ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 9 вересня 2011 року N 802

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт" (далі - проект Наказу), а також додані до нього документи, надані на погодження листом Мінагрополітики України від 19.07.2011 N 37-91-10/10967.

За результатами проведеного аналізу проекту Наказу та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом Наказу затверджуються Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт (далі - проект Ліцензійних умов).

В абзаці четвертому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 проекту Ліцензійних умов міститься положення, згідно з яким відсутність хоча б у одного із спеціалістів, які в складі ліцензіата здійснюють виконання робіт із землеустрою та розробку відповідної документації із землеустрою, документа, що свідчить про проходження ним у визначений строк навчання на курсах підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників в навчальних закладах, визначених органом ліцензування на конкурсних засадах, є підставою для відмови у видачі ліцензії або анулювання раніше виданої ліцензії".

Згідно з частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон про ліцензування) для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Відповідно до пункту 32 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 712 (Постанова N 712)), для провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів, до заяви про видачу ліцензії суб'єкт господарювання додає:

засвідчені в установленому порядку копії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії на виконання землеоціночних робіт) та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності.

Згідно з частиною шостою статті 10 Закону про ліцензування органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.

Відповідно до частини першої статті 21 Закону про ліцензування підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

З огляду на зазначене, відсутність хоча б у одного із спеціалістів, які в складі ліцензіата здійснюють виконання робіт із землеустрою та розробку відповідної документації із землеустрою, документа, що свідчить про проходження ним у визначений строк навчання на курсах підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників в навчальних закладах, визначених органом ліцензування на конкурсних засадах, не може бути підставою для відмови у видачі ліцензії або анулюванні раніше виданої ліцензії.

Аналогічні зауваження стосуються підпункту 2.3.2 пункту 2.3, підпункту 3.1.2 пункту 3.1 та підпункту 3.2.2 пункту 3.2 проекту Ліцензійних умов.

Таким чином, запропонований розробником проект Наказу не відповідає статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", положеннями якої для забезпечення здійснення державної регуляторної політики передбачено, зокрема, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Крім цього, не мають належного обґрунтування положення підпункту 2.1.2 пункту 2.1, підпункту 2.3.2 пункту 2.3, підпункту 3.1.2 пункту 3.1 та підпункту 3.2.2 пункту 3.2 проекту Ліцензійних умов, якими органу ліцензування надаються повноваження щодо визначення на конкурсних засадах навчального закладу, в якому необхідно підвищувати кваліфікацію інженерів-землевпорядників.

Дане положення не містить прозорих критеріїв відбору навчальних закладів для підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників, в ньому вбачається можливість суто суб'єктивного підходу до відбору таких навчальних закладів, не пояснюється чому спеціалісти не можуть підвищувати кваліфікацію в інших навчальних закладах за тією ж спеціальністю.

Невизначеними в цьому випадку є також питання доцільності проведення конкурсу, порядку його проведення та визначення переможця, а також інші питання, пов'язані з визначенням на конкурсних засадах навчального закладу для підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників.

Крім того, абзацом четвертим підпункту 2.1.2 пункту 2.1 проекту Ліцензійних умов встановлюється, що всі спеціалісти, які в складі ліцензіата здійснюють виконання робіт із землеустрою та розробку відповідної документації із землеустрою, зобов'язані не менше одного разу на три роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника на курсах підвищення кваліфікації в навчальних закладах, визначених органом ліцензування на конкурсних засадах.

В той же час розробником не надано обґрунтування щодо доцільності встановлення саме 3-річного строку для підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників та не наведено чинників, які б свідчили про обґрунтованість встановлення саме такого строку.

Зазначене зауваження стосується також підпункту 2.3.2 пункту 2.3, підпункту 3.1.2 пункту 3.1 та підпункту 3.2.2 пункту 3.2 проекту Ліцензійних умов.

Пунктом 1.7 проекту Ліцензійних умов передбачено, що до заяви про видачу ліцензії додаються виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та засвідчена в установленому порядку копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання ліцензії для проведення землеоціночних робіт) та витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Однак, зазначене не узгоджується з пунктом 4 протокольного рішення Комітету з економічних реформ при Президентові України від 28.09.2010 та підпунктом 9.2 розділу 9 "Дерегуляція та розвиток підприємства" Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 (Указ N 504/2011), де передбачено скорочення переліків документів, які необхідно подати до заяви для одержання документів дозвільного характеру, зокрема, виключення подання будь-яких паперових витягів (довідок) із державних реєстрів, інших автоматизованих систем зберігання та обробки даних.

Засобом реалізації зазначеного на практиці могла б бути розробка відповідних проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, та подання їх на погодження одночасно з проектом Наказу.

Отже, при розробці проекту Наказу розробником не дотримано передбачених в статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" принципів державної регуляторної політики, зокрема: ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави; передбачуваності - послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Таким чином, при розробці проекту Наказу розробником не дотримано вимог статей 4 і 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали