ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 16 серпня 2011 року N 755

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками" /далі - проект постанови/ та документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.06.2011 N 7671/39-5.

За результатами здійснення аналізу проекту постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом постанови передбачається викласти в новій редакції Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року N 1523.

Згідно з аналізом регуляторного впливу до проекту постанови він розроблений з метою адаптації вітчизняного законодавства у сфері посередництва у страхуванні до законодавства Європейського Союзу, забезпечення захисту страхувальників (перестрахувальників) від збитків унаслідок професійних помилок страхових посередників та унеможливлення зловживання на ринку посередницьких послуг у страхуванні.

Підтримуючи в цілому намагання регулятора удосконалити вітчизняне законодавство у сфері страхової діяльності з урахуванням норм європейського права, разом з тим звертаємо увагу розробника на наступному.

Окремі норми проекту Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками /далі - проект Положення/ потребують додаткової конкретизації та доопрацювання з метою їх однозначності для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

1) Так, абзацом третім розділу 2 проекту Положення передбачається, що у разі несвоєчасного перерахування страховим агентом страхових платежів або порушення ним терміну оформлення договорів страхування без поважних причин страховик зобов'язаний призупинити дію агентської угоди не менше ніж на три місяці.

По-перше, невизначеним є, що мається на увазі під поняттям "поважні причини" в розумінні даного проекту регуляторного акта.

По-друге, потребує додаткового обґрунтування встановлення мінімального строку призупинення дії агентської угоди в три місяці. Незрозуміло, які критерії покладені в основу визначення саме зазначеного терміну.

2) Розділом 2 проекту Положення визначаються зобов'язання страхового агента при провадженні агентської діяльності, серед яких, зокрема, встановлюється заборона агенту здійснювати утримання із суми страхового платежу, у тому числі винагороди.

Стосовно зазначеної норми проекту Положення листом Федерації страхових посередників України від 04.07.2011 N 117/07-11 надійшли зауваження, суть яких зводиться до того, що встановлення заборони на утримання винагороди із страхового платежу є порушенням прав страхових агентів як суб'єктів господарської діяльності та не має підстав, обумовлених необхідністю втручання в діяльність ринку з боку держави (копія листа додається).

Крім того, на думку суб'єкта звернення, можливість утримувати винагороду із суми страхового платежу дозволить не збільшувати вартість страхових продуктів для страхувальників на розмір комісійних банку за перерахунок вказаної винагороди від страховика та не призведе до ускладнення роботи останнього через необхідність здійснення додаткової операції з перерахування комісійної винагороди агенту.

За позицією Комітету, зауваження Федерації страхових посередників України заслуговують на увагу, враховуючи, що основною метою прийняття даного проекту регуляторного акта є адаптація страхового законодавства до норм Європейського Союзу, а ринковий статус страхового агента в державах Євросоюзу якраз передбачає можливість утримання винагороди від страховика (перестраховика) із суми страхового платежу.

Також необхідним є дотримання розробником частини сьомої статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", згідно з якою усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

3) Особливу увагу розробника звертаємо на недотриманні вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині належної підготовки аналізу регуляторного впливу проекту постанови з додержанням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за N 308 /далі - Методика/.

Зокрема, визначені не всі обов'язкові показники результативності проекту постанови.

Так, згідно з пунктом 10 Методики прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Також, у цьому розділі аналізу регуляторного впливу необхідно навести не тільки сам перелік таких показників результативності, а й їх прогнозне значення. Саме за критерієм досягнення цього прогнозного значення буде робитись висновок про результативність регуляторного акта, тому прогноз треба робити реалістичним.

Крім того, невірно визначено строки проведення базового відстеження результативності регуляторного акта та взагалі не визначений строк проведення повторного відстеження.

Необхідним є також визначення методу, що буде використовуватися для відстеження результативності регуляторного акта, який визначається виходячи з показників результативності, визначених для кожного конкретного регуляторного акта.

Оскільки під час підготовки аналізу регуляторного впливу, як правило, визначаються два типи показників результативності - статистичні та соціологічні (опитування певної групи респондентів), то, відповідно, під час проведення відстеження результативності регуляторного акта можуть бути застосовані два методи одержання результатів відстеження - статистичний або соціологічний метод.

4) Крім вищевикладеного, прийняття проекту постанови здійснюється не у відповідності з принципом передбачуваності державної регуляторної політики.

Зазначений принцип, зокрема, передбачає послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторний орган затверджує план діяльності з підготовки ним проектів регуляторних актів на наступний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений вищезазначеним Законом України.

Якщо регуляторний орган готує проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Проте, представлений проект постанови не включений до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2011 році Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Таким чином, запропоновані проектом постанови норми порушують статтю 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині обов'язковості викладення положень акта у спосіб, який є однозначним та доступним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Крім того, розробником не дотримано принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 вищезазначеного Закону України, зокрема:

- ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави;

- передбачуваності - послідовності регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

- прозорості та врахування громадської думки - в частині обов'язкового розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями.

Враховуючи зазначене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок провадження діяльності страховими посередниками".

Додаток: на 2 арк.

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали