ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 12 жовтня 2011 року N 896

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект наказу Фонду державного майна України "Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів" /далі - Проект наказу N 1/ та проект наказу "Про затвердження Порядку складання і подання інформації та документів щодо діяльності саморегулівних організацій оцінювачів" /далі - Проект наказу N 2/, та документи, що додаються до проектів наказів, надані на погодження листом Фонду державного майна України від 08.08.2011 N 10-36-10928.

За результатами здійснення аналізу проектів наказів та відповідних аналізів регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проекти наказів розроблено Фондом державного майна України з метою вдосконалення державного регулювання та впровадження єдиних підходів для забезпечення контролю за виконанням саморегулівними організаціями оцінювачів правил громадського регулювання оціночної діяльності.

Так, Проектом наказу N 1 пропонується встановити єдиний порядок перевірок Фондом державного майна України діяльності саморегулівних організацій оцінювачів за додержанням чинного законодавства.

В той же час, статтею 26 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон про оцінку майна) передбачено, що саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, які визнані оцінювачами в порядку, встановленому цим Законом, отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності.

Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюються законодавством про об'єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Саморегулівні організації оцінювачів є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку.

Згідно зі статтею 13 Закону України "Про об'єднання громадян" об'єднання громадян діє на основі статуту або положення (далі - статутний документ).

Статутний документ об'єднання громадян повинен, зокрема, містити джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань.

Крім того, з метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об'єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством (стаття 24 Закону України "Про об'єднання громадян").

Відповідно до статті 3 Закону про оцінку майна майном, яке може оцінюватися, зокрема, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності.

Разом з тим, відповідно до статті 19 Господарського кодексу України, органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами.

Отже, враховуючи, що саморегулівні організації оцінювачів для виконання своїх статутних завдань можуть здійснювати господарську діяльність, процедура здійснення контролю і нагляду за ними має бути встановлена відповідним законом, а не наказом, як то пропонується розробником в Проекті N 1.

Щодо Проекту наказу N 2 слід зазначити про наступне. Проектом наказу N 2 визначається перелік документів та інформації, термін і процедуру їх подання до Фонду державного майна України саморегулівними організаціями оцінювачів.

Так, зокрема, згідно з пунктом 2.1. Проекту наказу N 2 саморегулівні організації оцінювачів надають уповноваженому органу щорічно такі документи і інформацію, зокрема, як:

загальні відомості про саморегулівні організації оцінювачів;

перелік фізичних осіб - членів саморегулівної організації оцінювачів;

довідку про виконання оцінювачами - членами саморегулівної організації оцінювачів вимог щодо підвищення кваліфікації.

Проте, згідно зі статтею 19 Господарського кодексу України, забороняється вимагати від суб'єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, виділених на окремий баланс, подання статистичної інформації таінших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом.

Законом про оцінку майна не передбачений обов'язок саморегулівних організацій оцінювачів подавати визначену Проектом наказу N 2 інформацію та документи.

Слід зазначити, що суб'єктами господарювання, відповідно до статті 55 Господарського кодексу України, визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб'єктами господарювання, зокрема, є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

В свою чергу, учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності (стаття 2 Господарського кодексу України).

Таким чином, обов'язок саморегулівних організацій оцінювачів подавати зазначену Проектом наказу N 2 інформацію та документи до Фонду державного майна повинен бути встановлений відповідним законом.

Таким чином, запропоновані проектами наказів норми порушують вимоги статі 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Зазначене також не відповідає основним принципам державної регуляторної політики, визначеним у статті 4 даного Закону України, зокрема, збалансованості - в частині недоведеного розробником забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання громадян та держави, а також ефективності державної регуляторної політики, тобто забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Враховуючи зазначене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проектів наказів Фонду державного майна України "Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів" та "Про затвердження Порядку складання і подання інформації та документів щодо діяльності саморегулівних організацій оцінювачів".

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії

Г. М. Яцишина

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали