ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 16 серпня 2011 року N 757

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" /далі - проект розпорядження/ та документи, що додаються до проекту, надані на погодження листом Держфінпослуг від 29.06.2011 N 7654/39-5.

За результатами здійснення аналізу проекту розпорядження та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом розпорядження передбачається затвердити в новій редакції Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Держфінпослуг від 11.04.2006 N 5619 "Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

Згідно з аналізом регуляторного впливу до проекту розпорядження він розроблений відповідно до пункту 2 розділу I Закону України від 17.02.2011 N 3045-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування" (набуде чинності з 19 вересня 2011 р.), згідно з яким особливості укладення договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності встановлюються у порядку, визначеному Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

Проте представлений проект регуляторного акта не може бути погоджений Держкомпідприємництвом через недотримання розробником вимог статей 4, 5 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Окремі норми проекту Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів /далі - проект Положення/ потребують доопрацювання з метою їх однозначності для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта, а також недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

1) Так, згідно з назвою розділу 2 проекту Положення передбачається визначити умови укладання внутрішніх договорів страхування.

Проте змістовне наповнення вказаного розділу не відповідає по суті його назві, оскільки положеннями розділу 2 визначаються не умови, а обов'язки страховика при укладенні внутрішніх договорів страхування.

Крім того, згідно підпункту 2.1.1 страховик зобов'язаний встановлювати індивідуальний розмір страхового платежу шляхом добутку базового платежу та відповідних коригуючих та інших коефіцієнтів відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" /далі - Закон/.

Проте відповідно до пункту 7.1 статті 7 Закону розміри індивідуальних страхових платежів (внесків, премій) встановлюються страховиками самостійно шляхом добутку базового платежу та відповідних коригуючих коефіцієнтів.

В зв'язку з цим, слова "та інших" необхідно виключити з підпункту 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 проекту Положення.

Також потребує приведення у відповідність до вимог пункту 17.5 статті 17 Закону підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 проекту Положення шляхом доповнення зазначеного підпункту після слів "спеціальний знак," словами "що затверджується Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".

Окрім викладеного, зауважуємо на некоректному викладенні підпункту 2.1.5 проекту Положення, відповідно до якого договір (поліс) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів набирає чинності з моменту початку його дії, зазначеному в розділі "3. Строк дії" страхового полісу.

Достатнім і однозначним для розуміння буде викладення зазначеного підпункту в наступній редакції:

"Договір (поліс) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів набирає чинності з моменту, зазначеному в ньому."

2) Особливу увагу розробника звертаємо на недотриманні вимог статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині належної підготовки аналізу регуляторного впливу проекту розпорядження /далі - АРВ/ з додержанням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 за N 308 /далі - Методика/.

Зокрема, взагалі не визначені та не проаналізовані альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання та не аргументовані переваги обраного способу.

Звертаємо увагу, що у цьому розділі АРВ необхідно навести опис не менше, ніж двох можливих реалістичних альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

При цьому у ході пошуку альтернативних способів доцільно розглянути такі можливості:

нерегуляторні механізми (ринкова самоорганізація);

альтернативні способи регулювання;

альтернативні до запропонованого способи впровадження вимог регулювання;

збільшення або зменшення жорсткості окремих вимог регулювання, чи санкцій за їх невиконання.

Наводиться також аргументація, чому обрано саме той спосіб, який втілено у запропонований проект регуляторного акта.

Недостатнім чином розкрито розділ щодо опису механізмів та заходів, які пропонуються для розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Зауважуємо, що в даному розділі АРВ необхідно навести опис механізмів дії регуляторного акта, які безпосередньо мають призвести до розв'язання проблеми, визначити основні принципи і способи досягнення цілей державного регулювання, а також ступінь їх ефективності. Фактично необхідно змоделювати ситуацію, яка виникне, коли запропонований регуляторний акт стане чинний.

Необхідно також описати організаційні заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта. Наприклад - посилити чи зменшити кількість перевірок, ввести нові форми контролю чи нагляду, проводити інформування громадян про вимоги даного регуляторного акта тощо.

Крім того, в представленому АРВ визначені не всі обов'язкові показники результативності регуляторного акта.

Так, згідно з пунктом 10 Методики прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, обов'язковими з яких повинні бути:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Також, у цьому розділі АРВ необхідно навести не тільки сам перелік таких показників результативності, а й їх прогнозне значення. Саме за критерієм досягнення цього прогнозного значення буде робитись висновок про результативність регуляторного акта, тому прогноз треба робити реалістичним.

3) Крім вищевикладеного встановлено, що прийняття проекту розпорядження здійснюється не у відповідності з принципом передбачуваності державної регуляторної політики.

Зазначений принцип, зокрема, передбачає послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Згідно зі статтею 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторний орган затверджує план діяльності з підготовки ним проектів регуляторних актів на наступний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений вищезазначеним Законом України.

Якщо регуляторний орган готує проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Проте, представлений проект розпорядження не включений до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2011 році Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Таким чином, запропоновані проектом розпорядження норми порушують статтю 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також обов'язковості викладення положень акта у спосіб, який є однозначним та доступним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Крім того, розробником не дотримано принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 вищезазначеного Закону України, зокрема:

ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави;

передбачуваності - послідовності регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Враховуючи зазначене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про затвердження Положення про особливості укладання договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали