ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 16 серпня 2011 року N 754

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

Проект Закону України "Про права інтелектуальної власності та репутацію Об'єднання європейських футбольних асоціацій" /далі - проект Закону/, а також додані до нього документи, надані на погодження листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.2011 N 1/12-3333.

За результатами здійснення аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Норми законопроекту є такими, які не узгоджуються з нормативно-правовими актами такої ж юридичної сили. Положення, що запроваджуються законопроектом, є нелогічними та непослідовними, а диспозиції багатьох статей неможливі до виконання у зв'язку з відсутністю шляхів реалізації.

1. Так, нормами проекту Закону передбачається, зокрема, обмеження для роботи комерційних об'єктів (магазинів, барів, оздоровчих клубів, ресторанів тощо), які є частиною офіційного місця, шляхом їх закриття без жодних зобов'язань УЄФА у зв'язку з цим закриттям (пункт 4 статті 9 проекту Закону).

Разом з тим, статтею 42 Конституції України встановлено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Крім того, частиною першою статті 6 Господарського кодексу України передбачено, що загальними принципами господарювання в Україні є, зокрема, свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом та забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання.

Тобто вказані вище норми проекту Закону не узгоджуються та суперечать Конституції України та Господарському кодексу України.

2. Проектом Закону передбачається, зокрема, що кожне офіційне місце має бути доступним для УЄФА як вільне від будь-яких договірних зобов'язань та без зарезервованих місць чи площ та вільне від будь-яких договірних положень, які передбачають домовленості про таке резервування (пункт 1 статті 9 проекту Закону).

Разом з тим, статтею 67 Господарського кодексу України встановлено, що відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

Таким чином, нормами проекту Закону УЄФА наділяється необмеженим повноваженнями щодо втручання у роботу суб'єктів господарювання, зокрема, у договірні відносини, що суперечить Господарському кодексу України.

3. Згідно з нормами проекту Закону кожне офіційне місце має бути вільним та чистим від будь-якої реклами, розміщеної згідно з раніше укладеними договорами.

Проте частиною першою статті 20 Господарського кодексу України передбачено, що держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання та споживачів.

Статтею 31 Господарського кодексу України встановлено, що дискримінацією суб'єктів господарювання органами влади у цьому Кодексі визнається, зокрема, обмеження прав суб'єктів господарювання щодо придбання та реалізації товарів та встановлення заборон чи обмежень стосовно окремих суб'єктів господарювання або груп підприємців.

Дискримінація суб'єктів господарювання не допускається. Законом можуть бути встановлені винятки з положень цієї статті з метою забезпечення національної безпеки, оборони, загальносуспільних інтересів.

Разом з тим, нормами Закону не передбачено ані компенсаційних, ані пільгових заходів, не визначено можливість відшкодування збитків суб'єктам господарювання у зв'язку із забороною розміщення реклами в офіційному місці, будь-яких договірних відносин стосовно такого місця, з обмеженнями для роботи комерційних об'єктів шляхом їх закриття, що в свою чергу суперечить Господарському кодексу України в частині забезпечення захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання.

4. Проектом Закону передбачається, що перелік заборон щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності без дозволу УЄФА.

Разом з тим, відсутній механізм видачі такого дозволу, що спричиняє неможливість реалізації норм проекту Закону.

У зв'язку з вищевикладеним, пропонуємо передбачити процедуру одержання дозволу УЄФА щодо використання об'єктів права інтелектуальної власності.

5. Прикінцевими положеннями проекту Закону пропонується внести зміни до ряду нормативно-правових актів з метою, зокрема, встановлення відповідальності за неправомірне використання об'єктів права інтелектуальної власності УЄФА

Проте, санкції за відповідні правопорушення необґрунтовано жорсткі, що може призвести до виникнення соціальної напруги.

6. Прикінцевими положеннями проекту Закону вносяться зміни до Митного кодексу України, згідно з якими він доповнюється новою статтею 2572.

Так, пунктом 5 статті 2572Митного кодексу України передбачається висновок експертизи, проведеної уповноваженим органом щодо підтвердження порушення прав інтелектуальної власності УЄФА чи факту паразитичного маркетингу.

Разом з тим, статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон України про дозвільну) передбачено, що документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Так, вказаний висновок має ознаки документу дозвільного характеру у розумінні Закону України про дозвільну систему.

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України про дозвільну систему виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру,встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Проте, проектом Закону України не передбачено всі основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

Таким чином, проект Закону необхідно доопрацювати з урахуванням частини першої статті 4 Закону України про дозвільну систему.

7. Також, частиною 3 статті 6 проекту Закону передбачено, що права інтелектуальної власності УЄФА та документи, якими вони засвідчуються, не можуть бути визнані судом недійсними та їх чинність не може бути ним припинена.

В той же час статтею 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

8. Підпунктом б) пункту 2) частини 3 розділу III проекту Закону передбачено доповнити статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) новою частиною такого змісту, а саме керування водіями транспортними засобами з нанесеними на ці засоби позначеннями, якими порушуються права інтелектуальної власності Об'єднання європейських футбольних асоціацій, які є предметом паразитичного маркетингу, а так само перевезення продукції, що є предметом порушення права інтелектуальної власності Об'єднання європейських футбольних асоціацій або предметом паразитичного маркетингу, - тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 3 місяців або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб.

За позицією Держкомпідприємництва, санкції за такий вид порушення необґрунтовано суворі і не відповідають ступеню тяжкості скоєного правопорушення.

В той же час статтею 30 КУпАП передбачено, що позбавлення спеціального права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або на строк до десяти років за систематичне порушення порядку користування цим правом.

Статтею 32 КУпАП передбачено, що адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на строк до п'ятнадцяти діб. Адміністративний арешт призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).

9. Пропонуємо розробникам проекту Закону чітко визначитися із поняттями та термінами які використовуються в проекті Закону, прибравши такі слова як тощо, інші.

10. Також, в статті 5 розділу 3 проекту Закону визначено, що УЄФА має маркетингові права, зокрема на ліцензування концесійної, комерційної, виставкової, випробувальної, демонстраційної діяльності.

Статтею 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" /далі - Закон/ визначено, що ліцензування - це видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Враховуючи зазначене, пропонуємо термін "ліцензування" змінити на "акредитацію" тощо.

В останньому абзаці статті 7 змінити слово "ліцензіат" в зв'язку з тим, що відповідно до статті 1 Закону термін ліцензіат визначений як суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає господарюванню. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню визначені у статті 9 Закону.

11. Також, положення законопроекту дублюють норми Закону України від 19.04.2007 N 962-V "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" та положення Програми охороні прав, пов'язаних з чемпіонатом УЄФА ЄВРО 2012ТМ, прийнятої УЄФА.

Так, стаття 5 законопроекту є аналогічною статті 1 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні".

Звертаємо увагу, положення законопроекту викладені в редакції, що була подана до другого читання проекту Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (N 3176).

Також пункт 1 Прикінцевих положень не узгоджується з підпунктом 1) пункту 1 статті 1 законопроекту та з пунктом 1 розділу II Прикінцевих положень Закону України від 05.06.2009 N 1474-VI "Про внесення змін до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" та інших законодавчих актів України".

На підставі вище викладеного, пропонуємо розробникам проекту Закону доопрацювати його з урахуванням вище викладених зауважень.

12. Також зазначаємо, що розробником при розробці даного проекту Закону не дотримано вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині належного складання Аналізу регуляторного впливу /далі - АРВ/ з додержанням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за N 308.

Основною метою складання Аналізу регуляторного впливу є доведення оптимальності та ефективності запропонованого регулювання. Зазначаємо, пунктом першим АРВ визначається аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання та оцінка важливості цієї проблеми. Розробником в даному пункті АРВ визначено, що проблемою, яка потребує розв'язання, є недостатнє правове регулювання питань, пов'язаних з набуттям УЄФА прав інтелектуальної власності у зв'язку з проведенням чемпіонату, здійсненням та захистом цих прав, а також відносини з використання та захисту репутації УЄФА та чемпіонату. Проте, цей пункт АРВ даного законопроекту не містить положень з посиланням на світову практику, яка використовується при проведені такого масштабу заходу міжнародного значення. За позицією Держкомпідприємництва, розробнику необхідно в даному пункті АРВ надати посилання на міжнародний досвід з урахуванням норм міжнародних правових документів, якими регулюється процес організації та проведення подібних чемпіонатів.

Таким чином, запропоновані проектом Закону норми порушують вимоги статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Зазначене також не відповідає основним принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 даного Закону України, зокрема, збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави, а також ефективності державної регуляторної політики, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

Відмовити в погодженні Закону України "Про права інтелектуальної власності та репутацію Об'єднання європейських футбольних асоціацій".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали