ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 1 вересня 2011 року N 798

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приведення його у відповідність до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності")" (далі - проект Закону), а також додані до нього документи, надані на погодження листом Держземагентства України від 26.07.2011 N 11172/17/4-11.

За результатами проведеного аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Проектом Закону вносяться зміни до Земельного кодексу України (далі - Кодекс).

Зокрема, проектом Закону пропонується внести зміни до:

частини дев'ятої статті 118 Кодексу, визначивши підстави для відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та наданні її у власність, питання платності та строк дії рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність;

частини першої статті 123 Кодексу, визначивши питання платності та строк дії рішення про надання у постійне користування земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності;

частини шостої статті 128 Кодексу, визначивши питання платності та строк дії рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності;

частини третьої статті 150 Кодексу, визначивши питання платності та строк дії погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб;

статті 1861 Кодексу, визначивши строк дії позитивного висновку Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки - протягом реалізації заходів, передбачених документацією із землеустрою.

Разом з цим, статтею 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон України "Про дозвільну систему") передбачено, що документ дозвільного характеру - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Так, вказані рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність (далі - Рішення про затвердження), рішення про надання у постійне користування земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності (далі - Рішення про надання у користування), рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності (далі - Рішення про продаж), погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб (далі - Погодження), позитивний висновок Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (далі - Висновок) мають ознаки документа дозвільного характеру у розумінні Закону України "Про дозвільну систему".

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему" виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюються:

- необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

- дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

- платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

- строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

- вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру;

- строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Проте проектом Закону не дотримано вимог, встановлених частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему", зокрема не визначено:

- платність або безоплатність переоформлення, видачі дубліката, анулювання Рішення про затвердження, Рішення про надання у користування, Рішення про продаж, Погодження та Висновку;

- строк надання письмового повідомлення про відмову у видачі Рішення про затвердження та Рішення про надання у користування, строк видачі Рішення про продаж, строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі Погодження та Висновку;

- вичерпний перелік підстав для переоформлення, видачі дубліката, анулювання Рішення про затвердження, а також вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні Рішення про надання у користування, Рішення про продаж, Погодження та Висновку;

- строк дії Висновку або необмеженість строку дії такого Висновку.

Враховуючи вищевикладене, розробнику необхідно передбачити повний обсяг вимог, встановлених частиною першою статті 4 Закону України "Про дозвільну систему".

Крім того, проектом Закону пропонується доповнити частину третю статті 150 Кодексу реченням: "Рішення про Погодження".

Однак, відповідно до діючої редакції Кодексу саме погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, провадиться Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських рад.

Відповідно до пункту 102 додатка до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI) до переліку документів дозвільного характеру належить погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, яке здійснює Верховна Рада України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад.

Враховуючи вищевикладене, проект Закону потребує редакційного доопрацювання у відповідності з Земельним кодексом України та Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI) в частині вказаних норм.

Таким чином, запропонований розробником проект Закону не відповідає статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", положеннями якої для забезпечення здійснення державної регуляторної політики передбачено, зокрема, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу є основним документом, який дозволяє оцінити ефективність дії регуляторного акта, оптимальність та ефективність запропонованого регулювання.

Вимоги до проведення аналізу впливу регуляторного акта, проект якого розроблений регуляторним органом, встановлені Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. N 308 (далі - Методика).

Згідно з пунктами 4 і 5 Методики при визначенні проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, зазначаються причини та умови виникнення проблеми; обґрунтування неможливості її розв'язання за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів; суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив.

При визначенні та оцінці усіх прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання наводяться не менше ніж два можливих способи; оцінка кожного із способів; причини відмови від застосування альтернативних способів розв'язання проблеми; аргументи щодо переваги обраного способу.

Однак аналіз регуляторного впливу проекту Закону підготовлено формально, без визначення та аналізу проблеми, на вирішення якої спрямовано прийняття проекту Закону, не проаналізовано альтернативні шляхи вирішення цієї проблеми та не виконано інших вимог Методики, обов'язкових для врахування при підготовці аналізу регуляторного впливу проекту регуляторного акта.

Крім того, згідно з частиною першою, третьою та четвертою статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження. Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Враховуючи, що проект Закону не внесено до Плану діяльності Державного комітету України із земельних ресурсів з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, то відповідні зміни мають бути внесені до цього Плану в установленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" порядку.

Отже, при розробці проекту Закону розробником порушено передбачені статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" принципи державної регуляторної політики, зокрема: адекватності, яким забезпечується відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив; ефективності, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави; передбачуваності - послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності.

Таким чином, при розробці проекту Закону розробником не дотримано вимог статей 4, 5 і 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Враховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

Відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приведення його у відповідність до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності")".

 

Перший заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали