ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 15 серпня 2011 року N 749

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пожежну безпеку" (щодо документів дозвільного характеру)" (далі - проект Закону), а також додані до нього документи, надані на погодження листом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 26.07.2011 N 03-9350/36.

За результатами проведеного аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва встановив:

1. Проектом Закону пропонується доповнити частину п'яту статті 7 Закону України "Про пожежну безпеку" абзацом сьомим, надавши органам державного пожежного нагляду таке повноваження як, зокрема, прийняття участі у введенні в експлуатацію нових технологій.

Однак, частиною другою статті 10 проекту Закону та чинного Закону України "Про пожежну безпеку" передбачена заборона, зокрема, впровадження нових технологій без попередньої експертизи проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

Враховуючи вищевикладене, проект Закону потребує редакційного доопрацювання у відповідності з Законом України "Про пожежну безпеку" в частині вказаних норм.

2. Частиною сімнадцятою статті 10 проекту Закону передбачається, що підставою для видачі дозволу на початок роботи чи погодження технічних умов є висновок, що оформляється за результатами експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.

Разом з цим, назва "дозвіл на початок роботи" не відповідає назві дозволу, зазначеній в частині восьмій статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку", відповідно до якої органом державного пожежного нагляду здійснюється видача дозволу на початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових технологій, передачу для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренди будь-яких приміщень.

У зв'язку з цим, проект Закону потребує редакційного доопрацювання у відповідності з Законом України "Про пожежну безпеку".

3. Відповідно до частини тринадцятої статті 10 проекту Закону погодження технічних умов, інших нормативно-технічних документів на пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію, а також проектних рішень, на які не встановлено норми і правила (далі - Погодження), видається центральним органом виконавчої влади, який забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки.

Разом з цим, статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон України "Про дозвільну систему") передбачено, що документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Так, вказане Погодження має ознаки документу дозвільного характеруу розумінні Закону України "Про дозвільну систему".

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему" виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються: необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру; платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру; строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру; вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру; строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Проте проектом Закону не дотримано вимог, встановлених частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему", зокрема:

- платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) Погодження;

- вичерпний перелік підстав для видачі дубліката Погодження.

Отже, проект Закону потребує доопрацювання з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему".

4. Відповідно до частини двадцять третьої статті 10 проекту Закону підставою для анулювання погодження технічних умов, є, зокрема, інші підстави, передбачені законом, що є відсилочною нормою.

Проте, згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему" виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється, зокрема, вичерпний перелік підстав для анулювання документа дозвільного характеру.

Отже, проект Закону потребує доопрацювання з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему".

5. Відповідно до частини двадцять дев'ятої статті 10 проекту Закону експертиза проектів будівництва, проектної та іншої документації на відповідність вимогам нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться експертними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки, відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI), а також органами державного пожежного нагляду.

Разом з цим, відповідно до частини другої статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI) експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. При цьому до проведення експертизи залучаються (в тому числі на підставі цивільно-правових договорів) експерти з питань, зокрема, пожежної безпеки.

Тобто частиною другою статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI) передбачається проведення експертизи виключно проектів будівництва.

У зв'язку з цим, проект Закону потребує редакційного доопрацювання у відповідності з Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Закон N 3038-VI).

6. Частиною сімнадцятою статті 10 проекту Закону передбачається, що підставою для видачі дозволу на початок роботи чи погодження технічних умов є висновок, що оформляється за результатами експертизи (обстеження) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення або експертизи технічних умов (далі - Висновок), що проводиться органом державного пожежного нагляду або експертними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки, або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої експертизи.

Враховуючи вищевикладене, видача Висновку має ознаки адміністративної послуги з урахуванням визначення, вказаного в Тимчасовому порядку надання адміністративних послуг (далі - Тимчасовий порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг", в редакції від 11.10.2010 N 915, відповідно до якого адміністративна послуга - це послуга, яка є результатом здійснення суб'єктом повноважень щодо прийняття згідно з нормативно-правовими актами на звернення фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

Адміністративний акт - це прийняте суб'єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків особи.

Як зазначалось вище, видача Висновку, згідно з проектом Закону, здійснюватиметься експертними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки, або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої експертизи.

Таким чином, проектом Закону делегуються повноваження по наданню адміністративної послуги юридичним особам різної форми власності та фізичним особам, які одержали ліцензію на проведення такої експертизи.

Однак, відповідно до пункту 5 Тимчасового порядку органи виконавчої влади можуть делегувати повноваження з надання адміністративних послуг лише бюджетним установам на підставі нормативно-правових актів.

Разом з цим, відповідно до положень пункту 4 Тимчасового порядку плата за адміністративні послуги, які надаються підприємствами, установами та організаціями, що не мають статусу бюджетних установ, яким повноваження стосовно надання адміністративних послуг встановлені нормативно-правовими актами, перераховується одержувачами таких послуг до спеціального фонду державного бюджету.

Витрати, пов'язані з наданням зазначеними підприємствами, установами та організаціями, що не мають статусу бюджетних установ, платних адміністративних послуг, компенсуються відповідно до укладених з ними органами виконавчої влади договорів.

Таким чином, запропоновані проектом Закону норми порушують вимоги статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Зазначене також не відповідає основним принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 даного Закону України, зокрема, збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави, а також ефективності державної регуляторної політики, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пожежну безпеку" (щодо документів дозвільного характеру)".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали