5 "Права суб'єктів господарювання" не є предметом проекту Ліцензійних умов.

Пунктом 6.1 проекту Ліцензійних умов передбачається, що для провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати спеціальну освіту спеціаліста ветеринарної медицини, а юридична особа - в своєму складі спеціалістів ветеринарної медицини.

Водночас, відповідно до підпункту другого частини першої статті 6 Закону України "Про вищу освіту" до структури вищої освіти входять такі освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Таким чином, пункт 6.1 проекту Ліцензійних умов потребує доопрацювання.

Також у додатках 1, 2, 3 до проекту Ліцензійних умов слова "для фізичної особи" необхідно замінити на "для фізичної особи - підприємця".

2. Щодо проекту Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики зазначаємо наступне.

З абзацу 2 пункту 2.1 проекту Порядку контролю, враховуючи вимоги Указу Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", пропонуємо виключити слова "та після його затвердження у десятиденний термін надається до Держкомпідприємництва".

Статтею 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про контроль), передбачено, що повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

Враховуючи зазначене, пропонуємо абзац 1 пункту 2.2 проекту Порядку контролю привести у відповідність зі статтею 5 Закону про контроль.

Статтею 10 Закону про контроль передбачено, що суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право, зокрема, не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом, посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;

Крім того, суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду (контролю) до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу (стаття 5 Закону про контроль).

Враховуючи зазначене, пропонуємо абзац 3 пункту 4.1 проекту Порядку контролю привести у відповідність з вимогами статті 5 та 10 Закону про контроль.

В абзаці 1 пункту 4.2 проекту Порядку контролю замість слів "цього Порядку" замінити на слово "порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого Законом", як це визначено статтею 11 Закону про контроль.

Пунктом 5.1 проекту Порядку контролю зазначено, зокрема, що комісія вносить запис до відповідного журналу ліцензіата (за наявності) про мету та строки перевірки, посаду і прізвище голови та членів комісії.

В той же час наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 N 18 "Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.10.98 за N 619/3059, передбачено, що представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов'язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

Так, до Журналу реєстрації перевірок повинна вноситись, зокрема, інформація щодо номеру службового посвідчення та посади особи, що здійснює перевірку, дати видачі та номеру направлення або припису щодо здійснення перевірки.

Крім того, в статті 4 Закону про контроль зазначено, що перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності).

Таким чином, посадові особи органу державного нагляду (контролю) перед початком проведення перевірки повинні заповнити всі передбачені графи Журналу реєстрації перевірок.

В пунктах 8.1 та 8.2 проекту Порядку контролю пропонуємо слова "Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держкомпідприємництво)" замінити на слова "спеціально уповноважений орган з питань ліцензування".

Слід зазначити про необхідність приведення додатків проекту Порядку контролю у відповідність з вимогам Закону про контроль, зокрема в додатку N 1 "Посвідчення про право перевірки ліцензіата" потрібно зазначити номер і дату наказу, на виконання якого здійснюється захід, підстави для здійснення заходу та інформацію про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення), тип заходу (плановий або позаплановий).

Також, тип заходу (плановий або позаплановий) потрібно зазначити і в додатку N 3 "Акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов" та додатку N 4 "Розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов" проекту Порядку контролю.

Крім того, зазначаємо, що додаток N 3 "Акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов" проекту Порядку контролю повинен бути розроблений з урахуванням вимог статті 5 Закону про контроль.

Так, згідно зі статтею 5 Закону про контроль, залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

У межах переліку питань кожен орган державного нагляду (контролю) залежно від цілей заходу має визначити ті питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду (контролю) і публікуються в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

Таким чином, форма акта для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) повинна бути уніфікованою та містити перелік питань, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль).

Враховуючи наведене, проект Порядку контролю потребує доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Таким чином, запропоновані проектом наказу норми порушують вимоги статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Зазначене також не відповідає основним принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 даного Закону України, зокрема, збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави, а також ефективності державної регуляторної політики, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні наказу Державного комітету ветеринарної медицини України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики".

 

В. о. першого
заступника Голови

С. І. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали